Zavrieť

Porady

"Koncesionárske poplatky" - od 1.1.2013

avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101

Prechodné ustanovenia

§ 12

(1) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nebol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo neplatil zníženú sadzbu úhrady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a).

(2) Platiteľ podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. b).

(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(4) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach a k 31. decembru 2012 mal nárok platiť úhradu len za jedno odberné miesto a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(5) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mal k 31. decembru 2012 nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa § 6 ods. 3, ak je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(6) Platiteľovi podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému sa k 31. decembru 2012 znížil počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady a ktorý neoznámil vyberateľovi úhrady zmenu povinnosti platiť úhradu, zostáva zachovaný nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady, ak zmenu povinnosti platiť úhradu oznámi vyberateľovi úhrady do 31. marca 2013. Ak platiteľ podľa prvej vety zmenu povinnosti platiť úhradu vyberateľovi úhrady v ustanovenej lehote neoznámi, sadzba úhrady sa určí z počtu zamestnancov platiteľa uvedeného k 1. januáru 2013 v evidencii platiteľov, ktorú vedie vyberateľ úhrady podľa § 9 ods. 1.


Z dôvodovej správy:

K § 5:

Návrh zákona vymedzuje podmienky, za akých je platiteľ podľa § 3 písm. a) oslobodený od povinnosti platiť úhradu. Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu môže vzniknúť u platiteľa, ktorý je fyzickou osobou v prípade, ak dôjde ku kumulatívnemu naplneniu pasívnej a aktívnej podmienky oslobodenia. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je buď sám fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom však návrh zákona ustanovuje, že táto osoba musí mať na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt (pasívna podmienka). Zároveň návrh zákona stanovuje, že nárok na oslobodenie vzniká takémuto platiteľovi až po oznámení a preukázaní skutočností zakladajúcich oslobodenie od platenia úhrady vyberateľovi úhrady (aktívna podmienka). Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik tohto nároku. Prístup, kedy nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu nevzniká priamo zo zákona, po splnení zákonom stanovených podmienok, ale vzniká až po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti vyberateľovi úhrady, bol do návrhu zákona zavedený s cieľom donútiť platiteľov plniť si svoju oznamovaciu povinnosť voči vyberateľovi úhrady, a tým zabezpečiť aktuálnosť a úplnosť evidencie platiteľov a zároveň aj zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre vyberateľa úhrady spojenej s kontrolou platenia úhrady.
Tak ako sa ukázalo pri aplikácii zákona č. 68/2008 Z. z., v zmysle ktorého je platiteľ taktiež povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať, v prípade, že nesplnenie tejto povinnosti nie je postihnuté žiadnou sankciou, často sa stáva, že platiteľ ktorému vznikol nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu jednoducho prestane platiť úhradu, resp. ani ju nikdy platiť nezačne a to bez toho, aby si splnil oznamovaciu povinnosť voči vyberateľovi úhrady. Dôsledkom toho je, že vyberateľ úhrady nevie, či príčinou neplatenia úhrady je skutočnosť, že platiteľovi úhrady vznikol nárok na oslobodenie od platenia úhrady alebo či ide o platiteľa, ktorý si neplní svoju zákonnú povinnosť platiť úhradu, a tak každého jedného takéhoto platiteľa musí v zmysle zákona povinne vyzvať na zaplatenie úhrady, čím sa neodôvodnene zvyšuje administratívna záťaž vyberateľa úhrady, ako aj jeho náklady na poštovné.
Návrh zákona taktiež taxatívne vymedzuje okruh subjektov, ktoré sú priamo na základe zákona oslobodené o povinnosti platiť úhradu.

Dôvodová správa - http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Downl...x?DocID=369452

Stránka vyberateľa úhrad: https://www.uhrady.rtvs.sk
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Benko Benko

Benko je offline (nepripojený) Benko

Mám klienta, má 7 zamestnancov na PZ a obvykle 4-5 dohodárov. Doteraz platil 4, 64 € za mesiac a od 1.1. 2013 bude platiť 18 aj niečo. Dobre tomu rozumiem?
A ešte jedna vec k 31.12. 2012 rodičia boli oslobedený, lebo ZTPS. A teda do 31.3.2013 musia zdôvodniť svoje oslobodenie.
Je to tak prosím?
Ď.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Ad 1.

§6
(6) Na určenie sadzby úhrady podľa odseku 5 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.

k obdobnému pracovnému vzťahu Čo je obdobný pracovný pomer

mám za to, že za dohodárov sa neplatí - prosím ale aj o vyjadrenie nejakého právnika

Ad 2.)
áno skutočnosti na oslobodenie treba oznámiť a preukázať

- písala som do RTVS, či je možné zverejniť formulár oznámenia podľa tohto zákona, tak keď budem mať odpoveď dám vedieť.
3 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

To sú pakovia čo to vymysleli Ak firma nemá viac ako troch zamestnancov tak neplatí. Ak má fyzická osoba vo svojom dome firmu a nezamestnáva viac ako 3 zamestnancov tak stačí prehlásiť elektromer na firmu a je vymaľované. 4,64x 12 =55,68 úspor a naviac dph
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

takze za dohodarov nie - bolo to rovnako definovane aj v starom zakone 68/2008

tu su niektore odpovede aplikovatelne aj na novy zakon https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p...3%2C5656031481
2 0
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

K prehlasovaniu elektromeru na firmu z dôvodu neplatenia koncesií by som sa až tak veľmi nehrnul. Firmy majú elektrinu drahšiu ako domácnosti. Domácnosti sú zatiaľ regulované. Firmy nie. Bolo by vhodné pred prehlásením spraviť prepočet, či naozaj neplatenie koncesií prevýši nárast vo faktúrach za elektrickú energiu vrátane kadejakých poplatkov súvisiacich s jej dodávaním.
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

1Dara
takze za dohodarov nie - bolo to rovnako definovane aj v starom zakone 68/2008

tu su niektore odpovede aplikovatelne aj na novy zakon https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p...3%2C5656031481
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:
Som živnostník, mám preukaz ŤZP. Mám v práci elektromer, chcem vedieť či som oslobodený platiť poplatok.

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP sa vzťahuje na domácnosti a nie na zamestnávateľov.
.
.
.
.
.
Sme dopravná firma a vodiči kamiónov majú vysielačky, rádiá a prenosné televízory. Sme povinní platiť koncesionárske poplatky?

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
.
.
.
.
Nepoznám znenie celého zákona, no zaujímalo by ma či budú musieť platiť poplatky farské úrady, nakoľko nemajú TV prijímače a rozhlas, vačšina z nich nemá žiadného zamestnanca, no sú úradom "právnickej osoby".

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Moja nevesta s dcérou prevádzkujú malú predajňu a po nástupe hypermarketov ledva prežívajú. Keďže predajňa má svoje odberné míesto majú pozerať televiziu? Alebo sa majú 2 krát skladať (pretože platia aj doma). A veľké podniky a hypermarkety budú plaťiť rovnako, alebo tie majú 99 odberných miest? Toto navrhovaťeľ vari nemyslí vážne.

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.
1 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

misoft Pozri príspevok
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:


Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.

misoft

ale to su jednoznacne odpovede ...

- oslobodenie pre obcana ZTP, nie pre zamestnavatela ZTP
- platitel je zamestnavatel ak zamestnava aspon 3 zamestnancov

co nechapes pisanemu textu?
1 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
misoft Pozri príspevok
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:


Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.
Misoft,
Veď idú podľa zákona.
Ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 3 zamestnancov, tak poplatok neplatí.
Alebo si myslel, že ak taký volkswagen platí koncesionárske poplatky, tak by mali všetci zamestnanci pozerať telku v pracovnom čase?
0 0
SamuelSK SamuelSK

SamuelSK je offline (nepripojený) SamuelSK

Samuel
Cize sa to plati na dva krat ?
Doma a aj v zamestnani ?
Plati sa aj za psa ?
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

beroun Pozri príspevok
K prehlasovaniu elektromeru na firmu z dôvodu neplatenia koncesií by som sa až tak veľmi nehrnul. Firmy majú elektrinu drahšiu ako domácnosti. Domácnosti sú zatiaľ regulované. Firmy nie. Bolo by vhodné pred prehlásením spraviť prepočet, či naozaj neplatenie koncesií prevýši nárast vo faktúrach za elektrickú energiu vrátane kadejakých poplatkov súvisiacich s jej dodávaním.
možno by to odpočet dph kompenzoval
0 0
SamuelSK SamuelSK

SamuelSK je offline (nepripojený) SamuelSK

Samuel
Mika by mal dať návrh zákona na vyberanie poplatkov za okná v byte,(za každé okno aspoň po 5 eur) lebo pri pohľade z okna koncesionár vidí zaujimavejšie veci, ako na programoch STV.

/zobrate z diskusie z pravdy.. myslim si, true story.

nie je to protiustavne mi predat nieco, co nechcem?

ved to je mafianska praktika..
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

SamuelSK Pozri príspevok
Mika by mal dať návrh zákona na vyberanie poplatkov za okná v byte,(za každé okno aspoň po 5 eur) lebo pri pohľade z okna koncesionár vidí zaujimavejšie veci, ako na programoch STV.

/zobrate z diskusie z pravdy.. myslim si, true story.

nie je to protiustavne mi predat nieco, co nechcem?

ved to je mafianska praktika..
nestraš, ešte by ich napadlo zaviesť nejaký paušál na pozeranie reklamy
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Odpoved z RTVS:

Dobrý deň,

pre oznámenie napr. že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné aby nám platiteľ úhrady zaslal list, v ktorom požiada o oslobodenie od platenia poplatku za rozhlas a televíziu. Ku žiadosti, pripojte fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľnou adresou a dátumom platnosti).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Prajeme príjemný deň, s pozdravom

RTVS, s.r.o.
Rozhlasová a televízna spoločnosť
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
16 0
svetluška svetluška

svetluška je offline (nepripojený) svetluška

1Dara ďakujem za tvoj príspevok za všetkých ZŤP,
1 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

ešte doložím z vyhodonotenia medzirezortného pripomienkového konania:

pripomienka MV SR
K § 12 ods. 3, 4 a 5:
Zákon č. 397/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony ho doplnil o prechodné ustanovenia k úpravám účinným od.1.1.2013 - § 27a. Podľa jeho odseku 4 „Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 je povinný odovzdať údaje z evidencie platiteľov potrebné na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 Rozhlasu a televízii Slovenska, najneskôr do 28. februára 2013.“

Návrh v čl. II bode 20 jeho znenie upravuje tak, že sa má poskytnúť celá evidencia a súčasne uvedený termín skracuje na 15.1.2013.

Podľa odseku 6 cit. ustanovenia „Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, s likvidáciou."

Z uvedených ustanovení vyplýva, že Rozhlas a televízia Slovenska budú mať k dispozícii kompletnú evidenciu platiteľov. Súčasne návrh v čl. I § 9 ustanovuje povinnosť poskytnúť relevantné údaje príslušným subjektom, a to v záujme kontroly platiteľov. Na základe uvedeného považujeme povinnosti ustanovené v § 12 ods. 3 až 5 za neopodstatnené. Vyberateľ bude mať možnosť získať uvedené údaje na základe § 27a ods. 4 a 6 zák.č.532/2010 Z. z. a § 9 navrhovaného zákona. Vyberateľ sledované „zefektívnenie výberu úhrady “ chce dosiahnuť zaťažením platiteľov v súčasnosti už oslobodených, hoci má vďaka citovaným ustanoveniam možnosť kontroly vlastnými silami.
Ani predchádzajúci zákon č.68/2008 Z. z. v prechodných ustanoveniach ( § 13 ods. 5) nevyžadoval dodatočné preukazovanie.
S uvedeným riešením nesúhlasíme a § 12 ods. 3 až 5 žiadame z návrhu vypustiť.

Pripomienka nebola neakceptovaná s odôvodnením:
Cieľom návrhu zákona nie je nadmerne zaťažovať platiteľov úhrady, ale predovšetkým zefektívniť ich výber. Vzhľadom k tomu, že návrhom zákona sa sprísňujú podmienky na vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhrady, je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť povinnosť platiteľov preukázať vyberateľovi úhrady, že spĺňajú podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu aj podľa nového zákona. Podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. (ďalej len "zákon č. 68/2008 Z. z.") bol od povinnosti platiť úhradu oslobodený napríklad aj platiteľ, ktorý bol fyzickou osobou, ak žil v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
V praxi však často dochádzalo k zneužívaniu tohto ustanovenia zo strany platiteľov, a preto návrh zákona zavádza v tomto prípade podmienku trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na adrese odberného miesta platiteľa.
Ak by návrh zákona nestanovil povinnosť platiteľom preukázať túto skutočnosť, znamenalo by to neprimeranú administratívnu záťaž pre vyberateľa úhrady a aj zvýšenie jeho nákladov. Povinnosť preukazovať skutočnosti zakladajúce vznik nároku na osobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo na zníženú sadzby úhrady mali platiteli aj v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z., avšak množstvo platiteľov si túto povinnosť neplnilo. Platitelia prestali platiť úhradu bez toho, aby to oznámili vyberateľovi úhrady, ktorý tak nemal odkiaľ vedieť, či platitelia majú nárok na oslobodenie od platenia úhrady alebo si neplnia svoju povinnosť a následne musel v zmysle zákona vyzývať platiteľov na platenie úhrady, čím sa zvyšovala jeho administratívna záťaž a náklady na poštovné. Návrh zákona preto upravuje vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo na zníženú sadzbu úhrady tak, že tento nárok nevzniká priamo zo zákona ale až po splnení oznamovacej povinnosti zo strany platiteľa voči vyberateľovi úhrady a po preukázaní skutočností rozhodujúcich pre vznik tohto nároku.

----------------
pripomienka KOZ SR
Stanovisko k materiálu MK-1597/2012-70/8379 „Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ KOZ SR má k predloženému návrhu zákona Ministerstva kultúry SR nasledovné pripomienky:

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorým nárok na zníženú sadzbu úhrady už nevznikne a na poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti a ktorí si podľa doterajšej právnej úpravy uplatňovali nárok na zníženú sadzbu.
Z toho dôvodu navrhujeme do návrhu zákona zapracovať pôvodné právne znenie tak, aby aj u spomínaných skupín obyvateľov novelou zákona nedošlo k finančnej ujme.

Pripomienka nebola akceptovaná s odôvodnením:
Skutočnosť, že návrh zákona bude mať negatívny vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov a na poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti je uvedená aj v doložke vplyvov. Navrhovanou úpravu sa sleduje zrovnoprávnenie medzi dôchodcami, ktorí žijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, a ktorým nevzniká nárok na zníženú sadzbu úhrady s tými dôchodcami, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti. Návrh zákona zároveň explicitne vymedzuje poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu úhrady.
Neexistuje reálny dôvod, na základe ktorého by nárok na zníženú sadzbu úhrady popri poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku mali mať aj poberatelia výsluhových dôchodkov.
1 0
Daniela12345 Daniela12345

Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

Na stránke RTVS je informácia _ Aké zmeny vyplývajú pre firmy z novo prijatého zákona ? - je to aktuálna informácia platná od 1.1.2013? ( V texte som našla rok 2008 )
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Daniela12345 Pozri príspevok
Na stránke RTVS je informácia _ Aké zmeny vyplývajú pre firmy z novo prijatého zákona ? - je to aktuálna informácia platná od 1.1.2013? ( V texte som našla rok 2008 )
aktualne info su v zakone platnom od 1.1.2013 - niektore info na stranke RTVS su aplikovatelne aj k novemu zakonu
0 0
Daniela12345 Daniela12345

Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

1Dara Pozri príspevok
aktualne info su v zakone platnom od 1.1.2013 - niektore info na stranke RTVS su aplikovatelne aj k novemu zakonu
Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Daniela12345 Pozri príspevok
Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.
Dohodárov do počtu zamestnancov nerátame.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Daniela12345 Pozri príspevok
Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.
pozri prisp. 5
0 0
Načítať ďalšie