PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Stravný lístok pri ZPC
 2. dohoda o vykonani prace
 3. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 4. Vyplnenie RLFO pri MD
 5. služobné auto a zdanenie
 6. Je podpora v nezamestnanosti zdaniteľným príjmom?
 7. Invalidný dôchodca a daňové priznanie
 8. zníženie variabilnej zložky mzdy
 9. vedúci organizačnej zložky
 10. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 11. vyhlásenie - 2% zaplatenej dane
 12. Nesprávne vypočítaná mzda
 13. Nemocenské
 14. DoVP - ukončenie
 15. Vymeriavaci zaklad pri PN
 16. Krátenie dovolenky a nástup na materskú
 17. Výpoveď
 18. Krátenie dovolenky - pred a po materskej dovolenke
 19. Odvody do Sociálnej poisťovne
 20. Skončenie PP - prekážky na strane zamestnávateľa
 21. Skrátený úväzok - nárok na dovolenku
 22. Odvody z vernostného
 23. §103 zákonníka práce
 24. Kratší pracovný čas
 25. Narok na ''materske'' nezamestnanej osoby
 26. Krátenie materského alebo rodič.príspevku
 27. odvody do soc.poist.
 28. sviatok a práca v turnuse
 29. invalidny dochodca
 30. Príloha k DP FO - odpočet na manželku
 31. Nesprávny odvod na DÚ a potvrdenie o príjmoch
 32. RZD zamestnanca s českým občianstvom
 33. tehotná, PN a materská
 34. polozky znizujuce ZD
 35. Iná práca než je v pracovnej zmluve
 36. Invalidný dôchodca a starobné poistenie po novom
 37. Rodicovska / materska dovolenka kontra dovolenka za kalendarny rok
 38. Hlásenie o zrazenych preddavokoch na DU
 39. Výpočet materskej
 40. Odchod na materskú
 41. zakonnik prace - miesto vykonu prace
 42. Platit aj do rezervneho fondu ?
 43. Odvody a polovičný úväzok
 44. Odmena konateľovi
 45. hlásenie o vyúčtovaní dane
 46. Príkaz na začatie exekúcie.
 47. dohoda o prac. činnosti
 48. Nástup do PP a odvody do SP
 49. Vymeriavacie základy 2005 - 2007
 50. Zdravotné poistenie počas rodičovskej dovolenky s nepeňažným príjmom u zamestnávateľa
 51. znizenie mzdy
 52. Daň
 53. Schodok a náhrada škody
 54. Čerstvý invalid vs. II. pilier
 55. nárok na odchodné
 56. Invalidi
 57. podpora v nezamestnanosti a SZČO
 58. Odvody do SP - pri DPN
 59. prerusenie platieb do druheho piliera
 60. prijem z CZ
 61. Doklady potrebné na absolventskú prax
 62. mzda pre zamestnanca
 63. Prijem iba z CR - zavisla cinnost
 64. formulár ročné zúčtovanie poistného 2007
 65. Profesionálny vojak
 66. Zastupovanie počas PN
 67. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 68. nezdaniteľná časť základu dane
 69. zamestnávanie rodinného príslušníka
 70. odvody
 71. RZD a manželka dôchodkyňa
 72. Kedy uhradiť DU zrážkovu daň
 73. dovolenka
 74. narok na odstupne
 75. RZDP a RZZP z r.2005
 76. Zdravotné poistenie - odchod do Anglicka
 77. nevyplatene stravne listky
 78. Dôchodca zamestnanec - zvýšenie dôchodku?
 79. neplatná výpoveď?
 80. Zapoctove listy
 81. nesplnenie oznamovacej povinnosti
 82. odstupné, výpovedná doba, práceneschopnosť
 83. Vdovský dôchodok
 84. Tvoriť rezervu na dovolenku?
 85. Dôchodca ako SZČO a platenie zdrav.poistenia
 86. Praca pocas materskej
 87. neplatené voľno
 88. Skončenie prerušenia živnosti - odvody...
 89. dodatok k PZ zvýšenie hrubej mzdy
 90. Obmedzenie príjmu starobného dôchodcu
 91. daňové priznanie - do poisťovní
 92. Zle vyplatená mzda - výpoveď
 93. DP a dávka garančného poistenia
 94. príspevok zo soc. fondu
 95. Ročné zúčtovanie ZP - študent
 96. študentská prax?
 97. nezdaniteľná čiastka - doplnkové dôchodkové sporenie
 98. nárok na stravenky
 99. nedoplatok z RZ dane
 100. Ročné zúčtovanie dane z príjmu
 101. daňové priznanie za rok 2007
 102. ročné zúčtovanie a daň zo SF
 103. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 104. opakovaná dohoda o vykonaní práce
 105. Neplatené voľno.
 106. Dohoda o zmene či dodatok?
 107. Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov
 108. Stravné pre zamestnanca za prácu nadčas.
 109. Vymeriavací základ MD
 110. aké tlačivo použiť pre živnostníka?
 111. Stravné lístky poskytnuté zamestnancom z tržby
 112. Zahrnutie ročného zúčtovania ZP za rok 2007 do DP za rok 2007 pri zrušení živnosti
 113. Ukoncenie studia pocas PN a zdravotne poistenie
 114. vypoved zamestnavatelom - ako zvolit dobry dovod
 115. Rodič dieťaťa s ťažkým zdrav. postihnutím?
 116. Zánik zamestnávateľa a posledná vyplatená mzda
 117. Žiadosť o vrát. preplatku z RZD z DÚ
 118. Zrážka výživného
 119. Danový bonus
 120. pohotovosť v lekárni - náhrada
 121. HPP, Mandátna zmluva a Zmluva o výkone konateľa
 122. neodkladne odvody do soc. poistovne
 123. PN + Nárok na dovolenku
 124. Funkcia výkonná riaditeľka
 125. preplatok zo zdravotnej poistovne
 126. odvody SP
 127. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím
 128. Prac. pomer na 4 hodiny
 129. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi
 130. Neplatenie poistného
 131. čestné vyhlásenie
 132. Predcasny dochodca na dohodu o vykonani prace
 133. Kratší prac.čas a mzda zamestnanca
 134. Doplatok min. mzdy
 135. odmena pre spoločníka
 136. tlačivá na RZZP za rok 2006
 137. vzor zápočtového listu
 138. Hlásenie
 139. materska dovolenka
 140. DoBPŠ - výpovedná doba
 141. RZ ZP
 142. Ročne zúčtovanie dane za rok 2007
 143. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála)
 144. Preplatenie dovolenky
 145. Co platit do SOC. POISTOVNE
 146. Ročné zúčtovanie dane
 147. zražková daň
 148. Vyhlásenie k dani z príjmov
 149. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci
 150. Preplatenie najomneho a energii
 151. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti
 152. strava
 153. VZ pre odvody pri minimálnej mzde
 154. osobné prekážky v práci
 155. Ako s odchodným
 156. Príplatky Zákonník práce
 157. je mozne byt sucasne dobrovolne poistenym v SP a zaroven platit odvody ako SZCO?
 158. Podniká na PN
 159. Žiadosť o ošetrovné
 160. Nezdaniteľná časť DZ na daňovníka uplatňovaná v preddavkoch na DzP nerovnomerne
 161. hlásenie
 162. odvod za nezamestnávanie zdr.postihnutého
 163. nárok na daňový bonus
 164. náhrada cestovného
 165. upozornenie na nedbalú pracovnú disciplínu
 166. materská - návrat do práce
 167. Dovolenka
 168. sociálny fond výpočet hrubá mzda?
 169. Danovy urad
 170. školenie
 171. Nespravne rocne zuctovanie ZP za rok 2006
 172. Dodatočné daňové priznanie - ročné zúčtovanie ZP
 173. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 174. zaokrúhľovanie počtu dní nároku na dovolenku
 175. nahrada za pouzivanie motor.vozidla
 176. Dovolenka navyše - nárok aj pri výpovedi
 177. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 178. Vyplňovanie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane
 179. dovolenka
 180. "Milionárska daň"
 181. Výpoveď podľa § 63 odst. 1 písm b.
 182. skončenie pracovného pomeru po skončení DPN
 183. Priebeh škodovej udalosti
 184. Dohoda o vykonani prace a pracovny uraz
 185. 1/2 dňa dovolenky
 186. Zánik zamestnávateľa.
 187. Stravné lístky pri čiastočnom úväzku
 188. SZCO a zamestnanec na DoPC
 189. Nezmysel alebo fakt???
 190. pracovná zmluva od 1. ak je to sobota?
 191. vypocet dovolenky
 192. Rušenie prevádzky - odstupné
 193. Náhradné voľno
 194. životné poistenie ako odmena štatutárovi
 195. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 196. dohoda o ukončení prac.vzťahu počas rodičovskej dovolenky
 197. miesto výkonu práce
 198. Dohoda zo strany zamestnanca
 199. Dovolenkový priemer
 200. stravne listky
 201. Absencia
 202. PU u SZČO a rezervy
 203. odvody - ZTP, obcan Polskej republiky
 204. začiatočník a PN-ka
 205. Všetko o dôchodcoch
 206. DVP a kontrola z IBP
 207. ZRÁŽKA
 208. Sviatok????
 209. Maximálny vymeriavaci základ na sociálne poistenie
 210. Odpracované roky
 211. materská a skončenie pracovného pomeru
 212. Daňový bonus
 213. Skúšobná doba a PN-ka
 214. sociálne poistenie - živnostník
 215. dovolenka aj potvrdenie od lekara na jeden den
 216. Študent + dohoda
 217. nadcasy - porusime zakon?
 218. dobrovolne poistená - prešvihnutý termín
 219. okamžité zrušenie pracovného pomeru
 220. Obchodný zástupca - pracovná zmluva
 221. Nárok na diéty
 222. Na čo má nárok
 223. Účtovníčka - externe, aká zmluva?
 224. Ročné zúčtovanie dane
 225. odvody z náhrady mzdy
 226. Ukončenie PP
 227. Skončenie PP apríl 2007 a odhlásenie zo SP a ZP
 228. Platia sa sviatky priemerkou alebo nie?
 229. Ukončenie pracovného pomeru- doba určitá
 230. nástup po MD
 231. Nezrazene stravne listky
 232. Dôchodca a daňové priznanie
 233. Dohoda o skončení prac. pom. počas PN
 234. úrad práce a brigáda
 235. mesačná mzda
 236. Vypoved v skusobnej dobe
 237. minimálne mzdové nároky
 238. SZCO - stravne pri praci v zahranici
 239. Zúčtovanie dane
 240. Výška diet
 241. preddavok na mzdu
 242. VPP
 243. Výpoveď podľa §63 ods.1 písm. b
 244. Materská a povinnosti vyplývajúce z nej
 245. Ukončenie PP a nevyčerpaná dovolenka
 246. Ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe SMS?
 247. dôchodca - RZZP
 248. poistné SZČO na sociálne poistenie
 249. Vyplatená časť mzdy
 250. Nedotknuteľnosť mzdy