Zavrieť

Porady

dan z nehnutelnosti - oznamenie (?)

Zakon 582/2004 o miestnych daniach v §18 hovori ze

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.


(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.mam tomu rozumiet tak ze nestaci ze do 30.1. nasledujuceho roka podam danove priznanie k dani z nehnutelnosti, ale ze este skor (do 30 dni) musim oznamit ze som sa stal vlastnikom ?

a ako a odkial sa mam dozvediet presny datum kedy sa tak stalo, ked kataster oznamenie o povoleni vkladu (o zapise) uz neposiela ?

a kedy vobec som sa stal vlastnikom ked som byt zdedil ? dnom pravoplatnosti osvedcenia o dedicstve alebo dnom zapisu osvedcenia do LV na katastri ?
Usporiadat
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Podstatou všetkého je termín: vklad povolený dňa.

sledujte sa na: www.katasterportal.sk
1 0
Ice dive Ice dive

Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

bubkoch Pozri príspevok
Zakon 582/2004 o miestnych daniach v §18 hovori ze

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.


(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.mam tomu rozumiet tak ze nestaci ze do 30.1. nasledujuceho roka podam danove priznanie k dani z nehnutelnosti, ale ze este skor (do 30 dni) musim oznamit ze som sa stal vlastnikom ?

a ako a odkial sa mam dozvediet presny datum kedy sa tak stalo, ked kataster oznamenie o povoleni vkladu (o zapise) uz neposiela ?

a kedy vobec som sa stal vlastnikom ked som byt zdedil ? dnom pravoplatnosti osvedcenia o dedicstve alebo dnom zapisu osvedcenia do LV na katastri ?
no musím ťa sklamať... oznámenie o tom, že si sa stal vlastníkom nehnuteľnosti do 30 dní od skutočnosti je banalita, ktorú nikto neskúma a nikto ti za to nedá pokutu ak to nespravíš... podstané je aby si do 30.1 nasledujúceho roka podal daňové priznanie aby ti v máji mohli poslať šek na úhradu dane z nehnuteľnosti...

napr. moja osobná skúsenosť bola práve po dedičskom konaní, že som podával daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti avšak zápis na LV sa vykonal až v júni daného roka... vtedy pracovníčka magistrátu argumentovala tak, že už sa predsa vie kto je vlastník a komu daňová povinnosť vznikne, keďže osvedčenie o dedičstve je už právoplatné...
0 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

Ice dive Pozri príspevok
no musím ťa sklamať... oznámenie o tom, že si sa stal vlastníkom nehnuteľnosti do 30 dní od skutočnosti je banalita, ktorú nikto neskúma a nikto ti za to nedá pokutu ak to nespravíš... podstané je aby si do 30.1 nasledujúceho roka podal daňové priznanie aby ti v máji mohli poslať šek na úhradu dane z nehnuteľnosti...

napr. moja osobná skúsenosť bola práve po dedičskom konaní, že som podával daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti avšak zápis na LV sa vykonal až v júni daného roka... vtedy pracovníčka magistrátu argumentovala tak, že už sa predsa vie kto je vlastník a komu daňová povinnosť vznikne, keďže osvedčenie o dedičstve je už právoplatné...
No, ja mám skúsenosť, že pokuta za neoznámenie bola, môj syn ju dostal. Rozhodujúce bolo, kedy sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Neoznámil to do 30 dní. Pri nadobudnutí vlastníctva všeobecne je potrebné vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, to znamená, že vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa Občianskeho zákonníka možno vlastníctvo k veci nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Pri kúpe alebo darovaní nehnuteľnosti nadobúdateľ sa stane vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti až na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Podľa Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Z uvedeného vyplýva, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda smrťou poručiteľa.
2 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Kvaka Pozri príspevok
No, ja mám skúsenosť, že pokuta za neoznámenie bola, môj syn ju dostal. Rozhodujúce bolo, kedy sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Neoznámil to do 30 dní. Pri nadobudnutí vlastníctva všeobecne je potrebné vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, to znamená, že vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa Občianskeho zákonníka možno vlastníctvo k veci nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Pri kúpe alebo darovaní nehnuteľnosti nadobúdateľ sa stane vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti až na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Podľa Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Z uvedeného vyplýva, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda smrťou poručiteľa.

