PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. kadernička
 2. Priznanie invalidneho dochodku a ukoncenie pracovneho pomeru
 3. Výpis z účtu DSS - príspevky
 4. Dovolenka
 5. Dovolenka_učiteľa
 6. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 7. príjem vo väzení
 8. minimalna mzda
 9. Vypomáhanie rodinných príslušníkov
 10. ČID a platby na zdravotné poistenie
 11. vyziadanie udajov pracovnej anamnezy
 12. Rocne zuctovanie dane 2007 - chyba mesiac, co s tym?
 13. elektronicka vyplatna paska
 14. náhrada výdavkov zamestnanca
 15. OP na manželku a odstupné
 16. Dovolenka
 17. PZ + sprostredkovatelská zmluva
 18. Zrážková daň
 19. daňový bonus
 20. Môže sa zlučiť funkcia ekonomky a veducej školskej jedalne na zaklad. škole?
 21. ako vypočítať priem.evid.počet zamestnancov
 22. 2.pilier a invalidný dôchodok
 23. Chybne vyplatený DB
 24. DOVP a daňové priznanie
 25. výpovedná doba
 26. Pracovný poriadok a nadčasy
 27. Práca v pracovnom pomere a na dohodu - nahlásenie do SP
 28. Výpoveď - zdravotné dôvody
 29. Minimálna mzda od 1.2.2008 a odvody
 30. Ukončenie pracovného pomeru - zamestnanec + súdny znalec
 31. odmena konateľa - odvody
 32. Potvrdenie o prijme FO zo ZC
 33. Nezadniteľná čiastka a odpočet na manželku
 34. odvody na dochodok
 35. MZDY za 12/2007 - do ktoreho roku zauctovat?
 36. TPP - závislá činnosť + dohoda = DP?
 37. Vrátenie DzP v prípade smrti
 38. potvrdenie o príjme fyz.osoby
 39. nekompetentnost mzdarky
 40. Dohoda o PČ, rodičovský príspevok
 41. 3 zmenna prevadzka / nepretrzita prevadzka
 42. PN po 52. týždni
 43. Potvrdenie o príjme pre Nemca ako vysporiadat?
 44. žaloba za nevyplatené stravné
 45. Archivovať zrušenia RLFO?
 46. odvody sprostredkovateľa
 47. DDS - vypovedanie zmluvy
 48. Benefit
 49. co zapocitat do zapoctoveho listu
 50. Nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestannosti
 51. Rodinné prídavky, daňový bonus
 52. poistné od 1.7.2008
 53. Dohoda o vykonaní práce
 54. PN - sociálna poisťovňa
 55. Ročné zúčtovanie pre Dohodárov
 56. Preradenie na inú prácu po RD
 57. DVZ
 58. zmena mzdy na niekoľko mesiacov
 59. Predcasny dochodok a NEukoncenie pracovneho pomeru
 60. Zdrav.poisťovňa - overenie poistn.vzťahu
 61. 2 Dohody o vykonani prace v jednom roku
 62. Manko pri inventarizácii
 63. Predĺžená RD, trvalý pobyt v ČR
 64. PN v čase plynutia výpovednej lehoty
 65. Strata zdravotnej spôsobilosti
 66. prepoistenie
 67. Nevyplatené odchodné
 68. Rozsah hodin na dohodu o pracovnej cinnosti
 69. Nesprávne spočítaná mzda - doplatenie po skončení pracovného pomeru
 70. viac byrokracie pre mamičky na materskej
 71. Nárok na dovolenku po neplatenom voľne
 72. Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
 73. Znížená pracovná schopnosť a plny pracovný úväzok
 74. ročné zúčtovanie daní
 75. Paragraf za darovanie krvi
 76. prehlad o zrazenych preddavkoch
 77. zdaniteľný príjem zo ZČ
 78. Rozvrh pracovnej doby
 79. SZCO - práceneschopný
 80. výpovedná lehota aj odstupné?
 81. študent SZČO - ukončenie denného štúdia
 82. Nezdaniteľná časť základu dane
 83. invalidný dôchodok
 84. Ako vypočítať výšku odvovody do ZP a SP?
 85. Nezamestnaný a Dohoda o prac.činnosti
 86. Poberateľ podpory v nezamestnanosti
 87. dovolenka
 88. ročné zúčtovanie dane
 89. PN
 90. Praca na dohodu a dochodok?
 91. danove priznanie dochodca
 92. prispevok k dochodku na dieta
 93. Náhrada za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej doby - §62 ods. 3.
 94. SZČO a výška príjmov v r.2007
 95. prepustenie v skúšobnej dobe
 96. odvody do socialnej poistovne
 97. dva Tpp
 98. Diety agentúra
 99. Čo so zamestnakyňou?
 100. Vratenie odvodov do SP
 101. študent a mandátna zmluva
 102. Socialne davky
 103. vyplatena PN
 104. invalidný dôchodok - čo treba robiť
 105. zrážka zo mzdy
 106. stravné lístky - poskytovanie je upravené nejakou vyhláškou
 107. Nárok na dovolenku pred nástupom na MD
 108. Odmena dohodnutá v EURO vyplatená v SK
 109. Rodinné prídavky, daňový bonus
 110. Typovanie el. dávky - nefunguje podpis
 111. Práca nadčas nad 150 hodín
 112. cista mzda pre ucely exekucie
 113. Nárok na odstupné - oprava
 114. Nárok na prac. miesto po skončení RD
 115. Práca dlhšia ako 12 hodín
 116. Nezdaniteľná časť 2008
 117. Živnosť alebo pracovný pomer?
 118. RD, vypoved a nastup k novemu zamestnavatelovi
 119. Dôchodca, invalidny dochodok a dohoda a strach??
 120. VZ SZČO
 121. Materská
 122. Sociálna poisťovňa - invalidný dôchodok
 123. MD a práca
 124. Odborova organizacia
 125. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane
 126. cerpanie dovolenky spred MD
 127. Daňový bonus za nezaopatrené dieťa študujúce v ČR
 128. Odchodné a priemerný zárobok
 129. Dohoda o zodpovednosti
 130. MD - založenie s.r.o.
 131. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 132. platový výmer
 133. Ročné zúčtovanie dane
 134. Obmedzenie prenosu dovolenky zamestnávateľom
 135. povinné nemocenské poistenie
 136. Úraz-vymeriavací základ
 137. PN a fláka sa
 138. Prémie nevyplatenie
 139. oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi
 140. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007
 141. znalec ad hoc
 142. skončenie PP
 143. Daňové priznanie, PN + materská
 144. Vyjadrenie zamestnávateľa k výpovedi
 145. spoločná hmotná zodpovednosť
 146. Zrážky - pôžička
 147. RZZP dôchodca na skr.prac.úvazok
 148. Nedoplatky z ročného zúčtovania dane
 149. Prepočítanie starobného dôchodku
 150. Dovolenka,nezdaniteľné minimum
 151. konatel zamestnancom?
 152. Práca strážnikov
 153. Príjem na rodičovskej dovolenke
 154. Výkaz o počte zamestnancov
 155. prepadnutá dovolenka
 156. stravné lístky
 157. Vdova - nárok na vdovský dôchodok?
 158. úmrtie zamestnanca
 159. Hlásenie ukončenie PN zdravotnej poisťovni
 160. rozdiel v odvodoch v dec.07
 161. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 162. pravdepodobný denný VZ na urcenie výšky ND
 163. Prehľad o štvrťročných preddavkoch
 164. min. vymeriavací základ pre ND
 165. Odvod za nezamestnavanie ZP za rok 2007
 166. odhlasenie zo socialnej a zdravotnej poistovne
 167. Výpoveď daná zamestnávateľom
 168. oslobodenie od platenia do SP
 169. člen predstavenstva - materská
 170. Pokuta
 171. úprava platov pedagogických pracovníkov od 1.1.2008
 172. Pozastavenie SZCO a novy prac. pomer
 173. Odchodné
 174. pracovná neschopnosť
 175. študenti
 176. dieťa a nezdaniteľná časť
 177. dôchodca
 178. Vyška dôchodku
 179. mimoriadna odmena dohodárovi
 180. pihlaška do Soc.poisťovne- DOVP
 181. OČR-odvolanie proti rozhodnutiu vo veci výšky vyplateného ošetrovného???
 182. Výstup z materskej
 183. Tvorba rezervy na dovolenku + RZZP 2007
 184. PNka štátnych zamestnancov
 185. povinnosť vydať potvrdenie o príjme dohodárovi
 186. vymeriavací základ zamestnanca
 187. čiastočný úväzok
 188. Vymeriavací základ pri absencii
 189. pracovné víza občana USA v SR
 190. dôchodcovia a ročné zúčtovanie dane
 191. Vypoved zo zamestnania
 192. Skončenie pracovného pomeru
 193. Kto platí zdravotnú?
 194. Prokurista
 195. SPRÁVNY výpočet priemerný zárobok na PPÚ
 196. zakladna vymera dovolenky na rok 2008
 197. Vztah k soc. poistovni
 198. materska dovolenka
 199. SZČO - tabuľka odvodov od 1.1.2008
 200. Aká výška VZ do SP a ZP
 201. Výpoveď daná zamestnancom §69
 202. Doplatok k minimálnej mzde
 203. nezdaniteľné časti základu dane
 204. preplatenie cestovneho pripoistenia
 205. Zahr. zamestnanec s miestom výkonu práce na Slovensku
 206. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, zamestnankyňa RP
 207. krátenie odpočítateľnej položky
 208. Ročné zúčtovanie dane a materská, rodičovský príspevok
 209. Prekážky v práci a nárok na dovolenku
 210. Rozdeleny zisk s.r.o. a zdravotne poistenie
 211. Kratší pracovný pomer
 212. Zamestnanie dôchodcu
 213. Materská dovolenka
 214. Odchod do dôchodku
 215. obcerstvenie v lietadle ako strava?
 216. Prečerpaná dovolenka
 217. vykázanie zrážkovej dane v štvrťročnom prehľade
 218. exekucia
 219. pracovná zmluva, mandátna zmluva
 220. Roč.zúčt.dane bývalému zamestnancovi
 221. PN dochodca
 222. Podmienky evidencie na ÚP
 223. Výpočet odvodu do fondov živnostníka
 224. skončenie pracovného pomeru
 225. Povinnosti mzdárok a mzdárov na prelome rokov 2007/2008
 226. Študent a potvrdenie o príjme
 227. možnosť zvýšenia si materského príspevku
 228. Úrazové poistenie
 229. Odstupne
 230. diety
 231. česká pn-ka
 232. Absencia - nasledne okamžité skončenie
 233. Kratší pracovný čas
 234. konateľ a sviatok
 235. nevyčerpaná dovolenka - účtovanie
 236. Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom zariadení
 237. zmena poisťovne
 238. Minimálne odvody
 239. Vydieranie zamestnavatelom?
 240. Nárok na 7 dni lekarskeho osetrenia (paragraf)
 241. Dovolenka
 242. výpoveď v skúšobnej dobe
 243. výpoveď a PN
 244. Doplatiť do minimálnej mzdy?
 245. vypoved, nevycerpana dovolenka
 246. dochodca+dohoda
 247. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo
 248. čistá mzda
 249. Soc. poistovna - informacia o stave individualneho uctu poistenca
 250. nástup na materskú a nárok na dovolenku