Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

Autor Jozef Mihál   07.01.17
Zamestnávateľ je podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej "zákon") povinný do 31. marca 2017 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (ďalej "ročné zúčtovanie") za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom do 15. februára 2017 a nie sú povinní podať sami daňové priznanie za rok 2016.

Podľa § 38 ods. 1 a 4 zákona zamestnanec musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 písomne a to najneskôr do 15. februára 2017.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane sa podáva na tlačive, ktorého vzor určuje Finančné riaditeľstvo SR (§ 38 ods. 4 zákona).

Podľa informácie, ktorú Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo dňa 9.12.2016 na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk, sa pri ročnom zúčtovaní za rok 2016 použije rovnaké tlačivo „Žiadosť“ ako pri ročnom zúčtovaní za rok 2015.


*

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

V úvodnej časti zamestnanec vyplní svoje osobné údaje - priezvisko, meno, rodné číslo (cudzí štátni príslušníci uvedú dátum narodenia) adresu trvalého pobytu atď.

Ďalej sa uvedie názov a adresa zamestnávateľa, ktoré zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak ide o zamestnanca, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda je to fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt a na území SR sa zdržiaval menej ako 183 dní, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, nezdaniteľnú časť na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) alebo nárok na daňový bonus len vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2016 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. V takomto prípade to vyznačí krížikom za textom

"Vyhlasujem, že úhrn mojich zdaniteľných príjmov ... tvorí 90% a viac ..."

II. UPLATNENIE NEZDANITEĽNÝCH ČASTÍ ZÁKLADU DANE

Ak si zamestnanec za rok 2016 uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 až 5 zákona, vyplní údaje o manželke (manželovi).

V roku 2016 alebo časť roka 2016 pritom museli byť splnené podmienky dané zákonom:

1. Museli byť manželia a žiť v spoločnej domácnosti a ...

2. Najmenej jedna z nasledujúcich podmienok platných od r. 2013 ...
- manželka sa starala o dieťa vo veku do 3 (6 rokov) alebo
- poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
- bola uznaná za invalidnú rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo mala preukaz ZŤP vydaný na UPSVaR.

V tabuľke sa uvedie počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane (uvedie sa 12 - ak podmienky boli splnené na začiatku všetkých 12 mesiacov, respektíve príslušný počet).

Ďalej sa uvedie výška tzv. vlastného príjmu manželky.

Doklady:

Na preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku sa podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona predkladá sobášny list (stačí ak ho zamestnanec predloží len raz - viď § 37 ods. 3 zákona - pri prvom uplatňovaní nároku na nezdaniteľnú časť na manželku, kým nedôjde k zmene - rozvod, úmrtie manželky).

Ďalej sa musia predložiť doklady, ktorými sa preukáže splnenie niektorej zo štyroch ďalších podmienok (rodný list dieťaťa, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o evidencií uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o priznaní invalidity, preukazu ŤZP). Spoločná domácnosť sa nepreukazuje.

Čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky je samotná vyplnená žiadosť v príslušnej položke. Doklady preukazujúce výšku vlastného príjmu manželky a doklady preukazujúce splnenie podmienky starostlivosti o dieťa atď. nie sú povinnou prílohou k žiadosti, odporúča sa však, aby ich zamestnanec k žiadosti priložil.

Uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základe dane na daňovníka u poberateľov dôchodkov

Ak daňovník k 1.1.2016 poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2016 alebo skôr, tak si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v žiadosti.

To však len za predpokladu, že jeho suma dôchodku v úhrne za rok 2016 nepresahuje sumu 3803,33 eura. Ak je to tak, nezdaniteľná časť na daňovníka bude daná vo výške rozdielu medzi sumou 3803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

V takomto prípade sa vyplní údaj o úhrnnej sume dôchodku (dôchodkov) za rok 2016. Pozor, nezapočítava sa tu suma vyplateného vianočného príspevku (tzv. vianočného dôchodku), ani prípadná suma vdovského/vdoveckého dôchodku, či doplatkov k nízkym dôchodkom formou dávok v hmotnej núdzi. Započítava sa zvýšenie dôchodku na tzv. minimálny dôchodok.

Doklady:

Výšku vyplateného dôchodku preukáže zamestnanec dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, respektíve o priznaní, valorizácií a zvýšení dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou. Ak zamestnanec poberá aj dôchodok z druhého piliera, dokladuje to potvrdením vydaným životnou poisťovňou, ktorá mu dôchodok vypláca.

Uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane - dobrovoľné príspevky na II. pilier

Ak si zamestnanec za rok 2016 uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, vyplní údaj o úhrne preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Doklady:

Zamestnanec predloží doklad preukazujúci výšku ním zaplatených dobrovoľných príspevkov, ktorý mu vystaví dôchodková správcovská spoločnosť. Pozor, výšku zaplatených dobrovoľných príspevkov (resp. jej časť) nepreukazuje, ak ich odvádzal na jeho žiadosť zamestnávateľ.

Uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Ak si zamestnanec za rok 2016 uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona, vyplní údaj o úhrne ním preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Pozor, uplatniť si zaplatené príspevky môže len ak boli súčasne splnené podmienky ustanovené v § 11 ods. 12 zákona, a to:
a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

Doklady:

Zamestnanec predloží doklad preukazujúci výšku ním zaplatených príspevkov do III. piliera, ktorý mu vystaví doplnková dôchodková spoločnosť.

Výšku zaplatených príspevkov preukazuje dokladom z DDS len vtedy, ak príspevky platil sám. Ak príspevky odvádzal z jeho mzdy na jeho žiadosť zamestnávateľ, doklad o výške zaplatených príspevkov nepreukazuje.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: rtf Ziadost_RZ_2015.rtf (272.8 KB, 241 videní)

 • 8
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

  Riešenie témy "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

   
  Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná