Zavrieť

Porady

vklad do katastra s vecným bremenom.

Ahojte,
chcem dať žiadosť o zápise novostavby do katastra s vecným bremenom na dožitie otca.

Nemáte niekto vzor žiadosti, ako to má vyzerať? Platí sa poplatok aj za vecné bremeno ?
Dakujem
Usporiadat
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
bjuty smis Pozri príspevok
Ahojte,
chcem dať žiadosť o zápise novostavby do katastra s vecným bremenom na dožitie otca.

Nemáte niekto vzor žiadosti, ako to má vyzerať? Platí sa poplatok aj za vecné bremeno ?
Dakujem
Poplatok na vklad je
http://katasternehnutelnosti.sk/98-s...nehnutelnosti/

Napríklad aj takáto ....
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Povinný:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
štátna príslušnosť: SR
rodinný stav: slobodný

(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

a

Oprávnený:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
štátna príslušnosť: SR
rodinný stav: ženatý

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

sa dohodli na uzavretí tejto
Zmluvy o zriadení vecného bremena
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Východiská zmluvy

1.

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:
a) pozemku parcelné číslo 123/45, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 120 m²,
b) pozemku parcelné číslo 987/65, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 50 m²,
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 123456A/12A, pre obec: Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava (ďalej len „nehnuteľnosť“). List vlastníctva číslo 123456A/12A uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha
číslo 1.

2.

Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 100/10B, druh pozemku: záhrada o výmere 80 m², ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 100/10, pre obec: Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava (ďalej len „pozemok“). List vlastníctva číslo 100/10 uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 2.

Článok II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkom ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode II. 2. tejto zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“), to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2.

Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 123456/78, ktorý je vypracovaný Ing. Jurajom Nemcom dňa 02.06.2010 a overený Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava dňa 03.06.2010 pod číslom 123. Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 3.

3.

Oprávnený z vecného bremena podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so zriadením vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktorý je uvedený v ods. 2 tohto článku a súčasne sa zaväzuje podľa miery spoluužívania pozemku, ktorého vlastníkom je povinný z vecného bremena, znášať primerane náklady na zachovanie, údržbu a opravy tohto pozemku.

4.

Povinný z vecného bremena sa zaväzuje trpieť právo oprávneného z vecného bremena a umožniť využívanie vecného bremena aj osobám, ktoré z vôle oprávneného z vecného bremena a s jeho súhlasom užívajú pozemok oprávneného z vecného bremena.

5.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého touto zmluvou a spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, v prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na jej nadobúdateľa.

Článok III.
Odplata a náklady na zachovanie a opravy

1.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, ako aj prípadné náklady na jej zachovanie a opravy bude znášať výlučne oprávnený z vecného bremena.

Článok IV.
Ostatné ustanovenia

1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne a oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu až vkladom do katastra nehnuteľností.

2.

Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva sa stáva účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

3.

Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre povinného z vecného bremena a oprávneného z vecného bremena a päť rovnopisov sú určené pre Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Bratislava .

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

Prílohy:

č. 1 – LV č. 123456A/12A
č. 2 – LV č. 100/10
č. 3 geometrický plán č. 123456/78

V Bratislave, dňa 14.06.2010

Ján Vážny
povinný z vecného bremena

Miroslav Pekný
oprávnený z vecného bremena
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení vecného bremena
2 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

buchač, dakujem...

ale neviem, či mám kúpiť kolky za 66.-€, alebo plus aj za vecné bremeno...a či stačí, ak si v tej zmluve iba prehodím bremeno, čo potrebujem, nie je to nejaký iný zákon ?ak má niekto vzor priamo na dožitie, poprosím...
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

Za každý právny úkon v zmluve je potrebné zaplatiť poplatok 66 €. Za prevod 66 €, aj za vecné bremeno 66 €.
Môžeš ušetriť 15 € ak urobíš elektronické podanie oznámenia o zámyšľanom návrhu na vklad cez katasterportál.
2 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
bjuty smis Pozri príspevok
buchač, dakujem...

ale neviem, či mám kúpiť kolky za 66.-€, alebo plus aj za vecné bremeno...a či stačí, ak si v tej zmluve iba prehodím bremeno, čo potrebujem, nie je to nejaký iný zákon ?ak má niekto vzor priamo na dožitie, poprosím...
Vecné bremeno na dožitie ???

Ale také predsa neexistuje ...
Vecné bremeno buď je , alebo nie ...

Keď ho chceš dať , tak dáš normálnym vkladom ....66 € poplatok .
Chceš zrušiť ....zasa vkladom , zrušením vecného bremena ...66 € poplatok ...

Ešte jedna verzia je pri zrušení vecného bremena ....smrť ...dokladuješ úmrtným listom ...poplatok ale neviem , ale asi tiež tých 66 € .
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

pokial viem, vecné bremeno úmrtím zaniká automatický, nemusím ho žiadať...
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
bjuty smis Pozri príspevok
pokial viem, vecné bremeno úmrtím zaniká automatický, nemusím ho žiadať...
Musíš ale dokladovať ...úmrtným listom ....

Kataster predsa nepozerá matriku , evidenciu ...

Furt vedie v evidencii vecné bremeno !!!!!
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

no tak, dom už máme skolaudovaný, ale na vecné bremeno sme volako pozabudli...
ked ho chcem zriadiť teraz, musím predložiť zmluvu o zriadení aj návrh na vklad ? kolko kopií? nemáte náhodou niekto vzor priamo na dožitie ?čo najjdnoduchší... dakujem..
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

buchač Pozri príspevok
Vecné bremeno na dožitie ???

Ale také predsa neexistuje ...
Vecné bremeno buď je , alebo nie ...


Keď ho chceš dať , tak dáš normálnym vkladom ....66 € poplatok .
Chceš zrušiť ....zasa vkladom , zrušením vecného bremena ...66 € poplatok ...

Ešte jedna verzia je pri zrušení vecného bremena ....smrť ...dokladuješ úmrtným listom ...poplatok ale neviem , ale asi tiež tých 66 € .
Nie je to celkom tak.
Práva zodpovedajúce vecným bremenám môžu byť dvojakého druhu, a to:

  • spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem). Každý vlastník tejto nehnuteľnosti je oprávneným z vecného bremena pri zmene vlastníctva tak na základe univerzálnej, ako aj singulárnej sukcesie. Právo vyplývajúce z vecného bremena je tu nerozlučne späté s vlastníckym právom k nehnuteľnosti, takže prechádza s vlastníctvom veci na nadobúdateľa (napr. dedením, zmluvným prevodom). Toto právo pôsobiace in rem slúži na prospešnejšie využívanie určitej (a nie žiadnej inej) nehnuteľnosti patriacej oprávnenej osobe, napr. právo cesty cez susedný pozemok;
  • patriace určitej osobe (pôsobí in personam). Toto právo patrí fyzickej alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. Uvedené právo neprechádza na jej právneho nástupcu a zaniká najneskôr smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby. Pôjde napr. o právo doživotného užívania bytu v dome alebo miestnosti v dome, ktorý oprávnená osoba (obvykle rodič) previedla (napr. darom) na osoby povinné z vecného bremena.bjuty smis Pozri príspevok
no tak, dom už máme skolaudovaný, ale na vecné bremeno sme volako pozabudli...
ked ho chcem zriadiť teraz, musím predložiť zmluvu o zriadení aj návrh na vklad ? kolko kopií? nemáte náhodou niekto vzor priamo na dožitie ?čo najjdnoduchší... dakujem..
K návrhu je potrebné priložiť zmluvu o vzniku vecného bremena v dvoch vyhotoveniach. Konanie na katastri podlieha správnemu poplatku vo výške 66 Eur. V prípade elektronického podania sa správny poplatok znižuje o polovicu. Štandardné konanie o povolení vkladu trvá 30 dní. V prípade, ak by ste rozhodli pre urýchlený vklad v trvaní 15 dní, poplatok sa zvyšuje na 265,50 (v prípade elektronického podania je to 130 Eur). Na internete sú nejaké vzory, ale toto neodporúčam, skôr by bolo vhodné požiadať nejakú advokátsku kanceláriu o spísanie takejto zmluvy, pretože ak nebude v nej niečo v poriadku, katastrálny úrad vám návrh zamietne a musíte urobiť nové podanie, nový kolok a pod.
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

gabi dakujem, len sa obávam, či i tá advokátska kancelária nevypýta viac, ako další poplatok katastru
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

Existujú síce vzory na internete, ale je potrebné takéto vzory skontrolovať čo sa zákonov týka, aby bola uzavretá takáto zmluva v zmysle aktuálnych právnych predpisov. Ďalšia vec je to, aby sa na niečo podstatné v zmluve nezabudlo to znamená, že je potrebné si prečítať aj katastrálny zákon. Preto hovorím o právnej rade, prípadne spísanie takejto zmluvy s právnikom. Je to na každom z nás, či investuje teraz do zmluvy, alebo katastrálny úrad návrh na vklad zamietne z dôvodu zlej zmluvy a potom pri novom návrhu zaplatíte znovu poplatok. Je to na zváženie. A ešte podotknem, že katastrálny úrad skúma aj, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Takže musí byť aj po právnej stránke v poriadku.
1 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

Zdravím, neviem nájsť vzor Návrh na vklad do katastra a zriadenie vecného bremena na doživotné užívanie na základe darovacej zmluvy

nevie niekto poradiť?
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Nájdi si vzor návrhu na vklad a uprav ho tak, že dávaš návrh na vklad (na základe priloženej zmluvy) dvoch vecí:
1. predmet daru - popíš ako v zmluve
2. vecné bremeno - popíš ho tiež.
4 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

no jeden návrh na vklad som už pred časom použil, na zaklade darovacej zmluvy. len neviem ako na nový vklad dopísať aj to vecné bremeno- právo doživotného užívania. niekde na porade som čítal, že sú to dva úkony pre kataster, čiže aj dvakrát mám zaplatiť? raz za vklad do katastra a raz za zriadenie vecného bremena?
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Budeš platiť dvakrát 66 eur. Pozri tu odpoveď na otázku 7 - vysvetlenie zo zákona 145/1995 o správnych poplatkoch:

http://www.skgeodesy.sk/index.php?ww...e&id_item=6382


Podľa položky 11, správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľností do katastra nehnuteľností činí 66 eur.
Podľa poznámky k uvedenej položke, ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
Zo slov použitých v položke 11 možno prísť k záveru, že správny poplatok 66 € sa platí za podanie návrhu vkladu jedného práva do katastra. Takýto výklad priamo vyplýva aj z poznámky k uvedenej položke. Ak je teda podaný síce jeden návrh a k tomu pripojená jedna zmluva (zmluvou sa tu rozumie listina), avšak zo zmluvy vyplýva, že zmluvné strany si upravujú dve vecné práva (napr. vlastnícke právo a právo zodpovedajúce vecnému bremenu), podľa poznámky k položke 11 sa majú zaplatiť dva správne poplatky po 66 €.
5 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

Ďakujem Ti Dobrá Víla. čiže ja zaplatím 2x51€ ak som už poslal oznámenie o vklade?

len stále neviem ako mám zakomponovať do návrhu to vecné bremeno ku darovacej zmluve...
keby ma niekto mohol usmerniť, nerád by som ak by mi to zamietli kvôli nejakej chybe.
0 0
zuzana.š. zuzana.š.

zuzana.š. je offline (nepripojený) zuzana.š.

Napr.
Obdarovaní manželia ............, rod..... a manž. ...... rod. ...... zriaďujú k nehnuteľnosti špecifikovanej v bode II. tejto zmluvy vecné bremeno strpieť bezodplatne doživotné bývanie a užívanie celej nehnuteľnosti v prospech darcu ................, rod.... s osobným záväzkom doopatrovať matku v chorobe a starobe až do jej dožitia.

Darca ............ oprávnenie z vecného bremena prijíma a obdarovaní .............. sú povinní strpieť právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
0 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

ešte sa chcem spýtať, zmenila sa situácia...
môžem mať na jednej darovacej zmluve dvoch darcov, jeden mi daruje 1/6 podielu, druhý mi daruje 4/6 podielu, a zároveň na toho druhého darcu dať vecné bremeno doživotného užívania?
môže to byť na jednej darovacej zmluve, a aj na jednom vklade do katastra? Ďakujem.
Naposledy upravil jahoszmsk : 16.04.12 at 13:31 Dôvod: Upravil.
0 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

posúvam.
0 0
jahoszmsk jahoszmsk

jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
jahoszmsk Pozri príspevok
ešte sa chcem spýtať, zmenila sa situácia...
môžem mať na jednej darovacej zmluve dvoch darcov, jeden mi daruje 1/6 podielu, druhý mi daruje 4/6 podielu, a zároveň na toho druhého darcu dať vecné bremeno doživotného užívania?
môže to byť na jednej darovacej zmluve a aj na jednom vklade do katastra?

Ďakujem.
...záleží , o koho ide ...
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať