PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ročné zúčtovanie dane a daň vyberaná zrážkou
 2. podpora v nezamestnanosti
 3. ročné zúčtovanie odpočet na manželku
 4. staznost, co robit???
 5. materská a dva hlavné TPP
 6. odvody a náhrada mzdy pri neplatnom skončení PP
 7. Nezdaniteľná čiastka
 8. Ochrana osobných údajov - projekt / smernica
 9. Dohoda o skončení PP a odstupné
 10. odchod zo zamestnania
 11. zamestnanec ukrátený o časť mzdy
 12. Odvody SZČO
 13. PN
 14. auto od zamestnávateľa
 15. Živnosť versus TPP
 16. zrážky zo mzdy
 17. Narok na materske u DPO
 18. Minimalny VZ na ZP pocas neplateneho volna po 1. 2. 2008 - zdravotne postihnuty
 19. Sociálny fond
 20. zamestnanie popri predĺženej rodičovskej dovolenke
 21. Dohoda na viac mesiacov
 22. odvody do zdravotnej poisťovne - odchodné / odstupné / jubilejné odmeny
 23. Prihlásenie do poisťovní
 24. Porušenie prac. disciplíny vo výpovednej dobe
 25. prijem v Anglicku a danove priznanie
 26. Dôchodcovia - čo z odovodov neplatia?
 27. Ako zamestnať?
 28. Uplatnenie nároku na materské - formuláre E 115 a E 116
 29. Stravné lístky
 30. Práca na dohodu
 31. diety a cestovne nahrady
 32. Odvody do SP
 33. PN-ka
 34. Obdobie dôchodkového poistenia a práceneschopnosť invalidného dôchodcu
 35. skončenie prac. pomeru
 36. dôchodca na dohodu
 37. platenie odvodu na urazove a garancne poistenie
 38. vypocet PPV
 39. Mám dať výpoveď alebo počkať?
 40. Starobný dôchodca prechod z PP na dohodu a rôzne otázky s tým súvisiace
 41. II pilier dôchodkového sporenia
 42. exekučný príkaz-zrážky zo mzdy
 43. Brigadnik
 44. cena práce
 45. Darovanie krvi
 46. generálny pardon SP
 47. Nezdaniteľná časť základu dane
 48. rodičovská dovolenka a zdravotné poistenie
 49. preradenie
 50. odchodné
 51. externy student a rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 52. DDS
 53. Prenos dovolenky z s.r.o. do novej s.r.o.
 54. podpisala som 2 vyhlasenia :-((
 55. Výpočet odvodov - pomôcka v Exceli
 56. zástupcovia zamestnancov
 57. Rodičovská dovolenka a dohoda
 58. Výpočet DVZ
 59. Dobrovoľný plátca ZP
 60. miesto adekvátne vzdelaniu
 61. NČZD - invalid
 62. Uplatnenie NČZD
 63. doktorand a dovolenka
 64. nedoplatok v zdravotnej poistovni
 65. Započítaná prax vo verejnom záujme
 66. materska zo zahranicia
 67. zráž. daň
 68. Delimitácia
 69. Nútená živnosť
 70. Odpočet na manželku
 71. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 72. odvody dôchodcu SZČO na nemocenské poistenie
 73. ročné zúčtovanie
 74. Druhý dôchodkový pilier
 75. Ospravedlnená neprítomnosť v práci
 76. Materská dovolenka - 9 mesiacov
 77. Vylúčenie z odborovej organizácie
 78. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
 79. Nárok na hľadanie si zamestnania
 80. výpoveď §63 a odstupné
 81. doplatok vyuctovania
 82. stravné lístky u dvoch zamestnávateľov
 83. Návšteva psychológa
 84. DOHODA o peňažnej náhrade
 85. PN - úraz
 86. podmienky pre čerpanie ESF
 87. Dohoda o vykoanní práce - predčasné ukončenie zo strany zamestnávateľa
 88. Invalidný dôchodca
 89. Archivácia
 90. rocne zuctovanie student
 91. DP "A" a daňový bonus
 92. Daňový bonus spatné vyplatenie
 93. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2007
 94. európsky sociálny fond
 95. Zahraničný zamestnanec
 96. nárok na stravné listky?
 97. ukončenie PPV
 98. Nárok na dovolenku
 99. Pracovná zmluva
 100. Práca na dohodu + absolventská prax
 101. ročné hlásenie
 102. Dobrovolné nemocenské poistenie a szčo
 103. vypoved z organizacnych dovodov po novom
 104. Zrazené, avšak neodvedené príspevky na DDP
 105. Nevyplatenie mzdy 15 dni po lehote
 106. ako s ošetrovným
 107. Rozdiel medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti
 108. Konatelia na zahraničnej SC
 109. podiel na zisku
 110. pojem mzda
 111. Zaskolenie v zahranici
 112. Vypoveď - rušenie časti organizácie
 113. Garančné poistenie - prispevková organizácia
 114. Uzatvorenie zmluvvy s pracovnou zdravotnou sluzbou
 115. Nárok na materskú
 116. Preplatok dane zamestnanca
 117. JE NUTNÉ ZASIELAŤ HLÁSENIE ZA ROK 2007 - ak sme mali dohodárov od 12 mesiaca???
 118. diakritika na vyplatnych paskach. ani ci nie?
 119. Účtovanie stravy pri dovoze pre zamestnancov
 120. porušenie pracovnej disciplíny
 121. Pozastavená živnosť a odvody
 122. Zodpovednosť za daňový delikt vo firme
 123. Rozhodujúce obdobie
 124. Doba starostlivosti o dieťa
 125. Nezamestnanost a rodicovsky prispevok
 126. masáže - sociálny fond
 127. ochranná doba
 128. Konateľ s.r.o. ako zamestnanec - študent, čo je výhodné?
 129. prekročenie počtu hodín
 130. pozastavenie živnosti - pracovný pomer
 131. odvody na sociálku
 132. Potvrdenie o nepriznaní daňového bonusu
 133. Daňové priznanie
 134. Uplatnenie NČZD na manželku
 135. možnosť študovať na vysokej škole popri zamestnaní
 136. Danove priznanie v zahranici
 137. Skúšobná doba
 138. Invalidný dôchodca a daňový bonus
 139. odstupne
 140. preradenie na inú prácu
 141. Ochrana odborárov pri skončení prac.pomeru
 142. RZ za dohodárov
 143. čiastočný invalid
 144. Zamestnanie sa u druheho
 145. práca popri materskej
 146. spätná PN
 147. Štatistický výkaz Práca2-04
 148. RZD - manželka , DP manžel
 149. DPO a materská
 150. materska
 151. rodičovský príspevok a príjem
 152. materska
 153. ukončenie PN
 154. rozmyslený pracovný pomer
 155. Uplatnenie NČZD na manželku
 156. Kategorie pracovníkov
 157. mzda predavačky
 158. úrad práce - doklady
 159. Nezamestnaný a DoVP
 160. dovolenka - presun zamestnanca od SZČO do s.r.o.
 161. vysoká absencia - PN
 162. dovolenka na sviatok v neptretrzitej prevadzke
 163. Opravné kvartálne hlásenie
 164. Dovolenka v MŠ
 165. nárok na odstupné
 166. DoVP vs ???
 167. Rocne zuctovanie dane
 168. DDS zo sociálneho fondu
 169. Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne
 170. Odvody do SP a ZP
 171. opravný výkaz do soc.poisťovne
 172. Preradenie na inu vhodnu pracu
 173. potvrdenie o príjmoch pre účely ZP
 174. Základ dane
 175. DDS - III. pilier
 176. Odvody do SP od 1.1.2008
 177. Výpoveď v ČR
 178. stupne náročnosti pracovných miest
 179. Výsluhový dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov
 180. Cudzinec zamestnáva cudzinca
 181. odvody studenta a SZCO do SP a ZP
 182. Nezdaniteľná suma u cudzinca
 183. Vydanie potvrdenia o zamestnani od zamestnavatela - zivnostnika
 184. Invalidný občan a odvody zo mzdy od 1.1.2008
 185. Dovolenka - počet dní
 186. Výpoveď
 187. pohľadávka živnostníka a ZP
 188. Ukončenie PN a nová PN
 189. VZ a Vypocet odvodu do SP
 190. víkendová nedocenená práca
 191. Ďalšia DOVP u toho istého zamestnávateľa - nové doklady?
 192. Úrazové poistenie a minimálny vymeriavací základ
 193. ODVODY DO SP
 194. mesačné výkazy do ZP elektronicky
 195. zle vyrobené výrobky
 196. Daňové priznania - SR, ČR
 197. Pružný pracovný čas - nesplnený fond
 198. Neplatené voľno
 199. ktoremu zamestnancovi vyplatit cestovne nahrady ?
 200. Materske v 2 statoch?
 201. Neuznanie PN
 202. Dohoda o PČ
 203. original ci kopia?
 204. Mimo evidenčný stav
 205. Dohoda
 206. Vedľajší pracovný pomer
 207. zmena zdravotnej poisťovne
 208. Plán odborného rastu
 209. nárok na dovolenku
 210. Preplatok z roč. zúčt. ZP - účtovanie
 211. Odmenovanie za pracu vo sviatok
 212. skušobna doba a PN
 213. Predčasný starobný dôchodca a práceneschopnosť
 214. Tehotenstvo a skúšobná doba
 215. Dovolenkový priemer
 216. 2.pilier - výpis za 2007
 217. Odchodné
 218. Riadna dovolenka
 219. Príjmy manželky v ČR
 220. Kolko za stravu?
 221. Dovolenka a PN?
 222. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 223. Preplatenie cestovneho?
 224. Potvrdenia na uplatnenie nezd. častí zákl. dane FO podľa par. 11 odst. 4 pís. c Z 595
 225. preplatiť obednú prestávku?
 226. rozdiel v paragrafoch
 227. dobrovolné nemocenské poistenie
 228. pracovná zmluva a súčasne dohoda o pracovnej činnosti
 229. Mzdové príplatky
 230. neplatené sviatky
 231. nezamestnaní a DP
 232. Tvorba SF a mesačná mzda
 233. odvody
 234. závislá činnosť § 5
 235. Výpoveď daná zamestnávateľom
 236. Odstupné
 237. fond pracovnej doby
 238. dvojsmenná prevádzka
 239. Odvody do soc. a zdrav. poistovne
 240. rocne zuctovanie
 241. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 242. PN nepredložená zamestnávateľovi
 243. zdravotná a odvody SZČO 2007 a 2008
 244. Ročné zúčtovanie daní
 245. Konateľ SZČO?
 246. 85% invalidita
 247. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku
 248. Dvojzmenná prevádzka
 249. ZTP a odvody
 250. skončenie pracovného pomeru počas PN