PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Kedy mam narok dostat stravne listky?
 2. preplatenie dovolenky pri 20h prac.čase
 3. Čerpanie dovolenky
 4. Výpočet sumy, ktorú môžem zraziť zo mzdy zamestnanca
 5. skrátený pracovný úväzok
 6. aká bude mzda v PZ na skrátený pracovný čas 6hod a 2hod denne?
 7. RZD dôchodca
 8. skrátený pracovný úväzok
 9. kompenzacia ZTP
 10. Moze ma zamestnavatel vyslat na sluzobnu cestu bez mojho suhlasu?
 11. Nástup na materskú dovolenku - ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na MD
 12. Export miezd z olympu
 13. Dovolenka a doplatok do minimálnej mzdy
 14. Odvody počas PN - nepravidelný príjem
 15. prechod práv a povinnosti cez delimitačný protokol
 16. rozviazanie pracovného pomeru po dlhodobej PN
 17. Musi sa zamestnanec niekde nahlasit v obdobi medzi 2 zamestnaniami?
 18. Vzor - žiadosť o poskytovanie SL, podložené lekárskym posudkom
 19. Úhrady RTVS - dohodari
 20. Ako určím stravné v prvý deň zahraničnej pracovnej cesty??
 21. Narok stravne listky
 22. Ovocie a nápoje na pracovisku - predmetom odvodov a daní?
 23. Oprava mzdy zamestnanca - spätné určenie legislatívy Luxemburska
 24. Kto v organizácii určuje plat zamestnancom?
 25. Stravné lístky
 26. Vodič taxi služby aký stupeň náročnosti práce ak pracuje 1 hodinu denne.
 27. Minimálny zárobok na skrátený pracovný uväzok od 1.1.2018. Môžem zamestnať na 1hod denne 2,759 eur na hodinu?
 28. Je výhodnejšie pre zamestnanca čerpať dovolenku alebo požiadať o preplatenie pri ukončení prac pomeru dohodou ?
 29. Fond pracovného času za12/2017
 30. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.
 31. PN-ka ukončenie - správnosť údaju záznamy zamestnávateľa
 32. môže zamestnávateľ verejne udavat cele meno zamestnanca?
 33. oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP pri PN-ke
 34. RD a navrat do prace
 35. Dovolenka- pomerná časť
 36. PP na dobu určitú a nočná smena
 37. Zamestnanec priniesol rozhodnutie o tom, že má priznaný preukaz ZŤP - akú povinnosť voči ZP má zamestnávateľ?
 38. Nepenažný príjem a exekúcia
 39. Nemocenské dávky v ochrannej dobe po skončení TPP a podpora v nezamestnanosti
 40. ochranna doba starobneho dochodcu po skonceni PP
 41. mám zakázanú nočnú prácu ,preradenie na rannú - aký plat
 42. Nárok na nadčas počas trvania služobnej cesty ?
 43. Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2018 , môže sa použiť aj tlačivo platné pre r. 2016,2017
 44. Stravné vyplácané v hotovosti
 45. Môžem poberať podporu a zároveň byť na dohode?
 46. Pracovná činnosť - vodič
 47. Postih pri nepodpísaní Dohody o nadčasoch
 48. Predĺženie pracovnej doby o 1 rok a preradenie do nižšej platob. stupňa
 49. minimalna mzda 2018 a 7h pracovna doba
 50. Prerušenie dovolenky
 51. dohoda o pr. činnosti (nepravidelný príjem) a jej predĺženie
 52. Odvody a výkazy pri dodatočnom vyplatení nevyčerpanej dovolenky
 53. Výpoved
 54. NČZD na manželku
 55. Ako sa moze zamestnavatel legalne zbavit zamestnanca na dobu neurcitu?
 56. Dohoda o Brigadnickej praci studenta - v januari 26 rokov.
 57. § 60 alebo § 63
 58. Pracovny pomer
 59. zamestnávanie cudzinca na dohodu
 60. náhrada príjmu pri PN dohodára
 61. Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy
 62. Ročné zúčtovanie dane
 63. Kam zaradiť v mzde preplatok z RZ zdrav. poisťovne
 64. Výkaz ZP - vrátenie preplatku zamestnancom - už zomreli.
 65. Práceneschopnosť a sviatky
 66. ELDP
 67. Exekučný príkaz zaslaný do elektronickej schránky
 68. Zle vypočítané odstupné bývalým zamestnávateľom o 3000 € viac
 69. Koľko má zamestnanec nárok na dovolenku v nepretržitej prevádzke
 70. Ochranná lehota v tehotenstve
 71. Otec na materskej_zdravotná poisťovňa
 72. Faksimile na platovom dekrete
 73. Matka SZCO, rodicovsky prispevok a poistenie
 74. potvrdenie o ušlom zárobku svedka
 75. Ahojte, ak zasielam aditívny mesačný výkaz do poisťovne, preddavky uvádzam mínusové a výška príjmu ostáva plusová?
 76. Zmena 8 hod. prác.doby na 12 hod prác dobu.
 77. Rozdiel v ročnom pracovnom fonde.
 78. Tehotenstvo, nevyhovujúca náhradná pracovná pozícia, lekársky posudok.
 79. Do akej výšky môže zamestnávateľ preplatiť náhradu na pracovné oblečenie a vlastné pracovné pomôcky?
 80. Poistenie v nezamestnanosti
 81. Úmrtie zamestnanca
 82. Voľno počas absolventskej praxi.
 83. Doba určitá
 84. Výživné na plnoletú dcéru - študentku
 85. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet odstupného.
 86. Príspevok na dietne stravovanie.
 87. Pohoda - nahradne volno
 88. Musím robiť nadčasy v nepretržitej prevádzke?
 89. Otec poberajúci materskú
 90. dovolenka a sviatok
 91. Poskytované služby zamestnanca f.A pre f. B
 92. Nadcasy a dovolenka navyse
 93. Prechod zo standardneho rozvrhnutia pracovneho casu na nerovnomerny a zostatkova dovolenka
 94. Nástup na PN v ochrannej lehote
 95. nárok na podporu v nezamestnanosti/materske
 96. Pracujúci dôchodca a opravný výkaz
 97. Nemá niekto skúsenosť s vyslaním zamestnancov do ČR aký je tam postup?
 98. Praca na dohodu o pracovnej činnosti pocas materskej
 99. Daňový bonus rozvedených rodičov
 100. Ako s dovolenkou cez sviatky ?
 101. Ako sa vypláca náhrada platu za čerpanú dovolenku podľa zákona vo verejnom záujme?
 102. Ako sa vypocita suma zrazky z platu z troch poziciek od jednej banky?
 103. Patrí mi náhrady mzdy za štátny sviatok
 104. Výška nemocenskej dávky po skončení pracovného pomeru
 105. Doba určitá
 106. Dohoda o skončení PP
 107. predlžovanie pracovnej zmluvy
 108. úmrtie zamestnanca počas PN a preplatenie dovolenky?
 109. Skončenie PP v skušobnej doby počas PN
 110. Dokedy sa vyplaca rodicovsky prispevok?
 111. Zmluva bezodplatne?
 112. Odstupné a odchodné - stačí definovať v mzdovej smernici?
 113. nepretržitá prevádzka (bez nočných)
 114. Výpočet sviatku, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 115. Kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka otec - poberanie materskej
 116. TPP a dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - aké sú odvodové povinnosti
 117. PZ a v nej zmena z doby určitej na zastupovanie MD,RD na dobu urcitu
 118. výplatná páska
 119. Chcem sa informovať na to či mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 120. RD + prebiehajuci pracovny pomer a uzatvorenie novej zmluvy na polovicny uvazok
 121. Dohoda o pracovnej cinnosti + RD
 122. Odchodné + odstupné
 123. Účinnosť preradenia do vyššej platovej tarify v školstve
 124. Neskoré prihlásenie dohodára - a dotácia
 125. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru pocas PN
 126. Do akej výšky môžem vykonať zrážku študentovi DoBPŠ (zárobok cca 110,-)?
 127. DoPČ s tým istým zamestnávateľom ako pred zaradením na UP
 128. Ako mám postupovať v prípade viacerých prednostných exekúcii?
 129. Aká bude výška mojej materskej pri reťazeni a po kratkodobom zamestnaní?
 130. Koľko dní má zamestnanec nárok na lekára ak nastúpil v priebehu roka?
 131. práca vo sviatok
 132. Ako vyplatiť bonus zamestnancovi, ktorý už skončil PP?
 133. Potvrdenie o ošetrení - detský lekár
 134. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 135. Platené voľno_pohreb
 136. Dovolenka vo sviatok v nepretržitej prevádzke
 137. Nedoplatok RZZP a MD
 138. ako postupovať pri exekúcii a dohode o zrážkach zo mzdy
 139. Reťazenie pracovného pomeru a vedľajšieho pracovného pomeru na dobu určitú
 140. Zamestnanec vedy a vývoja
 141. Môžem vykonať exekúčnú zrážku aj z príjmu z dohody?
 142. Mzda
 143. Starobny dochodca a PN do 10 dni
 144. Možem dať zamestnancom rôzne hodnoty stravných lístkov?
 145. Preplácanie nadčasov
 146. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2018 - už platí?
 147. Odchodné
 148. PN a materská z dvoch prac.pomerov
 149. invalidný dôchodca na dohode a PN
 150. Kto určuje stupeň náročnosti práce??
 151. Zamestnanec na PN, ukončenie PP dohodou a preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 152. Ako účtovať o preplatku z RZZP za zamestnávateľa?
 153. Služobná cesta počas štátneho sviatku a soboty a nedele. Verejná služba.
 154. den sviatku, neprítomnosť
 155. pomerná časť dovolenky - ako?
 156. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri úmrtí zamestnanca?
 157. odchod do dochodku a odchodne 4.12.2017
 158. Kontrolór obce - skončenie funkčného obdobia a výberové konanie
 159. Materské - zmena zamestnávateľa 90 dní pred nástupom na matersku
 160. Zaradenie zamestnanca
 161. Aky datum nastupu do zamestnania po PN?
 162. neplatená dovolenka a nárok na materské
 163. preddavok zo mzdy a danovy bonus
 164. pn po výpovedi zo strany zamestnávateľa
 165. Výpočet výšky nahrady mzdy pri dovolenke po skonceni MD vs RD
 166. Pocas dovolenky musim ist na seminar
 167. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 168. Mandátna zmluva so študentom
 169. Dohoda o pracovnej činnosti kurič - odmeňovanie mesačne, alebo sadzbou za hodinu?
 170. Nesuvisle odpracovanie 1/2 prac. doby s moznostou cerpania 1/2 dovolenky
 171. Podpora v nezamestnanosti - dohoda
 172. Daňová úľava na dieťa v Čechách
 173. Môžu sa mesačn.výkazy posielať 30.11. (posledný deň obdobia) za november?
 174. P-cka súvisiace s tehotenstvom
 175. Ako sa posudzuje dodržanie min.mzda ?
 176. Lekar - stupen narocnosti prace
 177. Poberanie materskej súčasne oboma rodičmi pri dvoch deťoch
 178. Môžem si predĺžiť rodičovskú dovolenku,(som ako zamestnanec) keď mi dieťa nevzali do školky?
 179. Materská dovolenka v priebehu mesiaca a 2 % - memorandum
 180. Ukončenie pracovného pomeru a PN
 181. Aká mesačná odmena sa vypláca OLH v urbariáte s výmerou 300 ha
 182. Náklady na stravné lístky - koniec roka
 183. Nezdanitelna čast na manželku.
 184. ochrana osobných údajov- treba niečo doplniť v roku 2018?
 185. Dovolenka - výpočet pravdepodobného priemeru bez rozhodujúceho obdobia
 186. Vrátenie poistného pri spätne priznanom dôchodku
 187. výpočet platu ekonómky na základnej škole
 188. kod prihlasenia do ZP
 189. PN a nárok na paragraf a dovolenku
 190. Je lepšie začať rodičovskú dovolenku 01.01.2018 / 02.01.2018 / 03.01.2018?
 191. Nárok na dovolenku
 192. Je pravda, že dohoda o vykonaní práce sa nemôže predĺžiť, ak nebol limit odpracovania 350 hodín minutý?
 193. Mám nárok na materskú ak som v starom zamestnaní odrobila 270 dní ale v novom už 90 nie?
 194. Nárok na odstupné
 195. Skusobna doba
 196. výpoveď 5 týždňov pred odchodom do dôchodku
 197. platový postup
 198. Praca v zahraničí a dobrovolné dochodkové poistenie
 199. Neplatené voľno a odmena
 200. Zabudnutý príplatok v mzde.
 201. BOZP v taxisluzbe
 202. vypoved pred nastupom otca na rodicovsku
 203. čo znamená veta: v dohodnutej mzde je zahrnutá mzda za prípadný nadčas za podmienok ustanovených v ZP § 121?
 204. HUMAN - manuál
 205. Sociálne a zdravotné poistenie, daňové priznanie.
 206. Kombinované štúdium- môžem zamestnať na dohodu o BPŠ ?
 207. Aký má zamestnanec nárok na dovolenku pri 4-zmennej prevádzke pri ukončenom PP a PN ?
 208. Exekúcia doručená 2. v poradí až po predloženej dohode o zrážkach podľa §551 OZ
 209. Doba určita a PN
 210. dohody o pracovnej činnosti
 211. Invalidny dôchodok a odvody
 212. Mám nárok na nahradu prijmu pri okamzitom skonceni PP, aj keď som bol zamestnaný menej ako 1 rok?
 213. Nebankovky
 214. závislá činnosť+živnosť-odvody
 215. Daňový bonus_narodenie dieťaťa
 216. Ako najlepšie spätne opraviť zníženú sadzbu na zdravotné poistenie?
 217. Dovolenka miesto sviatku
 218. ukoncenie RD preplatenie dovolenky odvody
 219. Dohoda o pracovnej činnosti a PN ( nárok na materské)
 220. započítanie praxe
 221. Minimálna mzda čiastočne invalidného dôchodcu?
 222. dohoda a pracovný pomer
 223. Nárok na dovolenku po reťazovej MD/RD
 224. preplatenie dovolenky a RD,MD
 225. priznanie starobného dôchodku-vrátenie preplatku
 226. Nárok na dovolenku.
 227. ziadost o dohodu + vypoved v jednom
 228. Dôchodkyna - odchodné- nástup na PN
 229. návrat z rodičovskej dovolenky
 230. Ukoncenie PP na dobu urcitu dohodou? - nasledne nova zmluva
 231. Neplatené voľno a nárok na dovolenku
 232. Socialny fond a čerpanie
 233. Čerpanie dovolenky počas rodičovskej dovolenky
 234. oprava chybne vyučtovanej pracovnej cesty kurz
 235. Zahranicny zamestnavatel neodvadzal odvody ale posielal mi peniaze na ucet
 236. Skončenie výpovednej lehoty a PN
 237. nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach
 238. Dve PNky v rámci jedného mesiaca
 239. preplatenie/vycerpanie dovolenky pri MD,RD
 240. Pracovný pomer na dobu určitú - ukončenie
 241. Nárok na PN
 242. Nedostavanie Vyplatnej pasky a stravnych listkov
 243. Oznámenie nástupu na materskú dovolenku manželom
 244. Dohoda o vykonani prace a podpora v nezamestnanosti
 245. Invalidny dochodca a praca v zahranici
 246. Môže mi zamestnávateľ nariďovať prácu nadčas po odpracovaní 360 h nadčasov?
 247. Splatnosť dane z príjmu zo ZČ
 248. Príplatok za nočnú prácu pri 37,5 hod.týždennom prac.čase
 249. Vystavenie PN-ky
 250. 13.plat