tomu mam rozumiet tak, ze v pripade, ze sa dedicske konanie ťaha napr. rok kym sa pravoplatne ukonci, tak potencialni dediči maju do 30 dni od smrti porucitela preventivne nahlasit na obecny urad ze su potencialni vlastnici nehnutelnosti ?
0 1
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
tomu mam rozumiet tak, ze v pripade, ze sa dedicske konanie ťaha napr. rok kym sa pravoplatne ukonci, tak potencialni dediči maju do 30 dni od smrti porucitela preventivne nahlasit na obecny urad ze su potencialni vlastnici nehnutelnosti ?
Vyššie v príspevku 4 som citovala zo stanoviska DRSR v súvislosti s uplatnením oslobodenia pri predaji nehnuteľnosti, získanej dedením. Podľa toho sa na účely oslobodenia od dane z príjmu dedič posudzuje ako vlastník zdedenej nehnuteľnosti k dátumu smrti poručiteľa, rozhodne sa tak samozrejme až ukončením dedičského konania.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká však až vlastníkovi nehnuteľnosti.
Oznamovacia povinnosť vzniká, aj keď ešte nie je zapísané vlastnícke právo k zdedenej nehnuteľnosti na katastri. Je treba do 30 dní oznámiť zánik vlastníctva nehnuteľnosti smrťou správcovi dane, teda miestnemu úradu.
Na vznik daňovej povinnosti z dani k nehnuteľnosti som našla stanovisko notára, kde je uvedené:
Najtypickejším príkladom komplikovanej situácie je dedičstvo nehnuteľností. Občiansky zákonník síce hovorí, že dedič sa stáva vlastníkom zdedených vecí smrťou poručiteľa, no pre oblasť daní to neplatí. "Pre posúdenie daňovej povinnosti dane z nehnuteľností sa dediči stanú vlastníkmi až na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve a zápise o vlastníckych právach k zdedenej nehnuteľnosti na liste vlastníctva. Do tej doby nie sú daňovníkmi dane z nehnuteľností,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková. Znamená to, že daň z nehnuteľnosti neplatíte, až dokedy nemáte list vlastníctva z katastra.

Medzi smrťou poručiteľa a zápisom vlastníckych práv k nehnuteľnosti na katastri teda musí prebehnúť dedičské konanie. A to nie je vždy bezproblémové. Podľa notára Petra Dancziho sa môže dedičský spor vliecť aj niekoľko rokov. "Situácií, kedy nastane spor medzi dedičmi o nehnuteľnosti je síce málo, no niektoré konflikty sa riešia až na súde, čo môže trvať prakticky neobmedzene,“ hovorí Peter Danczi.

Podľa neho sú prípady, keď sa dedičia nevedia dohodnúť na cene
nehnuteľnosti, problémy spôsobuje aj nedeliteľnosť zdedenej pôdy. "V prípade poľnohospodárskej pôdy tu platí zákon, že pôda sa nemôže drobiť, dostane ju iba jeden z dedičov, ktorý musí vyplatiť ostatných,“ dodáva notár Danczi.
3 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Kvaka Pozri príspevok
Vyššie v príspevku 4 som citovala zo stanoviska DRSR v súvislosti s uplatnením oslobodenia pri predaji nehnuteľnosti, získanej dedením. Podľa toho sa na účely oslobodenia od dane z príjmu dedič posudzuje ako vlastník zdedenej nehnuteľnosti k dátumu smrti poručiteľa, rozhodne sa tak samozrejme až ukončením dedičského konania.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká však až vlastníkovi nehnuteľnosti.
Oznamovacia povinnosť vzniká, aj keď ešte nie je zapísané vlastnícke právo k zdedenej nehnuteľnosti na katastri. Je treba do 30 dní oznámiť zánik vlastníctva nehnuteľnosti smrťou správcovi dane, teda miestnemu úradu.
Na vznik daňovej povinnosti z dani k nehnuteľnosti som našla stanovisko notára, kde je uvedené:
Najtypickejším príkladom komplikovanej situácie je dedičstvo nehnuteľností. Občiansky zákonník síce hovorí, že dedič sa stáva vlastníkom zdedených vecí smrťou poručiteľa, no pre oblasť daní to neplatí. "Pre posúdenie daňovej povinnosti dane z nehnuteľností sa dediči stanú vlastníkmi až na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve a zápise o vlastníckych právach k zdedenej nehnuteľnosti na liste vlastníctva. Do tej doby nie sú daňovníkmi dane z nehnuteľností,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková. Znamená to, že daň z nehnuteľnosti neplatíte, až dokedy nemáte list vlastníctva z katastra.

Medzi smrťou poručiteľa a zápisom vlastníckych práv k nehnuteľnosti na katastri teda musí prebehnúť dedičské konanie. A to nie je vždy bezproblémové. Podľa notára Petra Dancziho sa môže dedičský spor vliecť aj niekoľko rokov. "Situácií, kedy nastane spor medzi dedičmi o nehnuteľnosti je síce málo, no niektoré konflikty sa riešia až na súde, čo môže trvať prakticky neobmedzene,“ hovorí Peter Danczi.

