PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výška VZ na ZP pri nepl. voľne
 2. Zamestnaci po zomrelom zamestnávateľovi
 3. Odpočítateľná položka na MANŽELA
 4. zamestnanecký dôverník
 5. Daň. priznanie - práca v Španielsku
 6. Ochrana osobnych udajov - spracovanie miezd
 7. Nocne priplatky v nepretrzitej prevadzke
 8. Ročné zúčtovanie - poistka
 9. Základná mzda, zodpovednosť a pracovná zmluva
 10. narok na odstupne
 11. študent a odvody do socialnej poistovne
 12. vypoved daná zamestnancom a následná dohoda
 13. Výpočet mzdy pri zahraničnej služobnej ceste - viac časových pásiem
 14. Zmena obch. mena a podanie DP
 15. hlásenie - dohodári
 16. RZD a hlasenie
 17. zastupovanie MD a prac.zmluva
 18. Nárok na daňový bonus
 19. Výberové konanie
 20. správne vypočítaná náhrada mzdy za dovolenku
 21. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1.b.
 22. pn a dovolenka pred MD
 23. ročné zúčtovanie
 24. narok na vyplatenie dovolenky
 25. zapocet rokov
 26. Nevyčerpaná dovolenka
 27. ročné hlásenie o preddavkoch dane zo závislej činnosti
 28. ukončenie pracovného pomeru s vodičom
 29. Vyplnenie tlačiva POTVRDENIE o ZAPLATENI DANE z príjmov zo závis.činnosti
 30. pn-ka
 31. Daňový bonus - nezamestnaný
 32. Zamestnanci so ZPS
 33. dovolenka
 34. ročné zúčtovanie
 35. Práca v zahraničí a DP
 36. Práca v zahraničí a DP
 37. Niekolko dni bez zamestnania
 38. materská dovolenka a pracovný pomer
 39. Ročné hlásenie
 40. zúčtovanie dane a daňový bonus
 41. poukázanie 2%
 42. Pracovná zmluva
 43. dohoda o zrážkach zo mzdy, exekúcia
 44. voľno pre osamelú zamestnankyňu vychovájajúcu dieťa
 45. Neplatené voľno
 46. skončenie pracovného pomeru výpoveďou
 47. Popis pracovnej cinnosti
 48. Exekúcia
 49. Zamestnanecká rada
 50. rodičovské+zamestnanie
 51. Príspevok zo Soc. fondu na stravný lístok
 52. Prac. pomer na dobu určitú
 53. Prijem z CR
 54. dochadzka, sviatok alebo nocna
 55. Preukázanie bezúhonnosti
 56. Exekúcia
 57. par. 63 - organizacne dovody
 58. hlasenie versus rocne zuctovanie
 59. Nástup výkonu trestu
 60. konateľ a nárok na daňový bonus
 61. ako najvýhodnejšie zamestnať dôchodcu?
 62. Odvody do poisťovní
 63. danový bonus a prídavok na dieťa
 64. vyplatit - nevyplatit PN?
 65. zamestnanie cudzinca v slovenskej s.r.o.
 66. ukončenie PP a novy bonus
 67. materská dovolenka
 68. Výplatná páska
 69. Čerpanie sociálneho fondu
 70. ročné zúčt. kombinácia dohoda + zamestnanec
 71. Dohody o vedľajšom prac. pomere
 72. Vypocet PN
 73. Materská SZČO, zamestnanie a DNP
 74. novacik Rocne zuctovanie dane
 75. nezamestnana čo s bud. materskou?
 76. zápočet rokov na účely dovolenky
 77. daňový bonus
 78. invalidný dôchodca a úrad práce
 79. Daňový bonus na osvojené dieťa
 80. skončenie pracovného pomeru - smrť zamestnávateľa
 81. Čerpanie dovolenky po MD
 82. Ročné zúčtovanie dane 2007
 83. Odmena členov dozornej rady a prispevky do DDP
 84. Nezdanitelna ciastka - sukromna sprava pre Aninku
 85. Dovolenkovy priemer a nadcasy
 86. Ročné zúčtovanie dane
 87. DP - daňovník zo zahraničia
 88. Dôchodok a opravné výkazy do SP
 89. DDS
 90. Spoločník - trvalý pobyt zahraničie
 91. nedokončená vysoká škola
 92. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 93. Dohoda o pracovnej činnosti
 94. Výpoveď
 95. Usporiadanie tabuliek v tlačivách
 96. Dohoda o pracovnej činnosti
 97. Potvrdenie o príjmoch FO
 98. priznanie z DzPFO 2007- výhra!!!
 99. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007
 100. Invalidný dochodca a nemocenské
 101. Výška VZ povinného platiteľa
 102. práca mladistvých
 103. Zamestnávateľ nezaplatil poslednú výplatu
 104. Výpis z DP do soc. poisťovne a paušál
 105. Zdravotné poistenie a student v roku 2008
 106. daňový bonus = odpočítateľná položka za dieťa ?
 107. materská a PN
 108. Prerušenie VŠ štúdia a bonus
 109. zamestnanec
 110. Co robit, ked s Vami vybabru
 111. RZD a zistená chyba
 112. Diskrimnácia práce
 113. odmena za pritomnost v praci
 114. Pracovná cesta zamestnanca
 115. Odmena za vedenie združenia
 116. vyplatna paska
 117. hlásenie o dani z príjmu FO
 118. Nezdaniteľna časť základu dane
 119. skrátenie úväzku
 120. Stravný lístok pri ZPC
 121. dohoda o vykonani prace
 122. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 123. Vyplnenie RLFO pri MD
 124. služobné auto a zdanenie
 125. Je podpora v nezamestnanosti zdaniteľným príjmom?
 126. Invalidný dôchodca a daňové priznanie
 127. zníženie variabilnej zložky mzdy
 128. vedúci organizačnej zložky
 129. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 130. vyhlásenie - 2% zaplatenej dane
 131. Nesprávne vypočítaná mzda
 132. Nemocenské
 133. DoVP - ukončenie
 134. Vymeriavaci zaklad pri PN
 135. Krátenie dovolenky a nástup na materskú
 136. Výpoveď
 137. Krátenie dovolenky - pred a po materskej dovolenke
 138. Odvody do Sociálnej poisťovne
 139. Skončenie PP - prekážky na strane zamestnávateľa
 140. Skrátený úväzok - nárok na dovolenku
 141. Odvody z vernostného
 142. §103 zákonníka práce
 143. Kratší pracovný čas
 144. Narok na ''materske'' nezamestnanej osoby
 145. Krátenie materského alebo rodič.príspevku
 146. odvody do soc.poist.
 147. sviatok a práca v turnuse
 148. invalidny dochodca
 149. Príloha k DP FO - odpočet na manželku
 150. Nesprávny odvod na DÚ a potvrdenie o príjmoch
 151. RZD zamestnanca s českým občianstvom
 152. tehotná, PN a materská
 153. polozky znizujuce ZD
 154. Iná práca než je v pracovnej zmluve
 155. Invalidný dôchodca a starobné poistenie po novom
 156. Rodicovska / materska dovolenka kontra dovolenka za kalendarny rok
 157. Hlásenie o zrazenych preddavokoch na DU
 158. Výpočet materskej
 159. Odchod na materskú
 160. zakonnik prace - miesto vykonu prace
 161. Platit aj do rezervneho fondu ?
 162. Odvody a polovičný úväzok
 163. Odmena konateľovi
 164. hlásenie o vyúčtovaní dane
 165. Príkaz na začatie exekúcie.
 166. dohoda o prac. činnosti
 167. Nástup do PP a odvody do SP
 168. Vymeriavacie základy 2005 - 2007
 169. Zdravotné poistenie počas rodičovskej dovolenky s nepeňažným príjmom u zamestnávateľa
 170. znizenie mzdy
 171. Daň
 172. Schodok a náhrada škody
 173. Čerstvý invalid vs. II. pilier
 174. nárok na odchodné
 175. Invalidi
 176. podpora v nezamestnanosti a SZČO
 177. Odvody do SP - pri DPN
 178. prerusenie platieb do druheho piliera
 179. prijem z CZ
 180. Doklady potrebné na absolventskú prax
 181. mzda pre zamestnanca
 182. Prijem iba z CR - zavisla cinnost
 183. formulár ročné zúčtovanie poistného 2007
 184. Profesionálny vojak
 185. Zastupovanie počas PN
 186. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 187. nezdaniteľná časť základu dane
 188. zamestnávanie rodinného príslušníka
 189. odvody
 190. RZD a manželka dôchodkyňa
 191. Kedy uhradiť DU zrážkovu daň
 192. dovolenka
 193. narok na odstupne
 194. RZDP a RZZP z r.2005
 195. Zdravotné poistenie - odchod do Anglicka
 196. nevyplatene stravne listky
 197. Dôchodca zamestnanec - zvýšenie dôchodku?
 198. neplatná výpoveď?
 199. Zapoctove listy
 200. nesplnenie oznamovacej povinnosti
 201. odstupné, výpovedná doba, práceneschopnosť
 202. Vdovský dôchodok
 203. Tvoriť rezervu na dovolenku?
 204. Dôchodca ako SZČO a platenie zdrav.poistenia
 205. Praca pocas materskej
 206. neplatené voľno
 207. Skončenie prerušenia živnosti - odvody...
 208. dodatok k PZ zvýšenie hrubej mzdy
 209. Obmedzenie príjmu starobného dôchodcu
 210. daňové priznanie - do poisťovní
 211. Zle vyplatená mzda - výpoveď
 212. DP a dávka garančného poistenia
 213. príspevok zo soc. fondu
 214. Ročné zúčtovanie ZP - študent
 215. študentská prax?
 216. nezdaniteľná čiastka - doplnkové dôchodkové sporenie
 217. nárok na stravenky
 218. nedoplatok z RZ dane
 219. Ročné zúčtovanie dane z príjmu
 220. daňové priznanie za rok 2007
 221. ročné zúčtovanie a daň zo SF
 222. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 223. opakovaná dohoda o vykonaní práce
 224. Neplatené voľno.
 225. Dohoda o zmene či dodatok?
 226. Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov
 227. Stravné pre zamestnanca za prácu nadčas.
 228. Vymeriavací základ MD
 229. aké tlačivo použiť pre živnostníka?
 230. Stravné lístky poskytnuté zamestnancom z tržby
 231. Zahrnutie ročného zúčtovania ZP za rok 2007 do DP za rok 2007 pri zrušení živnosti
 232. Ukoncenie studia pocas PN a zdravotne poistenie
 233. vypoved zamestnavatelom - ako zvolit dobry dovod
 234. Rodič dieťaťa s ťažkým zdrav. postihnutím?
 235. Zánik zamestnávateľa a posledná vyplatená mzda
 236. Žiadosť o vrát. preplatku z RZD z DÚ
 237. Zrážka výživného
 238. Danový bonus
 239. pohotovosť v lekárni - náhrada
 240. HPP, Mandátna zmluva a Zmluva o výkone konateľa
 241. neodkladne odvody do soc. poistovne
 242. PN + Nárok na dovolenku
 243. Funkcia výkonná riaditeľka
 244. preplatok zo zdravotnej poistovne
 245. odvody SP
 246. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím
 247. Prac. pomer na 4 hodiny
 248. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi
 249. Neplatenie poistného
 250. čestné vyhlásenie