Zavrieť

Porady

Faktury - vzor faktury, vysvetlenie

Faktury, Vzor faktury, vysvetlenie


Použitie
Faktúry sú daňové a účtovné doklady, ktoré sa vystavujú na základe zákona o DPH (§71 - §74 zákona č. 222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov), na základe zákona o účtovníctve ( §10, nepriamo §15 ods. 1 písm b-c)) a zákona o dani z príjmov (nepriamo §3-§4 a §19).
Faktúry sa vyhotovujú buď za
 • službu alebo
 • tovar


a na uvedené nadväzuje i obsah daného dokladu a jeho formálne usporiadanie


v nepriamej nadväznosti sa obsah a forma dokladu mení aj na základe zákona o DPH.
Zákon o DPH definuje faktúry podľa jednotlivých typov zdaniteľných plnení:
-§ 71 faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku,
- §72 faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu
-§ 73 faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu
- §74 faktúra pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby zo zahraničia.


Okrem týchto faktúr zákon definuje aj doklad pri dovoze a vývoze tovaru, písomné colné vyhlásenie.
Z uvedeného teda vyplýva rozmanitosť a pestrosť účtovných a daňových dokladov a inakosť obsahu a formy.


Termíny vyhotovovania:


Podľa zákona o účtovníctve:
 • §10 ods. 2 hovorí, že účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa§ 8 ods. 5


Podľa zákona o DPH:
 • -§ 71 faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku – zákonom stanovená lehota na vyhotovenie faktúry je najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti a vzťahuje sa aj na prijatie platby pre dodaním tovaru alebo pred tým, ako je poskytovanie služby skončené. Postup pri vyhotovovaní faktúry pred vznikom daňovej povinnosti zákon osobitne neuvádza, v praxi teda neplatí zákaz vyhotoviť faktúru pred tým, ako bol tovar alebo služba dodaná.
Osobitne je v zákone upravený postup v prípade vzniku daňovej povinnosti prijatím jednej alebo viacerých platieb a súčasne aj dodaním tovaru alebo služby, na ktoré platiteľ prijal jednu alebo viac platieb v jednom kalendárnom mesiaci. Platiteľ môže v takomto prípade vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti.


Pri dodaní tovaru v tuzemsku sa za faktúru považuje aj:
 • dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, a dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektrickej energie, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, ak obsahujú náležitosti podľa § 71 ods.2
 • cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane,
 • doklad vyhotovený ERP, ak cena tovaru alebo služby nie je viac ako 50 000 Sk, takýto doklad nemusí obsahovať náležitosti uvedené v §71 ods. 2 písm. b) (identifikačné údaje odberateľa) a jednotkovú cenu podľa ods. 2 písm. g),
 • od 1.1.2006 sa za faktúru považuje aj podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti náplepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby, cenu vrátane dane a sumu dane (Národná diaľničná spoločnosť je od 1.3.2005 platiteľom dane a diaľničné nálepky predáva v cene s uplatnením DPH).


Zákon §71 ukladá platiteľovi v súvislosti s vyhotovovaním faktúr ďalšie povinnosti:
 • faktúru s náležitosťami podľa §71 ods. 2 je povinný vyhotoviť aj platiteľ, ktorý realizuje zásielkový predaj
 • pri dodaní tovaru podľa §8 ods. 3 a pri dodaní služby podľa §9 ods. 2 a 3 (na osobnú spotrebu, bezodplatne), je platiteľ povinný vyhotoviť doklad do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Tento doklad musí obsahovať primerane náležitosti podľa §71 ods.2 a na účely zákona sa považuje za faktúru. Údaje uvedené v tomto doklade by mali preukazovať, kedy vznikla daňová povinnosť, určiť množstvo dodaného tovaru, príp. rozsah poskytnutej služby, základ dane, sadzbu dane a výšku dane.
 • §72 faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu – kópiou faktúry vyhotovenou podĺa §72 preukazuje platiteľ (okrem ďalšieho dokladu podľa toho, kto obstará prepravu) splnenie podmienok na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa vzťahuje aj na prípady, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru. Lehota na vyhotovenie faktúry je najneskôr 15 dní od dodania tovaru (podľa §19 ods. 8) alebo prijatia platby.
 • v prípad premiestnenia tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu a ktoré sa podľa §8 ods. 4 považuje za dodanie tovaru, je platiteĺ dane povinný vyhotoviť bezodkladne doklad o premiestnení tovaru, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa §72 ods. 2 na účely zákona o DPH a považuje sa za faktúru
 • pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je povinná do 15 dní od dodania nového dopravného prostriedku vyhotoviť faktúru každá osoba. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, ak je platba prijatá pred dodaním nového dopravného prostriedku


-§ 73 faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu –faktúru vyhotoví platiteľ najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.-§74 faktúra pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby zo zahraničia. V tomto prípade ide o faktúru, ktorú vyhotoví dodávateľ tovaru z iného členského štátu alebo zahraničný dodávateľ služby, príp. dodávateľ tovaru s montážou a inštaláciou. Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu je podĺa §69 ods.6 povinný platiť daň v tuzemsku nadobúdateľ, rovnako ako zdaniteľná osoba alebo platiteľ pri prijatí služby, príp. tovaru s montážou a inštaláciou podľa § 69 ods. 2-4. Na základe údajov uvedených v tejto faktúre osoba povinná platiť daň vypočíta základ dane a daň. Ak je táto osoba platiteľom dane, touto faktúrou preukazuje právo na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu. Osoba povinná platiť daň môže vo faktúre doplniť prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane a výšku dane v slovenských korunách.


-Dovozné a vývozné doklady.
Dokladom, ktorým platiteľ preukazuje podľa §47 ods. 3 vývoz tovaru do tretích krajín, je písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru tovaru z územia Európskych spoločenstiev. Okrem tohto dokladu je platiteľ povinný mať aj doklad o odoslaní alebo preprave tovaru.


Dovozný doklad je písomné colné vyhlásenie, ktorým platiteľ preukazuje podľa § 51 ods. 1 písm. d) nárok na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze tovaru. Dovozný doklad musí byť potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.


§ 75 Súhrnná faktúra. Túto faktúru môže vyhotoviť platiteľ za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo služby. Súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnnú faktúru môže platiteľ vyhotoviť najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.
Platiteľ môže zabezpečiť vyhotovenie faktúry aj prostredníctvom inej osoby, pričom platí, že faktúra musí byť vyhotovená v mene a na účet platiteľa, ktorý tovar alebo službu dodáva. Touto osobou môže byť podľa §75 ods. 3 aj zákazník za podmienky, že medzi platiteľom a zákazníkom existuje uzatvorená písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr. Písomná dohoda musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené zákazníkom.


Náležitosti faktúry
Podľa zákona o účtovníctve (§10)
- označenie účtovného dokladu,
- obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
- podpisový záznam osoby (§32 ods. 3 zákona o účtovníctve) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.


Podľa zákona o DPH:
 • -§ 71 faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="1" cellspacing="0" width="861"> <col width="190"> <col width="61"> <col width="79"> <col width="81"> <col width="81"> <col width="70"> <col width="95"> <col width="82"> <col width="102"> <tbody><tr valign="bottom"> <td bgcolor="#c0c0c0" height="117" width="190"> Náležitosti
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="61"> Faktúra
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="79"> Splátkový kalendár
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="81"> Dohoda o platbách
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="81"> Doklad z ERP
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="70"> Cestovný lístok
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="95"> Podkladová časť dialničnej nálepky
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="82"> Doklad pri dodaní T a S podľa §65 a § 66
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="102"> Doklad pri dodaní T alebo S na osobnú spotrebu, bezodplatne
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="78" width="190"> meno, adresa, sídlo platiteľa, ktorý T alebo S dodáva, IČDPH
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> áno obchodné meno
</td> <td width="95"> áno obchodné meno
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="58" width="190"> meno, adresa, sídla príjemcu T alebo S, IČDPH, ak má pridelené
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> nie
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="18" width="190"> Poradové číslo faktúry
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="98" width="190"> Dátum, kedy bol T alebo S dodaná, platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="18" width="190"> Dátum vyhotovenia faktúry
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> áno
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="190"> množstvo a druh dodaného T alebo druh a rozsah služby
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="98" width="190"> základ dane, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jendotkovej cene
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno, okrem jednotkovej ceny
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="190"> sadzba dane, údaj o oslobodení od dane
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="190"> výška dane celkom
</td> <td width="61"> áno
</td> <td width="79"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="81"> áno
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> áno
</td> <td width="82"> áno (§65) nie (§66)
</td> <td width="102"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="18" width="190"> cena vrátane dane
</td> <td width="61"> nie
</td> <td width="79"> nie
</td> <td width="81"> nie
</td> <td width="81"> nie
</td> <td width="70"> áno
</td> <td width="95"> áno
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> nie
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="17" width="190"> odkaz na §65 a §66
</td> <td width="61"> nie
</td> <td width="79"> nie
</td> <td width="81"> nie
</td> <td width="81"> nie
</td> <td width="70"> nie
</td> <td width="95"> nie
</td> <td width="82"> áno
</td> <td width="102"> nie
</td> </tr> </tbody></table>

Vysvetlivky:
T – tovar
S – služba
Ak platiteľ dane uplatňuje postup podľa §66 (osobitná úprava dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare), nesmie na faktúre uviesť samostatne sumu dane


Zákon bližšie nešpecifikuje pojem „primerane“. Avšak predpokladáme, že pri dodaní tovaru podľa §8 ods. 3 alebo služby podľa §9 ods. 2 a 3 by mala byť v tomto zmysle správne vyčíslená daň


§72 faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu


<table border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="1" cellspacing="0" width="632"> <col width="180"> <col width="155"> <col width="141"> <col width="146"> <tbody><tr valign="bottom"> <td bgcolor="#c0c0c0" height="77" width="180"> Náležitosti
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="155"> Faktúra pri dodaní tovaru do iného ČŠ
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="141"> Faktúra pri premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4
</td> <td bgcolor="#c0c0c0" width="146"> Faktúra pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného ČŠ
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="78" width="180"> meno, adresa sídla, miesto podnikania, platiteľ, ktorý T dodáva, jeho IČDPH
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="98" width="180"> meno, adresa sídla, miesto podnikania, nedobúdateľa T jeho IČDPH, pod ktorým T objednal
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="180"> ČŠ, do ktorého sa T dodáva
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="18" width="180"> Poradové číslo faktúry
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> primerane
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="98" width="180"> Dátum dodania T, dátum prijatia platby, ak ho možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="180"> Dátum vyhotovenia faktúry
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="38" width="180"> Množstvo a druh dodaného tovaru
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="98" width="180"> cenu tovaru, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="58" width="180"> odkaz na §43, podľa ktorého platiteľ uplatňuje oslobodenie od dane
</td> <td width="155"> áno
</td> <td width="141"> áno
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> <tr valign="bottom"> <td height="77" width="180"> údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa §11 ods. 12
</td> <td width="155"> nie
</td> <td width="141"> nie
</td> <td width="146"> áno
</td> </tr> </tbody></table>

Táto faktúra musí primerane obsahovať náležitosti podľa §72 ods. 2 a súčasne aj údaje o novom dopravnom prostriedku podľa §11 ods. 12, .t.j. počet ubehnutých kilometrov, prípadne dátum uvedenia do prevádzky, pre účely preukázania, že v danom prípade bol dodaný nový dopravný prostriedok, ktorý podlieha osobitnému režimu podľa zákona o DPH.


 • § 73 faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu


 • meno, adresa sídla, miesta podnikania, príp. prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva službu a jeho IČDPH,


 • meno, adresa sídla, miesta podnikania, príp. prevádzkarne príjemcu služby a jeho IČDPH, pod ktorým službu objednal, ak mu bolo pridelené,


 • členský štát, do ktorého sa služba dodáva,


 • poradové číslo faktúry,


 • dátum, kedy bola služba dodaná alebo dátum, kedy bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,


 • dátum vyhotovenia faktúry,


 • rozsah a druh dodanej služby,


 • cena služby,


 • odkaz na §15 alebo §16, podľa ktorého je miestom dodania služby iný členský štát
Poznámky
Bez ohľadu na to, kto faktúru vyhotovuje (platiteľ, iná osoba, zákazník) za údaje uvedené vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá vždy platiteľ dane.
Ak je faktúra vyhotovená v cudzom jazyku, je platiteľ dane povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť aj preklad do slovenského jazyka.
Faktúra môže byť vyhotovená písomne alebo elektronicky, so súhlasom zákazníka. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu, zákona č. 215/2002 Z.Z. o elekronickom podpise.


Za faktúru sa považuje aj každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa k nej vzťahuje. Povinnou náležitosťou tohto dokladu je aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Do tejto kategórie patria predovšetkým opravné faktúry, t.j. dobropisy a ťarchopisy, ktoré platiteľ vyhotovuje pri oprave základu dane podľa §25. Dokladom, ktorý mení a dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra.


Archivovanie dokladov
Platiteľ je povinný po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, uchovávať:
 • kópie faktúr, ktoré vyhotovil,
 • kópie faktúr, ktoré boli vyhotovené v jeho mene zákazníkom alebo inou osobou,
 • originály všetkých prijatých faktúr,
 • originály faktúr podĺa §71 ods. 9 (pri dodaní tovaru alebo služby na osobnú spotrebu alebo bezodplatne) a doklad o premiestnení tovaru podĺa § 72 ods. 3
 • dovozné a vývozné doklady potvrdené colným orgánom.


Uchovávať faktúry po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, je povinná aj:
 • zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, prijaté faktúry,
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, doklad o predaji,
 • každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, doklad o kúpe.
Usporiadat
Príroda Príroda

Príroda je offline (nepripojený) Príroda

Vďaka, a fa si aj vytlačíš a založíš s tou od odberateľa?
0 0
mysimis mysimis

mysimis je offline (nepripojený) mysimis

obyčajný človiečik
áno, potom mám dodržané aj číslovanie.
0 0
Ecosoft.sk Ecosoft.sk

Ecosoft.sk je offline (nepripojený) Ecosoft.sk

Bezplatný a šikovný fakturačný program nájdete na ecosoft.sk
0 0
suslici suslici

suslici je offline (nepripojený) suslici

Dobry, ako viest faktury? Mam fakturky dajme tomu 12,13,14,15 a teraz mi zakaznik zrusi objednavku cize na fakturku 13 som vystavil storno faktury cislo 16, vsetko len preto aby mi sedel pocet a hlavne datum vystavenia. Uctovnicka mi povedala, kedze ma charguje za kazdu fakurku, a ak chcem usetrit nech proste tu 13ku prepisem pre dalsieho zakaznika. Ze nieje dolezity datum na fakture, hlavne aby boli cisla faktur v poriadku. Prosim poradte, zda sa mi to podozrive. Pytal som sa na to znameho a ten mi povedal, ze datum je velmi dolezity. Diky moc.
0 0
Katarína Cigánová Katarína Cigánová
samozrejme , že je doležitý dátum na fakture. Tak ako to robíš je to správne . faktury majú mať logické číslovanie a aj časová postupnosť má byt dodržaná.
Ak si účtovníčka v tomto zľahčuje , pýtam sa v čom si ešte "zľahčí " o čom ani nemusíš vediet ?
0 0
suslici suslici

suslici je offline (nepripojený) suslici

Dakujem, dam jej to vediet....Este som sa chcela opytat, neviem ci to sem patri...moje osobne auto mam prihlasene aj na podnikatelske ucely,platim cestnu dan, robim si knihu jazd a co neviem ci potrebujem si nechavat vsetky listky alebo mi staci jeden mesacne aby som vedel si vypocitat cenu benzinu. Mam rozne nazory na to. diky
0 0
jankau jankau

jankau je offline (nepripojený) jankau

zlatica76 Pozri príspevok
Dovolim si polemizovat - tento § hovori o tom, ze dodavatel (t.j. ten, ktory vystavuje fakturu) je povinny uviest svoje ICO.

Kde inde sa pise o tom, ze som povinna (ako vystavovatel faktury) uviest aj ICO svojho odberatela? Je to povinnou sucastou?
Ahoj, ja sa borim s tymto problemom uz druhy den, nikto na to nevie jednoznacne odpovedat. Ja som si urobila dokladny prieskum v paragrafoch a prisla som k tomuto zaveru:
Hoci stale neviem odpoved na otazku, ci na vyslej fakture musime uvadzat aj ICO odberatela – podla mna to nie je jednoznacne.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
Ked zoberiem do uvahy presne znenie obchodneho zakonnika <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK ZÁKON 513/1991 Zb. - § 3a
(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len "obchodné dokumenty") uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.
(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú<o:p></o:p>

Stale mi tam neda pokoj ustanovenie: je povinný na svojich obchodných listoch. Ak na to pozriem z druhej strany - musim povinne mat na doslej fakture uvedene svoje ICO? Alebo ju vratim dodavatelovi a ziadam, aby mi tam doplnil ICO - na zaklade obchodneho zakonnika?
A este jedna vec: takisto ako ICO je povinny uvadzat aj oznacenie registra a cisla zapisu – a to sa na vyslej fakture pre odberatela nikde neuvadza – rozmyslam aky je tam rozdiel – je jasne, ze musime uviest svoje meno, adresu, ICO a oznacenie registra a cislo zapisu – teda pre dodavatela su zavazne vsetky tieto udaje.<o:p></o:p>
O odberatelovi sa tu nehovori, ak pripustime moznost, ze tie iste udaje musime uviest aj pre druhu stranu, teda pre odberatela, tak je potom logicke, ze by sme boli povinny uvadzaj aj cislo zapisu do registra –ci nie.<o:p></o:p>
Preto si myslim, ze udaje o odberatelovi sme povinny uviest iba podla zakona o DPH – teda IC DPH staci – ale mozno sa mylim.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
0 0
jana32 jana32