Podľa neho sú prípady, keď sa dedičia nevedia dohodnúť na cene
nehnuteľnosti, problémy spôsobuje aj nedeliteľnosť zdedenej pôdy. "V prípade poľnohospodárskej pôdy tu platí zákon, že pôda sa nemôže drobiť, dostane ju iba jeden z dedičov, ktorý musí vyplatiť ostatných,“ dodáva notár Danczi.
prepac ale mam v tom chaos co pises ...
raz pises ze dedicia maju povinnost oznamit do 30 dni od smrti, potom zasa ze treba oznamit zanik do 30 dni ...
zomrely predsa nic oznamit nemoze, navyse, vo formulary, ktory ma mesto Kosice na webe k oznameniu o vzniku/zaniku danovej povinnosti je uvedene ze sa uvadza "datum vkladu do katastra", sposob nadobudnutia ani datum smrti sa tam nikde nenachadza ...
vo formulary k zaniku sa uvadza len

Oznamujem Vám, že som nehnuteľnosť predal, daroval vedenú na liste vlastníctva (LV) č. . . . . . . . . . . . . . . .

v katastrálnom území (k. ú.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a to:

Druh nehnuteľností Adresa nehnuteľností Parc. číslo Výmera m2 Súpis. číslo Podiel


ja by som potreboval jednoduchu a jednoznacnu odpoved na otazku, kto, kedy a čo ma oznamit/podat spravcnovi dane v tejto situacii

smrt porucitela jul 2010
dvaja dedici A a B
dedicske konanie pravoplatne ukoncene september 2010
vylucnym vlastnikom sa stal B
zapis do katastra november 2010
0 1
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
prepac ale mam v tom chaos co pises ...
raz pises ze dedicia maju povinnost oznamit do 30 dni od smrti, potom zasa ze treba oznamit zanik do 30 dni ...Čítaj pozornejšie, čo som napísala. Podľa výkladu, ktorý som citovala, oznámenie sa týka len zániku daňovej povinnosti smrťou poručiteľa, my sme si ako dediči takú povinnosť splnili, notár nás na to upozornil pri dedičskom konaní, určili sme si jedného zástupcu, ktorý to za nás oznámil.
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti sa podľa všetkého podáva až po zdedení nehnuteľnosti.
ja by som potreboval jednoduchu a jednoznacnu odpoved na otazku, kto, kedy a čo ma oznamit/podat spravcnovi dane v tejto situacii
smrt porucitela jul 2010
dvaja dedici A a B
dedicske konanie pravoplatne ukoncene september 2010
vylucnym vlastnikom sa stal B
zapis do katastra november 2010
nepostrehla som túto otázku v predchádzajúcom príspevku od teba, prepáč
Tam je to snáď jasné, nie?
B podá DP k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2011 a oznámi vznik daňovej povinnosti do 30 dní od zápisu vlastníckeho práva do katastra.
Zástupca dedičov A a B, alebo obaja spolu mali podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti do 30 dní od smrti poručiteľa.
Keby B predal byt, na účely uplatnenia prípadného oslobodenia z príjmu pri predaji sa vlastníctvo k nehnuteľnosti posudzuje od dátumu smrti poručiteľa.
Naposledy upravil Kvaka : 06.12.10 at 09:58 Dôvod: doplnenie
0 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Kvaka Pozri príspevok
Tam je to snáď jasné, nie?
B podá DP k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2011 a oznámi vznik daňovej povinnosti do 30 dní od zápisu vlastníckeho práva do katastra.
Zástupca dedičov A a B, alebo obaja spolu mali podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti do 30 dní od smrti poručiteľa.
Keby B predal byt, na účely uplatnenia prípadného oslobodenia z príjmu pri predaji sa vlastníctvo k nehnuteľnosti posudzuje od dátumu smrti poručiteľa.
dik, cize ked to zhrniem:
1. do 30 dni od smrti porucitela treba oznamit zanik danovej povinnosti ... oznamit maju dedici
2. oznamit vznik danovej povinnosti ma ten dedič (prip. dedici), ktorý nehnutelnost zdedil, a to do 30 dní od dna zapisu na LV v katastri,
3. do 31.1. nasledujuceho roka musii ten kto sa stal vlastnikom zdedenej nehnutelnosti podat DP

4. a tu sa dostavame k posledenej nezodpovedanej otazke: kde mam zistit ktory den bolo zapisane osvedcenie o dedicstve na LV v katastri ? Oznamenie domov kataster neposiela a na webe na LV tato info nie je
0 1
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
dik, cize ked to zhrniem:
1. do 30 dni od smrti porucitela treba oznamit zanik danovej povinnosti ... oznamit maju dedici
2. oznamit vznik danovej povinnosti ma ten dedič (prip. dedici), ktorý nehnutelnost zdedil, a to do 30 dní od dna zapisu na LV v katastri,
3. do 31.1. nasledujuceho roka musii ten kto sa stal vlastnikom zdedenej nehnutelnosti podat DP

4. a tu sa dostavame k posledenej nezodpovedanej otazke: kde mam zistit ktory den bolo zapisane osvedcenie o dedicstve na LV v katastri ? Oznamenie domov kataster neposiela a na webe na LV tato info nie je
www.katasterportal.sk, tam si to zistíš, tak, ako odpovedala Betka už v prvom príspevku. Zadaj údaje ako vlastník, musíš vyšpecifikovať nehnuteľnosť, opísať kód a dať vytvoriť zostavu.
0 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Kvaka Pozri príspevok
www.katasterportal.sk, tam si to zistíš, tak, ako odpovedala Betka už v prvom príspevku. Zadaj údaje ako vlastník, musíš vyšpecifikovať nehnuteľnosť, opísať kód a dať vytvoriť zostavu.
ved pisem ze na LV tato info nie je ... takze asi som sa nejako z tej zostave uz dostal ...
0 1
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
ved pisem ze na LV tato info nie je ... takze asi som sa nejako z tej zostave uz dostal ...
Tak tam zadaj údaje poručiteľa, vklad asi ešte nebol urobený, ale bude tam plomba na základe rozhodnutia o dedičstve.
0 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Kvaka Pozri príspevok
Tak tam zadaj údaje poručiteľa, vklad asi ešte nebol urobený, ale bude tam plomba na základe rozhodnutia o dedičstve.
LV je uz na meno dedica ... je tam uvedeny len titul nadobudnutia, datum zapisu nie ...
0 2
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
LV je uz na meno dedica ... je tam uvedeny len titul nadobudnutia, datum zapisu nie ...
bubkoch Pozri príspevok
ved pisem ze na LV tato info nie je ... takze asi som sa nejako z tej zostave uz dostal ...
Rozumiem tomu tak, že na LV je vlastník- dedič zapísaný, takže právoplatne sa stal vlastníkom nehnuteľnosti.
Myslím, že na právne účely si treba LV vypýtať z katastra, tam bude aj pečiatka, kedy bol vklad povolený.
Na LV na internete je len titul nadobudnutia, napr. osvedčenie o dedičstve Okr. súdu xyz zo dňa XX.09.2010.
0 0
Ice dive Ice dive

Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

rovno môžeš podať daňové priznanie... keďže poručitel zomrel v júli 2010 daňovú povinnosť si pravdepodobne stihol vysporiadať ak zaplatil naraz... keďže máš zápis v novembri 2010 môžeš podať v priebehu decembra oznámenie o vzniku povinnosti a do konca januára dať daňové priznanie...
1 0
Ice dive Ice dive

Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

Kvaka Pozri príspevok
No, ja mám skúsenosť, že pokuta za neoznámenie bola, môj syn ju dostal. Rozhodujúce bolo, kedy sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Neoznámil to do 30 dní. Pri nadobudnutí vlastníctva všeobecne je potrebné vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, to znamená, že vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa Občianskeho zákonníka možno vlastníctvo k veci nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Pri kúpe alebo darovaní nehnuteľnosti nadobúdateľ sa stane vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti až na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Podľa Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Z uvedeného vyplýva, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda smrťou poručiteľa.
záleží od daného správcu danie... ja som napríklad pri kúpe inej nehnuteľnosti nič neohlasoval kupoval som ju v aprili daneho roka... spravca dane len preškrtol pri doručovaní meno pôvodného vlastníka na obalke a vybral daň odomňa za cely rok a na otazku ci mam teda podavat danove priznanie na dalsi rok, alebo zaplatiť tak isto ako za predošlí rok... mi povedali, že daňové musím podať...
0 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

Ice dive Pozri príspevok
rovno môžeš podať daňové priznanie... keďže poručitel zomrel v júli 2010 daňovú povinnosť si pravdepodobne stihol vysporiadať ak zaplatil naraz... keďže máš zápis v novembri 2010 môžeš podať v priebehu decembra oznámenie o vzniku povinnosti a do konca januára dať daňové priznanie...
ano, ale ja presne neviem kedy v novembri, ci 1. alebo 25. ... preto netusim kedy zacala plynut 30-dnova lehota na oznamenie spravcovi dane ... preto ma zaujima principialne riesenie ako to ma clovek zistit ... z popisaneho mi vyplyva, ze clovek ma bud kazdy den pozerat LV na webe ci uz je tam zapis (s tyzdennou aktualizaciou), alebo ked nema internet, tak kazdy den chodit osobne na kataster a pytat sa ci uz zapisali ... cele mi to smrdi ...
0 2
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bubkoch Pozri príspevok
ano, ale ja presne neviem kedy v novembri, ci 1. alebo 25. ... preto netusim kedy zacala plynut 30-dnova lehota na oznamenie spravcovi dane ... preto ma zaujima principialne riesenie ako to ma clovek zistit ... z popisaneho mi vyplyva, ze clovek ma bud kazdy den pozerat LV na webe ci uz je tam zapis (s tyzdennou aktualizaciou), alebo ked nema internet, tak kazdy den chodit osobne na kataster a pytat sa ci uz zapisali ... cele mi to smrdi ...
Pozri si ešte raz, čo som ti napísala, na právne účely si pýtaj list vlastníctva z katastra, zaplatíš za to nejaký kolok.
Oznám to hneď, a podaj aj DP. Už sme to tu dve napísali.
0 0
ccokoladecka ccokoladecka

ccokoladecka je offline (nepripojený) ccokoladecka

dobrý deň,
chcem sa spýtať, keď sme na základe kúpnopredajnej zmluvy 7.12. s priateľom kúpili pozemok a dali návrh na vklad do katastra, máme čakať až na list vlastníctva, kde bude presne uvedený dátum vkladu? ak som to správne pochopila, potom musíme oznámiť príslušnému správcovi dane - obci, že sme novými majiteľmi... ?
a ako je to s podaním daňového priznania, ja si myslím, že vklad v katastri bude určite až v januári.... a ako som sa dočítala v zákone, daňová povinnosť nám vzikne až 1.1.2012, t.z. že do 31.1. 2012 podáme daňové priznanie za r. 2012 a podľa platobného výmeru sa platí daň.
chápem to správne?
a ešte sa chcem spýtať, či z katastra príde vyrozumenie, že sme novými majiteľmi?
Naposledy upravil ccokoladecka : 27.12.10 at 18:16
0 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

ccokoladecka Pozri príspevok
dobrý deň,
chcem sa spýtať, keď sme na základe kúpnopredajnej zmluvy 7.12. s priateľom kúpili pozemok a dali návrh na vklad do katastra, máme čakať až na list vlastníctva, kde bude presne uvedený dátum vkladu? ak som to správne pochopila, potom musíme oznámiť príslušnému správcovi dane - obci, že sme novými majiteľmi... ?
a ako je to s podaním daňového priznania, ja si myslím, že vklad v katastri bude určite až v januári.... a ako som sa dočítala v zákone, daňová povinnosť nám vzikne až 1.1.2012, t.z. že do 31.1. 2012 podáme daňové priznanie za r. 2012 a podľa platobného výmeru sa platí daň.
chápem to správne?
a ešte sa chcem spýtať, či z katastra príde vyrozumenie, že sme novými majiteľmi?
Účastníkom kúpnej zmluvy príde z katastra rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v ktorom bude uvedené, kedy bol vklad povolený a kedy nastávajú právne účinky vkladu. Podľa všetkého budete mať vklad povolený až v roku 2011, teda aj daňové priznanie podáte až k 31.1.2012. Oznámenie správcovi dane z nehnuteľnosti je potrebné podať do 30 dní od povolenia vkladu.
0 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

bubkoch Pozri príspevok
ano, ale ja presne neviem kedy v novembri, ci 1. alebo 25. ... preto netusim kedy zacala plynut 30-dnova lehota na oznamenie spravcovi dane ... preto ma zaujima principialne riesenie ako to ma clovek zistit ... z popisaneho mi vyplyva, ze clovek ma bud kazdy den pozerat LV na webe ci uz je tam zapis (s tyzdennou aktualizaciou), alebo ked nema internet, tak kazdy den chodit osobne na kataster a pytat sa ci uz zapisali ... cele mi to smrdi ...
.. ak si ešte nevybavil
Mne poslali z katastra oznámenie o zápise .... (samozrejme som to nesledovala)
Je pravda, že je tam októbrový dátum - a dostala som to teraz pred Vianocami
Tak dúfam, že vybavím bez problémov .. a hlavne bez pokút..
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať