PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Priemerka na dovolenku
 2. Daňový bonus a nezamestanosť
 3. ročné zučtovanie dane FO
 4. Okamžité skončenie-overenie
 5. Pitvrdenie o príjme
 6. Invalidny dochodok co ked chybaju roky???
 7. ČID a odvody do ZP 2009
 8. RZZP 2008
 9. Skúšobná doba
 10. Príspevok počas PN
 11. Odvody zamestnanca zahr.firmy na Slovensku...
 12. Pracovná zmluva - mzda v eurách aj v Skk?
 13. paragraf
 14. podnikajúca na území SR - môže si uplatniť odpočet nezdaniteľnej položky 98 496
 15. Co s odvodomi v s.r.o. ako student 3st. VS?
 16. odvody
 17. výkazy
 18. Priemerna hodinova mzda noveho zamestnanca.
 19. OČR a zároveň PN
 20. zdravotné poistenie, doktorand a dohoda o pracovnej činnosti
 21. priemerny rocny kurz CZK z rok 2008
 22. vyplacanie PN z DNP a zamestnania - tehotna
 23. archivácia a označenie založených dokladov
 24. Poistenie v nezamestnanosti
 25. Praca v zahranici
 26. odstupné
 27. účtovanie o str.lístkoch v mzde
 28. SZCO na RD- Vypocet preddavkov na ZP
 29. odmena konatela - vykon funkcie
 30. pracovné miesto
 31. ročné zúčtovanie dane - predčasný dôchodca
 32. Koniec rodičovskej dovolenky
 33. Nezdaniteľné minimum, uplatnenie 2x
 34. Pracovný pomer na dobu určitú
 35. Priemerná mzda
 36. Výpoveď a odstupné
 37. DVP a prednášateľ zo zahraničia
 38. práca nadčas
 39. Jednorazové zaplatenie poistného na živ .poistenie
 40. MD, SZCO, DNP
 41. TPP a odmena konatela v jednej sro
 42. Kratší pracovný čas a odstupné
 43. Výsluhový dôchodca
 44. W-mzdy opravný výkaz do ZP
 45. zahraničný zamestnávateľ
 46. Čo patrí "tehotnej" zamestnankyni
 47. Danove priznanie - TYP A - otazky
 48. matersky prispevok z rakuska
 49. Priemerny zarobok
 50. Maximálny VZ a odvody
 51. odchodné
 52. SZČO a stravné
 53. Nedoplatok RZ ZP do vydavkov znizujucich zaklad dane 2008?
 54. Chybná mzda
 55. personálna smernica + pracovný poriadok
 56. Prekážky v práci na strane zamestnanaca počas 60%
 57. Nevyplatenie 33dní dovolenky
 58. Zahraničný zamestnanec
 59. nesprávne vyplatený bonus
 60. diéty - pracovný pomer a SZČO
 61. zdravotné poistenie 2004
 62. vyššia materská
 63. Dovolenka za odpracované dni
 64. Predpokladaný denný vymeriavací základ pre PN
 65. Dovolenka???
 66. Neoprávnené uplatnenie PN
 67. RZD zamestnanec Pre. Daň + iný zamestnávateľ zrážkova daň
 68. Polovičný invalidný dôchodok a PN
 69. RZD - príjem aj zo zahraničia...
 70. Pracovný pomer a vedľajší pracovný pomer na dohodu u jedného zamestnávateľa.
 71. Nezamestnaná.
 72. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2008
 73. Prosím chcem poradit!
 74. odmena pri 1 odchode do starob.dôchodku
 75. Predlženie PP na dobu určitú
 76. Aký dátum mám použiť????
 77. Kratší prac. čas - zaokrúhľovanie
 78. dvojite zdanenie
 79. nezaplatené odvody za 2008
 80. uvaha
 81. Nárok na preplatenie RD.
 82. dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 83. minimálne odvody do SP a ZP
 84. životné minimum pre invalidov
 85. prijem zo závislej činnosti z ČR
 86. Prenajatí zamestnanci
 87. zdokladovanie nároku na 25 dní dovolenky
 88. Doklady k RZ dane - originál alebo kópia
 89. vymeriavaci základ poisťovne
 90. podpora v nezamestnanosti po MD
 91. ročné zúčtovanie
 92. NČZD na danovníka
 93. Z čoho výpočet materského
 94. vypovedná doba a porušovanie prac.disciplíny
 95. nezdaniteľná časť na daňovníka
 96. materská 2009
 97. Povinná lekárska prehliadka vo voľne
 98. Prenajom bytu a hradenie nájmu nájomcom
 99. SZČO a PN
 100. Zanikne narok na povodne miesto?
 101. Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade
 102. Nezdaniteľná časť ZD a PSD
 103. žiadosť o odpustenie úrokov do ZP
 104. cerpanie dovolenky pred mat.dovolenkov
 105. Náhrada dovolenky
 106. DNP a materská...
 107. NČ- na manželku-súrne
 108. ochrana osobnych udajov
 109. Ročné zúčtovanie u iného zamestnávateľa
 110. SZČO a PN 1 rok
 111. Min. hodinový zárobok
 112. dovolenka - pomerná časť
 113. formular E 101
 114. Zaradenie do plat. stupna po materskej
 115. Okamžite skončenie v skúšobnej dobe
 116. Skrátenie prac. času vs. krátenie mzdy
 117. daňový bonus na dieťa
 118. Autorské práva a daňové priznanie
 119. výpočet odvodov SZČO
 120. RZD - invalidny dochodca / starobny dochodca
 121. minimálna mzda a stupeň náročnosti miesta
 122. zníženie platu v rámci zmeny pracovnej zmluvy
 123. poskytnutá pôžička COOP Jednote
 124. Zamestnankyňa, výpoveď a PN
 125. paragraf
 126. Návrat do práce po ukončení rod. dovolenky
 127. danovy bonus - zivnostnik
 128. Náhrada dovolenky
 129. Podávanie výkazov cez EZU
 130. Výpočet odstupného
 131. zmena platobnej triedy
 132. Posudkový lekár a invalidný dôchodca
 133. potvrdenie o príjme
 134. Zrážková daň
 135. Aká bude hrubá mzda???
 136. Ako sa stať členom volebnej komisie
 137. RzD zamestnanec zo zahraničia
 138. potvrdenie na uplatnenie naroku na vratenie dani
 139. Materská v roku 2010
 140. nárok na dovolenku
 141. vypoveď § 63 ods.1 pism b.
 142. vypoved podla par.69 - lehoty
 143. Nárok na dovolenku počas práceneschopnosti
 144. OČR a materská
 145. Ako je to s MD?
 146. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec
 147. vyplatenie odstupneho na MD
 148. SZČO a nový vymer. základ
 149. Rata sa skola do odpracovanych rokov?
 150. Výsluhový dôchodca
 151. Prerušenie živnosti, konateľská odmena a odvody
 152. PN a odstupné
 153. Dobrovolne nemocensky poistena osoba
 154. Operatívny leasing zrážaný % zo mzdy
 155. Mam vobec na nieco narok?
 156. Ukoncenie studia
 157. Odvody do SP - vysvetlenie znenia zákona
 158. RZD a nedopl. na RZZP
 159. Zmena vymeriavacieho základu DNP po 1.1.2009
 160. Neplatené voľno
 161. Čerstvo nezamestnaná a materská - 2009
 162. Daňové priznanie - veľmi súrne
 163. PN a odstupné
 164. Odmena pri nahrade prijmu
 165. Priemerný zárobok
 166. Výpočet mzdy v prípade dovolenky
 167. mzdy - odvody
 168. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 169. Zabezpečenie práce
 170. prihlásenie pohľadávky na konkurz
 171. Vyplatenie dohody
 172. preplatenie dovolenky
 173. stara dovolenka
 174. Dovolenka za materskú
 175. Nástup na rodičovskou dovolenku
 176. POHREB
 177. DoVP - mzda za hodinu
 178. dôchodkyňa a ročné zúčtovanie
 179. Nezdanitelna cast ZD
 180. Náhrada príjmu
 181. Zárobok + príspevok za opatrovanie.
 182. Strata sposobilosti pocas PN a vypoved
 183. RD a pracovný pomer.
 184. výpovedna doba a nová práca
 185. Doplnkové dôchodkové sporenie
 186. zahranicny zamestnanec
 187. zle vyratany nastup na matersku dovolenku
 188. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 189. Psychologické vyšetrenie vodičov
 190. použitie sociálneho fondu
 191. pracujem tak trochu (dost) nacierno...
 192. Vedľajší pracovný pomer
 193. RZ dávky v nezamestnanosti
 194. Prerušenie rodičovskej dovolenky
 195. ročné zúčtovanie (poberateľ rodičovského príspevku)
 196. vypoved zamestnanca
 197. Zrážky zo mzdy
 198. Kurz mzdového účtovníctva v TN
 199. Odpočítateľná položka na invalidného manžela
 200. RD a PN
 201. Dobrovoľné odvody do SP
 202. Rodicovsky prispevok 2 deticky
 203. Skončenie PP
 204. Premlčacia doba
 205. Mzdy zamestnanco 60%
 206. *** vypovedna lehota a zdravie ***
 207. platové triedy
 208. Alikvotna cast dovolenky
 209. Mzdy a stravné + účtovanie
 210. Na čo si dať pozor na pohovore?
 211. materská
 212. stravné zamestnancov SÚRNE
 213. dovolenka,sviatok
 214. Výpočet povinného prídelu do soc. fondu
 215. Materská
 216. PN-ka a výpoved
 217. Platenie dane
 218. výpoveď a likvidácia spoločnosti
 219. Pracovná cesta
 220. dovolenka + dodatková dovolenka
 221. dodatok k prac.zmluve
 222. znizenie mzdy
 223. zmena pracovnej zmluvy
 224. rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 225. Okamžitá výpoveď a nezaplatenie všetkých odpracovaných hodín
 226. Predlzenie materskej
 227. Spoločník s.r.o. ako zodpovedný zástupca a vyplácanie odmeny
 228. Podpora v nezamest. - potvrdenia od bývalých zamestnávateľov
 229. Zdravotné poistenie
 230. Odchodné
 231. DPO - platenie poistného
 232. V DoPČ je 2,5000€ = 75,32Sk al. 75,00Sk?
 233. materská, resp. následná rodičovská dovolenka a dohoda o vykonaní práce
 234. Preddavok na daň zo ZČ
 235. Preddavok na daň zo ZČ
 236. Odstupné nevyplatené pri skončení pracovného pomeru
 237. Zdravotné poistenie
 238. nutena dovolenka?
 239. Zápočet rokov u konateľa
 240. Rodicovský prispevok a daň
 241. Priemer na dovolenku
 242. Zomrelý zamestnanec a mzda
 243. Okamžité ukončenie prac.pomeru
 244. priemerny zarobok-dovolenka
 245. Uplatnentie nezdaniteľnej časti
 246. náhrada za mzdy
 247. HPP na dobu určitú a odstupné?
 248. Dochodca - prechod z invalidneho na starobny dochodok a odvody
 249. Koľko je 45% z 2,66 eurového SL?
 250. Výsluhový dôchodca a nárok na dôchodok zo SP