Zavrieť

Porady

Práva zamestnanca pri výpovedi

elbrado

elbrado je offline (nepripojený) elbrado

elbrado
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
Dnes mi v práci bolo nadriadeným ústne oznámené, že zamestnávateľ chce so mnou ku zajtrajšiemu dňu (1.9.2010) ukončiť pracovný pomer. Podľa neho mám na výber z dvoch možností, a to: 1. dám výpoveď sám, bez nároku na odstupné, alebo 2. ukončím pracovný pomer s 2-mesačnou výpovednou lehotou zo strany zamestnávateľa s tým, že počas týchto 2 mesiacov budem pracovať za základný plat bez nároku na prémie. V súčasnosti mám pomer na dobu neurčitú a pracujem v tejto firme 3 roky. Výpovedi neprechádzalo žiadne písomné upozornenie. Ak dám výpoveď sám, mám vôbec nárok na podporu?
Prosím o radu, ako sa mám v tejto situácii zachovať, na čo má môj zamestnávateľ právo a na čo mám ja nárok ako zamestnanec.
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  veronikasad

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať

  Hlasovalo 7 pouzivatelov

  Užitočné (7)
  tuta, vieraaaa, Danielle369, Dana1, arizona, katka50, Marína
  7
  rodina1

  rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

  Som jedna z vás rodina1
  elbrado Pozri príspevok
  Ďakujem za odpovede.
  chcem sa opýtať, ako sa mám zachovať, keď mi nadriadený predloží návrh. Nepoznám dôvod, pre ktorý má chcú prepustiť. Oni totiž chcú, ak nepodám výpoveď sám, aby som ostal pracovať v rámci 2-mesačnej výpovednej lehoty za základný plat (ktorý tvorí väčšiu časť mojej výplaty) s tým, že potom už odstupné nedostanem, len základný plat za tie 2 odrobené mesiace. Novú prácu zatiaľ nemám vôbec vyhliadnutú, keďže som to nečakal. Ak by som zostal pracovať tie 2 mesiace, tak nebudem mať čas chodiť na pohovory a podobne. Ďakujem za odpovede
  Zamestnávateľ ti môže dať výpoveď:

  § 63
  Výpoveď daná zamestnávateľom


  (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

  a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
  c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

  d) zamestnanec

  1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
  2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
  3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
  4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

  e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

  (2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

  a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
  b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

  (3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

  (4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

  (5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

  § 76
  Odstupné a odchodné


  (1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

  (2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

  § 141
  Dôležité osobné prekážky v práci

  ods. 2
  i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

  Z uvedného vyplýva, že zamestnávateľ ti môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v § 63.
  Ak si však v posledných 6 mesiacoch nedostal písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, nemôže ti dať zamestnávateľ okamžité skončenie pracovného pomeru.
  Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa podľa § 63 máš nárok na odstupné v zmysle § 76. Takže v tomto nemá tvoj zamestnávateľ pravdu, že po ukončení PP a po uplynutí 2 mesačnej výpovednej doby ti neprináleží odstupné. Počas výpovednej doby ti môže zamestnávateľ dať len základnú mzdu bez odmien (pretože odmeny nie sú nárokovateľnou zložkou mzdy).

  Ak ti zamestnávateľ dá výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) máš nárok hľadať si zamestnanie v zmysle § 141 ods. 2 písm. i)
  Naposledy upravil rodina1 : 01.09.10 at 10:53 Dôvod: Oprava gramatiky

  Hlasovalo 7 pouzivatelov

  Užitočné (7)
  vieraaaa, Danielle369, sito, Dana1, mzdarka renca, arizona, katka50
  7
  mzdarka renca

  mzdarka renca je offline (nepripojený) mzdarka renca

  mzdarka renca
  elbrado Pozri príspevok
  Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
  Dnes mi v práci bolo nadriadeným ústne oznámené, že zamestnávateľ chce so mnou ku zajtrajšiemu dňu (1.9.2010) ukončiť pracovný pomer. Podľa neho mám na výber z dvoch možností, a to: 1. dám výpoveď sám, bez nároku na odstupné, alebo 2. ukončím pracovný pomer s 2-mesačnou výpovednou lehotou zo strany zamestnávateľa s tým, že počas týchto 2 mesiacov budem pracovať za základný plat bez nároku na prémie.to sa ti kľudne môže stať, len tu nevidím info od zamestnávateľa, že na základe toho, že ti dá zamestnávateľ výpoveď (aký má dôvod?), nevidím nič o odstupnom. V súčasnosti mám pomer na dobu neurčitú a pracujem v tejto firme 3 roky. Výpovedi neprechádzalo žiadne písomné upozornenie. Ak dám výpoveď sám, mám vôbec nárok na podporu? spôsob rozviazania PP nemá vplyv na nárok na podporu, ale to, že v posledných 4. rokoch musíš mať odpracované 3 roky
  Prosím o radu, ako sa mám v tejto situácii zachovať, na čo má môj zamestnávateľ právo a na čo mám ja nárok ako zamestnanec.
  Ďakujem.
  odpoveď v texte
  Tweety

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  annickadusicka Pozri príspevok
  Ahojte, podobny problem mam aj ja. V § 76 sa vsak pise ze odstupne je povinne len pri vypovedi z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b). Nie cely § 63. Mna chce totiz zamestanavatel preradit na inu pracovnu poziciu s cim nesuhlasim, takze ak mi da vypoved bude to predpokladam podla § 63 ods. 2 písm. b) Prinalezi mi odstupne aj takomto pripade? Dakujem
  Nie, ak to bude takto formulované, tak nie, odstupné neprináleži.
  lienocka001

  lienocka001 je offline (nepripojený) lienocka001

  lienocka001
  elbrado Pozri príspevok
  Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
  Dnes mi v práci bolo nadriadeným ústne oznámené, že zamestnávateľ chce so mnou ku zajtrajšiemu dňu (1.9.2010) ukončiť pracovný pomer. Podľa neho mám na výber z dvoch možností, a to: 1. dám výpoveď sám, bez nároku na odstupné, alebo 2. ukončím pracovný pomer s 2-mesačnou výpovednou lehotou zo strany zamestnávateľa s tým, že počas týchto 2 mesiacov budem pracovať za základný plat bez nároku na prémie. V súčasnosti mám pomer na dobu neurčitú a pracujem v tejto firme 3 roky. Výpovedi neprechádzalo žiadne písomné upozornenie. Ak dám výpoveď sám, mám vôbec nárok na podporu?
  Prosím o radu, ako sa mám v tejto situácii zachovať, na čo má môj zamestnávateľ právo a na čo mám ja nárok ako zamestnanec.
  Ďakujem.

  nuz poviem ti to tak pokial ti da zajtra vypoved /co moze len zo zakonnikom prace dovolenych dovodov/ tak mas narok na 2 mesacnu vypovednu dobu a 2 mesacne odstupne. To ti zamestnavatel musi dat.samozrejme vypovedna lehota ti plynie az od zajtra cize september/oktober a potom ti zamestnavatel musi vyplatit okrem mzdy aj odstupne za 2 mesiace.

  ty mozes rozviazat pracovny pomer dohodou narok na podporu mat budes ale nerobila by som to pokial by mi v tej dohode zamestnavatel negarantoval min. 3 - 4 mesacne platy naviac. inak je to pre teba nevyhodne.
  elbrado

  elbrado je offline (nepripojený) elbrado

  elbrado
  Ďakujem za odpovede.
  chcem sa opýtať, ako sa mám zachovať, keď mi nadriadený predloží návrh. Nepoznám dôvod, pre ktorý má chcú prepustiť. Oni totiž chcú, ak nepodám výpoveď sám, aby som ostal pracovať v rámci 2-mesačnej výpovednej lehoty za základný plat (ktorý tvorí väčšiu časť mojej výplaty) s tým, že potom už odstupné nedostanem, len základný plat za tie 2 odrobené mesiace. Novú prácu zatiaľ nemám vôbec vyhliadnutú, keďže som to nečakal. Ak by som zostal pracovať tie 2 mesiace, tak nebudem mať čas chodiť na pohovory a podobne. Ďakujem za odpovede
  rodina1 Pozri príspevok
  ...Z uvedného vyplýva, že zamestnávateľ ti môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v § 63.
  Ak si však v posledných 6 mesiacoch nedostal písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, nemôže ti dať zamestnávateľ okamžité skončenie pracovného pomeru.
  Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa podľa § 63 máš nárok na odstupné v zmysle § 76. Takže v tomto nemá tvoj zamestnávateľ pravdu, že po ukončení PP a po uplynutí 2 mesačnej výpovednej doby ti neprináleží odstupné....
  Ahojte, podobny problem mam aj ja. V § 76 sa vsak pise ze odstupne je povinne len pri vypovedi z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b). Nie cely § 63. Mna chce totiz zamestanavatel preradit na inu pracovnu poziciu s cim nesuhlasim, takze ak mi da vypoved bude to predpokladam podla § 63 ods. 2 písm. b) Prinalezi mi odstupne aj takomto pripade? Dakujem

  Práva zamestnanca pri výpovedi

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.