Zavrieť

Porady

Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa

Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Ahojte,

prikladám otázky a odpovede zverejnené finančnou správou... zmena § 69 ods. 12 zákona o DPH

Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Ako vykladať znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“ pri tovaroch patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu. T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Distribútor (platiteľ DPH) v tuzemsku predáva liečivé čaje (tovar kapitoly 12 SCS) lekárni (platiteľ DPH) v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?

Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto sa na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá je povinná platiť daň - samozdaniť sa.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Hotel (platiteľ DPH) kúpil v obchode (platiteľ DPH) tovar – 20 kg ryže v spotrebiteľskom balení (tovar kapitoly 10 SCS), z ktorej pripravuje jedlá. Je povinný hotel odviesť daň – samozdaniť sa?

Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH obchod z dodávky ryže prenesie daňovú povinnosť na hotel, ktorý je povinný platiť daň - samozdaniť sa.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH

Stavebniny (platiteľ DPH) predali železné zábradlie (tovar kapitoly 7308 SCS) stavebnej firme (platiteľ DPH) bez DPH. Stavebniny faktúru za predaj tohto tovaru uvádzajú do riadku 15 daňového priznania k DPH medzi oslobodené dodávky a v kontrolnom výkaze do časti A.2.?

Stavebniny faktúru za predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa - stavebnú firmu neuvádzajú do daňového priznania k DPH, ale len do časti A.2. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
Odberateľ – stavebná firma uvádza základ dane a vypočítanú daň z nakúpeného tovaru do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a stanovené údaje do časti B.1. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona

Obchod s hutníckym materiálom (platiteľ DPH) prijal 5.01. 2018 preddavok v sume 300 eur na budúcu dodávku železných profilov v tvare L (tovar kapitoly 72 SCS) od živnostníka (platiteľa DPH). Ako má obchod s hutníckym materiálom vystaviť faktúru pre živnostníka?

Obchod s hutníckym materiálom je povinný na prijatý preddavok v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby (do 20.01. 2018) alebo do konca kalendárneho mesiaca (do 31.01. 2018), v ktorom bola platba prijatá, vyhotoviť pre živnostníka faktúru bez DPH so stanovenými náležitosťami vrátane textu “prenesenie daňovej povinnosti“, keďže ide o dodanie tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Dodávateľ (platiteľ DPH) odberateľovi (platiteľ DPH) dodal tovar vrátane prepravy do požadovaného miesta dodania v tuzemsku. Dodávka sa skladala z tovarov, pri ktorých platiteľ uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo písm. g) zákona o DPH, ale tiež aj z tovarov, pri ktorých sa uplatnil bežný režim zdanenia. Aký daňový režim má dodávateľ uplatniť na prepravu, keďže sa preprava vzťahuje na oba druhy tovarov?

Ak s dodávaným tovarom, ktorého časť podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH a časť podlieha bežnému režimu zdanenia, súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Pri určení výšky týchto nákladov dodávateľ vychádza z pomeru, ktorý objektívne odráža náklady vzťahujúce sa k dodaniu tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti, a k tovaru, ktorý podlieha bežnému režimu zdanenia. Môže ísť o pomer určený podľa množstva dodávaného tovaru, jeho ceny, prípadne iného preukázateľného kritéria.
Novela DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH pri predaji príslušného tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“)

Veľkoobchod (platiteľ DPH) predáva niektorým odberateľom (platitelia DPH) tovar, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH, v hotovosti, pričom tržbu eviduje prostredníctvom ERP resp. VRP. Ako má postupovať pri takomto predaji aby dodržal zákon o DPH aj zákon o používaní ERP?

Podrobný postup ako platitelia DPH postupujú pri takomto predaji je opísaný v informačnom materiáli Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk ) v časti Aktuálne: dane a clá/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z pridanej hodnoty.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Obchod s pletivami (platiteľ DPH) predal v januári 2018 živnostníkovi (platiteľovi DPH) oceľové pletivo (tovar položky 7314 SCS) v sume 120 eur a na dodávku pre odberateľa vyhotovil faktúru, v ktorej uviedol základ dane v sume 100 eur a nesprávne k nemu uplatnil 20% DPH v sume 20 eur. Môže si platiteľ DPH – odberateľ odpočítať daň uvedenú na tejto faktúre?

Nie. Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.
Naposledy upravil Sarlotka : 10.01.18 at 13:29
Replasťačka Replasťačka

Replasťačka je offline (nepripojený) Replasťačka

Pochváliť
Super, vďaka
1 0
paťuška paťuška

paťuška je offline (nepripojený) paťuška

Pochváliť
To s tou kapitolou 10 a 12 trochu prehnali.... Neviem si to predstaviť ako pôjde malý obchodník plátca DPH do napr. TESCA kúpiť napr. ryžu a bude žiadať, aby mu predali tovar bez DPH, lebo on to musí samozdaniť. To aby mal Colný sadzobník v hlave a nehovoriac o pokladníčkach, ktoré o fungovaní DPH ani šajnu nemajú. Och, zasa jeden super zákon schválili naši poslanci.....
4 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
paťuška
To s tou kapitolou 10 a 12 trochu prehnali.... Neviem si to predstaviť ako pôjde malý obchodník plátca DPH do napr. TESCA kúpiť napr. ryžu a bude žiadať, aby mu predali tovar bez DPH, lebo on to musí samozdaniť. To aby mal Colný sadzobník v hlave a nehovoriac o pokladníčkach, ktoré o fungovaní DPH ani šajnu nemajú. Och, zasa jeden super zákon schválili naši poslanci.....
a ďalší problém: účtovníkovi doloží doklady s ktorými sa už nebude dať nič robiť, lebo darmo pôjde späť do obchodu aby mu opravili doklad ... nepriechodné, takže narok na odpoče DPh z takéhot bločku nebude mať ( hoci DPh dodavateľovi uhradil) ale povinnosť vykonať tuzemský prenos má, t.j. vo svojom priznaní na výstupe to uvies´t musí a tým padom straca na DPH už dvojnásobne ...
5 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
predpokladám aj zvýšenie počtu administratívnej záťaže ( účtovníkov) , lebo predaj takéhoto sortimentu cez ERP bude problematický - asi malé percento ERPčiek bude schopné vyhotovit doklad s tuzemským prenosom DPH, takže podnikatelia budú musieť vystavovať riadne daňové doklady, faktúry aj na nízke sumy na ktoré doteraz postačoval zjednodušený daňový doklad
3 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
a ešte: veľa podnikateľov použije Metro kartu aj na nakup pre sukromnu potrebu ... nemalo by to byť ,ale stáva sa ... doteraz sme to riešili neuplatnením odpočtu DPh z danej položky na vstupe ... ale teraz ? Bude to musieť prejsť cez tuzemské samozdanenie a nasledne zaúčtovať dodanie na osobnu spotrebu s danou na výstupe ... takže zas len problém a navyše robota pre účtovníka - budeme riešiť kilo ryže a podobne ...
3 1
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Pochváliť

Ale to je predsa ÚČELOM tejto novely zákona..... získať do štátnej kasy čo najviac peňazí - i za cenu, že sa DPH bude platiť dvakrát...
2 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
vidím v tomto prípade aj možnosť straty na DPH, ak sa bude nejaká osoba napr v železiarstve preukazovať ako sro platiteĺ DPH (veď údaje ic dph nájde na nete) nakúpi bez DPH... ktorú nikto neodvedie...následne problémy s preukazovaním...
.
2 0
Romandom Romandom

Romandom je offline (nepripojený) Romandom

Pochváliť
Takže taký Kaufland mi asi nevystaví faktúru pre platcu DPH s položkami bez DPH. Ešte som o to neskúšal požiadať. Vie mi aspoň niekto poradiť kde nájdem zoznam tých položiek, aby som sa im dokázal vyhnúť?
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
colny sadzobnik je tu
https://www.financnasprava.sk/_img/p...15_NK_1925.pdf

v jednej firme sme mali problem s plnym zatriedením colník nas informoval, ze je nutné používať aj vysvetlivky tie sú tu ...
http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...R_0001&from=SK

prikladám aj znenie § 69 ods 12 pism. f) a g) zákona o DPH

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,
g)
dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a),


