Zavrieť

Porady

Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa

Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Ahojte,

prikladám otázky a odpovede zverejnené finančnou správou... zmena § 69 ods. 12 zákona o DPH

Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Ako vykladať znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“ pri tovaroch patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu. T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Distribútor (platiteľ DPH) v tuzemsku predáva liečivé čaje (tovar kapitoly 12 SCS) lekárni (platiteľ DPH) v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?

Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto sa na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá je povinná platiť daň - samozdaniť sa.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

Hotel (platiteľ DPH) kúpil v obchode (platiteľ DPH) tovar – 20 kg ryže v spotrebiteľskom balení (tovar kapitoly 10 SCS), z ktorej pripravuje jedlá. Je povinný hotel odviesť daň – samozdaniť sa?

Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH obchod z dodávky ryže prenesie daňovú povinnosť na hotel, ktorý je povinný platiť daň - samozdaniť sa.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH

Stavebniny (platiteľ DPH) predali železné zábradlie (tovar kapitoly 7308 SCS) stavebnej firme (platiteľ DPH) bez DPH. Stavebniny faktúru za predaj tohto tovaru uvádzajú do riadku 15 daňového priznania k DPH medzi oslobodené dodávky a v kontrolnom výkaze do časti A.2.?

Stavebniny faktúru za predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa - stavebnú firmu neuvádzajú do daňového priznania k DPH, ale len do časti A.2. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
Odberateľ – stavebná firma uvádza základ dane a vypočítanú daň z nakúpeného tovaru do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a stanovené údaje do časti B.1. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona

Obchod s hutníckym materiálom (platiteľ DPH) prijal 5.01. 2018 preddavok v sume 300 eur na budúcu dodávku železných profilov v tvare L (tovar kapitoly 72 SCS) od živnostníka (platiteľa DPH). Ako má obchod s hutníckym materiálom vystaviť faktúru pre živnostníka?

Obchod s hutníckym materiálom je povinný na prijatý preddavok v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby (do 20.01. 2018) alebo do konca kalendárneho mesiaca (do 31.01. 2018), v ktorom bola platba prijatá, vyhotoviť pre živnostníka faktúru bez DPH so stanovenými náležitosťami vrátane textu “prenesenie daňovej povinnosti“, keďže ide o dodanie tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Dodávateľ (platiteľ DPH) odberateľovi (platiteľ DPH) dodal tovar vrátane prepravy do požadovaného miesta dodania v tuzemsku. Dodávka sa skladala z tovarov, pri ktorých platiteľ uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo písm. g) zákona o DPH, ale tiež aj z tovarov, pri ktorých sa uplatnil bežný režim zdanenia. Aký daňový režim má dodávateľ uplatniť na prepravu, keďže sa preprava vzťahuje na oba druhy tovarov?

Ak s dodávaným tovarom, ktorého časť podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH a časť podlieha bežnému režimu zdanenia, súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Pri určení výšky týchto nákladov dodávateľ vychádza z pomeru, ktorý objektívne odráža náklady vzťahujúce sa k dodaniu tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti, a k tovaru, ktorý podlieha bežnému režimu zdanenia. Môže ísť o pomer určený podľa množstva dodávaného tovaru, jeho ceny, prípadne iného preukázateľného kritéria.
Novela DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH pri predaji príslušného tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“)

Veľkoobchod (platiteľ DPH) predáva niektorým odberateľom (platitelia DPH) tovar, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH, v hotovosti, pričom tržbu eviduje prostredníctvom ERP resp. VRP. Ako má postupovať pri takomto predaji aby dodržal zákon o DPH aj zákon o používaní ERP?

Podrobný postup ako platitelia DPH postupujú pri takomto predaji je opísaný v informačnom materiáli Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk ) v časti Aktuálne: dane a clá/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z pridanej hodnoty.
Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Obchod s pletivami (platiteľ DPH) predal v januári 2018 živnostníkovi (platiteľovi DPH) oceľové pletivo (tovar položky 7314 SCS) v sume 120 eur a na dodávku pre odberateľa vyhotovil faktúru, v ktorej uviedol základ dane v sume 100 eur a nesprávne k nemu uplatnil 20% DPH v sume 20 eur. Môže si platiteľ DPH – odberateľ odpočítať daň uvedenú na tejto faktúre?

Nie. Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.
Naposledy upravil Sarlotka : 10.01.18 at 13:29
Replasťačka Replasťačka

Replasťačka je offline (nepripojený) Replasťačka

Pochváliť
Super, vďaka
1 0
paťuška paťuška

paťuška je offline (nepripojený) paťuška

Pochváliť
To s tou kapitolou 10 a 12 trochu prehnali.... Neviem si to predstaviť ako pôjde malý obchodník plátca DPH do napr. TESCA kúpiť napr. ryžu a bude žiadať, aby mu predali tovar bez DPH, lebo on to musí samozdaniť. To aby mal Colný sadzobník v hlave a nehovoriac o pokladníčkach, ktoré o fungovaní DPH ani šajnu nemajú. Och, zasa jeden super zákon schválili naši poslanci.....
1 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
paťuška
To s tou kapitolou 10 a 12 trochu prehnali.... Neviem si to predstaviť ako pôjde malý obchodník plátca DPH do napr. TESCA kúpiť napr. ryžu a bude žiadať, aby mu predali tovar bez DPH, lebo on to musí samozdaniť. To aby mal Colný sadzobník v hlave a nehovoriac o pokladníčkach, ktoré o fungovaní DPH ani šajnu nemajú. Och, zasa jeden super zákon schválili naši poslanci.....
a ďalší problém: účtovníkovi doloží doklady s ktorými sa už nebude dať nič robiť, lebo darmo pôjde späť do obchodu aby mu opravili doklad ... nepriechodné, takže narok na odpoče DPh z takéhot bločku nebude mať ( hoci DPh dodavateľovi uhradil) ale povinnosť vykonať tuzemský prenos má, t.j. vo svojom priznaní na výstupe to uvies´t musí a tým padom straca na DPH už dvojnásobne ...
3 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
predpokladám aj zvýšenie počtu administratívnej záťaže ( účtovníkov) , lebo predaj takéhoto sortimentu cez ERP bude problematický - asi malé percento ERPčiek bude schopné vyhotovit doklad s tuzemským prenosom DPH, takže podnikatelia budú musieť vystavovať riadne daňové doklady, faktúry aj na nízke sumy na ktoré doteraz postačoval zjednodušený daňový doklad
2 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Pochváliť
a ešte: veľa podnikateľov použije Metro kartu aj na nakup pre sukromnu potrebu ... nemalo by to byť ,ale stáva sa ... doteraz sme to riešili neuplatnením odpočtu DPh z danej položky na vstupe ... ale teraz ? Bude to musieť prejsť cez tuzemské samozdanenie a nasledne zaúčtovať dodanie na osobnu spotrebu s danou na výstupe ... takže zas len problém a navyše robota pre účtovníka - budeme riešiť kilo ryže a podobne ...
2 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Pochváliť

Ale to je predsa ÚČELOM tejto novely zákona..... získať do štátnej kasy čo najviac peňazí - i za cenu, že sa DPH bude platiť dvakrát...
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
vidím v tomto prípade aj možnosť straty na DPH, ak sa bude nejaká osoba napr v železiarstve preukazovať ako sro platiteĺ DPH (veď údaje ic dph nájde na nete) nakúpi bez DPH... ktorú nikto neodvedie...následne problémy s preukazovaním...
.
1 0
Romandom Romandom

Romandom je offline (nepripojený) Romandom

Pochváliť
Takže taký Kaufland mi asi nevystaví faktúru pre platcu DPH s položkami bez DPH. Ešte som o to neskúšal požiadať. Vie mi aspoň niekto poradiť kde nájdem zoznam tých položiek, aby som sa im dokázal vyhnúť?
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Pochváliť
colny sadzobnik je tu
https://www.financnasprava.sk/_img/p...15_NK_1925.pdf

v jednej firme sme mali problem s plnym zatriedením colník nas informoval, ze je nutné používať aj vysvetlivky tie sú tu ...
http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...R_0001&from=SK

prikladám aj znenie § 69 ods 12 pism. f) a g) zákona o DPH

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,
g)
dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a),


mozete pri spornych polozkach zaslat aj dopyt na colnicu aby vam predmetny tovar zatriedili..
0 0
mlyn16 mlyn16

mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

optimistka
Pochváliť
To je hrôza Ako mám ako účtovníčka vedieť výrobný proces s výrobkami resp. tovarom, ktorý predávame? Čo ja viem, kedy bude náš produkt použitý ako náhradný diel alebo ďalej predávaný ako tovar?
0 0
kampari kampari

kampari je offline (nepripojený) kampari

Pochváliť
Celá táto novelizácia tohto zákona je čistý blud.....keby boli aspoň znížili hranicu z 5000 na 3000 eur....kopec roboty, a pokiaľ sa do toho človek dostane... dovolím si povedať, že kopec firiem bude robiť chyby, hlavne ešte u tovaru kt. sa to týka, kt. mu ostal na sklade z min.roku.
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Pochváliť
Ako účtovník som z toho na prášky. Neviem poradiť klientovi čo predáva stavebný materál. Okrem cementu aj železo, pletivo. Ja so veril, že tu nájdem nejaké riešenie., Keď niečo zistím dám vedieť.
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 9, Posledný príspevok: 10.03.08
  2. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 16.05.07
  3. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 21.12.06
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 18.11.05
  5. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 13.12.04