PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Prepočet mesačnej na hodinovú mzdu
 2. splatnosť diét
 3. Tehotná žena a nočná práca
 4. Pracovné oblečenie - dohoda
 5. Odvody SZČO / s.r.o.
 6. dohoda o brigadnickej praci studenta
 7. Oznamovacia povinnost v Socialnej poistovni po porode?
 8. Denny vymeriavaci zaklad - nemocenska davka
 9. vstupna prehliadka
 10. Ročné zúčtovanie ZP
 11. dovolenka
 12. Doplatenie OČR z druhého nemocenského poistenia
 13. Odvod na zdravotné poistenie
 14. alikvotná časť dovolenky
 15. Preradenie zamestnanca na inú prácu
 16. DNP
 17. Výška zálohy
 18. Rocne zuctovanie dane
 19. Rodicovsky prispevok, zamestnanie a nastup na matersku
 20. Odstupné - vyplácanie?
 21. Pracovná zmluva
 22. Materská - ako získať? (zložitejší prípad)
 23. Danovy bonus vratenie
 24. Vyslanie pracovníka na výkon práce k inému subjektu
 25. dobrovoľné NP - a PN
 26. bakalár
 27. Priemerná mzda - výpočet
 28. odstupné
 29. Diety v zahranici, pobocka zamestnavatela
 30. Trvaly pracovny pomer v Ceskej republike
 31. Oprava mzdy, výkazov
 32. Dohoda o pracovnej činnosti
 33. dôchodca dohoda
 34. Nevyplatena mzda, firma v konkurze
 35. Prosím o pomoc!
 36. Minimálna hodinová mzda dohodára + stravné pri vysielaní na rozvoz tovaru.
 37. zostatkova dovolenka pred (po?) nastupom na MD-preplatit alebo vycerpat?
 38. Kontrola zamestnanca počas PN
 39. personálna agentúra, diéty, minimálna mzda
 40. okamzite skoncenie
 41. Zaplatenie štátnych sviatkov
 42. Dohoda o vykonani prace v CR
 43. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva
 44. účtovanie stravného
 45. Práca v EU
 46. Nárok na dovolenku
 47. Znížené % na ZP pre invalidov - od 1.5.2008?
 48. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 49. Sociálne poistenie
 50. polovičný úväzok
 51. Ako získať vyššiu materskú pri druhom dieťati?
 52. Štvrťročný prehľad
 53. Storno pracovnej zmluvy
 54. Stravné
 55. Výmenný list-poukaz
 56. Skončenie prac.pomeru dohodou-nesúhlas zamestnávateľa
 57. Home Credit zrazky zo mzdy
 58. Materská dovolenka
 59. Preplatok z RZZP
 60. prepočet dovolenky
 61. odmenu pri životnom jubileu zo SF
 62. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch dane
 63. Materska a dohoda o vyk. prace
 64. Materská/Rodičovská/dovolenka
 65. Odmena počas celomesačnej PN a odvody
 66. Kolko dovolenky a kedy odchod na materskú?
 67. Pracovný čas pri častej zmene pracovného miesta
 68. Platba zdravotneho - externy student
 69. Pracovný pomer a rodičovský príspevok
 70. podiel na zisku - zamestnanec
 71. Novela zákona o cestovných náhradach
 72. S.r.o. a konateľ
 73. dovolenka na vyplatnej paske
 74. vypoved - kvalifikacne poziadavky
 75. Skoncenie materskej, zaciatok rodicovskej dov.
 76. Fond hodin v práci
 77. Živnostník ktorý nepodniká, odvody, RZZP
 78. Brigádnická práca študenta
 79. mzda a nemoc
 80. materské ZŤP a DNP
 81. vydatá dcéra - daňový bonus
 82. Správne konanie z porušenia §24 písm.c zákona č. 580/2004 Zz.
 83. Pracovná pozícia
 84. Výpoveď a potom práca na dohodu / dôchodok?
 85. Ukončenie PP
 86. PN a zmena platiteľa poistného
 87. Prenos dovolenky
 88. prehľad o zrazenych preddavkoch + preplatok dane
 89. Prechod zamestnancov do inej spolocnosti
 90. žiadosť do zamestania -na štátneho zamestnanca
 91. nárok na dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky
 92. krátenie dovolenky za rok 2008
 93. Odmena za prácu nadčas zahrnutá v inej odmene
 94. vykonnostna odmena
 95. prac. zmluva , výplatná páska
 96. dôchodok
 97. odmena správcu konkurznej podstaty a odvody do SP
 98. sviatok platenie
 99. materska dovolenka
 100. Pitný režim
 101. Źivnostník - odvody počas PN-ky
 102. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP za rok 2007)
 103. preddavky na zdravotne poistenie
 104. Odvody do SP - ukončenie živnosti a následne podnikanie na základe osobit. predpisu
 105. odvody pri absencii
 106. ukončenie pracovneho pomeru dohodou
 107. Koľko dní dovolenky?
 108. Vysporiadanie neplat. voľna
 109. Dohoda o vykonaní práce
 110. Odvolanie voci sluzobnemu hodnoteniu
 111. Kolektívna zmluva a PN
 112. 13 plat
 113. Odstupné alebo odmena? Aký je v tom rozdiel?
 114. pracovná zmluva
 115. omylom urobene RZ
 116. Iný príjem SZČO
 117. Smeny - práca nadčas?
 118. Vypocet nahrady mzdy v mesiaci nastupu
 119. nezdaniteľná suma a vymeriavací základ
 120. Odpis registra trestov
 121. výkaz o cene práce
 122. doklad o potvrdeni danovej rez. alebo E101
 123. Prihlásenie zamestnanca do zdrav. poistenia - zahranič. poisťovňa
 124. Zmeny v hromadnom prepustani
 125. PN a okamžitá výpoveď
 126. RZDP a zivotna poistka platena zamestnavatelom pocas materskej
 127. Nepretržitá prevádzka
 128. vymeriavací základ pri prčerpaní dovolenky?
 129. Nanútená odhláška zo SP
 130. príplatok za nadčas
 131. Nadčas
 132. pracovná cesta a možnosť návštevy príbuzných
 133. vypoved na materskej zo strany zamestnavatela
 134. odpracovaný počet hodín
 135. Dohody mimo prac. pomer a poistné na ZP v 2007 a 2008
 136. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 137. Výzva
 138. Materska z CR
 139. Neoprávnene vyplatená mzda
 140. Dohoda o pracovnej činnosti
 141. Zrušenie výpovede
 142. životné minimum
 143. dodatok k pracovnej zmluve
 144. stravné lístky
 145. konateľ - odvody, daň, dovolenka
 146. PN a prvých 10 dní
 147. provizie
 148. výpovedná lehota - viac ako 3 mesiace
 149. "zabudnutá" PN
 150. Pohľadávka od Soc. poisťovne
 151. vyslanie pracovnika
 152. PN a odmena v jednom mesiaci
 153. práca počas MD
 154. Minimálna mzda - strážnik s hodin.mzdou
 155. pracovný čas v autodoprave
 156. služobné auto - povinnosti
 157. štvrťročný prehľad - odpočet zrážkovej dane
 158. materská
 159. Dobrovol. nem. poistenie
 160. PN - oznamenie zamestnancom
 161. DVZ pri PN
 162. Nedoplatek z ročního zúčtování
 163. Hmotná zodpovednosť
 164. tlačivo mzdového listu
 165. Druhy doch.pilier na materskej
 166. Úmrtie rodinného príslušníka
 167. Vytvorenie zamestnaneckej rady
 168. odstupné a dávky v nezamestnanosti
 169. Materská 2008
 170. Odmena pre vystúpilého zamestnanca
 171. Mzdový kalendár 2005
 172. Výkonová mzda a sviatky
 173. Náhrada pracovnej sily
 174. Finančný príspevok - znevýhodnený uchádzač
 175. Skôr ukončená RD
 176. Odchod na materskú - povinnosti zamestnávateľa
 177. PRACOVNA ZMLUVA
 178. Potvrdenie o výške odmeny dohodára
 179. kúpele a PN
 180. Platenie ubytovne
 181. ako je to s vysledkom roč. zuč. zo záv. činosti
 182. výplata mzdy po skončení prac. pomeru
 183. Výsluhový dôchodca - SZČO (odvody a nezdaniteľná čiastka)
 184. Dohoda o ukončení PP a PN
 185. Dovolenka a odpracované roky
 186. Práceneschopnosť poberateľa výsluhového dôchodku
 187. DoPČ a sviatok
 188. Daňový bonus
 189. Ročné zúčt. dane za rok 2007 - materská
 190. Príkazná zmluva
 191. Predĺženie RD
 192. mzdy - začiatok v MRP
 193. Výpočet mzdy za prácu v sobotu a v nedelu
 194. Zamestnávanie manželky
 195. Do kedy sa treba prihlásiť?
 196. Danovy bonus - doklady
 197. Nezdaniteľná časť základu dane
 198. Dodatočné hlásenie
 199. VYSLANIE NA PRAX
 200. ukončenie TPP - prečerpanie dovolenky
 201. zatriedenie učiteľky MŠ
 202. Dochádzka
 203. Hlásenie r. 12
 204. Sledovanie služobného mobilu bez vedomia zamestnanca
 205. Praca v Rakusku + 2 pilier
 206. Naturálne príjmy a odvody
 207. OČR a dvaja zamestnávatelia
 208. Zákonník práce v nemeckom jazyku
 209. Invalidita nad 70%
 210. minimálna materská
 211. nedodrzanie vypovednej lehoty zamestnanca
 212. Ošetrenie pracovnej zmluvy
 213. invalidné poistenie
 214. Neplatené voľno a OČR
 215. Dohoda o PČ a nezdaniteľná čiastka
 216. Konateľ, občan ČR, odvody ZP
 217. výkaz nadčasových hodín
 218. Účtovanie o PN
 219. zamestnanec+SZCO a odvody
 220. Nárok na dovolenku
 221. PP v zahranici
 222. Výpočet mzdy a odvody do SP a ZP od 1.1.2008 podľa zákona o minimálnej mzde
 223. nadčasová práca - musí byť príplatok?
 224. Odstupné a jeho vrátenie
 225. sociálny fond - príspevok odborom
 226. lekarske vysetrenie a narok na stravné
 227. skoncenie prac.pomeru zo strany zamestnanca pred uplynutim vypovednej doby bez dohody
 228. Výpoved v skúšobnej dobe
 229. rozvodové konanie = prekážka v práci
 230. narok na marodku
 231. riadok 0 v Hlaseni o vyuctovani dane
 232. Ročné hlásenie o vyúčtovaní preddavkov dane
 233. Šofér kamionu
 234. Dobrovoľný platca poistného
 235. inspektorat prace
 236. Ako riesit zle zaradenie do platovych tried?
 237. definícia - obdobný pracovný vzťah
 238. Dohoda o pracovnej činnosti-skončenie
 239. povinnosti vo vypovednej dobe
 240. Minimálna mzda
 241. Výška VZ na ZP pri nepl. voľne
 242. Zamestnaci po zomrelom zamestnávateľovi
 243. Odpočítateľná položka na MANŽELA
 244. zamestnanecký dôverník
 245. Daň. priznanie - práca v Španielsku
 246. Ochrana osobnych udajov - spracovanie miezd
 247. Nocne priplatky v nepretrzitej prevadzke
 248. Ročné zúčtovanie - poistka
 249. Základná mzda, zodpovednosť a pracovná zmluva
 250. narok na odstupne