Zavrieť

Porady

zauctovanie straty na konci roka

K.Katarinka

K.Katarinka je offline (nepripojený) K.Katarinka

K.Katarinka
Ahoj poradaci
tak nejak si neviem spomenut kam zauctovat stratu v podvojnom...
mam pocit ze jedna strana je 431 ale druhu stranu pri strate si nejsom ista ...
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Anja111

  Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

  Anja111
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (6)
  jacekova, Lubaba, Sarlotka, promont maja, Aninka1234, Iveta Maťašovská
  5
  Zoltán Kovács

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács

  § 59
  Účtovanie vlastného imania

  (1) Na účtoch účtových skupín 41 až 43 sa účtuje vlastné imanie účtovnej jednotky, ktoré predstavuje rozdiel majetku a záväzkov.

  (2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú tieto fondy:
  a) kapitálové fondy tvorené a doplňované z kapitálových peňažných a nepeňažných vkladov,
  b) fondy tvorené zo zisku účtovnej jednotky.

  (3) Na účte 411 - Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny podľa § 25.

  (4) Osobitne na analytických účtoch účtu 411- Základné imanie sa vedie
  a) základné imanie vytvorené vkladmi,
  b) základné imanie vytvorené priamo alebo sprostredkovane zo zisku,
  c) u družstiev základné imanie v členení na zapisované a nezapisované do obchodného registra,
  d) podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva, ktorí vložili vklad alebo im bol vklad zvýšený zo zisku.

  (5) Na účte 412 - Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) podľa osobitného predpisu34) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov.

  (6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.

  (7) Tvorba oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku a záväzkov podľa § 14 a 16 sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Okrem tvorby oceňovacieho rozdielu sa na tomto účte účtuje jeho rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi ako ich tvorba.

  (8) Na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa v účtovníctve spoločníka obchodnej spoločnosti a v účtovníctve člena družstva účtuje kladný alebo záporný rozdiel medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením ich vecného vkladu pri jeho vložení do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Účtuje tu tiež zvýšenie alebo zníženie hodnoty cenného papiera a podielu pri zvyšovaní základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva z majetku prevyšujúceho toto imanie alebo pri znižovaní základného imania. Príslušná časť zostatku tohto účtu sa účtuje na účte 568 - Ostatné finančné náklady alebo na účte 668 - Ostatné finančné výnosy pri predaji alebo inom úbytku príslušných cenných papierov a podielov. Oceňovací rozdiel z kapitálových účastín je dočasný rozdiel a okrem jeho tvorby sa na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín účtuje jeho rozpustenie.

  (9) Na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje podľa § 26.

  (10) Na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov sa účtuje rezervný fond35).

  (11) Na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov sa účtuje nedeliteľný fond35).

  (12) Na účte 419 - Zmeny základného imania sa účtuje podľa § 25. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.

  (13) Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku podľa osobitného predpisu35) sa účtuje na účte 421 - Zákonný rezervný fond. K účtu 427 - Ostatné fondy sa vedú analytické účty podľa jednotlivých vytvorených fondov. Fondy podľa predchádzajúcich odsekov sa netvoria a nečerpajú na ťarchu nákladov a výnosov.

  (14)Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

  (15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.


  (16) Na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiemy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa ne netvoria osobitné fondy zo zisku. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.
  ekonom99

  ekonom99 je offline (nepripojený) ekonom99

  ekonom99
  K.Katarinka Pozri príspevok
  Ahoj poradaci
  tak nejak si neviem spomenut kam zauctovat stratu v podvojnom...
  mam pocit ze jedna strana je 431 ale druhu stranu pri strate si nejsom ista ...
  nepíšeš, či sa jedná o stratu bežného účt.obdobia, alebo na účte 431 máš ešte neuhradenú stratu z roku 2006. Starú stratu aj bez uznesenia val.zhromaždenia môžeš preúčtovať z 431 na 429. Strata z roku 2007 sa prenáša na účte 431 do roku 2008 a až po konaní val.zhromaždenia tak isto preúčtuješ.
  K.Katarinka

  K.Katarinka je offline (nepripojený) K.Katarinka

  K.Katarinka
  ekonom99 Pozri príspevok
  nepíšeš, či sa jedná o stratu bežného účt.obdobia, alebo na účte 431 máš ešte neuhradenú stratu z roku 2006. Starú stratu aj bez uznesenia val.zhromaždenia môžeš preúčtovať z 431 na 429. Strata z roku 2007 sa prenáša na účte 431 do roku 2008 a až po konaní val.zhromaždenia tak isto preúčtuješ.
  minuly rok bol zisk, ten mam preuctovany, ale teraz mi vznika strata ... vychadz z beznej cinnosti ..
  jessica

  jessica je offline (nepripojený) jessica

  neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac jessica
  K.Katarinka Pozri príspevok
  minuly rok bol zisk, ten mam preuctovany, ale teraz mi vznika strata ... vychadz z beznej cinnosti ..
  až v roku 2008 z 431 na 429
  K.Katarinka

  K.Katarinka je offline (nepripojený) K.Katarinka

  K.Katarinka
  to je mi jasne, roku 2008 ju dam z 431 na 429 ale ako ju na 431 dostanem? v roku 2007 na ???/431 a roku 2008 na 431/429 ...
  Zoltán Kovács

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  K.Katarinka Pozri príspevok
  to je mi jasne, roku 2008 ju dam z 431 na 429 ale ako ju na 431 dostanem? v roku 2007 na ???/431 a roku 2008 na 431/429 ...
  No predsa z 710.
  K.Katarinka

  K.Katarinka je offline (nepripojený) K.Katarinka

  K.Katarinka
  Ako chapete toto:

  2. Uzavretie účtovných kníh
  1. Preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov
  (1) Vyčíslenie konečných stavov účtov nákladov a výnosov.
  (2) Konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 sa preúčtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 710-Účet ziskov a strát. Konečné stavy účtov výnosov v účtovej triede 6 sa preúčtujú v prospech účtu 710-Účet ziskov a strát.
  (3) Preúčtovanie nákladov a výnosov v správnom zoskupení príslušných účtov umožňuje vyčísliť výsledok hospodárenia v predpísanej štruktúre - z hospodárskej činnosti, z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti. Súčet výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti predstavuje výsledok hospodárenia z bežnej činnosti.
  (4) Po transformácii výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve na základ dane, vypočítame daň z príjmov a výšku splatnej dane zaúčtujeme nasledovne. Pokiaľ v účtovnom období vznikne v jednej činnosti (bežnej alebo mimoriadnej) zisk a v druhej strata, pričom za účtovnú jednotku je vytvorený zisk, zaúčtuje sa daňová povinnosť splatná za činnosť, ktorá je zisková (buď na ťarchu účtu 591 alebo 593 a v prospech účtu 341). Za stratovú činnosť sa zaúčtuje záporná daňová povinnosť buď na účte 591 alebo na účte 593 súvzťažne s účtom 341, ako zníženie záväzku zo splatnej dane z príjmov. Po tomto zápise musí zostatok účtu 341 vyjadrovať výsledný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky voči daňovému úradu z titulu celkového dosiahnutého zisku účtovnou jednotkou.
  jessica

  jessica je offline (nepripojený) jessica

  neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac jessica
  K.Katarinka Pozri príspevok
  cize urobim:
  710/5XX
  6XX/710
  :-( pripadam si jak na strednej ...
  Aký máš soft? Myslím, že 99% programov robí tieto operácie sám po spustení uzávierky roka a po otvorení nového roka spustíš prevod a navedenie stavov z predchádzajúceho roka. V účtovnom denníku sa ti autom.zaúčtujú tieto uzávierkové operácie na účtoch 701, 710.
  Potom v novom roku účtovným zápisom prevedieš stratu 429/431.

  341/591,593 - strata?
  O strate sa neúčtuje. Účet 341 je účet pre daň z príjmu, ale v prípade straty nevzniká žiadna daň takže nepoužiješ toto účtovanie. To sa použije len v prípade, keď po vypracovaní DP zistíš kladný základ dane a potom zúčtuješ ako poslednú operáciu roka 591/341.
  zuzanask

  zuzanask je offline (nepripojený) zuzanask

  zuzanask
  neviete ako to treba zadat v software POHODA - tam mi pri uctovnej zavierke presunie danovu stratu zo 710 a mam zapis 702/710 ????? a mala by som mat 710/431....ze
  Reprografia

  Reprografia je offline (nepripojený) Reprografia

  Reprografia
  ... a máš urobenú aj údajovú závierku. Ak áno, pozri si HK - počiatočné stavy, konk. 431
  zuzanask

  zuzanask je offline (nepripojený) zuzanask

  zuzanask
  Mali sme stratu v r. 2007 23 tis. V roku 2008 sa tato strata preuctovala z 431 na 429. V roku 2008 sme dosiahli zisk 62 tis. Odpocitali sme si v DP stratu 23 tis. Dan sme zaplatitli 7 tis. V suvahe mame Vysledok z hospodarenia za uct. obdobie 55 tis (to je 62-7) a Neuhradena strata min. rokov 429 -23 tis.
  Bolo potrebne urobit zapis, aby tato strata zo 429 sa pretransformovala do 431? Resp. ako mam dosiahnut aby mi v roku 2009 uz nefigurovala?
  grammatika

  grammatika je offline (nepripojený) grammatika

  grammatika
  zuzanask Pozri príspevok
  Mali sme stratu v r. 2007 23 tis. V roku 2008 sa tato strata preuctovala z 431 na 429. V roku 2008 sme dosiahli zisk 62 tis. Odpocitali sme si v DP stratu 23 tis. Dan sme zaplatitli 7 tis. V suvahe mame Vysledok z hospodarenia za uct. obdobie 55 tis (to je 62-7) a Neuhradena strata min. rokov 429 -23 tis.
  Bolo potrebne urobit zapis, aby tato strata zo 429 sa pretransformovala do 431? Resp. ako mam dosiahnut aby mi v roku 2009 uz nefigurovala?
  v roku 2009 Ti na 431 zostalo 55tis.
  Ak zasadne VZ, tak rozhodne o rozdelení zisku.
  Tento zisk z roku 2008 môže podľa rozhodnutia VZ použiť na úhradu straty z roku 2007, kde potom budeš účtovať 431/429.
  pozri link 429
  Ak tak ale VZ nerozhodne, tak budeš naďalej evidovať zostatok na 429.
  Naposledy upravil grammatika : 04.05.09 at 11:33 Dôvod: doplnenie:pozri link
  tibor1000

  tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

  tibor1000
  prosím Vás,
  keď si v r.2009 uplatňujeme v daňovom priznaní umorenie straty za minulé obdobia
  musíme to zaúčtovať už v r.2009,alebo až v r.2010?
  evina

  evina je offline (nepripojený) evina

  evina
  tibor1000 Pozri príspevok
  prosím Vás,
  keď si v r.2009 uplatňujeme v daňovom priznaní umorenie straty za minulé obdobia
  musíme to zaúčtovať už v r.2009,alebo až v r.2010?
  2010 pri preúčtovaní 431, 428, 429
  nikolasz

  nikolasz je offline (nepripojený) nikolasz

  nikolasz
  Dobrý deň,

  ja mám taký problém, že v hlavnej knihe sa mi nerovnajú konečné stavy. Možno ťahá niečo z minulých rokov. Neviem ako to mám opraviť, aby sa rovnali. Za odpovede dakujem.
  Žabinka otázka bola o zaúčtovaní straty.. tvoja otázka - ktorá tu mimochodom nemá čo hľadať, lebo máš odpovedať a nie pýtať sa v cudzej otázke - je teda úplne od veci, vymaž si ju..

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.