PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zdravotné poistenie - nedoplatok
 2. Invalidný dôchodca a dávka v nezamestnanosti
 3. Socialny fond a mzdy
 4. prispevok od Uradu pracu po dovrseni 25 rokov
 5. Kolektívna zmluva - interpretácia
 6. príspevok na cestovné od upsvar - pruser?
 7. zrážky zo mzdy exekúcia
 8. Vyplatenie zamestnaneckej prémie
 9. Neviem ako ďalej, poraďte prosím
 10. Okamžitá výpoveď s odstupným
 11. Učtovanie miezd v "POHODE"
 12. RZD a príjem z Europskej komisie
 13. Program MRP zmena ZP
 14. Ročné zúčtovanie dane
 15. Študent denného štúdia a trvalý pracovný pomer
 16. Zamestnanecká prémia v POHODE
 17. dva pracovné pomery a stravovanie
 18. registračný list FO
 19. Zamestnanecká prémia a odstupné
 20. SZCO a PN
 21. zamestnanecká prémia
 22. odchod zamestnanca do ID
 23. mzdový program MRP
 24. RZZP a príjem z dohody
 25. DOVP mzda
 26. Invalidita
 27. Dohoda o vykonaní práce - daň
 28. Kapitálové výdavky
 29. Prihlaska zamestnanca - socialka
 30. Ohlásenie z SP bez výpovede!
 31. predĺžená prac.zmluva
 32. Konateľ a dobrovoľné odvody
 33. zamestnanec aj szco
 34. RZZP 2009
 35. Akreditačná komisia
 36. odvody a externý študent SŠ
 37. kontrola pocas PN
 38. Skončenie skušobnej doby !!!!!
 39. Pracovná náplň
 40. pracovný pomer doba určitá
 41. minimálna mzda
 42. Ako vypovedať dohodu o vykonaní práce?
 43. žiadosť
 44. Nárok na invalidný dôchodok
 45. Výpočt mzdy pri Dohode o vykonaní práce
 46. Odvody platené zamestnávateľom
 47. Minimálny odvod do VšZP - 28,92 EUR
 48. Dohoda o pracach vykonavanych mimo prac.pomeru
 49. Suma v DoVP
 50. Som povinná vykonať RZZP za r. 2009 alebo môj bývalý zamestnávateľ ?
 51. Pracovnik z Chorvatska
 52. Konatelka v jednoosobovej s.r.o. - odvody
 53. Materska a rodicovsky prispevok
 54. Max. vyska materskej
 55. ZŤP
 56. Interný doktorand _ SZCO
 57. zakonnik prace v nemcine
 58. zotrvanie zamestnanca v pracovnom pomere
 59. Stravné lístky
 60. "Naša milá sociálna poisťovňa"
 61. zaciatok prac. pomeru po prechode prav a povinnosti
 62. Dobrovoľný platca nemoc. -uplatnenie v RZ
 63. Inšpektorát práce
 64. Výpočet dovolenky
 65. Nezamestnany na PN
 66. Dohoda o skončení pracovného pomeru a ODSTUPNÉ
 67. Prechod z RD na druhu matersku
 68. Ročné zúčtovanie 2009
 69. PP na dobu určitú od 1.3.2010
 70. § 142 odst. 2
 71. dohoda a vodič kamiónu
 72. Vynovené tlačivo Potvrdenie o príjmoch
 73. preplatenie starej dovolenky a dlhodobá PN
 74. RZD - tlačivo - vysvetlivka č.3
 75. Termíny k ročnému zúčtovaniu dane zamestnanca
 76. invalidný dôchodca - strarobný dôchodca
 77. Nárok na dovolenku a MD
 78. Príspevok z ÚP k nízkej mzde zamestnanca
 79. Živnosť popri zamestnaní, odvody
 80. Nástup na MD menej ako 6t pre pôrodom
 81. Posun termínu na RZZP !
 82. DNP - RO pre výpočet
 83. Zníženie mzdy zamestnávateľom
 84. daň z refundácie poistného
 85. Neplatenie odvodov.Som zamestavatel.
 86. dovolenkový nárok
 87. Zníženie základu dane o zaplatené životné poistenie
 88. potvrdenie o prijme
 89. Ukončenie pracovného pomeru
 90. Preplatenie vyčerpanej dovolenky
 91. Vzdelanie
 92. nevyplatená mzda
 93. podpora v nezamestnanosti...
 94. PANIKA
 95. Pohoda - Odvody dohodár
 96. Zamestnanec a studium v zahranici
 97. RZZP - Samoplatitel a zamestnanec.
 98. Nárok na stravu
 99. Stravné lístky a diety
 100. sirotský dôchodok a pracovný pomer
 101. zrušenie daňového bonusu
 102. príspevok na materskej dovolenke
 103. platenie odvodov pocas MD - SZCO
 104. Vlatný príjem manželky
 105. Vnútropodnikové nariadenie ako na to?
 106. Štipendium na Vysokej škole
 107. Hlásenie o vyúčtovaní dane - POUČENIE
 108. Vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania
 109. Nedoplatky v soc. poisťovni?
 110. ročné zúčtovanie dane a dohodári
 111. exekúcia-dohoda o prac.činn.
 112. potvrdenie o príjmoch
 113. Rodičovský
 114. RZZP za r.2009 -mám povinnosť?
 115. Zrazka z mzdy
 116. Pohoda - zrážková daň
 117. stravné - pracovná cesta
 118. Nárok na nemocenskú dávku
 119. daňové priznanie a poistné
 120. Praca nadcas
 121. nárok na dávky v nezamestnanosti
 122. splatnosť náhrady mzdy-§ 69 ods. 4 ZP
 123. Zamestnanecký fond?
 124. mesačná mzda a hodinová mzda
 125. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po nástupe na materskú dovolenku
 126. hranica pre platenie vyšších odvodov do SP
 127. Materska dovolenka
 128. životné minimum
 129. prosba o pomoc - vypocet materskej
 130. ZRÁŽKY ZO MZDY ZA CHYBU!
 131. vyplacanie 60 percent mzdy
 132. len niekolko otazociek
 133. inventura a dovolenka
 134. Opakované porušenie pracovnej disciplíny
 135. Minimálna mzda od 1.1.2010
 136. Mesačná odmena a čerpanie dovolenky
 137. potvrdenie o zdaniteľnej mzde a firma v konkurze
 138. dôchodca a NČZD na manželku
 139. vytýkací list
 140. Daň zo závislej činnosti
 141. povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka
 142. Neplatné skončenie PP
 143. Zamestnanecká prémia - preplatenie
 144. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby
 145. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas rodicovskej dovolenky
 146. Potvrdenie o príjme
 147. platenie odvodov pocas MD - SZCO
 148. Peniaze na paske ci na ruku ?
 149. dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky
 150. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 151. dôchodkový vek
 152. Šofér na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti
 153. Potvrdenie o príjmoch FO, ročné zúčtovanie a zamestnanecká prémia
 154. študent na praxi a strava
 155. PN- úraz nie pracovný
 156. Dieťa do 3 rokov a dan.bonus
 157. Mzda 350 EUR a možný odmena 450 EUR
 158. kurzovy listok pri pokladni
 159. Danove priznanie alebo rocne zuctovanie
 160. Ukončeni PP a PN
 161. (Ne)haluzy v pracovných zmluvách, pracovných poriadkoch
 162. nové odvody
 163. Odstupne pocas rodicovskej dovolenky
 164. soc. poistenie v ČR a PN
 165. predčasný starobný dôchodok a oprava vo winpame
 166. Preplatenie dovolenky
 167. nadčas
 168. Študent - živnosť ZP
 169. MZDY a zlučenie 2 firiem v strede mesiaca
 170. Potvrdenie o príjme
 171. Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2009
 172. Dĺžka poberania podpory od 1.1.2010
 173. Čistý príjem
 174. predlžená rodič.dovolenka - výpoveď???
 175. Tlacivo na prijatie do PZ SR
 176. narok na materske
 177. danove priznanie dobrovolne nezamestnany
 178. prikazna zmluva a materska dovolenka
 179. zvýšenie nároku na dovolenku - smernica
 180. Okamzita vypoved zo strany zamestnanca
 181. Pravdepodobný VZ na PN
 182. Dovolenkový priemer a zmena úväzku
 183. žiadosť na UP § 50e
 184. úplatnenie náhrady za súkromné telefonáty
 185. miesto výkonu práce a stravné
 186. preplacanie sviatkov
 187. RZD poraďte prosím!!!
 188. Otec dieťaťa na rodičovskej dovolenke
 189. SZČO a odvody od 1.1.2010
 190. stravne
 191. odstupné po PN
 192. Nevyplácanie mzdy, výpoveď?
 193. Podiel spoločníka na zisku v roku 2009
 194. Kódy zdravotných poisťovní od 1. 1. 2010
 195. Nepreplatená dovolenka a stravné lístky
 196. ZŤP a ročný výkaz o zamestnaní ZP
 197. PN a dobrovolne nemoc.poistenie
 198. Dohodár a Ročne zúčt.dane
 199. Potvrdenie o príjmoch FO zo záv. činnosti
 200. Pohotovosť a sviatok počas prac. týždňa
 201. EXEKUCIA - výpočet - viete mi prosim poradit?
 202. NáROK NA DOVOLENKU
 203. Ročné zúčtovanie dane
 204. Ročné hlásenie na DÚ
 205. Bezpčnostný technik
 206. Neplatené volno a odvody
 207. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za r. 2009
 208. Nova zivnost a odvody do SP
 209. Dobrovolne nemocenske poistenie
 210. Pracovný pomer na dobu určitú
 211. Preplatenie dovolenky - odvody
 212. podpora v nezamestnanosti
 213. Odvody do SP
 214. tlačivo vo worde
 215. Poberanie materskej a živnosť
 216. Odvody do soc.poisťovne
 217. Povinne odvody pri pozastaveni/zruseni zivnosti
 218. Kto musi podat danove priznanie?
 219. skončenie PP a odvody Váš názor
 220. Priemerná mzda - Ročné zúčtovanie ZP 2009
 221. RZZČ- ročné zúčtovanie
 222. Zlučenie poisťovni - povinnosti zamestnavatela
 223. Socialka ezu
 224. Starobný dochodca a ročné zúčt.dane ZČ
 225. Dobrovoľne nezamestnaný a OČR.
 226. Stará dovoleka
 227. Dov z roku 2008
 228. Star.dôchodca a nárok na odchodné pri PP doba určitá, a pri okamžitom skončení PP
 229. danovy bonus na dieta
 230. Skončenie PP a PN ešte pred koncom PP
 231. živnostník aj zamestnanec v zahraničí
 232. preplatená dovolenka pocas RD - ukončenie PP
 233. odpoveď uchádzačom o miesto
 234. Plat u exekútora
 235. Dôchodca-ťažko zdrav.postihnutý 70%
 236. Občiansky zakonník a zrazky zo mzdy
 237. vypocet vymeriavacieho zakladu...
 238. 2 mes výpoveď a pn
 239. výp.lehota a očr
 240. Zákonník práce a §66
 241. Materská 2010 pre zamestnanca...
 242. OP na manželku
 243. zamestnanie v ČR vs. dane, podpora a dôchodok v SR
 244. služobná cesta pred nástupom
 245. Návrat po RD, dovolenka a PN
 246. Poistenie v nezamestnanost
 247. Dôchodca a vyhlásenie k dani
 248. výpočet dovolenky
 249. Formulácia pracovnej zmluvy
 250. rodičovský príspevok a dieťa v škôlke