Zavrieť

Porady

Zmena postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2013

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Viem, že veľa z nás vieme o tejto zmene , ale niekto aj nie . Tak zakladám novú tému .

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2013.

§4 Peňažný denník 1. V peňažnom denníku sa uvádza prehľad


 1. peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
 2. peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
 3. priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
 4. príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov1) celkom, v členení najmä na


 1. predaj tovaru,
 2. predaj výrobkov a služieb,
 3. ostatné príjmy,


 1. výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na


 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy,
 4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 5. tvorbu sociálneho fondu,
 6. ostatné výdavky,


 1. príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
 2. výdavkov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov.


9.Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu4) ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.

10. Účtovné zápisy sa v peňažnom denníku vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých účtov v banke alebo zostatky jednotlivých pokladníc.

atď...ostatné v priložených postupoch JU.
Neskopírovalo mi poradové čísla, ale nevadí ,dôležité sú priložené postupy a ich zmeny
.
Naposledy upravil Zita5 : 08.01.13 at 20:57
Usporiadat
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

V Postupoch účtovania je o priebežných položkách písané len tak všeobecne.

Moja otázka:

Ostala povinnosť pri nákupe hradenom debetnou kartou účtovať cez priebežné položky?

Veľmi by ma potešilo, že nie.

Inak štruktúra výdavkov podľa nových postupov sa dostala z hlavy na nohy. Dnes už nik nebude špekulovať či toaletný papier je réžia, alebo nákup materiálu.

Ďakujem.

apo
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Apo pozri §12

4)Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa účtuje priebežná položka na strane príjmu
v sume prijatej tržby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň
zúčtovania inkasa príjem na účte v banke, a priebežná položka na strane výdavku.
5) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku
v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g). Na základe výpisu z banky
sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu.
2 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Ďakujem Zita5, akosi som to v §12 nevidel.

Priznám sa, že úhrady platobnou kartou účtujem po celý rok tak ako ped touto nepodarenou úpravou. Doklad o nákupe zaúčtujem do ostatných záväzkov a uplatním odpočet DPH. Takto to robím v JÚ aj v PÚ. Výdavok v JÚ zaúčtujem pri účtovaní bankového výpisu. Nepodareným pokynom pre JÚ sa riadim iba v tom prípade ak úhrada záväzku je odpísaná z BÚ až v nasledujúcom roku. V tom prípade nákup zaúčtujem ako výdavok v internom doklade cez priebežné položky tak ako káže usmernenie.

Nech mi je odpustené, ale takto to robím a budem si tento postup obhajovať aj pri daňovej kontrole. V jednoduchom účtovníctve účtujem ozaj veľké firmy a občas sa mordujem s priebežnými položkami pri prevodoch z pokladne na BÚ a naopak. Predstava, že by som mal dohľadávať priebežné položky pri nákupoch je strašná.

Ale poznám jednu pani daňovú poradkyňu, ktorá sa venuje aj účtovníctva iným klientom, ktorá cez priebežné položky v pokladni účtuje v PÚ nákupy hradené platobnou kartou. Ja to považujem za zvrhlosť, lebo podľa môjho názoru to nemá s pokladňou vôbec nič spoločné.

Ďakujem.

apo
0 0
KRISTINN KRISTINN

KRISTINN je offline (nepripojený) KRISTINN

obyčajný človek
Poplatok za zisťovanie by som dala do nedaňových výdavkov, odpočet DPH by som rozhodne neuplatnila. Predpokladám, že išlo o nelegálny odber a zvažovala by som aj nad tým odberom energie, či bol použitý na uskutočnené plnenia daňovníka,,,
0 0
Betina2 Betina2

Betina2 je offline (nepripojený) Betina2

chcem sa opýtať nasledovné. Viem že nákup trebárs nejakého prístroja v hodnote do 1700 eur, dám do peňažného denníka do stlpca Zásoby (po novom). Ale ako to bude s výkazmi? Ak ho do operatívnej evidencie drobného majetku dám, vyskočí vo výkaze majetku a záväzkov v kolonke Zásoby celkom (tj. súčet všetkých zásob účtovaných do denníka do kolonky zásoby, nevstúpi mi ale ani do materiálu ani do tovaru ani nedokončenej výroby vo výkaze). Ak ho ako drobný majetok nedám na operatívnu evidenciu, tak mi nevyskočí nikde vo výkaze...Tak a teraz ako to má byť....to samé ma zaujíma čo s a týka trebárs nákupu kanc.potrieb, papiera a pod...doteray bývali v réžii, terya idú ako zásoby, evidentne sa ale do výkazov nepremietnu. Navyše pri zostavovaní výkazu mám možno yaškrtnúť či chcem aby sa počítal DM do zásob, som z toho jeleň, to sa akože môžem rozhodnúť či mi do výkazu tá nakúpená tlačiaren vstúpi i ked ju evidujem v operatívnej evidencii drobného majetku a účtovala som ju ako zásobu ?
0 0
kn-alka kn-alka

kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

Jarka jméno mé :)
Betina2
chcem sa opýtať nasledovné. Viem že nákup trebárs nejakého prístroja v hodnote do 1700 eur, dám do peňažného denníka do stlpca Zásoby (po novom). Ale ako to bude s výkazmi? Bude to ako výdavok vo výkaze o príjmoch a výdavkoch Ak ho do operatívnej evidencie drobného majetku dám, vyskočí vo výkaze majetku a záväzkov v kolonke Zásoby celkom - To je v poriadku (tj. súčet všetkých zásob účtovaných do denníka do kolonky zásoby, nevstúpi mi ale ani do materiálu ani do tovaru ani nedokončenej výroby vo výkaze - v akom výkaze??? ). Ak ho ako drobný majetok nedám na operatívnu evidenciu, tak mi nevyskočí nikde vo výkaze...Tak a teraz ako to má byť....to samé ma zaujíma čo s a týka trebárs nákupu kanc.potrieb, papiera a pod...doteray bývali v réžii, terya idú ako zásoby - áno, ide to do výkazu o príjmoch a výdavkoch NIE do výkazu o majetku a zásobách, evidentne sa ale do výkazov nepremietnu. Navyše pri zostavovaní výkazu mám možno yaškrtnúť či chcem aby sa počítal DM do zásob - asi sa pýta, či to má zaevidovať do výkazu o majetku a zásobách, som z toho jeleň, to sa akože môžem rozhodnúť či mi do výkazu tá nakúpená tlačiaren vstúpi i ked ju evidujem v operatívnej evidencii drobného majetku a účtovala som ju ako zásobu ?
???????
Splietaš Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch !!!!

V peňažnom denníku zaúčtuješ všetko do zásob, čo sa ti premietne vo výkaze o príjmoch a výdavkocho
To čo si zaeviduješ do operatívnej evidencie drobného majetku sa ti zasa ukáže vo výkaze o majetku a zásobách.

Asi si pletieš to slovko ZÁSOBY..... v peňažnom denníku sa tak premenovali výdavky na materiál a tovar, ale vo výkaze o majetku a zásobách sa tak volá konečný stav zásob - materiálu na výrobu, tovaru na predaj a drobného majetku.... ale sú to 2 rozdielne veci
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Pre Betina2

Metodici, ktorí vymýšľajú ako čo účtovať vymysleli aj ako čo pomenovať.
Režijná spotreba materiálu by sa nám ľudom určite páčila viac, ale sú to zásoby, keby aspoň povedali, že spotrebované zásoby už by si sa netrápila.

apo
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Betina , ak nakúpiš drobný majetok do 1700 eur , zaúčtuješ tento nákup ako výdavok OVZD – zásoby.
1)
a)Pokiaľ tento majetok dáš hneď do používania , tak si zapíšeš majetok do Evidencie krátkodobého majetku, týmto krokom sa Ti tento majetok nebude zohľadňovať vo Výkaze o majetku a záväzkoch v riadku 04(Zásoby celkom) ani v riadku 06(tovar).
Budeš ho viesť len evidenčne ako Krátkodobý majetok v používaní .

b)Ako výdavok sa zohľadní ale vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch v riadku 05 – Zásoby
----------------------------------------
2)
Pokiaľ zakúpiš rovnaký majetok (viď vyššie) a nedáš ho hneď do používania , ale na sklad(tovarový) a bude na sklade aj k 31.12.2013, tak vtedy bude zohľadnený aj :

2.1. vo Výkaze o majetku a záväzkoch v riadku 04(Zásoby celkom) a 06(Tovar)

2.2 ale aj vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch v riadku 05 – Zásoby

.....až do doby , pokiaľ ho nevydáš do používania .Ak sa tak stane napr. v roku 2014, tak tento vydáš zo skladu(Výdajka) , znížiš tým zásoby a zároveň zapíšeš do Evidencie krátkodobého majetku .

Vo výkazoch v roku 2014 sa Ti nebude už zohľadňovať tento majetok ani v jednom výkaze , len bude len v evidencii Krátkodobého majetku . A Ty si evidenciu môžeš viesť aj v zošite .
8 0
Minna Minna

Minna je offline (nepripojený) Minna

prosím vás keď mám faktúru za odbornú publikáciu a je na nej uvedené aj poštovné a balné ako to mám zaúčtovať? publikáciu ako zásoby a poštovné a balné ako služby? alebo celú sumu fa do zásob? našla som totiž jeden príspevok kde bolo uvedené: "Podľa zákona o účtovníctve sa zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou oceňujú obstarávacou cenou, to znamená cenou, za ktorú sa zásoby obstarali vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Vyúčtované poštovné a balné súvisí s dodávkou zásob, a preto sa obstarávacia cena zásob o tieto náklady zvyšuje. Tlačivá, resp. odbornú literatúru, ktorú SZČO objednala a ktorú jej dodávateľ doručil poštovou zásielkou, zaúčtuje preto ako zásoby."
Aký je váš názor? ďakujem

a ak môžem ešte poprosiť kam mám zaúčtovať ročný aktualizačný poplatok programového vybavenia?
0 0
Minna Minna

