Zavrieť

Porady

Návrh nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi

avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Do NR SR je predložený návrh nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2014

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...&MasterID=4582

Zaujalo ma:

§ 10
Dávka

(1) Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.

(2) Dávka je

 1. 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 2. 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 3. 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 4. 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 5. 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 6. 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.


(3) Dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne na vykonávaní

 1. menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 2. dobrovoľníckej činnosti,[1]) alebo
 3. prác na predchádzanie mimoriadnej situácie,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.


(4) Písomná dohoda podľa odseku 3 obsahuje

 1. identifikačné údaje účastníkov dohody,
 2. miesto a druh vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c),
 3. začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) s určením hodiny začatia a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c),
 4. záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) zabezpečiť dohodnuté podmienky počas celého obdobia trvania dohody,
 5. ďalšie dohodnuté náležitosti.


(5) Ak sa člen domácnosti podľa odseku 3 nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom mesiaci, rozsah hodín podľa odseku 3 sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

(6) Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac, nasledujúci po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov, v ktorom vznikol nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

(7) Odsek 3 sa nevzťahuje na člena domácnosti,

 1. ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a) až c) a e) až h),
 2. ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe[2]) alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)
 3. ktorým je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 4. ktorým je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 5. ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. c) na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi podľa odseku 10, alebo
 6. ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) nebolo ponúknuté.


(8) Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo s organizátorom dobrovoľníckej činnosti zabezpečiť, koordinovať a kontrolovať účasť osôb na činnostiach podľa odseku 3.

(9) Písomná dohoda podľa odseku 8 obsahuje náležitosti podľa odseku 4 a záväzok úradu zabezpečiť účasť osôb na menších obecných službách, dobrovoľníckej činnosti alebo prácach podľa odseku 3 písm. c).

(10) Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 8 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.


[1]) Zákon č. 406/2011 Z. z.

[2]) § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 7
(2) Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o fyzickú osobu, ktorá
a) dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
c) je nezaopatrené dieťa,
...
e) sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanou na opatrovanie, )
f) sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
g) si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
h) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.Z dôvodovej správy:


K § 10
Navrhuje sa výška dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“) na zabezpečenie základných životných podmienok na 6 úrovniach v závislosti od veľkosti a zloženia domácnosti.

S cieľom zníženia dlhodobého pasívneho zotrvávania v systéme pomoci v hmotnej núdzi sa navrhuje, aby za každého plnoletého člena domácnosti sa výška dávky znížila, ktorý sa mesačne v rozsahu minimálne 32 hodín nezúčastní výkonu menších obecných služieb, dobrovoľníckych činností, alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a na odstraňovaní jej následkov. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje napr. v čase živelnej pohromy, havárie, katastrofy.

Splnenie tejto podmienky sa navrhuje nepožadovať od osôb, ktoré z objektívnych dôvodov takúto činnosť vykonávať nemôžu (§ 7), tiež na
- rodiča, ktorý sa celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
- tehotnú ženu, -
- na osamelého rodiča, ktorý sa celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov veku a
- od osôb, ktoré už zákonom vymedzené aktivity vykonávajú a splnia podmienky nároku na aktivačný príspevok podľa § 12.

Navrhuje sa však, aby ak sa občanovi neponúkne výkon menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností, k zníženiu dávky nedôjde.

Vzhľadom na dĺžku konania pri podaní žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi sa navrhuje, aby podmienka účasti na vyššie uvedených aktivitách skúmala až po uplynutí dvoch mesiacov od mesiaca, za ktorý sa nárok na pomoc v hmotnej núdzi domácnosti priznal a pomoc sa začala poskytovať.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v mnohých obciach, predovšetkým v obciach s vysokým podielom osôb v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov a vysokú mieru nezamestnanosti sa navrhuje, aby po dohode s obcou alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti sa mohol úrad rozhodnúť pre poskytnutie súčinnosti takejto obci pri riešení hmotnej núdze jej obyvateľov a to organizovaním a koordinovaním účasti osôb v hmotnej núdzi na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti. Navrhuje sa aj obsah dohody, ktorej súčasťou okrem identifikačných údajov účastníkov dohody, časového a obsahového vymedzenia činnosti, záväzkov účastníkov dohody môžu byť aj ďalšie náležitosti ako napr. poskytnutie pracovných a ochranných pomôcok účastníkom.


A ešte doplním zo zákona o dobrovoľníctve
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406

§ 3

Dobrovoľnícka činnosť

(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,2)
f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.
(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je
a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,3)
b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.
(3) Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.
(4) Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené osobitným predpisom.4)
Naposledy upravil avalik : 16.09.13 at 07:57
Usporiadat
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

avalik
veronikasad
avalik
nevidím tam podmienenie - ide len o zníženie davky o 61,60 za každú plnoletú osobu, ktorá nemá výnimku a nezúčastní sa na vykonávaní služieb/činnosti/prác.
Ako chcú znížiť napr. dvojici dávku o 61,60€ za každú plnoletú osobu, ak navrhovaná dávka je nižšia ?

- 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
no ak jeden nesplni podmienku tak odrataju 61,60 a dostanu davku len 45,50
ak obaja nesplnia tak nedostanu tuto davku
súhlasím, len mi tam nesedí matematika, ak nebudú pracovať obaja ...
0 0
erik555 erik555

erik555 je offline (nepripojený) erik555

Katy a R
erik - aj to zbieranie odpadkov môže pomôcť pri pracovných návykoch (a nepodceňuj smetiarsku profesiu). A ver, že človek čo roky nemá do čoho pichnúť tak "osprostie" , že fakt nemá ako už potom získať robotu - ani ty by si takého nezamestnal - či
No a tí, ktorí pracujú načirno - tak pre tých to samozrejme bude znamenať stratu nejakého malého štandardného príjmu.
K tomu hospodáreniu v našom štáte sa ani nevyjadrím radšej .
Existuje stará známa múdrosť - že bez práce nie sú koláče (zabudli sme)
keby som ja rozhodovala - určite nevyplácam dávku v hmotnej núdzi peňažnú - ale to jedlo. (peniaze je najjednoduchšie vyplatiť - však keď sa aj prepijú, už nik sa nestará o to, či išli deťom na jedlo ?) .. ale ak by ľudia pracovali - tak potom mzdu!
Smetiarsku profesiu nepodcenujem, o nej som nepisal. Pisal som o aktivacnych, ktori "zbieraju" odpadky a po vacsine su to ti ini ako majorita. Vecer si porozhadzuju a rano ako aktivacni s priplatkom k zakl. davke, si ich pozbieraju Sranda tento stat Tomu hovorim pracovny navyk Asi by bolo lepsie vymysliet normalne prace, ako taketo zbieracske! Inak tento stat vyzera ako jedna tragikomedia
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

veronikasad
avalik
veronikasad
avalik
nevidím tam podmienenie - ide len o zníženie davky o 61,60 za každú plnoletú osobu, ktorá nemá výnimku a nezúčastní sa na vykonávaní služieb/činnosti/prác.
Ako chcú znížiť napr. dvojici dávku o 61,60€ za každú plnoletú osobu, ak navrhovaná dávka je nižšia ?

- 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
no ak jeden nesplni podmienku tak odrataju 61,60 a dostanu davku len 45,50
ak obaja nesplnia tak nedostanu tuto davku
súhlasím, len mi tam nesedí matematika, ak nebudú pracovať obaja ...
no ta matematika nesedi ani pri davke - pre dvoch sa nedava dvojnasobok pre jednotlivca
0 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

len na pripomenutie jeden prípad (ten so cteným poslaneckým.... )
http://m.sme.sk/?cl=6067913
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...52288139,d.bGE
0 0
erik555 erik555

erik555 je offline (nepripojený) erik555

Katy a R
len na pripomenutie jeden prípad (ten so cteným poslaneckým.... )
http://m.sme.sk/?cl=6067913
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...52288139,d.bGE
A toto je ten vysmech od statu tim ozajstnym v hmotnej nudzi, kde ich od noveho roka posiela na nutene prace Takymto poberatelom davok, ako je napr. Duracka, sa praca neujde! To si mozete byt isti!
0 0
postka1234 postka1234

postka1234 je offline (nepripojený) postka1234

Úrady práce potrebujú ľudí vyradiť z evidencie, tak im ponúkajú aktivačné práce, lebo vedia, že ľudia nechcú íšť robiť podradné práce, za ktoré im k dávke v hmotnej núdzi pridajú aktivačný príspevok vo výške 63,00 eur. MPSR si to dobre vyvyslelo, máme veľa nezamestnaných, tak ich zákonne donútime prostredníctvom dobrovolníckej práce pod záštitou udržania pracovných návykov pracovať v školstve, na mestských úradoch, v knižniciach, atď. všetko čo patrí pod štát alebo dobrovoľníctvo. Ľudia tak pracujú 4 hodiny denne za cca 125 eura na mesiac, bez ostatných odvodov okrem zdravotného poistenia. A nezabúdajme, že 20%DPH sa vriacia z našeho príjmu naspäť do štátnej kasy.
A ako na UPSVAR zistujú, kto má pracovné návyky a kto nie? Jednoducho majú všetko v databáze. A kto to je? No predsa ten, kto je dlhodobo nezamestnaný! A kedy zistia, že udržiavate pracovné návyky? No predsa až po pol roku vykonávania aktivačných prác moji milí. Za mesiac by to nestihli. A takto sa potom dobre šetria štátne peniaze.

A vy Slováci ste taký sprostí, že keď Vám niekto z hora bude hádzať 5 centovky, tak aj tak budete džobať, a budete súhlasiť aj s tým, keď si v parlamente schvália, že môžu nezamestnaných kopať do zadku. Tak si konečne Slováci pustite hymnu SR a konečne sa prebuďte, lebo stále spíte. A keď sa spomenie slovo petícia, tak zrazu ste všetci ticho. Tak potom držte huby, a nehovorte každému, ako je tu nahovno.

PS: Radšej nech upsvary ponúkajú normálnu prácu na 8 hod., nech z nás nie sú ešte väčší žobráci. Nech štát nepodporuje pracovné agentúry, lebo tie nás okrádajú o časť našej mzdy.
0 0
userxx userxx

userxx je offline (nepripojený) userxx

tento navrh zakona je protiustavny, taky isty zakon cesky ustavny sud zrusil :


http://aktualne.centrum.cz/domaci/so...html?id=764532

http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalo...sky-nedustojna

http://zpravy.idnes.cz/povinna-verej...212_domaci_jav

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-1-12_1


Povinnosť odpracovať si základnú dávku pomoci v hmotnej núdzi pod hrozbou krátenia dávky má charakter nútenej práce, ktorej zákaz obsahuje Ústava SR (Čl. 18 ods. 1), ako aj Dohovor č. 29 o zákaze nútenej práce Medzinárodnej organizácie práce alebo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 4). Jednotlivec prácu nemôže odmietnuť, pretože inak sú on a jeho rodina existenčne ohrození.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

userxx
tento navrh zakona je protiustavny, taky isty zakon cesky ustavny sud zrusil :


http://aktualne.centrum.cz/domaci/so...html?id=764532

http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalo...sky-nedustojna

http://zpravy.idnes.cz/povinna-verej...212_domaci_jav

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-1-12_1


Povinnosť odpracovať si základnú dávku pomoci v hmotnej núdzi pod hrozbou krátenia dávky má charakter nútenej práce, ktorej zákaz obsahuje Ústava SR (Čl. 18 ods. 1), ako aj Dohovor č. 29 o zákaze nútenej práce Medzinárodnej organizácie práce alebo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 4). Jednotlivec prácu nemôže odmietnuť, pretože inak sú on a jeho rodina existenčne ohrození.
Ústava

Čl. 18

(1) Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na
e) menšie obecné služby na základe zákona.
0 0
userxx userxx

userxx je offline (nepripojený) userxx

takisto aj z praktickeho a technickeho hladiska je to nerealizovatelne...
pretože 185.000 ľuďom treba dať pracovné odevy, pracovné prostriedky, možno školenie o bezpečnosti pri práci ... ono napríklad likvidovať čierne skládky nemusí byť práve jednoduché ... a kde na to obce vezmú peniaze ... už dnes je medzi ľuďmi bitka o aktivačné práce, ku ktorým sa viaže aktivačný príspevok ... rozmýšľam, čo budú teda toľkí ľudia robiť? ako to zmanažujú starostovia a primátori?

ja to vidim zasa len ako dalsi pokus vystvat co najviac ludi na zaklade aj nejakych pochybnych nariadeni... treba brat tam gde je z coho tam u valova!
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

userxx, cital si hore citovanu dobrovolnicku cinnost?

napriklad preco by poberatel hmotnej nudze nemohol napriklad davat pozor na prechode pre chodcov pri ceste deti do/zo skoly?
0 0
erik555 erik555

erik555 je offline (nepripojený) erik555

postka1234
Úrady práce potrebujú ľudí vyradiť z evidencie, tak im ponúkajú aktivačné práce, lebo vedia, že ľudia nechcú íšť robiť podradné práce, za ktoré im k dávke v hmotnej núdzi pridajú aktivačný príspevok vo výške 63,00 eur.
Co sa tyka miest, tak to nie je pravda. V mestach (hladovych dolinach) nie je tolko aktivacnej prace. Ved dokonca pred nejakymi rokmi stat rusil poctom taketo aktivacne prace, kde sa nemalo do coho pichnut a napriek tomu boli ludia vedeni v aktivacnych pracach a tym padom stat prispieval vyssou sumou.
0 0
erik555 erik555

erik555 je offline (nepripojený) erik555

avalik
userxx, cital si hore citovanu dobrovolnicku cinnost?

napriklad preco by poberatel hmotnej nudze nemohol napriklad davat pozor na prechode pre chodcov pri ceste deti do/zo skoly?
A dalsie "prace"? Pre 180 tisic? Kolko ludi ma stat na prechodoch? Aj ludia z osad? Nezartuj
Aj toto, co si napisal, tak nezamestnani maju suplovat policajtov? Ktori maju svoje fajne mzdy? Vsetko je iba jedna fraska!
0 0
userxx userxx

userxx je offline (nepripojený) userxx

nieco podobne tu uz bolo v minulosti co vymyslel kanik... dlhodobo nezamestnany mali prechadzat na verejno prospesne prace VPP... gdeze sa len podelo toto opatrenie... samozrejme ze cas ukazal ze je to hovadina... nerealizovatelne
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

avalik
userxx, cital si hore citovanu dobrovolnicku cinnost?

napriklad preco by poberatel hmotnej nudze nemohol napriklad davat pozor na prechode pre chodcov pri ceste deti do/zo skoly?
Len aby jeho prvého auto nezrazilo, ako na vojne: nepoužiteľný vojak regulovčík na križovatke a havária ako sviňa
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

erik555
postka1234
Úrady práce potrebujú ľudí vyradiť z evidencie, tak im ponúkajú aktivačné práce, lebo vedia, že ľudia nechcú íšť robiť podradné práce, za ktoré im k dávke v hmotnej núdzi pridajú aktivačný príspevok vo výške 63,00 eur.
Co sa tyka miest, tak to nie je pravda. V mestach (hladovych dolinach) nie je tolko aktivacnej prace. Ved dokonca pred nejakymi rokmi stat rusil poctom taketo aktivacne prace, kde sa nemalo do coho pichnut a napriek tomu boli ludia vedeni v aktivacnych pracach a tym padom stat prispieval vyssou sumou.
Inštitút aktivačných prác = liaheň na pracovných leňochov (brigádnik nemôže pracovať intenzívne lebo ani na obci nemusí)
0 0
potul.harmonikar potul.harmonikar
Politici vždy deklarovali že pre tých čo nemajú záujem pracovať štát ponúkne jednu teplu polievku denne.

Takže už ani to nebude Pán Fico?
0 0
userxx userxx

userxx je offline (nepripojený) userxx

myslim ze ked to ustavny sud zamietol v cechach tak to neprejde ani u nas...
fico SMER-Socialna Diskriminacia
0 0
potul.harmonikar potul.harmonikar
Politici by hlavne mali začať od seba a znížiť si nenažrané platy minimálne na polovicu a hlavne ponúknuť poriadnu robotu a nie brať žobračenky chudobe.
V minulosti bola nezamestnanosť na Slovensku aj 20%, takže ake vyplakavanie
pre 14%?
0 0
draik draik

draik je offline (nepripojený) draik

By ma zaujímalo, akú "poriadnu" robotu má štát poskytnúť ľuďom. Myslíte tým za posledné roky stúpajúci počet zamestnancov vo verejnej správe, ktorí sú platení z daní a poplatkov?
0 0
potul.harmonikar potul.harmonikar
draik
By ma zaujímalo, akú "poriadnu" robotu má štát poskytnúť ľuďom. Myslíte tým za posledné roky stúpajúci počet zamestnancov vo verejnej správe, ktorí sú platení z daní a poplatkov?
Viem že je to už teraz utopia požadovať vrátiť sprivatizované, vytunelované a rozkradnuté ťahúne slovenskej ekonomiky
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať