PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Exekúcia - zamestnanec dlhodobo PN
 2. pracovne jubileum
 3. Chyba v RLFO zaslanom elektronicky
 4. Do sociálnej poisťovne už netreba odovzdávať odhlášky zamestnancov
 5. pozastavenie živnosti a platenie odvodov
 6. Daňové priznanie
 7. Vdovský dôchodok
 8. pracovný pomer na kratsi pracovný čas - tlačivko
 9. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 10. Rodičovský príspevok
 11. zmena platového dekrétu
 12. Konateľ - bez odmeny
 13. Pracovny fond
 14. Exekučný príkaz a dôchodca
 15. potvrdenie o prijmoch v anglictine
 16. RZ 2007
 17. odvody za ciastocne invalidneho dochodcu
 18. 1/2 dnova dovolenka a SL
 19. Výpoved v skusobnej dobe
 20. výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi
 21. cena práce brigádnika
 22. Dohoda o prac.cinnosti???
 23. Daňový bonus
 24. Dochodca - rocne zuctovanie dane
 25. Dan nad 15000sk
 26. odvody do SP od 1.7.08
 27. PRACOVNA ZMLUVA
 28. Pracujúci dôchodca
 29. Potvrdenie chránenej dielne
 30. DoVP a daň z príjmu
 31. DNP - Po skončení pracovného pomeru
 32. Oznámenia pri nástupe na materskú
 33. Konatel - spolocnik a RZD 2007
 34. zdaňovanie preplatených cestovných príkazov
 35. Dôchodca, DoVP a RZD za 2007
 36. Ročné zúčtovanie a zomretý zamestnanec
 37. Exekúcia
 38. podpisy zamestnancov na dochádzke
 39. Dohoda o PČ
 40. Neplatené voľno
 41. Preplatok zo zdravotného roč.zúčtovania
 42. PSD nevysiel
 43. Vypocet dane a odovodov do ZP zo zivnosti
 44. Pracovná zmluva - jej správna obsahová náplň
 45. maximalny matersky prispevok, vyska poistneho
 46. Jednorazove vyrovnanie v DDS
 47. Daňové priznanie
 48. nezaplatené odvody
 49. Invalidný dôchodca a dohoda
 50. Ukoncenie PN
 51. vymeriavací základ pre výpočet MP
 52. materska a dôchodkove poistenie
 53. Výpoveď zamestnávateľa
 54. nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní
 55. Nezdaniteľné minimum
 56. Praca na dohodu pocas RD
 57. mzdova evidencia dôchodcu, evidencia odprac. rokov
 58. Jeden mesiac odpracovaný v zahraničí....
 59. Rodicovska + dohoda o pracovnej cinnosti
 60. Študent a vrátenie dane z ČR
 61. Dohoda podľa §58a
 62. Ročné zúčtovanie dane a dohoda
 63. doktorandka na rodičovskej dovolenke
 64. cudzí štátny príslušník - sociálna poistovňa
 65. DoVP
 66. vyplatenie cestovného zo SF
 67. Príplatok za sobotu, nedeľu
 68. Zmluva na kratší PČ
 69. rodičovské
 70. daňový bonus
 71. Odmeny a jubilejné
 72. Garančný fond-odvody
 73. ide preplatená dovolenká do štvrťročného priemeru
 74. výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti § 63
 75. GARANČNY FOND
 76. Narok na nemocenske davky
 77. Plná a čiastočná invalidka a materská dovolenka
 78. materské 08
 79. Odhláška vo VŠZP
 80. Pomozte mi este znizit danovy zaklad
 81. ročné zúčtovanie a podpora v nezamestnanosti
 82. darčekové poukážky
 83. II. pilier
 84. odstupné - výpočet
 85. Nárok na dovolenku po MD a RD
 86. PN na Slovensku, zamestanie v Taliansku
 87. odvody u invalidnych dôchodcov o viac ako 70%
 88. Prispevok na dopravu zo soc. fondu - tvorba a pouzitie
 89. ročný výkaz o práci
 90. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 91. výkon funkcie konateľa
 92. Nové tlačivo Vyhlásenie
 93. Čerpanie riadnej dovolenky medzi MD a rodičovskou dovolenkou
 94. osobné údaje
 95. Výzva poistencovi na predloženie dokladov
 96. prac.zmluva pre šoféra
 97. termíny na podanie žiadosti o vykonanie RZD
 98. Preplatok na nemocenskom poistení
 99. Prehľad o zrazených preddavkoch - kontrola
 100. Dôchodca na PN po 1.1.2008
 101. ročne zuctovanie podklady
 102. Prekážky v práci
 103. Ako so zúčtovaním dane za rok 2007
 104. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ
 105. Nadcasy + DDS
 106. zápočtový list
 107. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2007
 108. ročné zúčtovanie a MD, RD
 109. Nárok na PN počas evidencie na UP
 110. Nárok na ZD
 111. priemerný zárobok a vz
 112. Skončenie PP dohodou počas PN
 113. Zdravotné poistenie spoločníka s.r.o.
 114. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 115. štátny zamestnanec a konateľ s.r.o.
 116. Soc. poisťovňa a čistý príjem
 117. Odpočítateľ.položka
 118. okamžitá výpoveď
 119. SZČO + zamestnanec a odvody do SP
 120. E101 alebo Žiadosť o posúdenie príslušnosti?
 121. Ako neplatiť sociálku
 122. kadernička
 123. Priznanie invalidneho dochodku a ukoncenie pracovneho pomeru
 124. Výpis z účtu DSS - príspevky
 125. Dovolenka
 126. Dovolenka_učiteľa
 127. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 128. príjem vo väzení
 129. minimalna mzda
 130. Vypomáhanie rodinných príslušníkov
 131. ČID a platby na zdravotné poistenie
 132. vyziadanie udajov pracovnej anamnezy
 133. Rocne zuctovanie dane 2007 - chyba mesiac, co s tym?
 134. elektronicka vyplatna paska
 135. náhrada výdavkov zamestnanca
 136. OP na manželku a odstupné
 137. Dovolenka
 138. PZ + sprostredkovatelská zmluva
 139. Zrážková daň
 140. daňový bonus
 141. Môže sa zlučiť funkcia ekonomky a veducej školskej jedalne na zaklad. škole?
 142. ako vypočítať priem.evid.počet zamestnancov
 143. 2.pilier a invalidný dôchodok
 144. Chybne vyplatený DB
 145. DOVP a daňové priznanie
 146. výpovedná doba
 147. Pracovný poriadok a nadčasy
 148. Práca v pracovnom pomere a na dohodu - nahlásenie do SP
 149. Výpoveď - zdravotné dôvody
 150. Minimálna mzda od 1.2.2008 a odvody
 151. Ukončenie pracovného pomeru - zamestnanec + súdny znalec
 152. odmena konateľa - odvody
 153. Potvrdenie o prijme FO zo ZC
 154. Nezadniteľná čiastka a odpočet na manželku
 155. odvody na dochodok
 156. MZDY za 12/2007 - do ktoreho roku zauctovat?
 157. TPP - závislá činnosť + dohoda = DP?
 158. Vrátenie DzP v prípade smrti
 159. potvrdenie o príjme fyz.osoby
 160. nekompetentnost mzdarky
 161. Dohoda o PČ, rodičovský príspevok
 162. 3 zmenna prevadzka / nepretrzita prevadzka
 163. PN po 52. týždni
 164. Potvrdenie o príjme pre Nemca ako vysporiadat?
 165. žaloba za nevyplatené stravné
 166. Archivovať zrušenia RLFO?
 167. odvody sprostredkovateľa
 168. DDS - vypovedanie zmluvy
 169. Benefit
 170. co zapocitat do zapoctoveho listu
 171. Nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestannosti
 172. Rodinné prídavky, daňový bonus
 173. poistné od 1.7.2008
 174. Dohoda o vykonaní práce
 175. PN - sociálna poisťovňa
 176. Ročné zúčtovanie pre Dohodárov
 177. Preradenie na inú prácu po RD
 178. DVZ
 179. zmena mzdy na niekoľko mesiacov
 180. Predcasny dochodok a NEukoncenie pracovneho pomeru
 181. Zdrav.poisťovňa - overenie poistn.vzťahu
 182. 2 Dohody o vykonani prace v jednom roku
 183. Manko pri inventarizácii
 184. Predĺžená RD, trvalý pobyt v ČR
 185. PN v čase plynutia výpovednej lehoty
 186. Strata zdravotnej spôsobilosti
 187. prepoistenie
 188. Nevyplatené odchodné
 189. Rozsah hodin na dohodu o pracovnej cinnosti
 190. Nesprávne spočítaná mzda - doplatenie po skončení pracovného pomeru
 191. viac byrokracie pre mamičky na materskej
 192. Nárok na dovolenku po neplatenom voľne
 193. Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
 194. Znížená pracovná schopnosť a plny pracovný úväzok
 195. ročné zúčtovanie daní
 196. Paragraf za darovanie krvi
 197. prehlad o zrazenych preddavkoch
 198. zdaniteľný príjem zo ZČ
 199. Rozvrh pracovnej doby
 200. SZCO - práceneschopný
 201. výpovedná lehota aj odstupné?
 202. študent SZČO - ukončenie denného štúdia
 203. Nezdaniteľná časť základu dane
 204. invalidný dôchodok
 205. Ako vypočítať výšku odvovody do ZP a SP?
 206. Nezamestnaný a Dohoda o prac.činnosti
 207. Poberateľ podpory v nezamestnanosti
 208. dovolenka
 209. ročné zúčtovanie dane
 210. PN
 211. Praca na dohodu a dochodok?
 212. danove priznanie dochodca
 213. prispevok k dochodku na dieta
 214. Náhrada za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej doby - §62 ods. 3.
 215. SZČO a výška príjmov v r.2007
 216. prepustenie v skúšobnej dobe
 217. odvody do socialnej poistovne
 218. dva Tpp
 219. Diety agentúra
 220. Čo so zamestnakyňou?
 221. Vratenie odvodov do SP
 222. študent a mandátna zmluva
 223. Socialne davky
 224. vyplatena PN
 225. invalidný dôchodok - čo treba robiť
 226. zrážka zo mzdy
 227. stravné lístky - poskytovanie je upravené nejakou vyhláškou
 228. Nárok na dovolenku pred nástupom na MD
 229. Odmena dohodnutá v EURO vyplatená v SK
 230. Rodinné prídavky, daňový bonus
 231. Typovanie el. dávky - nefunguje podpis
 232. Práca nadčas nad 150 hodín
 233. cista mzda pre ucely exekucie
 234. Nárok na odstupné - oprava
 235. Nárok na prac. miesto po skončení RD
 236. Práca dlhšia ako 12 hodín
 237. Nezdaniteľná časť 2008
 238. Živnosť alebo pracovný pomer?
 239. RD, vypoved a nastup k novemu zamestnavatelovi
 240. Dôchodca, invalidny dochodok a dohoda a strach??
 241. VZ SZČO
 242. Materská
 243. Sociálna poisťovňa - invalidný dôchodok
 244. MD a práca
 245. Odborova organizacia
 246. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane
 247. cerpanie dovolenky spred MD
 248. Daňový bonus za nezaopatrené dieťa študujúce v ČR
 249. Odchodné a priemerný zárobok
 250. Dohoda o zodpovednosti