PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda o zodpovednosti
 2. MD - založenie s.r.o.
 3. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom
 4. platový výmer
 5. Ročné zúčtovanie dane
 6. Obmedzenie prenosu dovolenky zamestnávateľom
 7. povinné nemocenské poistenie
 8. Úraz-vymeriavací základ
 9. PN a fláka sa
 10. Prémie nevyplatenie
 11. oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi
 12. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007
 13. znalec ad hoc
 14. skončenie PP
 15. Daňové priznanie, PN + materská
 16. Vyjadrenie zamestnávateľa k výpovedi
 17. spoločná hmotná zodpovednosť
 18. Zrážky - pôžička
 19. RZZP dôchodca na skr.prac.úvazok
 20. Nedoplatky z ročného zúčtovania dane
 21. Prepočítanie starobného dôchodku
 22. Dovolenka,nezdaniteľné minimum
 23. konatel zamestnancom?
 24. Práca strážnikov
 25. Príjem na rodičovskej dovolenke
 26. Výkaz o počte zamestnancov
 27. prepadnutá dovolenka
 28. stravné lístky
 29. Vdova - nárok na vdovský dôchodok?
 30. úmrtie zamestnanca
 31. Hlásenie ukončenie PN zdravotnej poisťovni
 32. rozdiel v odvodoch v dec.07
 33. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 34. pravdepodobný denný VZ na urcenie výšky ND
 35. Prehľad o štvrťročných preddavkoch
 36. min. vymeriavací základ pre ND
 37. Odvod za nezamestnavanie ZP za rok 2007
 38. odhlasenie zo socialnej a zdravotnej poistovne
 39. Výpoveď daná zamestnávateľom
 40. oslobodenie od platenia do SP
 41. člen predstavenstva - materská
 42. Pokuta
 43. úprava platov pedagogických pracovníkov od 1.1.2008
 44. Pozastavenie SZCO a novy prac. pomer
 45. Odchodné
 46. pracovná neschopnosť
 47. študenti
 48. dieťa a nezdaniteľná časť
 49. dôchodca
 50. Vyška dôchodku
 51. mimoriadna odmena dohodárovi
 52. pihlaška do Soc.poisťovne- DOVP
 53. OČR-odvolanie proti rozhodnutiu vo veci výšky vyplateného ošetrovného???
 54. Výstup z materskej
 55. Tvorba rezervy na dovolenku + RZZP 2007
 56. PNka štátnych zamestnancov
 57. povinnosť vydať potvrdenie o príjme dohodárovi
 58. vymeriavací základ zamestnanca
 59. čiastočný úväzok
 60. Vymeriavací základ pri absencii
 61. pracovné víza občana USA v SR
 62. dôchodcovia a ročné zúčtovanie dane
 63. Vypoved zo zamestnania
 64. Skončenie pracovného pomeru
 65. Kto platí zdravotnú?
 66. Prokurista
 67. SPRÁVNY výpočet priemerný zárobok na PPÚ
 68. zakladna vymera dovolenky na rok 2008
 69. Vztah k soc. poistovni
 70. materska dovolenka
 71. SZČO - tabuľka odvodov od 1.1.2008
 72. Aká výška VZ do SP a ZP
 73. Výpoveď daná zamestnancom §69
 74. Doplatok k minimálnej mzde
 75. nezdaniteľné časti základu dane
 76. preplatenie cestovneho pripoistenia
 77. Zahr. zamestnanec s miestom výkonu práce na Slovensku
 78. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, zamestnankyňa RP
 79. krátenie odpočítateľnej položky
 80. Ročné zúčtovanie dane a materská, rodičovský príspevok
 81. Prekážky v práci a nárok na dovolenku
 82. Rozdeleny zisk s.r.o. a zdravotne poistenie
 83. Kratší pracovný pomer
 84. Zamestnanie dôchodcu
 85. Materská dovolenka
 86. Odchod do dôchodku
 87. obcerstvenie v lietadle ako strava?
 88. Prečerpaná dovolenka
 89. vykázanie zrážkovej dane v štvrťročnom prehľade
 90. exekucia
 91. pracovná zmluva, mandátna zmluva
 92. Roč.zúčt.dane bývalému zamestnancovi
 93. PN dochodca
 94. Podmienky evidencie na ÚP
 95. Výpočet odvodu do fondov živnostníka
 96. skončenie pracovného pomeru
 97. Povinnosti mzdárok a mzdárov na prelome rokov 2007/2008
 98. Študent a potvrdenie o príjme
 99. možnosť zvýšenia si materského príspevku
 100. Úrazové poistenie
 101. Odstupne
 102. diety
 103. česká pn-ka
 104. Absencia - nasledne okamžité skončenie
 105. Kratší pracovný čas
 106. konateľ a sviatok
 107. nevyčerpaná dovolenka - účtovanie
 108. Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom zariadení
 109. zmena poisťovne
 110. Minimálne odvody
 111. Vydieranie zamestnavatelom?
 112. Nárok na 7 dni lekarskeho osetrenia (paragraf)
 113. Dovolenka
 114. výpoveď v skúšobnej dobe
 115. výpoveď a PN
 116. Doplatiť do minimálnej mzdy?
 117. vypoved, nevycerpana dovolenka
 118. dochodca+dohoda
 119. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo
 120. čistá mzda
 121. Soc. poistovna - informacia o stave individualneho uctu poistenca
 122. nástup na materskú a nárok na dovolenku
 123. Označenie zamestnancov
 124. príspevok na MD a externé štúdium
 125. Zamestnávateľ má vysoké nároky - chcem dať výpoveď
 126. personalista, konzultant, náborár
 127. Odvody do ZP
 128. Je možné odísť do predčasného dôchodku v roku 2008?
 129. dohodár - odhláška na konci roka?