mozete pri spornych polozkach zaslat aj dopyt na colnicu aby vam predmetny tovar zatriedili..
1 0
mlyn16 mlyn16

mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

optimistka
Pochváliť
To je hrôza Ako mám ako účtovníčka vedieť výrobný proces s výrobkami resp. tovarom, ktorý predávame? Čo ja viem, kedy bude náš produkt použitý ako náhradný diel alebo ďalej predávaný ako tovar?
0 0
kampari kampari

kampari je offline (nepripojený) kampari

Pochváliť
Celá táto novelizácia tohto zákona je čistý blud.....keby boli aspoň znížili hranicu z 5000 na 3000 eur....kopec roboty, a pokiaľ sa do toho človek dostane... dovolím si povedať, že kopec firiem bude robiť chyby, hlavne ešte u tovaru kt. sa to týka, kt. mu ostal na sklade z min.roku.
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Pochváliť
Ako účtovník som z toho na prášky. Neviem poradiť klientovi čo predáva stavebný materál. Okrem cementu aj železo, pletivo. Ja so veril, že tu nájdem nejaké riešenie., Keď niečo zistím dám vedieť.
0 0
Zobraziť viac Zobraziť viac

Zobraziť viac je offline (nepripojený) Zobraziť viac

Pochváliť
A teraz tuto čítajte viac, aby ste rozumeli ešte menej...

https://exalogic.sk/ako-sa-z-predava...urantky-stali/

no nie je to sranda?
0 0
pisty01 pisty01

pisty01 je offline (nepripojený) pisty01

Pochváliť
Môže byť... Opäť raz tlieskam.

Najviac ma dostali posledné dve vety:
"Upozornenie:
Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH."

Príklad:
Bloček z Baumaxu:
100€ 501/211 (50:50 drevo:zelezo)
20€ 343/211

Varianta 1.

Všetko bolo vyfakturované
Faktúra na klienta
200€ 311/602
40€ 311/343

Samozdanenie Blocku z Baumax-u
50€ ZD
10€ 343/343

Varianta 2.
Vyfakturované zatial nebolo nič.
Samozdanenie Blocku z Baumax-u
50€ ZD
10€ 548/343

Takto pre toto máme najlepšieho ministra financií v europe. Takto dostať 2x DPH do štátu sa len tak nevidí.
Rozumiem tomu správne?
1 0
Zobraziť viac Zobraziť viac

Zobraziť viac je offline (nepripojený) Zobraziť viac

Pochváliť
Otázka:

S účinnosťou od 01.01.2018

sa mení § 69 ods. 12 písm. f) v ktorom sa ruší limit 5 000,- EUR pre samozdanenie komodít zaradených do kapitol 10 a 12 do spoločného colného sadzobníka (SCS) medzi platiteľmi DPH.

V zákone je uvedené

že ide o tovary patriace do kapitol 10 a 12 SCS , ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu.

Vo všeobecnosti tovary uvedené v kapitolách 10 a 12 SCS ( napr. ryža) – nie sú bežne určené v nezmenenom stave (nezmenený stav chápeme ako stav pôvodný) na konečnú spotrebu.

Konečnú spotrebu chápeme ako konzumáciu tovaru. Takže zo zákona nám vychádza, že ide o tovary, ktoré sa v pôvodnom stave bežne nedajú ( teda nie sú bežne určené ) na konzumáciu, spotrebu.

Teda, ak predá tovar (SCS 10 alebo 12) platiteľ platiteľovi, tak konečnú spotrebu nechápeme vo vzťahu kto tento tovar kúpi a na čo ho chce použiť.

V praxi nám nastávajú rôzne situácie. Všetko sú platitelia DPH. Napríklad:

Veľkoobchod predá veľkoobchodu

Veľkoobchod predá do maloobchodnej predajne

Veľkoobchod predá do reštaurácie

Ak by sme aj chápali konečnú spotrebu tak, že na čo je určený tovar, tak teoreticky aj reštaurácia (platiteľ DPH), ak má v predmete podnikania predaj tovaru môže takýto tovar predať aj ďalšiemu platiteľovi.Otázka :

Ako máme postupovať pri predaji komodít uvedených v SCS v kapitole 10 a 12. Podľa čoho máme posudzovať aplikáciu ustanovenia uvedenú v § 69 ods. 12 písm. f) ?

Keďže sme platiteľ DPH máme pri každom platiteľovi DPH ak kúpi tovar uvedený v komoditách SCS kapitoly 10 a 12 uplatniť prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) ?

Odpoveď:

Do 31. decembra 2017 sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu a pri dodaní kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka uplatňoval podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH vtedy, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov bol 5 000 eur a viac.

S účinnosťou od 1. januára 2018 je limit 5 000 eur pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele zrušený a prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa bude uplatňovať na všetky dodania týchto tovarov, ak dodávateľ a aj príjemca plnenia sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Pri poľnohospodárskych plodinách patriacich do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré samé osebe nie sú bežne určené na konečnú spotrebu, sa pri určení osoby povinnej platiť daň neposudzuje, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj (vzhľadom na podmienku v zákone ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave) je problematické určiť účel, uplatní sa prenos na všetky tovary uvedené v kapitole 10 a 12 colného sadzobníka podľa § 69 ods. 12 (dodávka platiteľ platiteľovi dane). Uvedený záver vyplynul z usmernenia Finančného riaditeľstva SR ako odpoveď na otázku, či sa pod režim tuzemského samozdanenia zahrňuje aj obchodovanie s týmito komoditami.

Poznámka: Zatiaľ mi nie je známe, žiadne nové usmernenie resp. mi nebola daná odpoveď na moju otázku zo strany MF SR aj keď podľa môjho názoru si to prax bude vyžadovať.

Poznámka: Limit 5 000 eur na faktúre ostal v platnosti v ustanovení § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH pre dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa. To znamená, že pri dodaní mobilných telefónov a integrovaných obvodov sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, ktorý je platiteľom dane, uplatní v prípade, ak základ dane vo faktúre za dodanie tovaru je 5 000 eur a viac.

Colný sadzobníkPredaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice

Dňa 01.01.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Z ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31.12.2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie tovarov vo výške 5 000 eur.

Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa dane (ďalej len „dodávateľ“) na odberateľa – platiteľa dane (ďalej len „odberateľ“) od 01.01. 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, bez ohľadu na to, aká výška základu dane bude uvedená vo faktúre. Jedinou podmienkou na uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho ostáva skutočnosť, že dodávateľ a odberateľ týchto tovarov sú platiteľmi DPH.

Uvedené sa vzťahuje len na dodávky tovarov patriacich:

do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža, olejnaté semená - ľanové semená, slnečnicové semená, semená repky, olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny [§ 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH].

Poznámka:

Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu. T. j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.

do kapitol 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (napr. surové železo, polotovary zo železa alebo z ocele, štetovnice zo železa alebo ocele, konštrukcie mostov, veží, stožiarov, dvere, okná zárubne zo železa a ocele, sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu [§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH].

Platiteľ dane, ktorý pri predaji vyššie uvedených tovarov používa elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len VRP), pretože tržbu z predaja týchto tovarov na predajnom mieste prijíma v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť [pozri § 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o používaní ERP“], postupuje nasledovne:

na dodávku tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami, ktoré sú uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH, t.j. okrem iného uvedie aj meno a priezvisko odberateľa alebo jeho názov, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu tovar bol dodaný, vrátane textu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Na prijatú úhradu tejto faktúry v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť dodávateľ vyhotoví pokladničný doklad z ERP/VRP, ktorý podľa § 8 ods. 2 zákona o používaní ERP nesmie obsahovať označenie a množstvo tovaru, cenu tovaru, základ DPH, sadzbu DPH a výšku DPH spolu (a ako nepovinný údaj môže obsahovať, napr. text: „Úhrada faktúry č....“, ktorú predtým vyhotovil v prospech odberateľa).

