Zavrieť

Porady

Valorizácia dôchodkov.

Neviete mi niekto poradiť, môj pracovný pomer skončil 30.6.08, od toho času som na výsluhovom dôchodku. Či mi patrí valorizácia dôchodku platná od 1.1.2009, alebo to platí iba pre civilný sektor.

vďaka.
Usporiadat
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

george40 Pozri príspevok
Neviete mi niekto poradiť, môj pracovný pomer skončil 30.6.08, od toho času som na výsluhovom dôchodku. Či mi patrí valorizácia dôchodku platná od 1.1.2009, alebo to platí iba pre civilný sektor.

vďaka.
Od 1.1. 2009 sa valorizovali starobné a vdovské dôchodky.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Zák. 328/2002
§ 68
(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka
(2) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania

(4) Percento zvýšenia výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa odseku 3 ustanoví osobitný zákon.
0 0
george40 george40

george40 je offline (nepripojený) george40

Díky.
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
george40 Pozri príspevok
Neviete mi niekto poradiť, môj pracovný pomer skončil 30.6.08, od toho času som na výsluhovom dôchodku. Či mi patrí valorizácia dôchodku platná od 1.1.2009, alebo to platí iba pre civilný sektor.

vďaka.
Percento zvýšenia výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa odseku 3 ustanoví osobitný zákon.

Ak sa jedná o vojenský výsluhový dôchodok , tak NIE

http://www.mosr.sk/37/zakony-v-posob...iky.php?mnu=10

http://www.mosr.sk/data/files/1035.pdfJuraj
0 0
globalpartner globalpartner

globalpartner je offline (nepripojený) globalpartner

Maria27 citovala Zákon 328/2002 o soc.zabezpečení silových zložiek podľa neho sa zvyšujú aj výsluhové dôchodky vojakov.

Ostaným obyčajným ľuďom podľa 461/2003 a nariadenia MPSVaR
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
buchač Pozri príspevok
Percento zvýšenia výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa odseku 3 ustanoví osobitný zákon.

Ak sa jedná o vojenský výsluhový dôchodok , tak NIE

http://www.mosr.sk/37/zakony-v-posob...iky.php?mnu=10

http://www.mosr.sk/data/files/1035.pdfJuraj
" Maria27 citovala Zákon 328/2002 o soc.zabezpečení silových zložiek podľa neho sa zvyšujú aj výsluhové dôchodky vojakov. "

Tento zákon je len základný , na neho naväzujú ostatné novelizácie

Ja len preto , ŽE NIE, nakoľko sa to neprejavilo na mojom účte
Ešte raz si je potrebné prečítať

http://www.mosr.sk/data/files/1035.pdfa)

kde , citujem :
(2) Výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka priznaný
podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa
zvyšuje za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného
na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku
okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním
o
a) 0,01 %, ak bol priznaný podľa predpisov účinných
od 1. mája 1998 do 30. júna 2002,
b) 0,012 % , ak bol priznaný podľa predpisov účinných

čiže , dôchodok priznaný po jún 2002 sa NEZVYŠUJE

Veľa ľudí z civilného sektora si totiž myslí , že výsluhové dôchodky sa valorizujú každoročne tak ako civilné , samozrejme taktiež si myslia toto o výške percentuálneho zvýšenia . Bodaj by to pravda bola


Juraj
Naposledy upravil buchač : 17.01.09 at 14:14
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Zákon 328/2002 Z.z. o sociálnom zebezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov aj na policajtov. Zákon rozlišuje zvyšovanie u výsluhových dôchodkov pred 1. júlom 2002 a po ňom (tak isto zák. 461/2003 o soc. zabezp. rozlišuje zvyšovanie u dôchodkov priznaných pred 1.1.2004 a od roku 2004).

Zadávateľovi bol priznaný výsluhový dôchodok v roku 2008, preto na neho platia odseky 1 a 2. Ospravedlňujem sa, ten odsek 4 už patrí starodôchodcom (pred 1. júlom 2002). Predpokladám, že som zadávateľa naviedla na predpis a on si už doštuduje ostatné.

No musím zdôrazniť veľkú nespravodlivosť pri výpočte dôchodkov silovým rezortom a ostaným občanom!Uvádzam celé znenie ustanovení:
(2) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania

a) u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za predchádzajúci kalendárny rok,
b) u profesionálnych vojakov o príslušné percento rastu priemerného služobného platu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok; ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku priemerný služobný plat nezvýši alebo sa zníži, uvedené dávky výsluhového zabezpečenia sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú. V nasledujúcom, prípadne v ďalších kalendárnych rokoch sa uvedené dôchodky zvyšujú o rozdiel rastu a poklesu priemerného služobného platu, a to až do vyrovnania percentuálneho rozdielu rastu a poklesu priemerného služobného platu.

(3) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané do dňa účinnosti tohto zákona sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 každoročne zvyšujú aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov v období od priznania nároku na túto dávku do dňa účinnosti tohto zákona, a to až do času, keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku rovnakých dávok priznaných podľa tohto zákona.

(4) Percento zvýšenia výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa odseku 3 ustanoví osobitný zákon.
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
Mária27 Pozri príspevok

No musím zdôrazniť veľkú nespravodlivosť pri výpočte dôchodkov silovým rezortom a ostaným občanom!

b) u profesionálnych vojakov o príslušné percento rastu priemerného služobného platu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok; ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku priemerný služobný plat nezvýši alebo sa zníži, uvedené dávky výsluhového zabezpečenia sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú. V nasledujúcom, prípadne v ďalších kalendárnych rokoch sa uvedené dôchodky zvyšujú o rozdiel rastu a poklesu priemerného služobného platu, a to až do vyrovnania percentuálneho rozdielu rastu a poklesu priemerného služobného platu.
Mária27

Môžeš mi , prosím , bližšie špecifikovať túto nespravodlivosť ??????

Minulý rok , po 3 rokoch žiadnej valorizácie, sa môj výsluhový príspevok zvýšil o O,899 % t. j. mne to činilo asi 124 Sk

O také isté % bolo , samozrejme , aj zvýšenie nárastu priemerného platu .......

Výpočet sa robí zo základného platu , tak ako v civile . Je síce pravdou , že v armáde sú trochu vyššie platy , ale pohľad na to je skreslený . Tie veľmi veľké platy majú vždy špičky a podriadený až tak skákať nemôžu . Presne ako v civile !!!!!!

Možno si dám tú námahu a vypočítam tú nespravodlivosť .
Presviedčať nebudem , ja vždy len argumentujem
Uvidím reakcie
Juraj
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Nespravodlivosť pri výpočte, napr.
- má nárok na výsluhový príspevok, ak bol zamestnaný v silovom rezorte aspoň 5 rokov – a odišiel
- má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov - a môže pracovať inde
- základ na výpočet výsluhového príspevku, dôchodku ... z priemerného služobného platu ... v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov predo dňom skončenia služobného pomeru


Zvyšovanie dôchodkov v zákone o sociálnom poistení ale už bolo upravené – Musíte asi zabojovať aj vy.
§ 293l
(1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9.
Naposledy upravil Mária27 : 18.01.09 at 10:40
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

buchač Pozri príspevok
Mária27

Môžeš mi , prosím , bližšie špecifikovať túto nespravodlivosť ??????

Minulý rok , po 3 rokoch žiadnej valorizácie, sa môj výsluhový príspevok zvýšil o O,899 % t. j. mne to činilo asi 124 Sk

O také isté % bolo , samozrejme , aj zvýšenie nárastu priemerného platu .......

Výpočet sa robí zo základného platu , tak ako v civile . Je síce pravdou , že v armáde sú trochu vyššie platy , ale pohľad na to je skreslený . Tie veľmi veľké platy majú vždy špičky a podriadený až tak skákať nemôžu . Presne ako v civile !!!!!!

Možno si dám tú námahu a vypočítam tú nespravodlivosť .
Presviedčať nebudem , ja vždy len argumentujem
Uvidím reakcie
Juraj


Juraj, my príspevky nemáme, musíme čakať do dôchodkového veku. Predpokladám, že dôchodok budeš mať oveľa vyšší. Teraz určite ešte pracuješ a zarábaš si na starobný dôchodok, takže tých cca 13 tisíc je pekný príspevok k platu.

Ak by si už bol v dôchodkovom veku, tak si musel pracovať aj niekde inde, lebo výsluhový príspevok je do 15 rokov práce v silovom rezorte.

Alebo sa mýlim?
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
Mária27 Pozri príspevok
Nespravodlivosť pri výpočte, napr.
- má nárok na výsluhový príspevok, ak bol zamestnaný v silovom rezorte aspoň 5 rokov – a odišiel
- má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov - a môže pracovať inde
- základ na výpočet výsluhového príspevku, dôchodku ... z priemerného služobného platu ... v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov predo dňom skončenia služobného pomeru


Zvyšovanie dôchodkov v zákone o sociálnom poistení ale už bolo upravené – Musíte asi zabojovať aj vy.
§ 293l
(1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9.
Výsluhový príspevok by mali dostávať vojaci už po 3 rokoch


Nárok na výsluhový príspevok by mali mať od nového roka aj vojaci, ktorí v ozbrojených silách odslúžili len tri roky. Podľa teraz platnej legislatívy majú nárok na výsluhový príspevok vojaci až po odslúžení piatich rokov. Táto dávka by mala byť pre exvojakov náhradou za dávku v nezamestnanosti. Od januára 2004 nemusia ozbrojené sily odvádzať za vojakov poistenie v nezamestnanosti. Vyskytli sa však prípady vojakov, ktorí nemali odslúžených päť rokov, v civile si nenašli zamestnanie a nemali nárok na podporu v nezamestnanosti. Súčasná legislatíva neumožňuje pomôcť týmto bývalým príslušníkom ozbrojených síl, snažia sa však riešiť situáciu do budúcnosti tak, aby sa už neopakovala. Vojaci, ktorým by sa mohlo stať, že neodslúžia potrebné tri roky, majú možnosť odvádzať poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne .

Zmena systému vyplácania výsluhových príspevkov je navrhnutá v novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá už bol predložená do medzirezortného pripomienkového konania. Výška výsluhového príspevku by mala byť polovica z priemerného služobného platu v roku s najlepším príjmom za posledných desať rokov. Vojaci, ktorí mali odslúžené najmenej tri roky, ale menej ako päť, by túto sumu mali dostávať pol roka. Tí, ktorí slúžili v armáde najmenej päť rokov, ale menej ako deväť rokov, budú mať nárok na poberanie príspevku jeden rok. Vojaci slúžiaci viac ako deväť, ale menej ako 12 rokov, by príspevok podľa návrhu novely poberali dva roky. Na trojročné vyplácanie výsluhového príspevku budú mať nárok tí, čo slúžili viac ako 12 a menej ako 15 rokov. Po odslúžení 15 rokov majú vojaci nárok už na výsluhový dôchodok. V tejto oblasti sa zatiaľ nenavrhujú meniť pravidlá. Rovnako ako v prípade odchodného, na ktoré majú nárok vojaci po piatich odslúžených rokoch.
Odchodné sa vypočítava podľa počtu odpracovaných rokov .


Mária27

Nie je všetko zlato , čo sa blyští !

Za vodou je ten , ktorý má odslúžených 15 rokov !
Áno , potvrdzujem , že tie príjmy sú o niečom inom ako civil , ALE.
Pri debate na túto tému nikdy nezabudnem pripomenúť zúčastneným , že nikomu predsa nebolo bránené podpísať prísahu . Taktiež predsa nemohol mať hocikto pravidelné cvičenia v teréne / týždeň až dva / , tak isto nemohli hocikoho v priebehu 24 hodín zavolať na pracovisko v rámci pohotovosti , taktiež nie hocikto musel nechať svoj kontakt na dovolenku vyplnený blanket na telegram .............bla , bla ,
Všetko predsa má svoje klady a zápory .
Vo Francúzsku , napríklad , ide vojak do dôchodku - tak dostane také love , že si môže založiť menšiu firmu . A tu ? Kúpiš Fabiu / a to je škodovka a nie auto / , ideš na dovolenku a love sú páááááááááá
Áno , môže byť ešte zamestnaný , ale za akých podmienok ? Nemá odpočítateľnú čiastku z dane a čo ja viem , čo ešte . Keď som si privyrábal ako SBS , tak kolegovia mali v podstate o 5.000,- Sk viac pri takých istých počtoch hodín ako ja , suma uvádzaná v čistom .