jana32 je offline (nepripojený) jana32

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak nie sme platitelia DPH a zasielame faktúru na uhradu poplatku, je povinnosť priložiť aj dodací list ku faktúre?
0 0
jana32 jana32

jana32 je offline (nepripojený) jana32

Prosím poradíte mi?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

AKý dodací? veď ste nič nedodali.
0 0
jana32 jana32

jana32 je offline (nepripojený) jana32

Čiže ak ide o službu, čiže ide o poplatok za prezentáciu firmy na stravovacej akcii, tak dodací list nemusí byť?
0 0
zlatko7979 zlatko7979

zlatko7979 je offline (nepripojený) zlatko7979

Zdravím, prosím Vás rád by som sa spýtal otázočku. Ak mám sro a mám v živnosti sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby, prípravné práce k realizácii stavby, stav. práce pri realizácii exteriérov a interiérov ale nemám murárstvo, ale narp. máme tersárstvo ale nemáme klampiarstvo. Ide mi o to ak napríklad robíme stavbu a ten odberateľ chce aby sme to mali všetko na starosti. To znamená že si objednám napr. murára, alebo klampiara a ten to urobí. Môžem to potom tomu odberateľovi vyfaktúrovať, alebo ako sa to robí. Vďaka.
0 0
zlatko7979 zlatko7979

zlatko7979 je offline (nepripojený) zlatko7979

Prosím, poraďte mi. Vopred Vám pekne ďakujem.
0 0
Vlastas Vlastas

Vlastas je offline (nepripojený) Vlastas

žena
Samozrejme že to môžeš prefakturovať. Na došlé fak. od murára, klamiara by som si data poznámku "prefakturované a č. vyšlej fak. a na tvoju vyšlú fak. by som si dala poznámočku "prefakturované došlé fak. a ich čísla" aby si v budúcnosti vedel spárovať čo si od koho a komu prefakturúval.
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Dobrý deň,vedeli by ste mi prosím poradiť,ako sa píše - na faktúru do EÚ,dodávame tovar,bez DPH
dole na faktúru chceme dopísať niečo ako
"Odberateľ je povinný podľa § 15 zákona o DPH odviezť DPH...."?
neviem,môže to byť niečo takéto,alebo píšete to nejako odbornejšie?

Vopred moc ďakujem za radu
0 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

tibor1000 Pozri príspevok
Dobrý deň,vedeli by ste mi prosím poradiť,ako sa píše - na faktúru do EÚ,dodávame tovar,bez DPH
dole na faktúru chceme dopísať niečo ako
"Odberateľ je povinný podľa § 15 zákona o DPH odviezť DPH...."?
neviem,môže to byť niečo takéto,alebo píšete to nejako odbornejšie?

Vopred moc ďakujem za radu
Najskor napis ci si platca DPH a hlavne ci je platca dph prijimatel tovaru vo svojej krajine, a ci je registrovany u nas pre dph.
0 0
Vodarka Vodarka

Vodarka je offline (nepripojený) Vodarka

Musí mať faktúra priložený dodací list? na faktúre nemám napísané, že faktúra služi ako dodací list.Ak musí, je to stanovené zákonom?
0 0
balen balen

balen je offline (nepripojený) balen

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo možno chápať pod pojmom "kópia faktúry"? Keďže originál môže byť iba jeden, ďalšie vyhotovenia s originál podpisom sa chápu ako kópie? Alebo kópiou je aj naskenovaná a vytlačená originálna faktúra? Za odpoveď vopred ďakujem.
0 0
kalkulantka kalkulantka

kalkulantka je offline (nepripojený) kalkulantka

Dobrý deň.Prosím Vás ak vystavujem fa do CZ bez DPH za služby...
pod text faktúry aky paragraf treba uviesť,že je to fa bez DPH.
Počula som,že DU to vyžaduje,aby to bolo uvedené.
Dakujem, ak niekto vie nech pomôže.
0 0
jankau jankau

jankau je offline (nepripojený) jankau

Ahoj, nalezitosti faktury pri dodani sluzby do ineho clenskeho statu EU su uvedene v paragrafe 73 Zakona o DPH - standardne sa tam uvadza odvolavka na cl. 196 Smernice 2006/112/ES my na nasich fakturach uvadzame text v anglictine:Customer is liable for VAT - Reverse Charge, article 44 and 196 of Directive 2006/112/EC - len upozornujem ze len v tom pripade, ak sa fakturuje zdanitelnej osobe, t.j. firme a nejde o ziadne vynimky /nehnutelnost a pod./
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať