PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. pracujuci dochodca, ukoncenie rocnej PN
 2. Odmeny namiesto odstupneho
 3. Dobrovoľne nezamestnaná a práca na dohodu o vykonaní práce
 4. Aký je nárok na dovolenku počas MD
 5. Čo s nevyčerpanou dovolenkou po RD?
 6. PN a materská dovolenka
 7. zrušenie registrácie pre daň zo závislej činnosti
 8. ako si overim ci zarabam ako by som mala podla ZP?
 9. Nárok na odstupné a odchodné-invalidný dôchodca
 10. neplatené voľno - definícia
 11. Ako sa vypočíta výška materskej dávky v prípade, že nemám odpracovaný celý kalendárny rok?
 12. Ako odpovedať personalistovi, ktorý ma oboznámil s vyjadrením výberového konania, žiaľ neúspešné.
 13. Prijatie do zamestnania pocas MD
 14. Dividendy za obdobie hospodársky rok trvajúci od 1.7.2016 do 30.6..2017
 15. Cerpanie socialneho fondu
 16. PN a povinnosti zamestnávateľa
 17. môžem byť zaradená v 10PT ?
 18. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri práci na zmeny
 19. Ako skončiť pracovný pomer?
 20. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 21. ELDP + bola absencia
 22. mzdové-ukončenie absencie bez dokladu
 23. Dátum na potvrdenie o DPN
 24. Bude mi krátena dovolenka počas PN?
 25. Cestovný príkaz
 26. Daňový bonus_dovŕšenie 25 rokov
 27. Aký je § na ukončenie pracovného pomeru pred odchodom do predčasného dôchodku?
 28. RZZP a vrátenie preplatku
 29. Príspevok zo SF žene na materskej
 30. odvody po skončení živnosti
 31. Vypoved zo strany zamestnanca, kedy sa hlasit na urad prace?
 32. Ako na danove priznanie z roku 2015 ?
 33. Preplatok rzzp
 34. Kto patrí medzi vybrané skupiny zamestnancov, ktorým sa určuje tarifný plat podľa prílohy č.2 napr. NV č. 432/2015?
 35. Dohoda o vykonaní práce
 36. odchodné a VZ na odvody
 37. Dohoda o skonceni PP zo zdrav.dovodov
 38. Rata sa kompenzacny prispevok na dieta do prijmu?
 39. RZ zdravotného poistenia a exekúcia
 40. neplatené voľno - povinnosti zamestnanca
 41. Z akeho vym.zakladu sa pocita PN po desiatich dnoch-ake obdobie?
 42. pracovné voľno na pohreb
 43. Mám nárok na náhradné voľno za SC?
 44. Nezdaniteľná časť základu dane- jej uplatnenie pri práci v 2 zamestnaniach na pracovnú zmluvu.
 45. Zlúčenie 2 spoločností
 46. Zmluva o spolupráci medzi 2 s.r.o.-čkami
 47. nárok na dovolenku
 48. skusobna doba a PN
 49. Nárok na polovičné sadzby pre platenie odvodov do ZP
 50. odstupné a odvody
 51. Nárok na dovolenku otec poberajúci materské.
 52. § 141, ods. 6 Zákonníka práce (Dôležité prekážky v práci)
 53. práca v nedeľu
 54. nadčas
 55. Preplatenie dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky - končí PPV
 56. Úprava mzdy
 57. Odpracované hodiny
 58. Kde nájsť sumu (0,183Eur) za 1 km jazdy pri služ.ceste a použití vl. motorového vozidla.
 59. RZZP za rok 2016
 60. Nové zamestnanie - PN a materská
 61. Zrážky zo mzdy
 62. Zamestnanci a živnostníci
 63. Dovolenka po ročnej PN-ke...
 64. Práca popri materskej dovolenke
 65. Náhradné voľno v školstve
 66. Pracovná zmluva na zastupovanie počas PN
 67. Skrátený prac. pomer / dohoda
 68. RZZP - ukončený pracovný pomer
 69. Je potrebné ukončenie dohody o vykonaní práce písomnou formou?
 70. Dôchodkyňa-PN-odchodné-odvody
 71. Môže byť PN vystavená 6.10. t.j. v piatok so začiatkom práceneschopnosti od 9.10.?
 72. Smrť zamestnanca a jeho posledná výplata
 73. Invalidný dôchodca
 74. prerušenie rodičovskej dovolenky
 75. Zamestnanie dohodárov z Maďarska
 76. Celodenné ošetrenie pri polročnej PN
 77. Inšpektorat prace spätná kontrola
 78. PP s poistencom vo Švajčiarsku s trvalým pobytom v na Slovensku
 79. Výška podpory v nazamestnanosti
 80. benefit zamestnavatela s náhradou mzdy
 81. Neoprávnene vyplatený daňový bonus
 82. Rozhodujúce obdobie a výpočet náhrady príjmu pri PN
 83. jediný spoločník sro, konateľ a zamestnanec
 84. Porusenie liecebneho rezimu- alkohol
 85. SP-RL zamestnanca prerušenie
 86. Opätovné predĺženie prac. pomeru alebo dohoda o pracovnej činnosti?
 87. Odhlásenie zamestnávateľa z registra SP
 88. Autorská zmluva alebo Živnosť?
 89. Krátenie počtu priepustiek pri zníženom úväzku
 90. Zamestnanec na HPP doba určitá - nárok na priepustky od lekára.
 91. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak chce vyplácať odmenu konateľovi z ČR?
 92. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 93. Skončenie pracovného pomeru počas PN a odvody z preplatenej dovolenky
 94. Dovolenka bez súhlasu zamestnávateľa
 95. PN cez víkend
 96. Ukolová mzda
 97. Člen volebnej komisie
 98. Ako zadať dochádzku pri skočení PP a chýbajúcich odpracovaných dňoch?
 99. oznámenie o prijatí minimálnej pomoci bod 13
 100. Ako postupovať pri zrážkach za viaceré exekúcie
 101. Mozem ist na PN po skonceni pracovneho pomeru?
 102. Dve pracovné zmluvy a nárok na dovolenku
 103. PN a zdravotné poistenie
 104. Exekučný príkaz na zamestnanca
 105. Zamestnanie občana so zdravotným postihnutím
 106. Evidencia dochádzky v dochádzkovom systéme na čipovú kartu - práca nadčas, čerpanie náhradného voľna, návšteva lekára
 107. Odhlásenie zamestnanca zo sociálnej poisťovne
 108. začiatok pracovného pomeru v nedeľu a prihlásenie do Sociálnej poisťovne
 109. Pomocný administratívny pracovník stupeň náročnosti
 110. Minimalny mzdovy narok (MMN)
 111. Nesprávne napísaná výpoveď
 112. Výpočet denneho vymeriavacieho základu na dávku v nezamestnanosti
 113. Mandátna zmluva alebo pracovná zmluva pre konateľa v s. r. o.
 114. Skončenie povinného poistenia do SP počas čerpania PN
 115. Môžem vykázať VZ do SP z vedlajšieho PP ak v HPP je zamenstnankyna na PN?
 116. prenos daňovej povinnosti
 117. popis práce v pracovnej zmluve
 118. Skončenie rodičovskej dovolenky.
 119. Ochrana osobných údajov a podpis
 120. exekúcia - zamestnanec s inv.dôchodkom
 121. Prax študentov - stravné lístky
 122. Výpočet náhrady za vyčerpanú a nevyčerpanú dovolenku pre starostu/primátora
 123. Otec na materskej, matka nenastúpi späť do práce
 124. Krátenie odmeny za neodpracovanie dohodnutého počtu hodín (DoBPŠ)?
 125. Rozhodujúce obdobie pri DPN
 126. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - podľa akého §?
 127. Praca nadcas zahrnuta v mzde
 128. Kratkodobe zastupovanie - zmluva
 129. Odmena osobneho asistenta
 130. Z čoho bude počítaná PN pre zamestnanca?
 131. Môže sa zamestnanec zamestnať v inej firme, ak je u iného zamestnávateľa na prekážke v práci z dôvodu nadbytočnosti?
 132. Mam narok na podporu v nezamestnanosti z TPP, ked mam aj zivnost?
 133. Starobný dôchodok - Požiadať o starobný dôchodok v roku 2017 alebo počkať na rok rok 2018
 134. Ukončenie pracovného pomeru po predlženej rodičovskej dovolenke + opatrovateľský príspevok
 135. pracovné zaradenie na pozíciu učiteľ poverený správou školského hospodárstva.
 136. V akej vyske je nahrada mzdy pocas PN?
 137. Aké bude poradie exekučných zrážok?
 138. nadčasy, návšteva lekára,
 139. Vypoved pocas pn
 140. miesto výkonu práce
 141. pracovná zmluva
 142. odvody pri ZTP a ID
 143. Aky mam narok?
 144. Tehotenstvo v čase nezamestnanosti a nárok na materskú.
 145. Zmluva na dobu neurčitú pn tehotenstvo
 146. osobný bankrot zamestnanca
 147. Invalidný dôchodca a prihlásenie na dohodu - prav. príjem
 148. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 149. Ako správne vyplniť prihlášku zamestnanca (konateľ) do SP? Nevieme sa dohodnúť.
 150. Je práca bez zmluvy prácou?
 151. Predčasný dôchodok, % krátenia s ohľadom na dátum
 152. Dávka v nezamestnanosti
 153. Memorandum o úprave platov v ŠS a VS - zaokrúhľovanie
 154. možem mať dva polovicne uvazky ako pedagogicky aj nepedagogicky zamestnanec v jednej skole?
 155. Memorandum o úprave platov v ŠS a VS - výplata
 156. Exekúcie po prepustení zamestnanca
 157. Do akej výšky môžem strhávať zamestnancovi za absenciu dovolenky?
 158. zastupovanie v ŠKD
 159. práca na dohodu
 160. dovolenka po materskej dovolenke
 161. Ak začala služobná cesta jeden deň a skončila skoro ráno na druhý deň, má zamestnanec nárok na odpočinok ?
 162. Nedoplatok RZZP 2016 za zamestnávateľa
 163. výpoveď z organizačných dôvodov a odstupné
 164. Nahlásenie prerušenia do SP
 165. práca vo sviatok, nahradne volno
 166. Zdravotné - postup výpočtu nedoplatku
 167. Voľné pracovné miesto na obecnom úrade.
 168. Odmena mentora
 169. Otec na MD a praca v tej istej firme
 170. Krátenie dovolenky
 171. Zapocitana prax pre zaradenie do zvysenej platovej tarify
 172. Platy lekarov
 173. Voľné piatky a pracovný čas
 174. Doplatok k minimálnej mzde - verejná správa
 175. Zamestnance dal výpoveď a následne je PN
 176. Platové dekréty pedagogických zamestnancov na skrátený úväzok
 177. nadčas kvôli vyššej práceneschopnosti ostatných zamestnancov?
 178. Dohoda o pracovnej cinnosti v praxi
 179. ziadost o soc.stipendium
 180. Dlhy a kratky tyzden, nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas
 181. nárok na materské
 182. Kto môže učiť na odbornom učilišti pre A variant?
 183. Moze mi dat zamestnavatel v jeden den dovolenku aj vypoved?
 184. Mám nárok na okamžité skončenie pracovného pomeru?
 185. FPČ štátne sviatky
 186. Výpovedná doba a RD
 187. Predplatenie "draka"
 188. má nárok na daňový bonus?
 189. Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti
 190. Vypoved zo zamestnania
 191. nocna praca a sviatok
 192. Paragrafy pri 12hod smenach
 193. Krúžková činnosť v CVČ - aké dokumenty k uzatvoreniu Dohody o pracovnej činnosti?
 194. Ovplyvní PN materskú?
 195. dodatky na dobu urcitu
 196. Pokuta za nespravne podany vykaz do SP.
 197. Zamestnanec odišiel zo zamestnania bez podania výpovede
 198. vzor ukončenie DOBPŠ
 199. kto platí odvody do SP a ZP za matku?
 200. Vychovávateľ a doplnenie úväzku ako učiteľ
 201. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 202. Vypočítanie mzdy za august - keď zamestnanec nastúpil 22.8. a bol sviatok
 203. Neplatené voľno asistenta učiteľa
 204. nezdaniteľná časť ZD na daňovníka - pomerne?
 205. MD, práca popri RD, 2.MD, práca popri RD a krátenie dovolenky
 206. Dokedy má zamestnanec doručiť PN?
 207. Fond pracovného času
 208. Môže skoncit PP na dobu urcitu počas materskej dovolenky ?
 209. doba na oznamenie vysledku preventivnej zdravotnej prehliadky
 210. Do akého stupňa podľa náročnosti práce má byť zaradený vedúci malej prevádzky v rámci s.r.o. ?
 211. danovy bonus a odpr. 8dni
 212. Dovolenka vs. prítomnosť v práci
 213. Ukončenie PP, dohoda a odvody
 214. Zákonník prace - dovolenka
 215. Čiastočne invalidný dôchodca - práca na živnosť alebo dič
 216. Zdravotné obmedzenia pre prijatie do ZVJS
 217. nárok na dovolenku po návrate z RD
 218. Uzatvorenie pracovného pomeru počas PN
 219. Skončenie PP na dobu určitú a preplatenie dovolenky
 220. §122 preplatenie štátneho sviatku
 221. Odvody na sociálne poistenie
 222. Práca vo sviatok v obchode
 223. Pravdepodobny zarobok pre vypocet odstupneho a dovolenky.
 224. Akú zmluvu mám uzatvoriť s riaditeľkou školy, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie k 31.8.2017 a od 1.9. chce učiť ako učiteľka klavíra.
 225. Ziadost o ukoncenie PP dohodou spojena s vypovedou
 226. Ako zaplatím štátny sviatok pracovníkovi, ktorý v tento deň odpracoval 10 hodín.
 227. Nočný príplatok
 228. Narok na dovolenku po retazovom porode
 229. MRP Marodka a oprava mzdy?
 230. nepracovný úraz
 231. Práceneschopnosť a sviatok
 232. Zrážky zo mzdy na výživné
 233. Študijne voľno pre zamestnanca
 234. Mozem mat marodku nahlasenu jeden den v tyzdni na inej adrese?
 235. čiastočný invalidný dôchodok
 236. priznanie invalidity a zmena pracovnej doby
 237. Výpočet mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 238. Je veľký problém neoznámiť na SP koniec materskej a nástup na rodičovskú? Má to nejaký negatívny vplyv na niekoho, na štát alebo na zamestnanca?
 239. Nárok na dovolenku
 240. Preplatenie dovolenky po skončení RD
 241. Môžem pracovať v bežnej MŠ s odborom špeciálna pedagogika?
 242. zaradenie vychovávateľky
 243. Dohoda o pracovnej činnosti po uplynutí 40 dní
 244. ukončenie PP a RD a preplatená dovolenka
 245. Zápočet odpracovaných rokov
 246. diaľničná známka v Maďarsku
 247. Platby zdravotnej poisťovni.
 248. Evidencia na ÚP a PN
 249. dovolenka pri zmene pracovného času
 250. odmeňovanie dohodárov