Juraj
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Nebudeme to rozoberať, my to nezmeníme. Mňa len nadvihovalo, keď som jednej rátala vdovský dôchodok po policajtovi - vtedy som si uvedomila rozdiel.

Bolo už navrhnuté aj to, aby nemali tieto rezorty iný zákon, ale práve oni boli proti tomu. Takže to musí byť výhodnejší zákon.
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
Mária27 Pozri príspevok
Nebudeme to rozoberať, my to nezmeníme. Mňa len nadvihovalo, keď som jednej rátala vdovský dôchodok po policajtovi - vtedy som si uvedomila rozdiel.

Bolo už navrhnuté aj to, aby nemali tieto rezorty iný zákon, ale práve oni boli proti tomu. Takže to musí byť výhodnejší zákon.

No veď hej , šak to sú tie špičky , o ktorých som hovoril ALE mňa sa to netýka

Za vodou je ten , ktorý má odslúžených 15 rokov ! AJ JA Ja až 22 !!!


Juraj
Naposledy upravil buchač : 19.01.09 at 15:35
0 0
viktorviktor viktorviktor

viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

za vodou je aj ten kto prežil, Mária27 ak budeš mať policajta muža len potom zistíš zač je toho lokeť a nebude Ťa nadvihovať, keď si pri tej štatistike, zisti si koľko a ktorí policajti z obvodných prežili 60-tku , len nepovedz že od slopanice, tých už pradávno vykopli. Ver nie je čo závidieť vedz, že všade dobre a ešte lepšie kde sme neboli.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

viktorviktor Pozri príspevok
za vodou je aj ten kto prežil, Mária27 ak budeš mať policajta muža len potom zistíš zač je toho lokeť a nebude Ťa nadvihovať, keď si pri tej štatistike, zisti si koľko a ktorí policajti z obvodných prežili 60-tku , len nepovedz že od slopanice, tých už pradávno vykopli. Ver nie je čo závidieť vedz, že všade dobre a ešte lepšie kde sme neboli.
Každý vie rozprávať o tom, čo zažil. Ver, sú aj horšie zamestnania, kde sa narobia, majú aj riziko, dôchodky normálne. Lenže aj u policajtov sú také miesta, ktoré nie sú nijak výnimočné, ale dôchodky sú iné ako naše.

Prečo práve dôchodky? Ja som za to, aby bol každý ocenený spravodlivo a z toho mal aj primeraný dôchodok, ale nech sa každému ráta rovnako. Ty ho máš asi pekný, že?
0 0
viktorviktor viktorviktor

viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

Mária27 napísala -Každý vie rozprávať o tom, čo zažil.....

Netreba zažiť, stačilo vidieť.
Nie som za to aby mal každý rovnaký dôchodok, sú ľudia ktorí nebudú robiť celý život a ďalší sa pretrhnú, nie všetci robia pre peniaze, niekto chce ísť, poznať, vidieť, ale aj takých je dosť čo chcú mať, ako sa určí stred.
V každej robote sú zašivárne, čo mám pekné , dôchodok normál, nič moc
Naposledy upravil viktorviktor : 19.01.09 at 12:34
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Ani ja nechcem rovnosť dôchodkov! Nech sa líšia podľa odvodov. Ale prečo by mal nejaký úradník u polície mať vypočítaný priemer platu z najlepšieho roku z posledných desiatich a taký istý úradník inde bude mať priemer z piatich najlepších? Tie štyri roky horšie mu priemer znižujú.

Ak niekto nesie u polície riziko a pod., nech je ohodnotený v plate a bude mať aj vyšší dôchodok. Ak však pracuje normálne (nemusí sa zašívať), prečo by mal mať výhody pri výpočte dôchodku?
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac
Mária27 Pozri príspevok
Ani ja nechcem rovnosť dôchodkov! Nech sa líšia podľa odvodov. Ale prečo by mal nejaký úradník u polície mať vypočítaný priemer platu z najlepšieho roku z posledných desiatich a taký istý úradník inde bude mať priemer z piatich najlepších? Tie štyri roky horšie mu priemer znižujú.

Ak niekto nesie u polície riziko a pod., nech je ohodnotený v plate a bude mať aj vyšší dôchodok. Ak však pracuje normálne (nemusí sa zašívať), prečo by mal mať výhody pri výpočte dôchodku?
Taká malá pripomienka :

Ja som mal na starosti materiál v miliónových hodnotách . To ešte nerozprávam o aký nebezpečný materiál sa jednalo / viď Nick - jeho pointa /. Jednou nohou buď v base , alebo v špitáli .

Keď sa zamyslím , že člen posádkovej hudby / hráč na hociaký nástroj / mal pritom také isté platové zaradenie ako ja , ešte teraz ma dvíha . Samozrejme za rovnakých podmienok , čo sa týka vzdelania , praxe ......
Aký markantný rozdiel je to ?

Čo sa týka polície , tak tým chlapcom by som dal ešte raz toľko .
ALE len tým , čo sú vonku , kancelárie by obhospodarovali len civilní pracanti , ...........Debata dlhá


Juraj
0 0
Zolo Zolo

Zolo je offline (nepripojený) Zolo

george40 Pozri príspevok
Neviete mi niekto poradiť, môj pracovný pomer skončil 30.6.08, od toho času som na výsluhovom dôchodku. Či mi patrí valorizácia dôchodku platná od 1.1.2009, alebo to platí iba pre civilný sektor.

vďaka.
Aj keď oneskorene, nedá mi to, aby som nezareagoval na túto pôvodnú otázku - nikto na ňu jednoznačne neodpovedal, aj keď výsledok mezdičasom zistil george40 na vlastnej koži, ale ďalší poraďáci o tom majú podľa reakcií dosť skreslené informácie /nechcem nikoho uraziť/.
Odpoveď na pôvodnú otázku znie: Výsluhové dôchodky od 1.1.2009 valorizované NEBOLI, ani nebudú, ale až od 1.7.2009, tak ako doteraz. Zmena termínu valorizácie sa týtala iba civilných dôchodkov zo sociálnej poisťovne. Presun valorizácie z júla na január sa neplánuje ani v dohľadnej budúcnosti.
"Dorovnávané" boli iba tzv. starodôchodky, ktoré sú vo výške cca. 63% "nových" dôchodkov a to až o neuveriteľných 0,03% za každý rok služby.
Ešte malá poznámka k niektorým názorom - je zavádzajúce miešať pojem výsluhový príspevok, ktorý je priznávaný na dobu určitú, aby sa kompezoval výpadok z príjmu, kým sa bývalý vojak stihne zorientovať a uplatniť sa na trhu práce v civilnom živote a pojem výsluhový dôchodok vyplácaný namiesto starovného dôchodku, a čo je dôležité - tento nie je vyplácaný civilnou sociálneu poiťovňou, ale napr. zo sociálneho poistenia vojakov, policajtov, alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Počas služby sem odvádzajú odvody a tu sú aj poistení, civilom neberú ani cent a musia si so svojimi odvomi vystačiť. Treba pripomenúť aj to, že druhý pilier je pre nich TABU a keď sa dôchodku nedožijú /čo sa podľa štatistiky veľmi často stáva/, tak pre pozostalých zachránia iba vdovecký výsluhový dôchodok.
Je pravda, že nárok vzniká už po odslúžení 15 rokov, ale tie dôchodky sú dosť skromné, zaujímavé je to až od 20 rokov, pričom je častým javom, že niektorí pracujú ďalej, tak ako aj niektorí ľudia s civilným dôchodkom, s tým rozdielom, že mnohým z nich už nevznikne nárok na civilný starobný dôchodok, lebo nenazbierajú 15 civilných rokov sociálneho poistenia a odvody do civilnej sociálnej poisťovne im už nikto nezohľadní, prepadne to v prospech sociálnej poiťovne a poberateľov civilného dôchodku.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Na otázku bolo odpovedané, aj príspevok a dôchodok sa používali správne, aj keď sa to podrobne nerozvádzalo. Kto vie o čo ide, pochopil.

Uhol pohľadu - civil sa musí vedieť zorientovať, keď príde o prácu, aj bez príspevku.

Ak pred 15 rokmi odišiel, musel si zarobiť ďalších 15 rokov na civilný dôchodok, lebo sa robí do 62 rokov.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať