Zavrieť

Porady

Poučenie ku kontrolnému výkazu DPH

Richard Richard

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin
V prílohe nájdete poučenie pre kontrolný výkaz DPH.

Vzor kontrolného výkazu DPH - (dokument)

Otázky a odpovede ku kontrolnému výkazu sú organizované v rubrike: http://www.porada.sk/kontrolny-vykaz-dph

Text poučenia:1

Poučenie
na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
I. Kto, kedy a ako podáva kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).
Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz v zákonom ustanovenej lehote aj v prípade, ak bude údaje posielať postupne (v dávkach). V takomto prípade musí byť doručená posledná „dávka“ najneskôr posledný deň lehoty na podanie kontrolného výkazu.
Kontrolný výkaz platiteľ dane nie je povinný podať vtedy, ak:
1. nie je povinný podať daňové priznanie, napr. ak platiteľ dane registrovaný podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH za príslušné zdaňovacie obdobie nedodal žiadne tovary alebo služby v tuzemsku, pri ktorých by mu vznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a zároveň si neuplatňuje odpočítanie dane z prijatých tovarov alebo služieb na vstupe,
2. nie je povinný v daňovom priznaní uviesť žiadne údaje o plneniach, t.j. ak platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH za príslušné zdaňovacie obdobie nedodal tovary alebo služby s miestom dodania v tuzemsku a zároveň si neuplatňuje odpočítanie dane z prijatých tovarov alebo služieb na vstupe, pričom je povinný podať daňové priznanie – ide o tzv. „nulové“ daňové priznanie,
3. je povinný uviesť v daňovom priznaní údaje o plneniach, avšak sú to len

a) intrakomunitárne dodania tovarov do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH alebo
b) dodanie tovarov v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH (platiteľ dane je druhým dodávateľom v trojstrannom obchode) alebo
c) vývoz tovarov podľa § 47 zákona a DPH,
a zároveň
platiteľ dane neuvádza v daňovom priznaní žiadne odpočítanie dane, prípadne len odpočítanie dane pri dovoze tovaru v tuzemsku podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH.
Ak napr. platiteľ dane len dodal tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH (druhý dodávateľ) a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH, kontrolný výkaz nie je povinný podať.
Ak napr. platiteľ dane dodal tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a zároveň v daňovom priznaní uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH uplatnenej voči nemu iným platiteľom dane v tuzemsku za tovary alebo služby, ktoré platiteľovi dane sú alebo majú byť dodané, je povinný podať kontrolný výkaz.
Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. Musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane, ktorý podáva kontrolný výkaz, má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu obsahujúcu náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania 2

urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia a súčasne platiteľ dane písomne oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Platiteľ dane uvádza v kontrolnom výkaze údaje v členení podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR č. MF/19 057/2013 – 73. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.
Kontrolný výkaz je možné vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli finančnej správy a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. V prípade, že účtovný softvér platiteľa dane alebo jeho zástupcu poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať z jeho prostredia priamo do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.
II. Transakcie uvádzané v kontrolnom výkaze
A. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH
A.1. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH
V A.1. dodávateľ uvádza údaje o:
- dodaní tovaru (vrátane dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou) s miestom dodania v tuzemsku a o dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku, a to platiteľovi dane alebo inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.
V A.1. dodávateľ neuvádza údaje o:
- dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku, a to bez ohľadu na to, či sa k nim vyhotovia faktúry alebo nie, napr. poskytnutie finančných služieb platiteľovi dane v tuzemsku,
- dodaní tovaru do iného členského štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru),
- dodaní tovaru druhým dodávateľom s miestom dodania v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH,
- vývoze tovaru do tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 47 zákona o DPH,
- dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak miesto dodania je v inom členskom štáte alebo treťom štáte,
- dodaní elektriny, plynu, tepla a chladu a poskytnutí služieb, ak platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, ale miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby je v inom členskom štáte alebo treťom štáte.

A.2. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia ako platiteľ dane podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH
V A.2. dodávateľ uvádza dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia), ak ide o tieto vybrané druhy tovaru
- poľnohospodárske plodiny,
- kovy a kovové predmety,
- mobilné telefóny,
- integrované obvody,
3

dodané inému platiteľovi dane, pričom dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru, ale osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia.
Prenos daňovej povinnosti pri uvedených tovaroch sa uplatní, ak základ dane je 5 000 eur a viac. Ak ide o dodanie uvedených tovarov, pri ktorých základ dane je do 5 000 eur, uvádza dodávateľ tieto dodania v A.1.
UPOZORNENIE:
V A.2. dodávateľ neuvádza faktúry o iných dodaniach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, a to:
- dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH,
- dodanie emisných kvót skleníkových plynov podľa § 69 ods. 12 písm. b) zákona o DPH,
- dodanie nehnuteľnosti, ktorú sa platiteľ dane rozhodol zdaniť alebo ktorá sa predáva dlžnou osobou v konaní o nútenom predaji podľa § 69 ods. 12 písm. c) a d) zákona o DPH,
- dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa podľa § 69 ods. 12 písm. e) zákona o DPH.

Dodanie uvedených tovarov uvádza len príjemca plnenia v B.1.
UPOZORNENIE k A.1. a A.2.:
1. Dodávateľ v A.1. a A.2. neuvádza zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a), b), c) a d) zákona o DPH.
2. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a zároveň údaje o dodaní tovarov, z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, uvedie dodávateľ prislúchajúce údaje z faktúry v A.1. a aj v A.2.
3. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v A.1. (údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry uvedie príjemca plnenia v B.1.).
4. Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období bola vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe (faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby z dôvodu nulovej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

B. Údaje z prijatých faktúr

B.1. Údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH
V B.1. príjemca plnenia uvádza údaje o prijatých plneniach, t.j. nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a cezhraničný a tuzemský prenos daňovej povinnosti:
- tovar s inštaláciou alebo montážou alebo služby s miestom dodania v tuzemsku podľa 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,
- služby s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,
- tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a zákona o DPH,
- tovar nadobudnutý v rámci trojstranného obchodu, ak platiteľ dane je druhým odberateľom,
4


- elektrina, plyn, teplo a chlad, ak sú dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,
- zlato vo forme suroviny alebo polotovaru dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,
- investičné zlato podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona o DPH dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,
- tovar alebo služby dodané iným platiteľom dane v tuzemsku, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, napr. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody, kovový šrot, emisné kvóty, dodanie nehnuteľností v konaní o nútenom predaji, atď.

UPOZORNENIE:
1. Príjemca plnenia v B.1.
- uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane,
- neuvádza dodanie služby zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane (napr. finančná služba od poskytovateľa z iného členského štátu).
2. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je povinný platiť daň dodávateľ (údaje uvádza dodávateľ v A.1.), a zároveň aj údaje o dodaní tovarov, z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, uvedie príjemca plnenia (odberateľ) v B.1. údaje z faktúry, z ktorých je povinný platiť daň, a údaje prislúchajúce k plneniam, z ktorých je povinný platiť daň dodávateľ, uvedie v B.2.
3. Ak je faktúra vyhotovená k plneniu, z ktorého platí daň príjemca plnenia a daňová povinnosť vznikne v inom zdaňovacom období ako sa uplatní právo na odpočítanie dane, uvedie sa tá istá faktúra v dvoch kontrolných výkazoch za príslušné zdaňovacie obdobia. Napr. vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa vykáže v kontrolnom výkaze za jedno zdaňovacie obdobie a na základe obdržanej faktúry odpočítanie dane sa vykáže v kontrolnom výkaze za iné zdaňovacie obdobie (prvýkrát sa vyplnia údaje v stĺpcoch 1 až 6 a druhýkrát sa vyplnia údaje v stĺpcoch 1 až 7).

B.2. Údaje z prijatých faktúr o dodaní tovarov alebo služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období
V B.2. príjemca plnenia uvádza údaje z faktúr prijatých od platiteľa dane (dodávateľa), pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období.
V B.2. príjemca plnenia neuvádza údaje z faktúr:
- o dodaní tovarov alebo služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH (napr. kúpa poľnohospodárskej pôdy od platiteľa dane, kúpa cenných papierov od platiteľa dane),
- o dodaní tovarov alebo služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo zdravotná poisťovňa, ktorá prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane).

UPOZORNENIE:
V B.2. sa neuvádzajú údaje z opravných faktúr (dobropisov a ťarchopisov). Opravné faktúry uvádza príjemca plnenia len v C.2.
UPOZORNENIE k B.1. a B.2.:
Ak príjemca plnenia dostal faktúru vyhotovenú k prijatej platbe a táto platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období dostal faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby, uvedie príjemca plnenia v príslušnom zdaňovacom období len faktúru k prijatej platbe (prijatú faktúru o dodaní 5

tovaru alebo služby už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.
B.3. Údaje o celkových sumách základov dane, dane a odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH
V B.3. príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, uvádza celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za dané zdaňovacie obdobie, a to zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov, z ktorých si uplatňuje odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva kontrolný výkaz. Zjednodušenú faktúru, z ktorej si neodpočítava daň, nezahrnie do kontrolného výkazu.
Príjemca plnenia do B.3. zahrnie:
- doklady z ERP,
- doklad vyhotovený tankovacím automatom,
- doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky),
- diaľničné známky.

C. Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH

C.1. Údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v A.1. a A.2.
V C.1. dodávateľ neuvádza údaje z vyhotovených dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z ERP alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D.1. alebo D.2. (v celkovom obrate).
C.2. Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.
V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.
UPOZORNENIE k C.1.a C.2.:
V C.1. a C.2. sa neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH.
D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň

(Údaje z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých vyhotovuje zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 a) až c) zákona o DPH alebo pri ktorých platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru)
D.1. Údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP
Údaje uvádza platiteľ dane (dodávateľ), ktorý je povinný evidovať tržby ERP podľa osobitného predpisu.
Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP (faktúry sú uvedené v A.1.). 6

D.2. Údaje o celkových základoch dane vrátane opráv základu dane a celkovej sume dane vzťahujúcich sa na dodania tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť a ktoré sa neevidujú ERP
V D.2. platiteľ dane (dodávateľ) zahrnie len tie dodania tovaru alebo služby, ktoré nezahrnul do D.1. Ide najmä o dodanie tovaru alebo služieb nezdaniteľným osobám, ako aj predaj cestovných lístkov, doklad z tankovacieho automatu, príp. predaj diaľničných známok, ak nie sú zahrnuté v D.1.
UPOZORNENIE k D.1. a D.2.:
Do celkových súm obratov sa nemusia zahrnúť obraty z plnení oslobodených od dane.
UPOZORNENIE k A.1. a D.2.:
V A.1. a D.2. sa uvádzajú aj bezodplatné dodania. Neuvádzajú sa krádeže, vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru do tretích štátov, vysporiadanie koeficientu v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH, úprava odpočítanej dane podľa § 54 a § 54a zákona o DPH.
III. Postup pri vypĺňaní kontrolného výkazu
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
Uvádza sa IČ DPH platiteľa dane registrovaného podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH, ktorý podáva kontrolný výkaz.
IČ DPH pozostáva z kódu štátu „SK“ a číselných znakov.
Druh kontrolného výkazu
Platiteľ dane vyznačí, aký druh kontrolného výkazu podáva.
Riadny - podáva platiteľ dane do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka.
Opravný – podáva platiteľ dane, ak pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.
Dodatočný – podáva platiteľ dane, ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.
Platiteľ dane, ktorý nepodal včas kontrolný výkaz, t.j. napr. podal kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie marec až 28. apríla, vyznačí kontrolný výkaz ako „riadny“. V tomto prípade teda nejde o dodatočný kontrolný výkaz, ale o oneskorene podaný riadny kontrolný výkaz.
UPOZORNENIE:
Podanie dodatočného daňového priznania nie vždy automaticky so sebou nesie povinnosť podať aj dodatočný kontrolný výkaz. Ak sa napr. podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodu chyby zistenej v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH, platiteľ dane nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.
Obdobie
Platiteľ dane podávajúci kontrolný výkaz za kalendárny mesiac vyznačí obdobie uvedením príslušného mesiaca číslom 01 – 12 a príslušným kalendárnym rokom (platiteľ dane nevyznačuje kalendárny štvrťrok).
Platiteľ dane podávajúci kontrolný výkaz za kalendárny štvrťrok vyznačí obdobie uvedením príslušného štvrťroka číslom 1 – 4 a príslušným kalendárnym rokom (platiteľ dane nevyznačuje kalendárny mesiac).
Príklad: V kontrolnom výkaze podanom za kalendárny mesiac február 2014 sa vyznačí toto obdobie uvedením čísla 02 2014 (štvrťrok sa nevyznačuje). V kontrolnom výkaze podanom za 3. kalendárny štvrťrok 2014 sa vyznačí toto obdobie uvedením číslom 3 2014 (mesiac sa nevyznačuje). 7

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby
Každý platiteľ dane, ktorý podáva kontrolný výkaz, uvádza svoje identifikačné údaje. Údaje sú totožné s údajmi uvedenými v obchodnom registri, v živnostenskom liste, príp. v iných registroch (t. j. aj s použitím malých písmen).
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Platiteľ dane, fyzická osoba, uvádza miesto podnikania, t.j. adresu, z ktorej sa riadi podnik platiteľa dane, fyzickej osoby. Ak je miestom podnikania bydlisko, uvádza sa adresa bydliska, a ak platiteľ dane nemá v tuzemsku bydlisko (trvalý pobyt), ale sa v tuzemsku obvykle zdržiava, uvádza adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava (napr. adresu prechodného bydliska).
Platiteľ dane, právnická osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza adresu svojho sídla v tuzemsku a ak nemá sídlo v tuzemsku, uvádza adresu prevádzkarne v tuzemsku.
Zahraničná osoba, ktorá je právnickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza svoje sídlo v zahraničí.
Zahraničná osoba, ktorá je fyzickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava, uvádza adresu svojho trvalého pobytu v zahraničí.
A. Údaje z vydaných faktúr o dodaní tovarov a služieb
Údaje v A.1. a A.2. uvádza dodávateľ tovarov a služieb.
A.1. Údaje z vydanej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní tovarov a služieb oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa
Uvádza sa IČ DPH odberateľa, ktoré je uvedené na faktúre. V postavení odberateľa môže byť platiteľ dane, iná zdaniteľná osoba, nezdaniteľná právnická osoba, osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte alebo treťom štáte. Platiteľ dane uvádza IČ DPH uvedené na faktúre, ktorým môže byť IČ DPH pridelené v tuzemsku, v inom členskom štáte (alebo daňové číslo pridelené v treťom štáte). Pri zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH, sa táto kolónka nevyplní.
Pri osobách identifikovaných pre daň v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, sa uvedie identifikačné číslo pre daň odberateľa v tvare, v akom je uvedené na faktúre.
Príklad: SK9999999999, CZ99999999.
Poradové číslo faktúry
Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Príklad:
Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2014 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2014.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).
Príklad: 01012014, 13052014. 8

Pri súhrnných faktúrach podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH sa uvedie len jeden dátum, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedenej na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.
Základ dane v eurách
Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.
Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne bola vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby v ďalšom zdaňovacom období, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe. Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.
Príklad: 100,53; 27,83.
Suma dane v eurách
Uvádza sa suma dane uvedená na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza tak, ako je uvedená na faktúre, s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 20,11; 2,78.


Sadzba dane
Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane.
Príklad: 20, 10. Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
1 2 3 4 5 6
SK9999999999 12014 01012014 100,53 20,11 20
SK9999999999 12014 01012014 27,83 2,78 10


A.2. Údaje z vydanej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH
IČ DPH odberateľa
Uvádza sa IČ DPH, ktoré je uvedené na faktúre. V postavení odberateľa môže byť iba platiteľ dane (§ 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH). Platiteľ dane uvádza IČ DPH odberateľa pridelené v tuzemsku.
Príklad: SK9999999999.
Poradové číslo faktúry
Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné 9

znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Príklad:
Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2014 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2014.
Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby
Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).
Príklad: 01012014, 13052014.
Základ dane v eurách
Uvádza sa základ dane v eurách. Základ dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 6000,53.
Číselný kód Spoločného colného sadzobníka
Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach poľnohospodárskych plodín alebo kovov a kovových predmetov (§ 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH) sa uvádza 4-miestny číselný kód SCS bez medzier. V prípade, že sa na faktúre uvádzajú tovary s rôznym 4-miestnym číselným kódom SCS (napr. pšenica, ovos, kukurica), potom je potrebné uviesť každý 4-miestny číselný kód SCS osobitne. Údaje sa uvádzajú bez medzery.
Príklad: 1001, 1004, 1005.
Ak vyhotovená faktúra obsahuje jednotlivo tovary, ktoré majú rovnaké prvé 4 čísla číselného kódu SCS napr. ryža guľatozrnná kód 1006 10 21, ryža dlhozrnná kód 1006 10 25, dodávateľ uvedie len číselný kód 1006 a v stĺpci základ dane uvedie súčet jednotlivých základov dane (ryža guľatozrnná + ryža dlhozrnná).


Druh tovaru
Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach mobilných telefónov alebo integrovaných obvodov (§ 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH) sa uvádzajú do tohto stĺpca tieto skratky: MT (mobilné telefóny) a IO (integrované obvody).
Ak v jednej faktúre sú údaje o dodaní mobilných telefónov a zároveň o dodaní integrovaných obvodov, uvedú sa do kontrolného výkazu tieto dodania v dvoch riadkoch takto:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka
1 2 3 4 5 6 7 8
SK9999999999 12014 10102014 6000 IO 200 ks
SK9999999999 12014 10102014 7000 MT 700 ks


Množstvo tovaru a merná jednotka
Množstvo tovaru sa uvádza pri vyhotovených faktúrach o dodávkach tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Množstvo tovaru sa vyjadrí v mernej jednotke uvedenej na faktúre (tona - t, kilogram - kg, meter – m, kus - ks). Množstvo tovaru sa uvádza s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 1000,555 t sa uvedie ako 1000,55 t.
Ak ide o faktúru vyhotovenú k dodaniu tovarov, ktoré patria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu SCS (napr. ryža guľatozrnná a ryža dlhozrnná) a tieto tovary sú na faktúre uvedené v rôznych merných jednotkách (napr. ryža guľatozrnná je v kg a ryža dlhozrnná je 10 v t), prepočítajú sa tieto tovary na jednu mernú jednotku, aby bolo možné uviesť súčet množstva.
Ak ide o faktúru vyhotovenú k dodaniu napr. dvoch rôznych tovarov, ktoré nepatria do rovnakého 4–miestneho číselného kódu SCS, uvedie údaje z faktúry platiteľ dane v dvoch riadkoch kontrolného výkazu.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka
1 2 3 4 5 6 7 8
SK3333333333 150214 01022014 10000 1004 200 t
SK3333333333 150214 01022014 7000 1006 700 t


UPOZORNENIE k vyplneniu stĺpcov „množstvo tovaru“ a „merná jednotka“:
Ak je k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH vyhotovená faktúra o prijatej platbe a aj faktúra o dodaní týchto tovarov (napr. faktúra vyhotovená k prijatiu platby, ktorá je zaplatená vo výške 50 % ceny bez dane, a faktúra o dodaní tovarov, ktorou sa požaduje zvyšných 50 %), vyplní uvedené stĺpce platiteľ dane len jedenkrát, pričom do stĺpca „množstvo tovaru“ uvedie celkové množstvo tovaru, ktoré sa má dodať.
UPOZORNENIE k súhrnným faktúram v A.1. a A.2.:
Ak súhrnná faktúra podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH obsahuje údaje o viacerých samostatných dodaniach tovarov alebo služieb a prípadne o viacerých prijatých platbách, je potrebné uviesť súhrnne jeden základ dane (súčet základov dane samostatných dodaní a platieb), jednu sumu dane (súčet dane samostatných dodaní a platieb) príp. v členení podľa sadzieb dane.
Ak súhrnná faktúra obsahuje dodania tovarov uvádzané v A.2., pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti, súhrnne možno uviesť jeden základ dane a jednu sumu dane iba pri rovnakých druhoch tovarov, prípadne tovaroch s rovnakým 4-miestnym číselným kódom SCS.
Do stĺpca „dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ sa uvedie len jeden dátum, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedený na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.
Ak ide o plnenia na základe dohody o platbách podľa § 75 ods. 2 zákona o DPH (platby nájomného, elektriny, vody,..) uvedie sa ako dátum dodania tovaru alebo služby dátum uvedený v dohode o platbách.
B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb
Údaje v B.1. a B.2. uvádza príjemca plnenia.
B.1. Prijaté faktúry, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH
Ak príjemca plnenia nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby (§ 78a ods. 3 zákona o DPH).
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa
Uvádza sa IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre. Ak IČ DPH dodávateľa na faktúre uvedené nie je, potom odberateľ kolónku nevyplní.
Príklad: SK9999999999, CZ99999999.
Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu
Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Príklad:
Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2014 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2014.
Ak príjemca plnenia nemá faktúru a má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia prijatého plnenia v záznamoch, uvedie namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu, napr. číslo zmluvy alebo interné číslo záznamu. Ak príjemca plnenia následne dostane faktúru, túto už neuvádza v kontrolnom výkaze.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Z prijatej faktúry sa uvádza dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).
Príklad: 01012014, 13052014.
V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru (= dátum nadobudnutia tovaru). Ak bol tovar z iného členského štátu dodaný platiteľovi dane napr. dňa 18. apríla a daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikla 15. mája (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH), platiteľ dane uvedie nadobudnutie tovaru do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie máj, t.j. za rovnaké zdaňovacie obdobie, ako prizná tento zdaniteľný obchod v daňovom priznaní.
Základ dane v eurách
Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza tak, ako je uvedený na faktúre, s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 100,53; 27,83.
Suma dane v eurách
Pri dodávkach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa uvádza základ dane uvedený na faktúre. Na vyplnenie kolónky suma dane v eurách si platiteľ dane zo základu dane vypočíta daň na výstupe. Napr. pri dodaní tovaru osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte platiteľovi dane v tuzemsku, kde základ dane na faktúre je 100 eur, je vypočítaná suma dane 20 eur (tento údaj na faktúre uvedený nie je).
Uvádza sa suma dane uvedená na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 20,11; 2,78.
Sadzba dane
Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane.
Výška odpočítanej dane v eurách
Pri dodávkach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa uvádza výška odpočítanej dane, na ktorú má platiteľ dane nárok.
V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom.
Ak príjemca plnenia nemá nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, uvedie „0“.
Ak sa odpočítaná daň týka základnej sadzby dane a aj zníženej sadzby dane, uvedie sa odpočítavaná daň v dvoch riadkoch.
Výška odpočítanej dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry
alebo číselná identifikácia dokladu
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Výška odpočítanej dane v eurách
1 2 3 4 5 6 7
CZ99999999 12014 01012014 100,53 20,11 20 20,11
CZ99999999 12014 01012014 27,83 2,78 10 2,78


UPOZORNENIE k súhrnným faktúram v B.1.
Ak príjemca plnenia dostane súhrnnú faktúru od dodávateľa z iného členského štátu alebo tretieho štátu, pri uvádzaní údajov postupuje rovnako, ako je uvedené k uvádzaniu údajov zo súhrnných faktúr v A.1. a A.2.
B.2. Prijaté faktúry, z ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období a ktoré boli vyhotovené platiteľom dane, ktorý je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa
Uvádza sa IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre. V postavení dodávateľa môže byť iba platiteľ dane, ktorému bolo pridelené IČ DPH v tuzemsku.
Príklad: SK9999999999.
Poradové číslo faktúry
Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Príklad:
Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2014 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2014.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).
Príklad: 01012014, 13052014.

Základ dane v eurách
Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza tak, ako je uvedený na faktúre, s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 100,53; 27,83.
Suma dane v eurách
Uvádza sa suma dane uvedená na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza tak, ako je uvedená na faktúre, s 2 desatinnými miestami.
Príklad: 200,43; 15,89.
Sadzba dane
Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane.
Príklad: 20, 10.
Výška odpočítanej dane v eurách
Uvádza sa výška odpočítanej dane, na ktorú má platiteľ dane nárok. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom. Odpočítaná daň sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

B.3. Údaje o celkových sumách základov dane, dane a odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH
Údaje v B.3. vypĺňa príjemca plnenia.
Uvádza sa celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si zo zjednodušených dokladov uplatňuje platiteľ dane odpočítanie dane. Tieto celkové sumy sa uvádzajú s 2 desatinnými miestami.
Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.
C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (opravná faktúra)
C.1. Údaje z opravnej faktúry vyhotovenej platiteľom dane (dodávateľom) k faktúre uvedenej v A.1. alebo A.2.
Údaje v C.1. uvádza dodávateľ tovaru alebo služby.
Poradové číslo opravnej faktúry
Uvádza sa poradové číslo opravnej faktúry (vyhotovený dobropis alebo ťarchopis), ktorou sa znižuje základ dane alebo zvyšuje základ dane, uvedené dodávateľom tovaru alebo služby (resp. vyhotoviteľom faktúry v mene dodávateľa).
Rozdiel základu dane v eurách
Uvádza sa rozdiel pôvodného a opraveného základu dane uvedený na opravnej faktúre, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, uvádza sa rozdiel základu dane 20 eur so znamienkom mínus. Ak bola dodatočne zvýšená cena vystavením ťarchopisu o 20 eur, uvedie sa rozdiel základu dane 20 eur. Údaje sa uvedú bez medzier.
Príklad: -20, 20.

Rozdiel sumy dane v eurách
Uvádza sa suma dane vypočítaná z rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, rozdiel základu dane je 20 eur, z toho rozdiel sumy dane v eurách je 4 eurá. Rozdiel sumy dane sa uvedie so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.
Príklad: -4, 4.
UPOZORNENIE:
Pri opravných faktúrach vyhotovených k faktúram podľa A.2. (§ 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH) platiteľ dane (dodávateľ) kolónku „rozdiel sumy dane v eurách“ a kolónku „sadzba dane“ nevypĺňa.
Číselný kód SCS, druh tovaru a rozdiel množstva tovaru
Tieto kolónky vypĺňa len platiteľ dane (dodávateľ) pri opravných faktúrach vyhotovených k faktúram podľa A.2. (§ 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH).
Rozdiel množstva tovaru
Uvádza sa rozdiel množstva tovaru pri vyhotovených opravných faktúrach k dodávkam tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Napr. ak došlo k čiastočnému zrušeniu dodávky mobilných telefónov o 100 kusov, uvedie sa rozdiel množstva tovaru so znamienkom mínus, teda –100. Údaj sa uvádza bez medzery.
Ak ide o opravnú faktúru vyhotovenú k dodaniam rôznych tovarov, ktoré nepatria do rovnakého 4–miestneho číselného kódu SCS, uvedie sa rozdiel pre každý druh tovaru osobitne. Údaje sa uvádzajú bez medzery.
C.2. Údaje z opravnej faktúry prijatej platiteľom dane (príjemcom plnenia) k faktúre uvedenej v B.1. a B.2.
Údaje v C.2. uvádza príjemca plnenia.
Poradové číslo opravnej faktúry
Uvádza sa poradové číslo opravnej faktúry (prijatý dobropis alebo ťarchopis), ktorou sa znižuje základ dane alebo zvyšuje základ dane, uvedené dodávateľom tovaru alebo služby (resp. vyhotoviteľom faktúry v mene dodávateľa).
Rozdiel základu dane v eurách
Uvádza sa rozdiel pôvodného a opraveného základu dane uvedený na opravnej faktúre, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny z ceny dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, uvádza sa rozdiel základu dane 20 eur so znamienkom mínus. Ak bola dodatočne zvýšená cena vystavením ťarchopisu o 20 eur, uvedie sa rozdiel základu dane 20 eur. Údaje sa uvedú bez medzier.
Príklad: -20, 20.
Rozdiel sumy dane v eurách
Uvádza sa suma dane vypočítaná z rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, rozdiel základu dane je 20 eur, z toho rozdiel sumy dane v eurách je 4 eurá. Rozdiel sumy dane sa uvedie so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.
Príklad: -4, 4.
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách
Uvádza sa rozdiel sumy odpočítanej dane v eurách. Ak napr. pôvodný odpočet dane z pôvodného základu dane 100 eur bol uplatnený vo výške 20 eur a po poskytnutí zľavy sa základ dane znížil o 20 eur, uvedie rozdiel odpočítanej dane 4 eurá so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.
Príklad: -4.
D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň
Údaje v D.1. a D.2. uvádza dodávateľ tovaru alebo služby.
D.1. Údaje o obratoch evidovaných ERP
Uvádza sa celková suma obratov (vrátane opráv základu dane) v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky ERP platiteľa dane (ide o celkovú sumu obratov z ERP). Celková suma obratov sa uvádza s 2 desatinnými miestami.
D.2. Údaje o dodaní tovarov alebo služieb, ktoré sa neevidujú ERP
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
Uvádza sa suma základov dane o dodaniach tovarov alebo služieb platiteľom dane, pri ktorých nie je povinnosť vyhotoviť faktúru, platiteľ dane je však osobou povinnou platiť daň. Suma základov dane sa uvádza v členení podľa sadzieb dane s 2 desatinnými miestami.
Celková suma dane v eurách
Uvádza sa suma dane prislúchajúca k celkovej sume základov dane v členení podľa sadzieb dane s 2 desatinnými miestami.
IV. Oprava údajov v kontrolnom výkaze
Opravný kontrolný výkaz
Ak platiteľ dane zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, môže pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu podať opravný kontrolný výkaz. V opravnom kontrolnom výkaze uvádza všetky správne údaje. Podaný opravný kontrolný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak platiteľ dane podáva opravný kontrolný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh kontrolného výkazu „x“ v políčku opravný kontrolný výkaz.
Dodatočný kontrolný výkaz
Ak platiteľ dane zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne (napr. nesprávne opísané údaje z faktúr), podá dodatočný kontrolný výkaz. Za každý opravovaný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok podáva samostatný dodatočný kontrolný výkaz. Ak platiteľ dane podáva dodatočný kontrolný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh kontrolného výkazu „x“ v políčku dodatočný kontrolný výkaz. V poslednom stĺpci príslušného riadku vyznačí príslušným kódom opravu, a to kódom 1 storno údajov a kódom 2 správne a doplnené údaje.
Údaje v dodatočnom kontrolnom výkaze
1. Zmena údajov oproti údajom uvedeným v riadnom kontrolnom výkaze (platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze nesprávne údaje)
Ak platiteľ dane nesprávne uviedol údaj/e v ktoromkoľvek stĺpci v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3., C.1., C.2., D.1. alebo D.2. postupuje takto:
Uvedie pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.


Príklad opravy nesprávne uvedeného základu dane v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SK3333333333 3/50/2014 11022014 10000 1004 200 t 1
SK3333333333 3/50/2014 11022014 50000 1004 200 t 2


Príklad opravy nesprávne uvedenej sadzby dane v A.1. v prípade, že ide o faktúru o dodaní tovarov podliehajúcich rôznym sadzbám dane:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane % Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK9999999999 042013/A 28022014 10000 2000 20 1
SK9999999999 042013/A 28022014 3 000 300 10 1
SK9999999999 042013/A 28022014 13 000 2 600 20 2


Príklad opravy nesprávne uvedeného 4-miestneho číselného kódu SCS v A.2. v prípade, že ide o faktúru o dodaní tovarov s rôznymi 4-miestnymi číselnými kódmi SCS

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SK3333333333 150214 23012014 10000 1006 400 t 1
SK3333333333 150214 23012014 10000 1004 200 t 1
SK3333333333 150214 23012014 20000 1006 600 t 2


2. Platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze údaje, ktoré tam nemali byť uvedené (omylom uvedené)
Ak platiteľ dane uviedol v riadnom kontrolnom výkaze údaje (faktúru), ktoré tam nemali byť uvedené (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.), uvedie pôvodné údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov.

Príklad omylom uvedenej faktúry v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SK3333333333 160214 23022014 10000 1006 400 t 1


3. Platiteľ dane neuviedol v kontrolnom výkaze faktúru, ktorá tam mala byť uvedená
Ak v riadnom kontrolnom výkaze nebola uvedená faktúra, uvedie platiteľ dane údaje do všetkých stĺpcov príslušného riadku (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.) a v poslednom stĺpci „kód opravy“ vyznačí druh opravy kódom 2.
Príklad doplnenia pôvodne neuvedenej faktúry v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona) Druh tovaru (len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona) Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SK3333333333 170214 23032014 10000 1006 800 t 2


Príklad k dodatočnému kontrolnému výkazu
Platiteľ dane dodal tovar 20. marca. V tento deň vznikla daňová povinnosť. Platiteľ dane bol povinný vyhotoviť faktúru do 4. apríla, avšak faktúru vyhotovil o dva mesiace neskôr – 5. júna. Keďže faktúru nevyhotovil, neuviedol ju do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie marec.
Platiteľ dane zahrnul dodanie tovaru do daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec. Do kontrolného výkazu za marec faktúru nezahrnul, lebo nebola vyhotovená. V júni je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie marec, kde uvedie údaje z faktúry vyhotovenej v júni a uvedie kód opravy 2.
Použité skratky:
IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
ERP – elektronická registračná pokladnica
SCS – Spoločný colný sadzobník
Naposledy upravil Richard : 06.11.13 at 13:46
jozefIK jozefIK

jozefIK je offline (nepripojený) jozefIK

Pochváliť
Na stránke FR SR zverejnili aktualizované Poučenie na vyplnenie ...
1 0
Karinka222 Karinka222

Karinka222 je offline (nepripojený) Karinka222

Pochváliť
A co v pripade chyby - uvedenie nespravneho cisla faktury? Ako je to potrebne opravit?
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 22.07.08
  2. Príspevkov: 12, Posledný príspevok: 20.07.08
  3. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 22.11.07
  4. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 27.02.05
  5. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 19.07.04