Dodávateľ uvedie údaje z vyhotovenej faktúry do časti A.2. kontrolného výkazu. Odberateľ uvedie údaje z prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu. Ak by dodávateľ spolu s tovarom, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, predával aj tovar, pri ktorom sa uplatňuje bežný režim dane, potom údaje z faktúry týkajúce sa predaja tovaru, pri ktorom sa:

- uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH uvedie do časti A. 2. kontrolného výkazu,

- uplatňuje bežný režim dane, uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu (pozri bod 2. Upozornenia k A.1. a A.2. na strane č. 4 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH).

Odberateľ v takomto prípade z prijatej faktúry uvedie príslušné údaje do časti B.1. a aj do časti B.2. kontrolného výkazu (pozri bod 2. Upozornenia na strane č. 5 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH). Do časti B.2. kontrolného výkazu uvedie príslušné údaje z prijatej faktúry, len ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane,

alebo

ak softvér používanej ERP umožňuje dodávateľovi do dokladu z ERP doplniť meno a priezvisko odberateľa DPH alebo jeho názov, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu tovar bol dodaný, jednotkové ceny tovarov a text „prenesenie daňovej povinnosti“, môže na predaj dotknutého tovaru vyhotoviť doklad z ERP podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP s doplnenými citovanými náležitosťami.Takto vyhotovený doklad z ERP majúci všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH je zároveň faktúrou na účely zákona o DPH.

Dodávateľ uvedie údaje z dokladu vyhotoveného ERP, ktorý má všetky náležitosti faktúry v zmysle zákona o DPH, do časti A.2. kontrolného výkazu. Odberateľ uvedie údaje z tohto prijatého dokladu z ERP do časti B.1. kontrolného výkazu. Ak tieto vyhotovené doklady z ERP nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, dodávateľ môže mať údaje z týchto dokladov duplicitne zahrnuté v časti D.1. kontrolného výkazu (pozri bod D.1. na str. 8 v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH).

Ak by doklad z ERP majúci všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH obsahoval údaje o predaji tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, a zároveň aj údaje o predaji tovaru, pri ktorom sa uplatňuje bežný režim, dodávateľ tovaru aj odberateľ tovaru pri uvádzaní údajov z tohto dokladu do kontrolného výkazu budú postupovať spôsobom opísaným v predchádzajúcom bode 1.

Upozornenie:

Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.
1 0
Pslobod100 Pslobod100

Pslobod100 je offline (nepripojený) Pslobod100

Pochváliť
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre (Vysvetlivky ku KN) sú vám na dve veci, keď nemáte k dispozícii aj vysvetlivky k Harmonizovanému systému (HS). Tie sa dajú legálne kúpiť iba od Svetovej colnej organizácie (WCO) v angličtine alebo vo francúzštine za cca 750,- €. To preto, lebo vo vysvetlivkách ku KN sa na každom riadku píše "Pozri vysvetlivky HS k položke..."
1 0
Zobraziť viac Zobraziť viac

Zobraziť viac je offline (nepripojený) Zobraziť viac

Pochváliť
ander.png  
Ludze dobré...
2 0
k-a-t-k-a k-a-t-k-a

k-a-t-k-a je offline (nepripojený) k-a-t-k-a

Pochváliť
alebo plakať výstižné
0 0
VronyK VronyK

VronyK je offline (nepripojený) VronyK

Pochváliť
Zdravim, ja, neuctovnicka, ani vlastne ani nasa uctovnicka, uplne nerozumieme, ci sa nas tato zmena dotyka. Sme firma, ktora nakupuje kovove platne (po novom bez DPH) a rezeme ich na rozne vyrobky a polotovary pre nasich odberatelov - vztahuje sa na dalsi predaj tychto veci prenesenie danovej povinnosti, alebo fakturujem klasicky s DPH? som z toho magor... :-)
0 0
andi1980 andi1980

andi1980 je offline (nepripojený) andi1980

Pochváliť
Zdravim ja tiez som uctovnickou, no tiez mame problem. Od januara Vyrabame z plechu vzduchotechnicke potrubie a teraz neviem ci bez DPH ci s DPH mam vystavovat faktury odberatelom ktorí sú platcami DPH. Dakujem za vasu pomoc.
0 0
Načítať ďalšie

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 9, Posledný príspevok: 10.03.08
  2. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 16.05.07
  3. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 21.12.06
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 18.11.05
  5. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 13.12.04