PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. mzdy počas nútenej správy
 2. Dohoda o skončení pracovného pomeru a vysporiadaní vzájomných záväzkov
 3. Od kedy platia vychádzky počas PN?
 4. Spätné vyplatenie kreditov
 5. stravné lístky- daňovo uznateľný výdavok
 6. navýšenie náplne práce a odmena
 7. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 8. dostal som dohodu o skonceni PP § 60 ZP
 9. MRP-skrátený prac.pomer a vymeriavací základ
 10. Dlhodobá Pn-ka + prechodky Pn na konci mesiaca.
 11. Vypočet kratenia dovolenky pri PN .
 12. Ak zamestnávateľ neukončil Dohodu o pracovnej činnosti písomnou dohodou, má povinnosť platiť odvody a mzdu až do dátumu trvania "Dohody" ?
 13. Mozem dat okamzitu vypoved?
 14. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ( 3 803,33 / 316,94 EUR )
 15. Súbeh zamestnaní v dvoch krajinách EÚ - zdaňovanie
 16. krátenie dovolenky počas PN,MD a RP
 17. termín odovzdania výplatnej pásky
 18. Vyska odvodov do zdravotnej poistovne - prerusenie zivnosti, dobrovolne nezamestnany
 19. Zaradenie do 9 platovej triedy.
 20. žiadať o vrátenie služobného automobilu
 21. Môžem dve práce na dohodu vpísať do jedného ELDP?
 22. ziskanie max. podpory v nezamestnanosti
 23. exekučné zrážky
 24. odvodová povinnosť pri preplatení nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru a pri čerpaní dovolenky v pracovnom pomere
 25. výplatná páska
 26. Dovolenka miesto sviatku
 27. Príplatok za sviatok 17.11.2017
 28. RZZP - preplatok zamestnávaľa za svojich zamestnancov
 29. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas PN.
 30. Exekučné zrážky zo mzdy a preplatok zp
 31. výplatný termín
 32. Schvaľuje vychovávateľke v ŠKD obecné zastupiteľstvo III. pilier dôchod.sporenia?
 33. Platiteľ dôchodkového poistenia za osobu na rodičovskej dovolenke
 34. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy
 35. Nevyplatenie Memoranda
 36. szčo a pn
 37. Skoncenie PP a dovolenka
 38. Školenie zamestnanca
 39. Cesky zakonnik prace
 40. stravné prvý deň zahraničnej pracovnej cesty
 41. Vrátené poistné zo SP
 42. Koľko je primeraný počet zamestnancov na 1 mzdárku a 1 personalistku?
 43. Výpočet nemocenskej a materskej pri zmene práce z dohody na TPP
 44. zmena
 45. Má obsahovať spis učiteľa doklady z predchádzajúcich škôl, keďže bol stále zamestnancom školstva?
 46. kedy nastúpiť na materskú?
 47. Koľko dní dovolenky má zamestnanec ktorý nastúpi 1. februára do práce?
 48. Čerpanie sociálneho fondu na stravné
 49. DPN nového zamestnanca -výpočet
 50. Socialny fond - zdanenie poukážok
 51. rzzp za rok 2016
 52. Môže konateľ a majiteľ sro poberať predčasný dôchodok?
 53. Stravné lístky
 54. vdovsky dochodok
 55. Odvody poistného
 56. Pracovný pomer na dobu urcitu
 57. Zmena pracovnej zmluvy
 58. Ziadost o SD a praca
 59. Zamestnanie popri živnosti: vysoké odvody?
 60. Zrazenie odvodov zaplatených do Čiech
 61. Dohoda o pracovnej činnosti
 62. 2 %-Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov
 63. Na aké príspevky mám nárok po narodení dieťaťa?
 64. Poskytnutie náhradného voľna a Sociálna poisťovňa
 65. može byt TPP a dohoda o vykonaní práce vyplatené na jednej výplatnej páske?
 66. Nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas - hodinova mzda
 67. § 134 ZP - pravdepodobný dov. priemer
 68. Konateľ Čech - pracovný vzťah s vlastnou s.r.o.
 69. Ako túto otazku posuniem na DRAK-a ?
 70. Pokuta
 71. nevyčerpaná dovolenka
 72. nevyčerpaná dovolenka žene na rodičovskom príspevku
 73. Dohoda a narok na davky v pripade choroby deti
 74. PN a narok na dovolenku
 75. Existuje zákonná lehota pre exekuciu
 76. Výpočet DVZ ?
 77. Zmena nepravidelného príjmu na pravidelný
 78. Doprovod s dcérou k lekárovi počas mojej PN
 79. Odstupne a podpora v nezamestnanosti
 80. Do akej platovej triedy budem zaradena?
 81. Aký použiť kurz ak zamestnanec vracia preplatok inej mene ako bola záloha?
 82. Aky je zostatok dovolenky?
 83. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1.1.2018
 84. RZ poistného za rok 2017
 85. polovica dňa dovolenky
 86. platnost dorucenia okamziteho skoncenia pracovneho pomeru
 87. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 88. Náhrada škody spôsobená zamestnancom
 89. Platová trieda zamestnanca verejnej správy
 90. Vypovedna doba
 91. SKusobna doba
 92. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve
 93. PN-ka a TPP
 94. Oznamenie rusenia prac.pozicie - termin
 95. Cudzinec/švajčiar - dohodár - odvody - A1
 96. Ukončenie PN po skončení podpornej doby a podpora v nezamestnanosti.
 97. Danovy bonus na dieta pre matku na rodicovskej dovolenke
 98. Výpoveď v zamestnaní v rámci národného projektu
 99. PP na dobu urcitu
 100. Majú opatrovateľky nárok na zvýšenie tarifného platu?
 101. Mzda s ocr
 102. Aký argument by obstál v odvolaní voči rozhodnutiu úradu prace ktorým odsúhlasil výpoveď pre zamestnanca so zníženou prac. schopnosťou?
 103. zrážky zo mzdy po vyhlásení konkurzu.
 104. Ako vyplatiť zamestnankyni zostatok dovolenky po skončení PP ak je na RD.
 105. Kedy mám povinnosť podať Výkaz poistného a príspevkov?
 106. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 107. Mám nárok na stravný lístok?
 108. Dohoda o prácach vykonávaných mimo PP
 109. Môžem dať kameru zameranu na automat s jedlom, ktory je umiestneny vo vyrobe?
 110. registrácia spoločnosti pre daň zo ZČ-opakované prihlásenie
 111. Dochádzka v Exceli
 112. Ukončenie PP dohodu podľa §60, s odmenou
 113. nárok dovolenky počas ochrannej doby po skončení PP
 114. dovolenka za jeden mesiac
 115. Ktorá dss spoločnosť na II. pilier ?
 116. Nepretrzity odpocinok v tyzdni
 117. Dobrovoľne sociálne poistená SZČO a tehotenstvo
 118. nárok na invalidný dôchodok
 119. pracujuci dochodca, ukoncenie rocnej PN
 120. Odmeny namiesto odstupneho
 121. Dobrovoľne nezamestnaná a práca na dohodu o vykonaní práce
 122. Aký je nárok na dovolenku počas MD
 123. Čo s nevyčerpanou dovolenkou po RD?
 124. PN a materská dovolenka
 125. zrušenie registrácie pre daň zo závislej činnosti
 126. ako si overim ci zarabam ako by som mala podla ZP?
 127. Nárok na odstupné a odchodné-invalidný dôchodca
 128. neplatené voľno - definícia
 129. Ako sa vypočíta výška materskej dávky v prípade, že nemám odpracovaný celý kalendárny rok?
 130. Ako odpovedať personalistovi, ktorý ma oboznámil s vyjadrením výberového konania, žiaľ neúspešné.
 131. Prijatie do zamestnania pocas MD
 132. Dividendy za obdobie hospodársky rok trvajúci od 1.7.2016 do 30.6..2017
 133. Cerpanie socialneho fondu
 134. PN a povinnosti zamestnávateľa
 135. môžem byť zaradená v 10PT ?
 136. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri práci na zmeny
 137. Ako skončiť pracovný pomer?
 138. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 139. ELDP + bola absencia
 140. mzdové-ukončenie absencie bez dokladu
 141. Dátum na potvrdenie o DPN
 142. Bude mi krátena dovolenka počas PN?
 143. Cestovný príkaz
 144. Daňový bonus_dovŕšenie 25 rokov
 145. Aký je § na ukončenie pracovného pomeru pred odchodom do predčasného dôchodku?
 146. RZZP a vrátenie preplatku
 147. Príspevok zo SF žene na materskej
 148. odvody po skončení živnosti
 149. Vypoved zo strany zamestnanca, kedy sa hlasit na urad prace?
 150. Ako na danove priznanie z roku 2015 ?
 151. Preplatok rzzp
 152. Kto patrí medzi vybrané skupiny zamestnancov, ktorým sa určuje tarifný plat podľa prílohy č.2 napr. NV č. 432/2015?
 153. Dohoda o vykonaní práce
 154. odchodné a VZ na odvody
 155. Dohoda o skonceni PP zo zdrav.dovodov
 156. Rata sa kompenzacny prispevok na dieta do prijmu?
 157. RZ zdravotného poistenia a exekúcia
 158. neplatené voľno - povinnosti zamestnanca
 159. Z akeho vym.zakladu sa pocita PN po desiatich dnoch-ake obdobie?
 160. pracovné voľno na pohreb
 161. Mám nárok na náhradné voľno za SC?
 162. Nezdaniteľná časť základu dane- jej uplatnenie pri práci v 2 zamestnaniach na pracovnú zmluvu.
 163. Zlúčenie 2 spoločností
 164. Zmluva o spolupráci medzi 2 s.r.o.-čkami
 165. nárok na dovolenku
 166. skusobna doba a PN
 167. Nárok na polovičné sadzby pre platenie odvodov do ZP
 168. odstupné a odvody
 169. Nárok na dovolenku otec poberajúci materské.
 170. § 141, ods. 6 Zákonníka práce (Dôležité prekážky v práci)
 171. práca v nedeľu
 172. nadčas
 173. Preplatenie dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky - končí PPV
 174. Úprava mzdy
 175. Odpracované hodiny
 176. Kde nájsť sumu (0,183Eur) za 1 km jazdy pri služ.ceste a použití vl. motorového vozidla.
 177. RZZP za rok 2016
 178. Nové zamestnanie - PN a materská
 179. Zrážky zo mzdy
 180. Zamestnanci a živnostníci
 181. Dovolenka po ročnej PN-ke...
 182. Práca popri materskej dovolenke
 183. Náhradné voľno v školstve
 184. Pracovná zmluva na zastupovanie počas PN
 185. Skrátený prac. pomer / dohoda
 186. RZZP - ukončený pracovný pomer
 187. Je potrebné ukončenie dohody o vykonaní práce písomnou formou?
 188. Dôchodkyňa-PN-odchodné-odvody
 189. Môže byť PN vystavená 6.10. t.j. v piatok so začiatkom práceneschopnosti od 9.10.?
 190. Smrť zamestnanca a jeho posledná výplata
 191. Invalidný dôchodca
 192. prerušenie rodičovskej dovolenky
 193. Zamestnanie dohodárov z Maďarska
 194. Celodenné ošetrenie pri polročnej PN
 195. Inšpektorat prace spätná kontrola
 196. PP s poistencom vo Švajčiarsku s trvalým pobytom v na Slovensku
 197. Výška podpory v nazamestnanosti
 198. benefit zamestnavatela s náhradou mzdy
 199. Neoprávnene vyplatený daňový bonus
 200. Rozhodujúce obdobie a výpočet náhrady príjmu pri PN
 201. jediný spoločník sro, konateľ a zamestnanec
 202. Porusenie liecebneho rezimu- alkohol
 203. SP-RL zamestnanca prerušenie
 204. Opätovné predĺženie prac. pomeru alebo dohoda o pracovnej činnosti?
 205. Odhlásenie zamestnávateľa z registra SP
 206. Autorská zmluva alebo Živnosť?
 207. Krátenie počtu priepustiek pri zníženom úväzku
 208. Zamestnanec na HPP doba určitá - nárok na priepustky od lekára.
 209. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak chce vyplácať odmenu konateľovi z ČR?
 210. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 211. Skončenie pracovného pomeru počas PN a odvody z preplatenej dovolenky
 212. Dovolenka bez súhlasu zamestnávateľa
 213. PN cez víkend
 214. Ukolová mzda
 215. Člen volebnej komisie
 216. Ako zadať dochádzku pri skočení PP a chýbajúcich odpracovaných dňoch?
 217. oznámenie o prijatí minimálnej pomoci bod 13
 218. Ako postupovať pri zrážkach za viaceré exekúcie
 219. Mozem ist na PN po skonceni pracovneho pomeru?
 220. Dve pracovné zmluvy a nárok na dovolenku
 221. PN a zdravotné poistenie
 222. Exekučný príkaz na zamestnanca
 223. Zamestnanie občana so zdravotným postihnutím
 224. Evidencia dochádzky v dochádzkovom systéme na čipovú kartu - práca nadčas, čerpanie náhradného voľna, návšteva lekára
 225. Odhlásenie zamestnanca zo sociálnej poisťovne
 226. začiatok pracovného pomeru v nedeľu a prihlásenie do Sociálnej poisťovne
 227. Pomocný administratívny pracovník stupeň náročnosti
 228. Minimalny mzdovy narok (MMN)
 229. Nesprávne napísaná výpoveď
 230. Výpočet denneho vymeriavacieho základu na dávku v nezamestnanosti
 231. Mandátna zmluva alebo pracovná zmluva pre konateľa v s. r. o.
 232. Skončenie povinného poistenia do SP počas čerpania PN
 233. Môžem vykázať VZ do SP z vedlajšieho PP ak v HPP je zamenstnankyna na PN?
 234. prenos daňovej povinnosti
 235. popis práce v pracovnej zmluve
 236. Skončenie rodičovskej dovolenky.
 237. Ochrana osobných údajov a podpis
 238. exekúcia - zamestnanec s inv.dôchodkom
 239. Prax študentov - stravné lístky
 240. Výpočet náhrady za vyčerpanú a nevyčerpanú dovolenku pre starostu/primátora
 241. Otec na materskej, matka nenastúpi späť do práce
 242. Krátenie odmeny za neodpracovanie dohodnutého počtu hodín (DoBPŠ)?
 243. Rozhodujúce obdobie pri DPN
 244. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - podľa akého §?
 245. Praca nadcas zahrnuta v mzde
 246. Kratkodobe zastupovanie - zmluva
 247. Odmena osobneho asistenta
 248. Z čoho bude počítaná PN pre zamestnanca?
 249. Môže sa zamestnanec zamestnať v inej firme, ak je u iného zamestnávateľa na prekážke v práci z dôvodu nadbytočnosti?
 250. Mam narok na podporu v nezamestnanosti z TPP, ked mam aj zivnost?