 130. Nezdaniteľná časť na manželku
 131. Evidencia pracovneho casu
 132. Odmeňovanie vo verejnej správe
 133. 2. pilier
 134. Skolenie
 135. Nárok na dovolenku pri PN
 136. Hlasenie, ked nemam zamestnanca?
 137. BPS alebo polovicny uvazok
 138. Práca cez víkend a stravné
 139. vymeriavací základ
 140. 2.pilier a dochodcovia
 141. Materská po x-tý krát
 142. zrážková daň, hromadná úhrada
 143. Výpoveď v skúšobnej dobe
 144. Odvody a nové prac. zmluvy
 145. práca na dohodu a daňové zúčtovanie
 146. Príjem na dohodu a daňové priznanie
 147. materska u SZCO
 148. Žiadosť o prídavok na dieťa?
 149. Dvojita vypoved
 150. PP na dobu urcitu
 151. ZP zamestnanec na OČR
 152. Odpočítateľná položka na dieťa
 153. Ročné zúčtovanie dane - povinnosť
 154. Výsluhový dôchodca - odvody ZP
 155. Obedy a stravné lístky
 156. dôchodca zamestnanec
 157. evidencia prac. času
 158. Ochranná lehota - nemocenské poistenie
 159. príplatok za pracovnú pohotovosť
 160. ulava na dani a danovy bonus
 161. Neplatenie poistného
 162. Študijné voľno
 163. funkcia konateľa len na základe spoločen.zmluvy
 164. Platí po výpovedi zamestnávateľ PN
 165. Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na ZP za rok 2007
 166. Daňový bonus - študent a zároveň SZČO
 167. Nárok na výsledkovú odmenu
 168. Dôchodok v r. 2006
 169. prac cas a zahr.prac.cesta
 170. narodenie babatka a volno
 171. Nárok na dovolenku
 172. Daňový bonus chce poberať matka
 173. Nejaké zmeny v SP ?
 174. Dohoda o vykonaní práce
 175. Žiadosť o materské
 176. ZŤP
 177. prijmy za rok 2007
 178. Spoločník a ZP
 179. maximálna mzda študenta
 180. II.Pilier
 181. Preplatenie nevyčerpenie dovolenky po materskej dovolenke
 182. Daň zo mzdy
 183. Daň zo mzdy
 184. Platnosť skúšobnej doby
 185. szčo invalid odvody
 186. materská a PN 2008
 187. minimálna mzda
 188. Odvody z preplatenej dovolenky
 189. zdravotná za pár dní
 190. Dovolenka za rok 2007
 191. Soc fond prenos zostatku do 01/2008?
 192. Zamestnávanie cudzinca mimo územia SR
 193. Materská a rodicovská dovolenka
 194. SP - prerusena zivnost
 195. Minimálna mzda
 196. Dohoda
 197. Dôch. pripoistenie pri stabilnom plate
 198. rezerva na nevyčerpanú dovolenku a priemer
 199. Poradenstvo mzdy a personalistika
 200. praca na dohodu vs. vdovsky a sirotsky dochodok
 201. Sociálna poisťovňa - nedoplatok
 202. Dôchodca a prihláška do SP
 203. Zmena pracovnej zmluvy
 204. Zamestnanie invalidného dôchodcu
 205. Zápočtový list EU
 206. Nástup na materskú dovolenku a pracovný pomer na dobu určitú
 207. Zákon o minimálnej mzde
 208. Zmena min.mzdy a dopad na VZ
 209. ukoncenie v skusobnej lehote pocas PN
 210. Materská 2008
 211. Prerušenie pracovného pomeru na dobu určitú
 212. Cestovné
 213. minimalne zdravotne odvody
 214. Návrat z Írska a príspevok z UPSVR
 215. Dohoda o vykonaní práce
 216. sestra zamestnana u brata
 217. Neplatené voľno a odvod ZP
 218. PN a sviatok
 219. sviatok
 220. Vyplatenie mzdy a odvody
 221. Výpočet mzdy
 222. Predĺženie dohody o PČ
 223. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 224. VZ pocas MD,RD
 225. Vyhlásenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení
 226. Invalidný dôchodca, zápočtový list
 227. Krátenie dovolenky
 228. SZČO alebo zamestnanec
 229. skončenie PP
 230. Predlžovanie PP a opätovné dohodnutie
 231. Lehota na ukončenie kontroly z IP
 232. Ide Vám podateľňa v SP?
 233. Plánovací kalendár na rok 2008
 234. nárok na dovolenku 2008
 235. poukážky zo social.fondu zdanenie
 236. Zápočtový list
 237. Zamestnanci u živnostníka
 238. materská
 239. skúšobná doba a nástup na PN
 240. Dohodnutie prac. pomeru na dobu urcitu
 241. pracovny pomer na dobu urcitu a marodka
 242. odvody pri dohode o vykonaní práce
 243. Môžeme predĺžiť dohodu o prac.činnosti?
 244. doktoranti - odvodová povinnosť
 245. urážka nadriadeného
 246. zmena evidencie v SP
 247. fixná a pohyblivá časť mzdy
 248. rodicovsky prispevok
 249. EZU - RLFO
 250. minimálna mzda