PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Aká bude výška mojej materskej pri reťazeni a po kratkodobom zamestnaní?
 2. Koľko dní má zamestnanec nárok na lekára ak nastúpil v priebehu roka?
 3. práca vo sviatok
 4. Ako vyplatiť bonus zamestnancovi, ktorý už skončil PP?
 5. Potvrdenie o ošetrení - detský lekár
 6. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 7. Platené voľno_pohreb
 8. Dovolenka vo sviatok v nepretržitej prevádzke
 9. Nedoplatok RZZP a MD
 10. ako postupovať pri exekúcii a dohode o zrážkach zo mzdy
 11. Reťazenie pracovného pomeru a vedľajšieho pracovného pomeru na dobu určitú
 12. Zamestnanec vedy a vývoja
 13. Môžem vykonať exekúčnú zrážku aj z príjmu z dohody?
 14. Mzda
 15. Starobny dochodca a PN do 10 dni
 16. Možem dať zamestnancom rôzne hodnoty stravných lístkov?
 17. Preplácanie nadčasov
 18. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2018 - už platí?
 19. Odchodné
 20. PN a materská z dvoch prac.pomerov
 21. invalidný dôchodca na dohode a PN
 22. Kto určuje stupeň náročnosti práce??
 23. Zamestnanec na PN, ukončenie PP dohodou a preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 24. Ako účtovať o preplatku z RZZP za zamestnávateľa?
 25. Služobná cesta počas štátneho sviatku a soboty a nedele. Verejná služba.
 26. den sviatku, neprítomnosť
 27. pomerná časť dovolenky - ako?
 28. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri úmrtí zamestnanca?
 29. odchod do dochodku a odchodne 4.12.2017
 30. Kontrolór obce - skončenie funkčného obdobia a výberové konanie
 31. Materské - zmena zamestnávateľa 90 dní pred nástupom na matersku
 32. Zaradenie zamestnanca
 33. Aky datum nastupu do zamestnania po PN?
 34. neplatená dovolenka a nárok na materské
 35. preddavok zo mzdy a danovy bonus
 36. pn po výpovedi zo strany zamestnávateľa
 37. Výpočet výšky nahrady mzdy pri dovolenke po skonceni MD vs RD
 38. Pocas dovolenky musim ist na seminar
 39. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 40. Mandátna zmluva so študentom
 41. Dohoda o pracovnej činnosti kurič - odmeňovanie mesačne, alebo sadzbou za hodinu?
 42. Nesuvisle odpracovanie 1/2 prac. doby s moznostou cerpania 1/2 dovolenky
 43. Podpora v nezamestnanosti - dohoda
 44. Daňová úľava na dieťa v Čechách
 45. Môžu sa mesačn.výkazy posielať 30.11. (posledný deň obdobia) za november?
 46. P-cka súvisiace s tehotenstvom
 47. Ako sa posudzuje dodržanie min.mzda ?
 48. Lekar - stupen narocnosti prace
 49. Poberanie materskej súčasne oboma rodičmi pri dvoch deťoch
 50. Môžem si predĺžiť rodičovskú dovolenku,(som ako zamestnanec) keď mi dieťa nevzali do školky?
 51. Materská dovolenka v priebehu mesiaca a 2 % - memorandum
 52. Ukončenie pracovného pomeru a PN
 53. Aká mesačná odmena sa vypláca OLH v urbariáte s výmerou 300 ha
 54. Náklady na stravné lístky - koniec roka
 55. Nezdanitelna čast na manželku.
 56. ochrana osobných údajov- treba niečo doplniť v roku 2018?
 57. Dovolenka - výpočet pravdepodobného priemeru bez rozhodujúceho obdobia
 58. Vrátenie poistného pri spätne priznanom dôchodku
 59. výpočet platu ekonómky na základnej škole
 60. kod prihlasenia do ZP
 61. PN a nárok na paragraf a dovolenku
 62. Je lepšie začať rodičovskú dovolenku 01.01.2018 / 02.01.2018 / 03.01.2018?
 63. Nárok na dovolenku
 64. Je pravda, že dohoda o vykonaní práce sa nemôže predĺžiť, ak nebol limit odpracovania 350 hodín minutý?
 65. Mám nárok na materskú ak som v starom zamestnaní odrobila 270 dní ale v novom už 90 nie?
 66. Nárok na odstupné
 67. Skusobna doba
 68. výpoveď 5 týždňov pred odchodom do dôchodku
 69. platový postup
 70. Praca v zahraničí a dobrovolné dochodkové poistenie
 71. Neplatené voľno a odmena
 72. Zabudnutý príplatok v mzde.
 73. BOZP v taxisluzbe
 74. vypoved pred nastupom otca na rodicovsku
 75. čo znamená veta: v dohodnutej mzde je zahrnutá mzda za prípadný nadčas za podmienok ustanovených v ZP § 121?
