PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zápočet rokov
 2. kandidacia na starostu za politickú stranu
 3. Skrátený pracovný úväzok
 4. Povinnost zaregistrovat sa do soc. poistovne a platit odvody
 5. Aké štúdium si doplniť?
 6. PREPOČET MZDY A PN,prosba o pomoc!
 7. mám problém
 8. Zápočet rokov
 9. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 10. Nárok na stravné lístky
 11. Dohoda o vykonaní práce_vyplatenie odmeny
 12. Hromadné čerpanie dovolenky
 13. praca cez zivnost - na ako dlho?
 14. PN a príjem z podnikania
 15. Výška odchodného
 16. vysetrenie zamestnanca v zdrav.zariadeni
 17. Návšteva zdravotníckeho zariadenia
 18. práca vo sviatok a náhradné voľno
 19. Najkratší možný čas PP na dobu určitú
 20. absolventská prax
 21. Ukončenie FO a vznik SRO
 22. práca vo sviatok
 23. exekucne zrazky zo mzdy
 24. odvody
 25. Pocet dni dovolenky po ukonceni materskej a rodicovskej dovolenky
 26. preplatenie dovolenky
 27. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN-ky!
 28. odchod do starobného dôchodku
 29. zamestnanec ČR a nezdaniteľná časť v SR
 30. evidencia na úrade práce
 31. Výpoveď § 63 b a skrátenie výp. lehoty
 32. odvody szčo
 33. zodpovedný zástupca
 34. MANAZERSKA ZMLUVA MEDZI DVOMA s.r.o.
 35. Práca na zmeny
 36. Vrátili nám poistné...
 37. Prijať nezamestnaného.
 38. krátenie ochrannej lehoty - ukončenie prac. pomeru po rodičovskej dovolenke
 39. Zmena mzdových podmienok.
 40. Zle odvádzané ZP
 41. Ukončenie prac. pomeru - odvody
 42. Odvody zdrav / soc poist v nezamestnanosti
 43. Nárok na dovolenku
 44. koniec RD-PN-ďalšia MD
 45. Postup zamestnancov pri podani navrhu na konkurz
 46. Predseda predstavenstva - odvody
 47. inzercia
 48. Odstupné a zároveň odchodné
 49. Odvody zamestnanec - SZČO
 50. koniec MD a zaciatok RD - oznamienie
 51. Ukončenie štúdia na VŠ - bakalár
 52. Úhrada nedoplatkov z RZ
 53. Pracovná zmluva vodiča
 54. zmluva o sprostredkovaní
 55. Nástup do práce a neukončená PN
 56. dodatok k zmene PP na dobu neurcitu
 57. Výška odstupného
 58. Dohoda o refundácii nákladov zamestnanca
 59. Obchodna zmluva-aku odporucite?
 60. Vzdanie sa náhrady za dovolenku
 61. Daňový bonus.
 62. odvody do SP pri odhlaseni dohodara
 63. PN zamestnanec
 64. Nástup na služobnú cestu
 65. odmena za krúžkovú činnosť-vzdelávacie poukazy
 66. Zamestnanec-invalidný dôchodca spätne
 67. DNP-ako postupovať
 68. vypoved zamestnanca so zmluvou na dobu urcitu
 69. Zamestnanec-Ako ziskat vyššiu materskú pripoistením
 70. Vrátenie odvodov vyplatených bez právneho dôvodu
 71. Nárok na stravné lístky ...
 72. menovací dekrét škodovej komisie
 73. Vyhlásenie k dani z príjmu.
 74. Dôležité osobné prekážky v práci
 75. Práca na polovičný úväzok a práca nadčas
 76. vyradenie z ÚPSVaR Trenčín
 77. lekárska prehliadka
 78. Práca vo sviatok
 79. Krátenie dovolenky
 80. Zmluva
 81. stravne listky a preplatenie dovolenky
 82. rodinné prídavky / danový bonus
 83. Zahraničná prac. cesta.
 84. Dovolenka z roku 2009
 85. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 86. Výpoveď v skúšobnej lehote a výhody pre zamestnávateľa
 87. Výpoveď rozvedenej matky s deťmi
 88. Narok na dovolenku po MD
 89. dohoda o hmotnej zodpovednosti - náhrada škody spôsobená viacerými zamestnancami
 90. pracovný pomer - majiteľ s.r.o.
