PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mzda za nadčas - z ktorého mesiaca zobrať hodinovú sadzbu základnej mzdy pri mesačnej mzde
 2. Splatnosť mzdy a mzdového zvýhodnenia za nadčas
 3. Stupne náročnosti práce a hmotná zodpovednosť.
 4. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - priemer
 5. Nárok na dovolenku pri zmene úväzku.
 6. Aký je pravdepodobný vymeriavací základ na MD z platu 1200€?
 7. Dovolenkový priemer
 8. Je zamestnanec, cudzinec, ktory tu odvadza ovody, dane, brany ako vyslany a je potrebne informovat IP o tom?
 9. Podpora v nezamestnanosti - ukončenie pracovného pomeru
 10. Rezervy na dovolenku
 11. Práva a povinnosti zamestnancov
 12. Môže zamestnanec v 3.rizikovej kategori odmietnut III. pilier DDS?
 13. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 14. Na aké stravné mam nárok.
 15. Mám nárok na platenú PN počas poberania podpory?
 16. manželka na neplatenej rodičovskej
 17. oprava odvodov do SP 2008
 18. nezdaniteľná časť na manžela
 19. Otec na materskej dovolenke, krátenie dovolenky
 20. Hodnota stravné lístky a stravná jednotka
 21. Zamestnankyňa bola rok PN, aktuálne je necelý mesiac v práci, má nárok na preplatenie OČR?
 22. Otec na materskej - odvody
 23. Daňový bonus
 24. Skoncenie pracovneho pomeru
 25. Odchodné
 26. rozhodujúce obdobie pre náhradu príjmu a PN
 27. Kedy zvoliť na nástup na rodičovskú dovolenku? Výška materského?
 28. Prijatie zamestnanca, ktory ma zivnost v Rakusku
 29. Materské a daňové priznanie
 30. daňový úrad
 31. Podnikové štipendium pre vysokoškoláka
 32. Ako vyriešiť situaciu:nezamestnanost/praca-84.r. matka/opatera?
 33. Odvod štátu - ZP
 34. na čo mám nárok pri výpovedi?
 35. Výpočet MP,pri nástupe na MD v januári 2018 VYRIEŠENÉ
 36. Výpočet PN pre rok 2016 VYRIEŠENÉ
 37. Výpočet odstupného VYRIEŠENÉ
 38. Ako vypočítať výšku odstupného?
 39. Výpočet dovolenky za rok pri nástupe od 8.1.
 40. zo zakona je nejaky pracovny limit na cas?
 41. aky je pracovny fond?
 42. Vyhlásenie k dani na rok 2018
 43. Aká je odmena pre odborného lesného hospodára
 44. Materská - mesačné výkazy SP a ZP
 45. odstupne pri nepravidelnych odmenach
 46. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane a daňový bonus
 47. príspevok na jasle
 48. mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 49. zaokrúhľovanie pri skrátenom pracovnom čase
 50. Rozvod-povinnost hlasit zamestnavatelovi
 51. Aká je výpovedná doba pri skrátenom pracovnom úväzku?
 52. Nepriaznivé poveternostné vplyvy a práca
 53. Narok na dovolenku pri nastupe 15.1.
 54. Výpočet mzdy za DoVČ pri nepravidelnom príjme
 55. Materská dovolenka a nárok na dovolenku
 56. Minimálna mzda zamestnancov odmeňovaných podľa 553/2003 ?
 57. Prevaha dohodárov v spoločnosti
 58. Daňový bonus "vyženeného" dieťaťa
 59. Môže sa použiť pre r.2018 na podpis staré tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov?
 60. dvojzmenná prevádzka
 61. Okamžité skončenie PP §68 a maródka
 62. Počíta sa doplatok do minimálnej mzdy do priemeru za dovolenku?
 63. presný dátum prerušenia pri PN po 52.týždni
 64. Tvorba sociálneho fondu vo verejnej správe - máme odbory
 65. Dokedy je potrebné vyčerpať dovolenku za MD/RD?
 66. Aký je postup po ukončení PN?
 67. Je správne vypočítaný nárok na dovolenku za obdobie MD/RD?
 68. Zastupovanie počas RD a nástup na MD
 69. Sociálny fond - čerpanie
 70. Pracovná zmluva
 71. Materská dovolenka a starobný dôchodok
 72. ako sa počíta nadčas pri nerovnomerne rozvrhnutum pracovnom čase
 73. Nepravidelný príjem a potvrdenie o mzde
 74. Aký zákon uvádzate v pracovnej zmluve pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov od 1.1.2018?
 75. Kedy mam narok na davky v nezamestnanosti?
 76. Príspevok na bývanie pre zamestnanca
 77. Má otecko po narodení dieťaťa nárok na dovolenku ešte "plus" k dovolenkovému fondu?
 78. Pracovny cas - 7,5 hod v zmluve, 8 hod v dochadzkovom systeme
 79. Dohoda o pracovnej činnosti a odvody do ZP
 80. Dávky MD z viacerých zamestnaní
 81. Reťazový pôrod - materské určené z pravdepodobného vymeriavacieho základu
 82. Nevyčerpaná dovolenka
 83. ukončenie TPP a následné pokračovanie dohodou
 84. Mam narok na PN?
 85. Vziať či nevziať odstupné ?
 86. Môže zamestnávateľ prepustiť kolegu z práce skôr ako uplynie výpovedná lehota?
 87. nezdaniteľná časť ZD
 88. Ročne zúčtovanie dane
 89. Zamestnávateľ mi ešte nedal zápočtový list.
 90. Ako vypočítam čístu mzdu, keď mám dovolenku?
 91. Práca na projekt ÚPSVaR
 92. fond pracovného času
 93. Zamestnávateľ a lekárska prehliadka
 94. Lehota na odovzdanie evidenčného listu ZMENA 1.1.2018
 95. Rozviazanie pracovného pomeru počas PN
 96. Nezdaniteľná časť a starobný dôchodca
 97. zmennosť
 98. Nárok na nemoceské dávky po roku PN
 99. Nárok na stravný lístok
 100. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
 101. Záloha a dlhodobá PN
 102. fond pracovného času
 103. Akú výpoveď zvoliť pre nevyplatenie mzdy?
 104. čerpanie obedňajšej prestávky ak pracujem menej ako 6 hodín
 105. pracovný pomer na dobu určitú
 106. Výkon práce vo verejnom záujme -nariadenie vlády 359/2017
 107. Ako upraviť dochádzku zamestnancovi, ktorý nemal už nárok na dovolenku?
 108. Davka v nezamestnanosti po PN a RD
 109. SP - VPP neprav. prijem
 110. Dodatok k pracovnej zmluve
 111. Skoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas PN a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 112. Narok na podporu z uradu prace.
 113. Skusobna doba opätovne uzavretý PP: doba neurčitá
 114. Výpočet dovolenky
 115. Nárok na MD
 116. zapoctovy list
 117. stupeň náročnosti prace vodica kamionu
 118. Prémia a dokumentácia
 119. Dovolenka a výkon práce.
 120. Kto pracuje v programe OLYMP?
 121. Ako vypočítam náhradu príjmu zamestnanca ak nastúpil a stal sa dočasne PN v tom istom mesiaci ?
 122. Kedy mam narok dostat stravne listky?
 123. preplatenie dovolenky pri 20h prac.čase
 124. Čerpanie dovolenky
 125. Výpočet sumy, ktorú môžem zraziť zo mzdy zamestnanca
 126. skrátený pracovný úväzok
 127. aká bude mzda v PZ na skrátený pracovný čas 6hod a 2hod denne?
 128. RZD dôchodca
 129. skrátený pracovný úväzok
 130. kompenzacia ZTP
 131. Moze ma zamestnavatel vyslat na sluzobnu cestu bez mojho suhlasu?
 132. Nástup na materskú dovolenku - ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na MD
 133. Export miezd z olympu
 134. Dovolenka a doplatok do minimálnej mzdy
 135. Odvody počas PN - nepravidelný príjem
 136. prechod práv a povinnosti cez delimitačný protokol
 137. rozviazanie pracovného pomeru po dlhodobej PN
 138. Musi sa zamestnanec niekde nahlasit v obdobi medzi 2 zamestnaniami?
 139. Vzor - žiadosť o poskytovanie SL, podložené lekárskym posudkom
 140. Úhrady RTVS - dohodari
 141. Ako určím stravné v prvý deň zahraničnej pracovnej cesty??
 142. Narok stravne listky
 143. Ovocie a nápoje na pracovisku - predmetom odvodov a daní?
 144. Oprava mzdy zamestnanca - spätné určenie legislatívy Luxemburska
 145. Kto v organizácii určuje plat zamestnancom?
 146. Stravné lístky
 147. Vodič taxi služby aký stupeň náročnosti práce ak pracuje 1 hodinu denne.
 148. Minimálny zárobok na skrátený pracovný uväzok od 1.1.2018. Môžem zamestnať na 1hod denne 2,759 eur na hodinu?
 149. Je výhodnejšie pre zamestnanca čerpať dovolenku alebo požiadať o preplatenie pri ukončení prac pomeru dohodou ?
 150. Fond pracovného času za12/2017
 151. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.
 152. PN-ka ukončenie - správnosť údaju záznamy zamestnávateľa
 153. môže zamestnávateľ verejne udavat cele meno zamestnanca?
 154. oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP pri PN-ke
 155. RD a navrat do prace
 156. Dovolenka- pomerná časť
 157. PP na dobu určitú a nočná smena
 158. Zamestnanec priniesol rozhodnutie o tom, že má priznaný preukaz ZŤP - akú povinnosť voči ZP má zamestnávateľ?
 159. Nepenažný príjem a exekúcia
 160. Nemocenské dávky v ochrannej dobe po skončení TPP a podpora v nezamestnanosti
 161. ochranna doba starobneho dochodcu po skonceni PP
 162. mám zakázanú nočnú prácu ,preradenie na rannú - aký plat
 163. Nárok na nadčas počas trvania služobnej cesty ?
 164. Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2018 , môže sa použiť aj tlačivo platné pre r. 2016,2017
 165. Stravné vyplácané v hotovosti
 166. Môžem poberať podporu a zároveň byť na dohode?
 167. Pracovná činnosť - vodič
 168. Postih pri nepodpísaní Dohody o nadčasoch
 169. Predĺženie pracovnej doby o 1 rok a preradenie do nižšej platob. stupňa
 170. minimalna mzda 2018 a 7h pracovna doba
 171. Prerušenie dovolenky
 172. dohoda o pr. činnosti (nepravidelný príjem) a jej predĺženie
 173. Odvody a výkazy pri dodatočnom vyplatení nevyčerpanej dovolenky
 174. Výpoved
 175. NČZD na manželku
 176. Ako sa moze zamestnavatel legalne zbavit zamestnanca na dobu neurcitu?
 177. Dohoda o Brigadnickej praci studenta - v januari 26 rokov.
 178. § 60 alebo § 63
 179. Pracovny pomer
 180. zamestnávanie cudzinca na dohodu
 181. náhrada príjmu pri PN dohodára
 182. Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy
 183. Ročné zúčtovanie dane
 184. Kam zaradiť v mzde preplatok z RZ zdrav. poisťovne
 185. Výkaz ZP - vrátenie preplatku zamestnancom - už zomreli.
 186. Práceneschopnosť a sviatky
 187. ELDP
 188. Exekučný príkaz zaslaný do elektronickej schránky
 189. Zle vypočítané odstupné bývalým zamestnávateľom o 3000 € viac
 190. Koľko má zamestnanec nárok na dovolenku v nepretržitej prevádzke
 191. Ochranná lehota v tehotenstve
 192. Otec na materskej_zdravotná poisťovňa
 193. Faksimile na platovom dekrete
 194. Matka SZCO, rodicovsky prispevok a poistenie
 195. potvrdenie o ušlom zárobku svedka
 196. Ahojte, ak zasielam aditívny mesačný výkaz do poisťovne, preddavky uvádzam mínusové a výška príjmu ostáva plusová?
 197. Zmena 8 hod. prác.doby na 12 hod prác dobu.
 198. Rozdiel v ročnom pracovnom fonde.
 199. Tehotenstvo, nevyhovujúca náhradná pracovná pozícia, lekársky posudok.
 200. Do akej výšky môže zamestnávateľ preplatiť náhradu na pracovné oblečenie a vlastné pracovné pomôcky?
 201. Poistenie v nezamestnanosti
 202. Úmrtie zamestnanca
 203. Voľno počas absolventskej praxi.
 204. Doba určitá
 205. Výživné na plnoletú dcéru - študentku
 206. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet odstupného.
 207. Príspevok na dietne stravovanie.
 208. Pohoda - nahradne volno
 209. Musím robiť nadčasy v nepretržitej prevádzke?
 210. Otec poberajúci materskú
 211. dovolenka a sviatok
 212. Poskytované služby zamestnanca f.A pre f. B
 213. Nadcasy a dovolenka navyse
 214. Prechod zo standardneho rozvrhnutia pracovneho casu na nerovnomerny a zostatkova dovolenka
 215. Nástup na PN v ochrannej lehote
 216. nárok na podporu v nezamestnanosti/materske
 217. Pracujúci dôchodca a opravný výkaz
 218. Nemá niekto skúsenosť s vyslaním zamestnancov do ČR aký je tam postup?
 219. Praca na dohodu o pracovnej činnosti pocas materskej
 220. Daňový bonus rozvedených rodičov
 221. Ako s dovolenkou cez sviatky ?
 222. Ako sa vypláca náhrada platu za čerpanú dovolenku podľa zákona vo verejnom záujme?
 223. Ako sa vypocita suma zrazky z platu z troch poziciek od jednej banky?
 224. Patrí mi náhrady mzdy za štátny sviatok
 225. Výška nemocenskej dávky po skončení pracovného pomeru
 226. Doba určitá
 227. Dohoda o skončení PP
 228. predlžovanie pracovnej zmluvy
 229. úmrtie zamestnanca počas PN a preplatenie dovolenky?
 230. Skončenie PP v skušobnej doby počas PN
 231. Dokedy sa vyplaca rodicovsky prispevok?
 232. Zmluva bezodplatne?
 233. Odstupné a odchodné - stačí definovať v mzdovej smernici?
 234. nepretržitá prevádzka (bez nočných)
 235. Výpočet sviatku, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 236. Kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka otec - poberanie materskej
 237. TPP a dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - aké sú odvodové povinnosti
 238. PZ a v nej zmena z doby určitej na zastupovanie MD,RD na dobu urcitu
 239. výplatná páska
 240. Chcem sa informovať na to či mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 241. RD + prebiehajuci pracovny pomer a uzatvorenie novej zmluvy na polovicny uvazok
 242. Dohoda o pracovnej cinnosti + RD
 243. Odchodné + odstupné
 244. Účinnosť preradenia do vyššej platovej tarify v školstve
 245. Neskoré prihlásenie dohodára - a dotácia
 246. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru pocas PN
 247. Do akej výšky môžem vykonať zrážku študentovi DoBPŠ (zárobok cca 110,-)?
 248. DoPČ s tým istým zamestnávateľom ako pred zaradením na UP
 249. Ako mám postupovať v prípade viacerých prednostných exekúcii?
 250. Aká bude výška mojej materskej pri reťazeni a po kratkodobom zamestnaní?