 76. HUMAN - manuál
 77. Sociálne a zdravotné poistenie, daňové priznanie.
 78. Kombinované štúdium- môžem zamestnať na dohodu o BPŠ ?
 79. Aký má zamestnanec nárok na dovolenku pri 4-zmennej prevádzke pri ukončenom PP a PN ?
 80. Exekúcia doručená 2. v poradí až po predloženej dohode o zrážkach podľa §551 OZ
 81. Doba určita a PN
 82. dohody o pracovnej činnosti
 83. Invalidny dôchodok a odvody
 84. Mám nárok na nahradu prijmu pri okamzitom skonceni PP, aj keď som bol zamestnaný menej ako 1 rok?
 85. Nebankovky
 86. závislá činnosť+živnosť-odvody
 87. Daňový bonus_narodenie dieťaťa
 88. Ako najlepšie spätne opraviť zníženú sadzbu na zdravotné poistenie?
 89. Dovolenka miesto sviatku
 90. ukoncenie RD preplatenie dovolenky odvody
 91. Dohoda o pracovnej činnosti a PN ( nárok na materské)
 92. započítanie praxe
 93. Minimálna mzda čiastočne invalidného dôchodcu?
 94. dohoda a pracovný pomer
 95. Nárok na dovolenku po reťazovej MD/RD
 96. preplatenie dovolenky a RD,MD
 97. priznanie starobného dôchodku-vrátenie preplatku
 98. Nárok na dovolenku.
 99. ziadost o dohodu + vypoved v jednom
 100. Dôchodkyna - odchodné- nástup na PN
 101. návrat z rodičovskej dovolenky
 102. Ukoncenie PP na dobu urcitu dohodou? - nasledne nova zmluva
 103. Neplatené voľno a nárok na dovolenku
 104. Socialny fond a čerpanie
 105. Čerpanie dovolenky počas rodičovskej dovolenky
 106. oprava chybne vyučtovanej pracovnej cesty kurz
 107. Zahranicny zamestnavatel neodvadzal odvody ale posielal mi peniaze na ucet
 108. Skončenie výpovednej lehoty a PN
 109. nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach
 110. Dve PNky v rámci jedného mesiaca
 111. preplatenie/vycerpanie dovolenky pri MD,RD
 112. Pracovný pomer na dobu určitú - ukončenie
 113. Nárok na PN
 114. Nedostavanie Vyplatnej pasky a stravnych listkov
 115. Oznámenie nástupu na materskú dovolenku manželom
 116. Dohoda o vykonani prace a podpora v nezamestnanosti
 117. Invalidny dochodca a praca v zahranici
 118. Môže mi zamestnávateľ nariďovať prácu nadčas po odpracovaní 360 h nadčasov?
 119. Splatnosť dane z príjmu zo ZČ
 120. Príplatok za nočnú prácu pri 37,5 hod.týždennom prac.čase
 121. Vystavenie PN-ky
 122. 13.plat
 123. mzdy počas nútenej správy
 124. Dohoda o skončení pracovného pomeru a vysporiadaní vzájomných záväzkov
 125. Od kedy platia vychádzky počas PN?
 126. Spätné vyplatenie kreditov
 127. stravné lístky- daňovo uznateľný výdavok
 128. navýšenie náplne práce a odmena
 129. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 130. dostal som dohodu o skonceni PP § 60 ZP
 131. MRP-skrátený prac.pomer a vymeriavací základ
 132. Dlhodobá Pn-ka + prechodky Pn na konci mesiaca.
 133. Vypočet kratenia dovolenky pri PN .
 134. Ak zamestnávateľ neukončil Dohodu o pracovnej činnosti písomnou dohodou, má povinnosť platiť odvody a mzdu až do dátumu trvania "Dohody" ?
 135. Mozem dat okamzitu vypoved?
 136. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ( 3 803,33 / 316,94 EUR )
 137. Súbeh zamestnaní v dvoch krajinách EÚ - zdaňovanie
 138. krátenie dovolenky počas PN,MD a RP
 139. termín odovzdania výplatnej pásky
 140. Vyska odvodov do zdravotnej poistovne - prerusenie zivnosti, dobrovolne nezamestnany
 141. Zaradenie do 9 platovej triedy.
 142. žiadať o vrátenie služobného automobilu
 143. Môžem dve práce na dohodu vpísať do jedného ELDP?
 144. ziskanie max. podpory v nezamestnanosti
 145. exekučné zrážky
 146. odvodová povinnosť pri preplatení nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru a pri čerpaní dovolenky v pracovnom pomere
 147. výplatná páska
 148. Dovolenka miesto sviatku
 149. Príplatok za sviatok 17.11.2017
 150. RZZP - preplatok zamestnávaľa za svojich zamestnancov
 151. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas PN.
 152. Exekučné zrážky zo mzdy a preplatok zp
 153. výplatný termín
 154. Schvaľuje vychovávateľke v ŠKD obecné zastupiteľstvo III. pilier dôchod.sporenia?
 155. Platiteľ dôchodkového poistenia za osobu na rodičovskej dovolenke
 156. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy
 157. Nevyplatenie Memoranda
 158. szčo a pn
 159. Skoncenie PP a dovolenka
 160. Školenie zamestnanca
 161. Cesky zakonnik prace
 162. stravné prvý deň zahraničnej pracovnej cesty
 163. Vrátené poistné zo SP
 164. Koľko je primeraný počet zamestnancov na 1 mzdárku a 1 personalistku?
 165. Výpočet nemocenskej a materskej pri zmene práce z dohody na TPP
 166. zmena
 167. Má obsahovať spis učiteľa doklady z predchádzajúcich škôl, keďže bol stále zamestnancom školstva?
 168. kedy nastúpiť na materskú?
 169. Koľko dní dovolenky má zamestnanec ktorý nastúpi 1. februára do práce?
 170. Čerpanie sociálneho fondu na stravné
 171. DPN nového zamestnanca -výpočet
 172. Socialny fond - zdanenie poukážok
 173. rzzp za rok 2016
 174. Môže konateľ a majiteľ sro poberať predčasný dôchodok?
 175. Stravné lístky
 176. vdovsky dochodok
 177. Odvody poistného
 178. Pracovný pomer na dobu urcitu
 179. Zmena pracovnej zmluvy
 180. Ziadost o SD a praca
 181. Zamestnanie popri živnosti: vysoké odvody?
 182. Zrazenie odvodov zaplatených do Čiech
 183. Dohoda o pracovnej činnosti
 184. 2 %-Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov
 185. Na aké príspevky mám nárok po narodení dieťaťa?
 186. Poskytnutie náhradného voľna a Sociálna poisťovňa
 187. može byt TPP a dohoda o vykonaní práce vyplatené na jednej výplatnej páske?
 188. Nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas - hodinova mzda
 189. § 134 ZP - pravdepodobný dov. priemer
 190. Konateľ Čech - pracovný vzťah s vlastnou s.r.o.
 191. Ako túto otazku posuniem na DRAK-a ?
 192. Pokuta
 193. nevyčerpaná dovolenka
 194. nevyčerpaná dovolenka žene na rodičovskom príspevku
 195. Dohoda a narok na davky v pripade choroby deti
 196. PN a narok na dovolenku
 197. Existuje zákonná lehota pre exekuciu
 198. Výpočet DVZ ?
 199. Zmena nepravidelného príjmu na pravidelný
 200. Doprovod s dcérou k lekárovi počas mojej PN
 201. Odstupne a podpora v nezamestnanosti
 202. Do akej platovej triedy budem zaradena?
 203. Aký použiť kurz ak zamestnanec vracia preplatok inej mene ako bola záloha?
 204. Aky je zostatok dovolenky?
 205. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1.1.2018
 206. RZ poistného za rok 2017
 207. polovica dňa dovolenky
 208. platnost dorucenia okamziteho skoncenia pracovneho pomeru
 209. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 210. Náhrada škody spôsobená zamestnancom
 211. Platová trieda zamestnanca verejnej správy
 212. Vypovedna doba
 213. SKusobna doba
 214. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve
 215. PN-ka a TPP
 216. Oznamenie rusenia prac.pozicie - termin
 217. Cudzinec/švajčiar - dohodár - odvody - A1
 218. Ukončenie PN po skončení podpornej doby a podpora v nezamestnanosti.
 219. Danovy bonus na dieta pre matku na rodicovskej dovolenke
 220. Výpoveď v zamestnaní v rámci národného projektu
 221. PP na dobu urcitu
 222. Majú opatrovateľky nárok na zvýšenie tarifného platu?
 223. Mzda s ocr
 224. Aký argument by obstál v odvolaní voči rozhodnutiu úradu prace ktorým odsúhlasil výpoveď pre zamestnanca so zníženou prac. schopnosťou?
 225. zrážky zo mzdy po vyhlásení konkurzu.
 226. Ako vyplatiť zamestnankyni zostatok dovolenky po skončení PP ak je na RD.
 227. Kedy mám povinnosť podať Výkaz poistného a príspevkov?
 228. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 229. Mám nárok na stravný lístok?
 230. Dohoda o prácach vykonávaných mimo PP
 231. Môžem dať kameru zameranu na automat s jedlom, ktory je umiestneny vo vyrobe?
 232. registrácia spoločnosti pre daň zo ZČ-opakované prihlásenie
 233. Dochádzka v Exceli
 234. Ukončenie PP dohodu podľa §60, s odmenou
 235. nárok dovolenky počas ochrannej doby po skončení PP
 236. dovolenka za jeden mesiac
 237. Ktorá dss spoločnosť na II. pilier ?
 238. Nepretrzity odpocinok v tyzdni
 239. Dobrovoľne sociálne poistená SZČO a tehotenstvo
 240. nárok na invalidný dôchodok
 241. pracujuci dochodca, ukoncenie rocnej PN
 242. Odmeny namiesto odstupneho
 243. Dobrovoľne nezamestnaná a práca na dohodu o vykonaní práce
 244. Aký je nárok na dovolenku počas MD
 245. Čo s nevyčerpanou dovolenkou po RD?
 246. PN a materská dovolenka
 247. zrušenie registrácie pre daň zo závislej činnosti
 248. ako si overim ci zarabam ako by som mala podla ZP?
 249. Nárok na odstupné a odchodné-invalidný dôchodca
 250. neplatené voľno - definícia