 91. Výška dávky v nezamestnanosti po vyradení z evidencie uchádzačov
 92. Daňový bonus
 93. Dobrovoľné nemocenské poistenie vs. rodičovská dovolenka
 94. Nástup na materskú dovol. - náležitosti
 95. emitácia vlastných stravovacích poukážok
 96. Môžem spätne požiadať o vyplatenie daňového bonusu?
 97. platenie odvodov
 98. Sviatky a príplatky
 99. doplnkové dôchodkové sporenie
 100. Ziadost podla noveho zakona o socialnom poisteni.
 101. Okamžitá výpoveď
 102. Dovolenka
 103. práca počas RD
 104. odhlásenie zamestnávateľa zo SP
 105. Maturanti a UP
 106. Invalidný dôchodca
 107. stupeň náročnosti
 108. Podmienky prijatia k PZ
 109. Postup pri hlasení PN do SP
 110. Vymeriavací základ
 111. Rzzp
 112. ADZ a dohodári
 113. Práca na dohodu počas materskej a rodičovskej dovolenky
 114. Odvody - SZČO
 115. Mzda a DPH
 116. výhodná výpoveď zamestnancovi
 117. MRP pod Windovs alebo Olymp z Krosu
 118. rozviazanie PP neodovzdane kluce,pečiatka
 119. Rozviazanie PP...zam-ec isiel na PN
 120. mandátna zmluva
 121. Nahlásenie sociálnej poisťovni
 122. stravné lístky
 123. prihlášky do ZP
 124. ukoncenie PN, UP a DNP
 125. registračný list zamestnávateľa
 126. predlzenie dohody o prac. cinnosti
 127. nevyplatenie mzdy
 128. žiadosť o ošetrovné
 129. koľko dní - OČR a ošetrenie u lekára ???
 130. Dovolenka
 131. DoPČ a oznámenie ?
 132. nerovnomerne rozvrhnutý čas a výpoveď
 133. Prosba o pomoc
 134. Preplatok na dani - odpočet
 135. Poprepisované výplatné pasky
 136. Výpoveď § 63 b
 137. Dohoda o výkonani práce
 138. znevýhodnený uchádzač
 139. skrateny pracovny uvazok
 140. vypocet mzdy ak si na PN
 141. VYPOVED zo strany zamestnavatela
 142. Pokuta zo SP a odvolanie.
 143. Obecný kontrolór
 144. Pracovny uraz DOVP
 145. Mesačné prémie
 146. Príplatky za sviatky
 147. SZČO a dohoda o prac. činnosti
 148. Stravné lístky a zároveň náhrada za SC
 149. Doplatok do minimalnej mzdy
 150. príplatok za prácu vo sviatok
 151. Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok - brožúra SP
 152. ako žiadať o starobný dôchodok - brožúra SP
 153. Poistenci štátu - leták SP
 154. Platenie poistného - brožúra SP
 155. Materské - leták SP
 156. PN - leták SP
 157. Invalidný dôchodok - brožúra SP
 158. Zastupovanie - kuchárky
 159. Tabuľka PHM
 160. Rodičovský príspevok
 161. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 162. nárok na dovolenku pri neplatenom voľne
 163. dohoda o skonceni pracovneho pomeru
 164. Pracovná neschopnosť
 165. Zmluva o výkone funkcie konateľa
 166. Pracovny odev-narok na kalendarny rok
 167. SP zverejnila tab. s odvodmi od 1.7.2010
 168. skušobná doba a PN
 169. Nieco nove?? Výpovedná doba a odstupné
 170. Prechod prav na ineho zamestnavatela
 171. návrat po ukončení RD do práce
 172. dohodar
 173. MD a SZČO
 174. Skrátenie pracovného času
 175. Registracny list FO
 176. Posielanie mzdy na ucet
 177. Cestovné náhrady - výška stravného
 178. doplnk.dôch.poistenie III.pilier
 179. Výpočet náhrady príjmu
 180. Odstupné
 181. ZC po rodičovskej dovolenke a OČR
 182. VPP a neplnolety
 183. Výpočet vymeriavacieho základu na odvod do SP
 184. očr *****
 185. Odpoveď na odvolanie
 186. DoVP, DoPČ - vyhlásenie na uplatnenie NČZD, SP a výška živ.minima, či min.mzdy
 187. Nárok na dovolenku
 188. podpisy na PN
 189. Problémy v zamestnaní
 190. Výpoveď podľa § 63 ods.1c
 191. Preplatenie cestovného vo voľbách
 192. odvody do socialnej poisťovne pre umelca
 193. Odchodné
 194. brigáda
 195. narodenie dieťaťa - nárok na volno
 196. práca na dohodu
 197. Dohoda
 198. Dohodár a stravné
 199. Skrátenie pracov.času
 200. Povinnosti s evidovanim sa po ukonceni rodicovskej dovolenky
 201. nočná práca
 202. Okamžitá výpoveď
 203. Paragraf (PN) dva dni po sebe
 204. výška materského zo zamestnania aj DNP...
 205. miesto výkonu práce a cestovné náhrady
 206. skončenie PP a stravné
 207. Nerovnomerný pracovný čas a sviatok - dovolenka alebo nie?
 208. Dohoda alebo výpoveď?
 209. Starobný dôchodca, neplatené voľno, zdravotné poistenie
 210. zmena zamestnávateľa - ako to urobiť
 211. Dlh z SP-prosim poradit
 212. Členstvo v odboroch - ochrana os. udajov
 213. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 214. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 215. Povinnosti zamestnavatela voci DU a SP
 216. vhodnejšia výpoveď
 217. vyhlásenie na zdanenie príjmov
 218. okamžité skončenie PP
 219. Materská, rodičovský, SZČO
 220. náhrada mzdy za poveternostné podmienky
 221. Platenie zdravotneho poistenia u ludi s dvojitym obcianstvom.
 222. vstupná lekárska prehliadka
 223. cerpanie dovolenky - nepretrzita prevadzka
 224. odvody do Maďarska
 225. dohoda o vykonani prace
 226. HPP a PP na kratší úväzok(nárok na dovolenku)
 227. Výpoveď
 228. Prerušenie živnosti, PN a materská
 229. Dočasné pridelenie zamestnanca a cestovné náhrady
 230. RZZP preplatok zamestnavateľa
 231. ako sa vypočíta materská?
 232. stravne listky zamestnanec,SZCO ???
 233. Dovolenka zamestnanca s kratším pracovným časom
 234. Nástup na MD počas poberania rodič.prísp.
 235. študent/práca na 3-4m./-dane,odvody
 236. Neplatné odvolanie výpovede
 237. odvody pri dohode o prac. cinnosti
 238. odmena konateľa s. r. o.
 239. ukoncenie stred.skolz a co dalej?
 240. nedoplatok v VšZP
 241. Mzdy
 242. Tak ako?
 243. SZČO a nástup do zamestnania
 244. Oznam SP pre BA-okolie
 245. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 246. Popri zamestnaní na dohodu o vykonaní prace
 247. Akym sposobom si zahrnut do nakladov programatora?
 248. Pridelovanie OOPP
 249. szčo pn +pracovný pomer
 250. zrušenie prihlásenia