PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku
 2. Dvojzmenná prevádzka
 3. ZTP a odvody
 4. skončenie pracovného pomeru počas PN
 5. Starobný dôchodca a odpočet na manželku
 6. Dôchodca a odvody
 7. ODMENY
 8. Nárok na dovolenku
 9. Ďalší prac.pomer
 10. skončenie RD,nárok na podporu v NZ?
 11. Skončenie dohody o vykonaní práce
 12. Pokles pracovnej činnosti a výpoveď
 13. študent a príkazná zmluva
 14. Ide o pracu na zmeny?
 15. Dan z prijmov FO a zrusena zivotna poistka
 16. ponúknuť inú prácu v rámci prac. pomeru
 17. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD
 18. Dlhodobá PN
 19. Preddavkova dan
 20. daň zrážkou
 21. RZD s príjmami zo zahranicia
 22. Podmienenie vykonania daňového priznania dodaním ORIGINÁLU potvrdenia
 23. Poraďte prosím, čo robiť s dôchodkom?
 24. kde najdem informacie pre zaciatocnika v mzdovom uctovnictve?
 25. Vypoveď a odstupné
 26. Zrážky zo mzdy
 27. Narok na dovolenku 25 dni
 28. ochranná lehota
 29. výpočet čistej mzdy
 30. Pomoc predbežný výpočet dane a odvody
 31. sociálna poisťovňa - prihlásenie po narodení dieťaťa
 32. cestne vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti na vykon st. sluzby
 33. vykazovanie prace
 34. ročné zúčtovanie dane - vysokoškolák
 35. ročné zúčtovanie poistného pre DoVP
 36. nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania
 37. neočakavaný nástup po PN
 38. Diéty
 39. čo v prípade výpovede
 40. Nezrovnalosť v RZZP
 41. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 42. Vyhlásenie - zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 43. dochodkyna podpisala Vyhlasenie a prijem
 44. nárok na stravný lístok
 45. Odvod z neplatne skončeného PP
 46. 2% z dane
 47. ako si prekontrolovať výplatu
 48. Rizikoví zamestnanci
 49. vrátnici - rozvrh prac.času
 50. S.r.o. poskytol OÚP príspevok na zamestnávanie
 51. odvody - dôchodca od 01.01.2008
 52. odpočit. položka - dôchodca
 53. Materska dovolenka - nezamestnanost
 54. Dohoda o prac. cinnosti - stravne listky
 55. akú zmluvu či dohodu?
 56. potvrdenie o príjme z nezavislej činnosti
 57. Vymer.zaklad do ZP?
 58. zamestnankyňa požiadala o RZDP a predsa dostala pokutu
 59. tehotná a nevyhovujúce pracovné podmienky
 60. PN a výpoveď zo strany zamestnanca a §69
 61. Invalidný dôchodok a práca na dohodu
 62. odvody do sociálky
 63. stravné v zahraničí
 64. Slobodná matka a daňový bonus
 65. Pripevky do dochodkoveho poistenia pocas rodicovskej dovolenky
 66. Dohoda o vykonaní práce
 67. Narok na odstupne
 68. Materská dovolenka v roku 1986
 69. Platenie odvodov SZčo
 70. Väzba
 71. Poskytovanie stravy zamestnancom zdarma
 72. Daňový bonus za cely rok?
 73. Starobný dôchodok - asi omyl
 74. prekážky v práci
 75. Zábezpečová pohľadávka
 76. výpočet mzdy
 77. Odmena za hmotnú zodpovednosť
 78. nezdaniteľná časť - potvrdenie
 79. Ukončenie pracovného pomeru - konkurz
 80. prax zamestnanca
 81. Nárok na dovolenku
 82. nárok na odstupné
 83. väzenie
 84. vyššia mzda
 85. nezdaniteľná položka
 86. Platenie sviatkov
 87. Účtovanie o poskytnutej strave
 88. určenie počtu dovolenkových dní
 89. dohoda o zmene pracovných podmienok
 90. štatistika P 1-12
 91. Príručka na mzdy
 92. nárok na dovolenku
 93. Ročné zúčtovanie 2007
 94. Rozhodné obdobie
 95. preplatenie dovolenky pri vypovedi
 96. Zamestnanie v Nemecku
 97. Potvrdenie o návšteve školy
 98. Odvody do SP, ZP
 99. Limit nemocenskej dávky
 100. ELDP - vyplnenie
 101. predčasný dôchodca - zamestnanec
 102. zamestnanec versus práca na živnosť
 103. Daňove priznanie pri PN
 104. Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2007
 105. Nemocenské a prvoplátcovia a dôchodci od 1.1.2008
 106. Telepráca
 107. pracovná cesta a pružný pracovný čas
 108. Zvysenie odvodov do ZP
 109. Dohoda o vykon. prace a vratenie dane
 110. praca studentov
 111. Počet odpracovaných hodín
 112. Neplatne skončený pracovný pomer
 113. minimálna mzda a odvody z nej
 114. Doklady pre zamestnanca pri skončení PP
 115. zmluva o dielo
 116. Dohoda o pracovnej činnosti
 117. Preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru
 118. skrátený pracovný pomer
 119. Limit zarobku pri DoVP pocas materskej?
 120. Kedy čerpať riadnu dovolenku
 121. Odmena hlavného kontrolóra
 122. Peňažná náhrada - nedodržanie výp. doby
 123. danové priznanie typu A
 124. práca na dohody
 125. dohoda o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študenta
 126. RZD
 127. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane
 128. Praca na dohodu pocas materskej a rodicovskej
 129. splatnosť mzdy
 130. tabulka na stravné
 131. zmluva na dobu urcitu a tehotenstvo
 132. Zamestnanec EU zamestnany na Slovensku
 133. som v II.pilieri?
 134. stravne listky
 135. spätné doplatenie daňového bonusu
 136. tvorba soc. fondu od 1.1.2008
 137. Dôležité osobné prekážky v práci
 138. Nočná práca
 139. Zápočet odpracovaných rokov
 140. Rocne hlasenie
 141. Dohodár a vstupná zdrav. prehliadka
 142. mesačná mzda
 143. daňový bonus rozved.rodičov
 144. Zastupovanie zamestnanca
 145. zivnost a pracovny pomer
 146. Nárok na dovolenku
 147. Exekúcia - zamestnanec dlhodobo PN
 148. pracovne jubileum
 149. Chyba v RLFO zaslanom elektronicky
 150. Do sociálnej poisťovne už netreba odovzdávať odhlášky zamestnancov
 151. pozastavenie živnosti a platenie odvodov
 152. Daňové priznanie
 153. Vdovský dôchodok
 154. pracovný pomer na kratsi pracovný čas - tlačivko
 155. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 156. Rodičovský príspevok
 157. zmena platového dekrétu
 158. Konateľ - bez odmeny
 159. Pracovny fond
 160. Exekučný príkaz a dôchodca
 161. potvrdenie o prijmoch v anglictine
 162. RZ 2007
 163. odvody za ciastocne invalidneho dochodcu
 164. 1/2 dnova dovolenka a SL
 165. Výpoved v skusobnej dobe
 166. výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi
 167. cena práce brigádnika
 168. Dohoda o prac.cinnosti???
 169. Daňový bonus
 170. Dochodca - rocne zuctovanie dane
 171. Dan nad 15000sk
 172. odvody do SP od 1.7.08
 173. PRACOVNA ZMLUVA
 174. Pracujúci dôchodca
 175. Potvrdenie chránenej dielne
 176. DoVP a daň z príjmu
 177. DNP - Po skončení pracovného pomeru
 178. Oznámenia pri nástupe na materskú
 179. Konatel - spolocnik a RZD 2007
 180. zdaňovanie preplatených cestovných príkazov
 181. Dôchodca, DoVP a RZD za 2007
 182. Ročné zúčtovanie a zomretý zamestnanec
 183. Exekúcia
 184. podpisy zamestnancov na dochádzke
 185. Dohoda o PČ
 186. Neplatené voľno
 187. Preplatok zo zdravotného roč.zúčtovania
 188. PSD nevysiel
 189. Vypocet dane a odovodov do ZP zo zivnosti
 190. Pracovná zmluva - jej správna obsahová náplň
 191. maximalny matersky prispevok, vyska poistneho
 192. Jednorazove vyrovnanie v DDS
 193. Daňové priznanie
 194. nezaplatené odvody
 195. Invalidný dôchodca a dohoda
 196. Ukoncenie PN
 197. vymeriavací základ pre výpočet MP
 198. materska a dôchodkove poistenie
 199. Výpoveď zamestnávateľa
 200. nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní
 201. Nezdaniteľné minimum
 202. Praca na dohodu pocas RD
 203. mzdova evidencia dôchodcu, evidencia odprac. rokov
 204. Jeden mesiac odpracovaný v zahraničí....
 205. Rodicovska + dohoda o pracovnej cinnosti
 206. Študent a vrátenie dane z ČR
 207. Dohoda podľa §58a
 208. Ročné zúčtovanie dane a dohoda
 209. doktorandka na rodičovskej dovolenke
 210. cudzí štátny príslušník - sociálna poistovňa
 211. DoVP
 212. vyplatenie cestovného zo SF
 213. Príplatok za sobotu, nedeľu
 214. Zmluva na kratší PČ
 215. rodičovské
 216. daňový bonus
 217. Odmeny a jubilejné
 218. Garančný fond-odvody
 219. ide preplatená dovolenká do štvrťročného priemeru
 220. výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti § 63
 221. GARANČNY FOND
 222. Narok na nemocenske davky
 223. Plná a čiastočná invalidka a materská dovolenka
 224. materské 08
 225. Odhláška vo VŠZP
 226. Pomozte mi este znizit danovy zaklad
 227. ročné zúčtovanie a podpora v nezamestnanosti
 228. darčekové poukážky
 229. II. pilier
 230. odstupné - výpočet
 231. Nárok na dovolenku po MD a RD
 232. PN na Slovensku, zamestanie v Taliansku
 233. odvody u invalidnych dôchodcov o viac ako 70%
 234. Prispevok na dopravu zo soc. fondu - tvorba a pouzitie
 235. ročný výkaz o práci
 236. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 237. výkon funkcie konateľa
 238. Nové tlačivo Vyhlásenie
 239. Čerpanie riadnej dovolenky medzi MD a rodičovskou dovolenkou
 240. osobné údaje
 241. Výzva poistencovi na predloženie dokladov
 242. prac.zmluva pre šoféra
 243. termíny na podanie žiadosti o vykonanie RZD
 244. Preplatok na nemocenskom poistení
 245. Prehľad o zrazených preddavkoch - kontrola
 246. Dôchodca na PN po 1.1.2008
 247. ročne zuctovanie podklady
 248. Prekážky v práci
 249. Ako so zúčtovaním dane za rok 2007
 250. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