Zavrieť

Porady

A čo na to účtovníci?

srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

vyberám z pripomienok v mpk (pridané na poslednú chvíľu 17.06.2013) - slovenskej komory daňových poradcov k novele zákona č. 78/1992 - o daňových poradcoch a skdp:


... Za § 2 navrhujeme vložiť nové znenie § 3 takto:

㤠3
Daňové poradenstvo
(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2) , ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov (ďalej len „daň“), ako aj v iných veciach, ktoré s daňami súvisia.
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa najmä:
a) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam,2a)
b) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,2a)
c) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní,
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

f) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadostí o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,2b)
g) zastupovanie klienta v konaní3) pred orgánmi verejnej moci.“.

Poznámky pod čiarou č. 2, 2a), 2b) a 3) znejú:
„2) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93.
2b) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2013 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
V novom znení § 3 v odseku 1 sa navrhuje všeobecná definícia daňového poradenstva. Daňovým poradenstvom je podnikanie, t.j. činnosť vykonávaná sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. Predmetom tejto činnosti je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov a iných povinných platieb, ako aj v iných veciach, ktoré
s daňami súvisia. Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Odsek 2 obsahuje neúplný výpočet niektorých činností, ktoré sa považujú za daňové poradenstvo, ak sú splnené všeobecné definičné znaky daňového poradenstva podľa odseku 1.
Výpočet týchto činností v rámci daňového poradenstva vychádza najmä z vymedzenia činností Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93, ako aj z ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhujeme nové znenie § 29 :

„§29

(1) Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, považuje sa to za správny delikt a daňový úrad 8) jej uloží pokutu
a) od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b) od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2) Na účely preverenia skutočností podľa odseku 1 je daňový úrad oprávnený vykonať miestne zisťovanie.8a)
(3) Na konanie o uložení pokuty sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Nezaplatená pokuta po lehote splatnosti sa vymáha rovnako ako daňový nedoplatok.8b)
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a) § 37 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Upresňujú sa oprávnenia daňového úradu v oblasti ukladania sankcií za porušenie zákona pri zistení neoprávneného podnikania v oblasti daňového poradenstva bez príslušného oprávnenia (osvedčenia na výkon činnosti daňového poradcu).
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, daňový úrad jej uloží pokutu vo výške ustanovenej v odseku 1.
Daňový úrad môže zistiť skutočnosť, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva daňové poradenstvo bez oprávnenia, na základe podnetu tretej osoby, iného orgánu verejnej moci, alebo aj vlastnou činnosťou. Aby bolo možné preveriť skutočnosti relevantné pre uloženie pokuty, explicitne sa ustanovuje právomoc daňového úradu vykonať za týmto účelom miestne zisťovanie, ktorého procesná úprava je obsiahnutá v Daňovom poriadku. Pokuta sa udeľuje v konaní, ktoré sa spravuje ustanoveniami tej istej procesnej normy – Daňového poriadku. V prípade nezaplatenia alebo čiastočného nezaplatenia sumy uloženej pokuty sa táto bude vymáhať rovnako ako daňový nedoplatok. Príjmy z pokút budú tak ako doteraz príjmom štátneho rozpočtu. ....
Usporiadat
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

... to ... akože, ak budem viesť predpísanú evidenciu podľa § 70 zákona o DPH a podám z nej elektronicky priznanie DPH za klienta ako živnostník - účtovník, tak vykonávam daňové poradenstvo podľa § 3/2/d+e tohto navrhovaného zákona ? A daňový úrad v zmysle nového § 29/1/ a je povinný mi z vlastného podnetu dať zato pokutu od 100 do 10000 Eur, lebo nie som daňový poradca ? To v tejto Ficílii pod Tatrami je možné už naozaj úplne všetko ?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

aha, takze ja ako klient podla nich budem musiet vyuzivat aj sluzby danoveho poradcu ... cize uctovnik spracuje ucto ... ja papiere odovzdam danovemu poradcovi aby mohol dat dokopy danovu evidenciu a potom odoslat papiere na DU?
ved to je choreeeee!
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

....Valika, nie choré, to len daňoví poradcovia majú dobrého kamaráta, čo im kšefty naháňa. Moja otázka, keďže ako účtovník nebudem môcť odosielať DP, ale niekto to spraví za mňa z hotových papierov - mám sa vzdať časti svojho aj tak mizerného príjmu?
5 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

choré, choré, choré, slušne povedané.. tu skutočne už nič nemôže prekvapiť..
2 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

alebo si mám urobiť skúšky za 330,- a nechať vydať osvedčenie za 660,-.... alebo robiť BEZODPLATNE ???
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Dav
alebo si mám urobiť skúšky za 330,- a nechať vydať osvedčenie za 660,-....
... plus každoročné poplatky SKDP, povinné školenia, ....
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Nemyslím, že bezodplatne - na úkon podania DP sa zamestnať s úväzkom 10 min/mes..
2 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Zita5
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
Odkedy sa predpokladá účinnosť tohto zákona ?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

veronikasad
Zita5
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
Odkedy sa predpokladá účinnosť tohto zákona ?
od 1.1.2014
2 0
Zuzka Zuzka

Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka

chory stat
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Vidím to tak, že dohodári s nepravidelným príjmom boli predohrou k smerovaniu zákonov...
2 0
Luna Luna

Luna je offline (nepripojený) Luna

Kto zhasína svetlo?
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

vrátnik VSŽ...
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Dav
Vidím to tak, že dohodári s nepravidelným príjmom boli predohrou k smerovaniu zákonov...
... ono tých predohier je asi viacej - napr. aj ten poplatok od 4.000 do 30.000 € za vydanie záväzného stanoviska FRSR - do tej spodnej hranice ponechali priestor na zárobok pre DP...
Pre zaujímavosť - v Českej republike obdobný úrad vydáva záväzné stanoviská za paušálnych 10.000 CZK... u nás ešte treba dane platiacich občanov a firmy žmýkať a žmýkať! ... ešte ma napadá jedna kacírska myšlienka - nebude náhodu FRSR platiť za záväzné stanoviská externých (spriaznených) daňových poradcov ???
3 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

a keď si daňové bude podávať klient "sám" ? Konateľ firmy za sro napríklad. A keď si bude sám hľadať info? A vlastne nestane sa náhodou porada nelegálnou?
7 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

ale sranda ako to pisu ... ze poradenstvo, vedenie evidencii a potom uz rovno podavanie priznani ... nejako mi v tom ale chyba spracovanie DP ... tak to mi uz moze uctovnicka spracovat???? a oni ho laskavo za poplatok podaju????
2 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

avalik
ale sranda ako to pisu ... ze poradenstvo, vedenie evidencii a potom uz rovno podavanie priznani ... nejako mi v tom ale chyba spracovanie DP ... tak to mi uz moze uctovnicka spracovat???? a oni ho laskavo za poplatok podaju????
detail, ten sa upraví novelou...
2 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Jebe im. Nadobro. Vsetko chcu mat pod kontrolou a lobisticke skupiny sa idu posrat, len aby policajny stat fungoval.
3 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
Som rada, že som znova na Slovensku a čo už na to povedať - dovracala som sa z týchto jojovín. Ja budem ako debil nahadzovať, lepiť a niekto si zhrabne tučnú odmenu, lebo mne klient určite zníži odmenu o to, čo ho bude stáť daňový poradca.
10 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať