PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie - študent
 2. za koľko dní OČR
 3. Nerovnomerné rozvrhnutie prac. času - nepretržitá prevádzka
 4. Zahraničný konateľ aj spoločníci
 5. Materská - bezplatný seminár Košice
 6. vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane
 7. zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
 8. Rodičovská dovolenka a nový pracovný pomer
 9. E101 - platenie zdravotneho
 10. Zodpovedný vedúci
 11. Pravdepodobný priemerný zárobok pre náhrady
 12. Zamestnanie v ČR a odvody
 13. Nahlasenie zmeny do ZP - zaciatok a koniec PN
 14. dodatky k PZ od 1.1.2009
 15. povinnosť úhrady odvodov
 16. skončenie pracovného pomeru - dohodou, v skusobnej dobe
 17. Zápočet - špecifická situácia
 18. Rod. príspevok a ročná odmena
 19. skončenie PP na dobu určitú a PN
 20. Dovolenka na konci roka
 21. výpoveď v skúšobnej dobe
 22. Predčasný dôchodca a ukončenie pracovného pomeru
 23. Prekážka v práci zo strany zamestnávateľa
 24. odstupne
 25. Nedostatok dovolenky v kalendarnom roku
 26. Výpoveď - platnosť / neplatnosť - prípadný spor
 27. Viac DVP (sucasne) u jedneho zamestnavatela
 28. % to úrazového poistenia
 29. Preplatok organizacie RZZP
 30. skusobna doba
 31. Odvody SZČO podnikajúcej popri zamestnaní
 32. splnomocnenie pre sociálku
 33. prestávka
 34. Vzor poverovacieho listu
 35. čiastočný invalid
 36. Výhrady k 2. dôchodkovému pilieru
 37. krizovanie datumu PN so zmenou
 38. Prevzatie zamestnancov inou firmou
 39. Osobný spis
 40. Zmluva o vykonaní práce PO so SZČO
 41. Oprava prihlášky do Soc.poisťovne cez EZU
 42. mzdový dekrét
 43. Doklad o práceneschopnosti
 44. Vymeriavací základ a PN
 45. čiastočný invalid
 46. Plat zamestnanacov vyslanych do zahr. a VZ na SP a ZP
 47. Návrh na zvýšenie miezd
 48. materska
 49. príplatok k príspevku na dieťa a prídavok na dieťa
 50. skrátenie prac. času alebo celozávodná odstávka
 51. Prava pri dlhodobej zahranicnej pracovnej ceste
 52. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 53. kedy zacat mzdove uctovnictvo
 54. odmena spolocnikom a odvody
 55. Vyjadrenie zo Socialnej poistovne k ziadosti o materske
 56. zrážky zo mzdy
 57. preukaz ZŤP
 58. Publikácia o mzdovom účtovníctve
 59. RZD
 60. ID a ďalšia práca
 61. Narok na dovolenku
 62. Nárok na RD
 63. Minimálne mzdové nároky
 64. Skončenie PP na dobu určitú
 65. Dovolenka pre materskou 2009
 66. účelové sporenie
 67. odvody zamestnankyne na materskej
 68. Dohoda - cudzí štátny príslušník
 69. Kedy mi zacnu preplacat nadcas ?
 70. Nástup po materskej - preradenie na inú prácu
 71. pracovný úraz s následkom smrti
 72. tlacivo - hlasenie k dani z prijmu
 73. invalidny dochodok
 74. dbps a odmena
 75. pracovna zmluva
 76. Podiel na zisku - zamestnanec
 77. cerpanie dovolenky
 78. prieskum platov na Slovensku
 79. Dohoda o BPŠ
 80. Vyjadrenie lekára pri práci pod vplyvom alkoholu
 81. koniec materskej - PP - PN
 82. ELDZ - max. vymeriavacie základy
 83. Max. materská mimo DNP
 84. S.r.o. bez zamestnanca
 85. Výška materská 2008, 2009
 86. zamestnanec ČR
 87. Novelizácia platových taríf na rok 2009 (štátna služba, verejná služba)
 88. Žiadosť o vrátenie poistného do SP
 89. stravne listky
 90. Skončenie PP dohodou - nárok na podporu
 91. Výpoveď daná zamestnávateľom
 92. prispevok na jedlo a mzda
 93. Odstupné pri výpovedi z dôvodu zrušenia miest
 94. zmenná prevádzka - výpočet mesačnej normy hodín
 95. Nárok na dovolenku - koľko dní?
 96. Konatelia a PP
 97. Periodicke skolenie elektrikarov
 98. Doba určitá
 99. odvody zamestnanca ZŤP
 100. rodičovská dovolenka do 6 rokov
 101. invalidný dôchodok
 102. Penále - odvody
 103. Opatrovnictvo
 104. Výpoveď zo zamestnania + založenie sro
 105. Zodpov. zást. - matka dôchodkyňa
 106. materská a rozviazanie prac.pomeru
 107. daňový bonus
 108. Zlá výpoveď
 109. Preberací protokol
 110. Dieťa v pestúnskej starostlivosti, RD a školka?
 111. pracovny uraz
 112. Podpora v nezamestnanosti
 113. Ako si správne vypočítať mzdu
 114. počet hodín na dohodu
 115. Prechod z SKK na EUR - príklad výpočtu mzdy za 1/2009
 116. Mzda a dieťa
 117. Koniec PP na dobu určitú a PN
 118. povinnost vykazovania
 119. Zamestnanec českej firmy v SR
 120. Výpoveď absencia
 121. RLFO 2x
 122. Priemerný čistý hodinový plat
 123. Zdravotné poistenie osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 124. prerušenie SP - lekár nad limit
 125. Odstupne a úrad prace
 126. Dovolenka po skúšobnej dobe
 127. Povinna prax studenta a odmena
 128. Nárok na dovolenku
 129. potvrdenia - prepočet na EUR
 130. Spoločná domácnosť - priepustka
 131. Materská po RD a 5 mes. PP
 132. Potrebujem pomenovať pracovnú funkciu
 133. Výklad §91 Zákonníka práce
 134. ročná odmena
 135. nadcasy
 136. Ako na bývalého zamestnávateľa?
 137. vzor oznamenia o monitorovani zamestnancov
 138. materská
 139. zrážky zo mzdy
 140. koniec SZČO a rodičovská dovolenka
 141. Nadčasy
 142. Celozávodná dovolenka počas vianočných sviatkov
 143. Podklady pre účtovanie odvodov a daní , miezd v PU
 144. Koniec PP - PN, nahr. volno a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 145. mzdy - dovolenka
 146. odvody do socialky
 147. Služobné cesty a formulár E101
 148. Vysielanie zamestnancov, Holandsko - 183 dni
 149. podklady mzdy a personalistika
 150. mám nárok na materské?
 151. Ročné zdravot. zúčtovanie poistného
 152. dočasná štátna služba
 153. OČR
 154. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky
 155. materske po praci v zahranici
 156. mzda v cudzej mene
 157. odvody sociál. poisťovňa
 158. Dorucenie vypovede zamestnancovi
 159. Minimálna mzda a odvody pri PN
 160. vymeriavací základ a PN
 161. zamestnanie invalidného pracovníka
 162. moze takto vyzerat cestne prehlasenie..?
 163. minimálna mzda dohody o vykonaní práce
 164. vypoved od zamestnavatela §63 ods. 1 písm. d)
 165. SC - diety a iné náhrady
 166. Koniec PP a preplatenie D
 167. Prísľub k pracovnej zmluve
 168. zákon 555/2007
 169. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe priateľa žijúceho v spoločnej domácnosti
 170. kolektívna zmluva
 171. Materská - júl 2009
 172. evidovany nezamestnany
 173. Dohoda zamestnanca na MD?
 174. Mzda vyplatená omylom a jej vrátenie
 175. Príplatok za prácu vo sviatok
 176. PN - preplatenie prvych 10 dni
 177. Prac. zmluva
 178. Práca popri MD
 179. nezamestnaná - DoVP
 180. Zamestnanci
 181. Dodatok k pracovnej zmluve
 182. Zápočtový list
 183. nástupnícka organizácia
 184. Invalidný dôchodca a PN
 185. Ukončenie pracovneho pomeru a PN
 186. Ochranná doba a PN
 187. Ako zistim ci nemam nahodou nedoplatky voci socialnej poistovni?
 188. odstupne - koncenie pracovneho pomeru
 189. Invalidny dochodca a praca
 190. Dohoda o zrážkach
 191. zaradenie vychovávateľov
 192. Trvaly pracovny pomer + dohoda (odvody a pod.)
 193. Výpoveď
 194. Študenti z ČR – dohoda o pracovnej činnosti
 195. Zamestnanec nemá dovolenku, potrebuje voľno
 196. Zamestnanie brigádnika - odvody
 197. Odvody SZČO od 1.1.2009 (prechod na €)
 198. Hromadná dovolenka alebo Ošetrenie
 199. odstupné?
 200. SZČO - zamestnaný - predčasný dôchodok - odvody
 201. predcasny dochodok - skoncenie prac. pomeru
 202. u toho istého zamestnávateľa pr. pomer aj dohoda o prac. činn.
 203. odvody SZČO
 204. Odstupné dôchodcovi
 205. Uzatvorenie pracovnej zmluvy s budúcim zamestnávateľom
 206. Lekárske prehliadky
 207. Pracovná náplň
 208. ziadost o rodicovsky prispevok a narok na materske
 209. Odmena konatela a tvorba SF
 210. zníženie mzdy
 211. Zmluva na dobu urcitu a dovolenka
 212. Docasne pridelenie do zahranicia
 213. Výpoveď - zo strany zamestnávateľa
 214. ochrana zamestnanca pred vypovedou - povinnost oznamovat tehotenstvo
 215. ochrana osobných údajov
 216. Štátny zamestnanec na MD
 217. výsluhový dôchodok a odvody
 218. zaplatené nemocenské počas PN
 219. štatutár a dovolenka
 220. Nariadenie čerpania dovolenky počas pracovného voľlna
 221. tlačivo dú ??
 222. odvody
 223. dohoda pre účtovníka
 224. svedok na polícii prekážka v práci
 225. Hromadné prepúšťanie
 226. konateľ - PN, nová prac. zmluva
 227. Rizikové tehotenstvo PN a materská
 228. Mandantna zmluva
 229. zrušenie živnosti szčo - zdravotné poistenie
 230. Priemerny pracovny fond
 231. sociálne poistenie SZČO - nízky príjem
 232. Dovolenkový priemer - postup výpočtu
 233. DDS a PN
 234. neuznanie ročného oslobodenia od sociálnych odvodov szčo
 235. pravdepodobny zarobok
 236. plnenie podielu zamestnávania občanov so ZP
 237. Krátenie dôchodku
 238. nadčasy
 239. dodatok k prac. zmluve
 240. Úhrada zamestnanca za stravné lístky (zaokrúhlenie prepočtu z Sk na €)
 241. Odvody
 242. patrí VÚB do verejnej správy?
 243. pracovná zmluva - mzdové podmienky
 244. Materska dovolenka
 245. Daňový bonus
 246. Špekulant - zamestnávateľ
 247. Paragraf, kratkodobá hospitalizácia a životná poistka
 248. Ako postupovať pri nehode v zahraničí
 249. Prémie a odvody
 250. Odvod poistného