Minna je offline (nepripojený) Minna

prosím poradí niekto?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Minna
prosím vás keď mám faktúru za odbornú publikáciu a je na nej uvedené aj poštovné a balné ako to mám zaúčtovať? publikáciu ako zásoby a poštovné a balné ako služby? alebo celú sumu fa do zásob? našla som totiž jeden príspevok kde bolo uvedené: "Podľa zákona o účtovníctve sa zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou oceňujú obstarávacou cenou, to znamená cenou, za ktorú sa zásoby obstarali vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Vyúčtované poštovné a balné súvisí s dodávkou zásob, a preto sa obstarávacia cena zásob o tieto náklady zvyšuje. Tlačivá, resp. odbornú literatúru, ktorú SZČO objednala a ktorú jej dodávateľ doručil poštovou zásielkou, zaúčtuje preto ako zásoby."
Aký je váš názor? ďakujem

a ak môžem ešte poprosiť kam mám zaúčtovať ročný aktualizačný poplatok programového vybavenia?
Jednoduché účtovníctvo :
Odborná publikácia cena včetne balného a poštovného - zásoby
Aktualizačný poplatok programového vybavenia - služby
2 0
cinky16 cinky16

cinky16 je offline (nepripojený) cinky16

Prosim Vas,v pragrafe 11 zásoby ods. 8 sa uvadza: "prirastky a ubytky jednotlivych druhov zasobk, ktore su urcene vnutornym predpisom ÚJ na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraíi, sa v priebehu uctovneho obdobia neuctuju v knihe zasob."
AKO TO BUDE V TOMTO PRIPADE S PHM? ako je chapany tento odsek?PHM natankujeme do nakladeho automobilu - cize ide hned po obstarani na priamu spotrebu...uctovat to aj tak zasoby v cleneni na PHM? dakujem za kazdy nazor
Naposledy upravil cinky16 : 26.10.13 at 16:44
0 0
Natty Natty

Natty je offline (nepripojený) Natty

Poprosím skúsenejších o pomoc pri riešení najsledujúceho problému:
neviem ako správne zaúčtovať úhradu faktúry, ktorá bola vyplatená v hotovosti ešte deň pred jej vystavením na pobočke? Keďže faktúra sa vystavuje v sídle firmy, bola doručená následne so sumou uvedenou podľa zmluvy o prenájme, čiže nie nulová. V deň podpisu zmluvy bolo nájomné uhradené na mieste v hotovosti. Ako teda zaúčtovať úhradu predmetnej faktúry, keď de facto bola uhradená ešte pred jej vystavením a ešte k tomu aj s rozdielom +0,01 € oproti úhrade v hotovosti?! Požiadala som písomne firmu o vyjadrenie, avšak k dnešnému dňu som od nich k tomu nič nedostala. Nechápem, že im to sedí?! Poraďte prosím, čo mám robiť...???
0 0
Alžbeta Vernarská Alžbeta Vernarská
Prosím Vás o radu kam účtovať koncesionárske poplatky. je to služba alebo ostatné výdavky. Nikde som to nenašla
Ďakujem.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

A kde si hľadala?
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Alžbeta Vernarská
Prosím Vás o radu kam účtovať koncesionárske poplatky. je to služba alebo ostatné výdavky. Nikde som to nenašla
Ďakujem.
konces.poplatky - nie su sluzby, je to povinny poplatok - ostatne vydavky
1 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

nika.sum
Alžbeta Vernarská
Prosím Vás o radu kam účtovať koncesionárske poplatky. je to služba alebo ostatné výdavky. Nikde som to nenašla
Ďakujem.
konces.poplatky - nie su sluzby, je to povinny poplatok - ostatne vydavky
a soza je sluzba vsak? dakujem.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Podla mojho nazoru aj soze sa platia poplatky, ved oni ziadnu sluzbu neposkytuju a naviac je to povinnost platit zo zakona. Tiez by som to dala ako ostatne vydavky
2 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
nika.sum
Podla mojho nazoru aj soze sa platia poplatky, ved oni ziadnu sluzbu neposkytuju a naviac je to povinnost platit zo zakona. Tiez by som to dala ako ostatne vydavky
Súhlasím, nič som si u nich neobjednala a oni mi žiadnu službu nedodali
0 0
10eva 10eva

10eva je offline (nepripojený) 10eva

prosim vas o radu kde mám zaučtovať nákup klúčov živnostník je automechanik do ostatné alebo zásoby
0 0
Načítať ďalšie