PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. personalista, konzultant, náborár
 2. Odvody do ZP
 3. Je možné odísť do predčasného dôchodku v roku 2008?
 4. dohodár - odhláška na konci roka?
 5. Nezdaniteľná časť na manželku
 6. Evidencia pracovneho casu
 7. Odmeňovanie vo verejnej správe
 8. 2. pilier
 9. Skolenie
 10. Nárok na dovolenku pri PN
 11. Hlasenie, ked nemam zamestnanca?
 12. BPS alebo polovicny uvazok
 13. Práca cez víkend a stravné
 14. vymeriavací základ
 15. 2.pilier a dochodcovia
 16. Materská po x-tý krát
 17. zrážková daň, hromadná úhrada
 18. Výpoveď v skúšobnej dobe
 19. Odvody a nové prac. zmluvy
 20. práca na dohodu a daňové zúčtovanie
 21. Príjem na dohodu a daňové priznanie
 22. materska u SZCO
 23. Žiadosť o prídavok na dieťa?
 24. Dvojita vypoved
 25. PP na dobu urcitu
 26. ZP zamestnanec na OČR
 27. Odpočítateľná položka na dieťa
 28. Ročné zúčtovanie dane - povinnosť
 29. Výsluhový dôchodca - odvody ZP
 30. Obedy a stravné lístky
 31. dôchodca zamestnanec
 32. evidencia prac. času
 33. Ochranná lehota - nemocenské poistenie
 34. príplatok za pracovnú pohotovosť
 35. ulava na dani a danovy bonus
 36. Neplatenie poistného
 37. Študijné voľno
 38. funkcia konateľa len na základe spoločen.zmluvy
 39. Platí po výpovedi zamestnávateľ PN
 40. Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na ZP za rok 2007
 41. Daňový bonus - študent a zároveň SZČO
 42. Nárok na výsledkovú odmenu
 43. Dôchodok v r. 2006
 44. prac cas a zahr.prac.cesta
 45. narodenie babatka a volno
 46. Nárok na dovolenku
 47. Daňový bonus chce poberať matka
 48. Nejaké zmeny v SP ?
 49. Dohoda o vykonaní práce
 50. Žiadosť o materské
 51. ZŤP
 52. prijmy za rok 2007
 53. Spoločník a ZP
 54. maximálna mzda študenta
 55. II.Pilier
 56. Preplatenie nevyčerpenie dovolenky po materskej dovolenke
 57. Daň zo mzdy
 58. Daň zo mzdy
 59. Platnosť skúšobnej doby
 60. szčo invalid odvody
 61. materská a PN 2008
 62. minimálna mzda
 63. Odvody z preplatenej dovolenky
 64. zdravotná za pár dní
 65. Dovolenka za rok 2007
 66. Soc fond prenos zostatku do 01/2008?
 67. Zamestnávanie cudzinca mimo územia SR
 68. Materská a rodicovská dovolenka
 69. SP - prerusena zivnost
 70. Minimálna mzda
 71. Dohoda
 72. Dôch. pripoistenie pri stabilnom plate
 73. rezerva na nevyčerpanú dovolenku a priemer
 74. Poradenstvo mzdy a personalistika
 75. praca na dohodu vs. vdovsky a sirotsky dochodok
 76. Sociálna poisťovňa - nedoplatok
 77. Dôchodca a prihláška do SP
 78. Zmena pracovnej zmluvy
 79. Zamestnanie invalidného dôchodcu
 80. Zápočtový list EU
 81. Nástup na materskú dovolenku a pracovný pomer na dobu určitú
 82. Zákon o minimálnej mzde
 83. Zmena min.mzdy a dopad na VZ
 84. ukoncenie v skusobnej lehote pocas PN
 85. Materská 2008
 86. Prerušenie pracovného pomeru na dobu určitú
 87. Cestovné
 88. minimalne zdravotne odvody
 89. Návrat z Írska a príspevok z UPSVR
 90. Dohoda o vykonaní práce
 91. sestra zamestnana u brata
 92. Neplatené voľno a odvod ZP
 93. PN a sviatok
 94. sviatok
 95. Vyplatenie mzdy a odvody
 96. Výpočet mzdy
 97. Predĺženie dohody o PČ
 98. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 99. VZ pocas MD,RD
 100. Vyhlásenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení
 101. Invalidný dôchodca, zápočtový list
 102. Krátenie dovolenky
 103. SZČO alebo zamestnanec
 104. skončenie PP
 105. Predlžovanie PP a opätovné dohodnutie
 106. Lehota na ukončenie kontroly z IP
 107. Ide Vám podateľňa v SP?
 108. Plánovací kalendár na rok 2008
 109. nárok na dovolenku 2008
 110. poukážky zo social.fondu zdanenie
 111. Zápočtový list
 112. Zamestnanci u živnostníka
 113. materská
 114. skúšobná doba a nástup na PN
 115. Dohodnutie prac. pomeru na dobu urcitu
 116. pracovny pomer na dobu urcitu a marodka
 117. odvody pri dohode o vykonaní práce
 118. Môžeme predĺžiť dohodu o prac.činnosti?
 119. doktoranti - odvodová povinnosť
 120. urážka nadriadeného
 121. zmena evidencie v SP
 122. fixná a pohyblivá časť mzdy
 123. rodicovsky prispevok
 124. EZU - RLFO
 125. minimálna mzda
 126. Vzor pracovnej zmluvy v nemeckom alebo anglickom jazyku
 127. Darovanie krvi & zdanenie príspevku zo soc.fondu
 128. Preco socialna poistovna pristupuje k povinnosti plateniu odvodov dvojakym metrom?
 129. Výpočet nadčasov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 130. Generalny pardon na odvody do SP a prideľovanie IČO
 131. ukočenie prac.pomeru dohodou
 132. Nová výpoveď?
 133. invalidny dochodca a licencna zmluva
 134. Zamestnanec v ČR odhlásený zo zdrav.poisťovne sa preukázal kartičkou poistenca
 135. živnostník a pracovný úraz
 136. narok na dovolenku
 137. "Zlodej"
 138. dohoda o brig.práci štud. - koľko hodín môže odpracovať
 139. Tlačivá - žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 140. Rozvrhnutie pracovného času
 141. Nezamestnaný ČID a plný ID na úrade práce a odvody do sociálnej poisťovne
 142. slovenský doktorand v ČR, sk ročné zúčtovanie poistného
 143. dochádzkové lístky zamestnancov - povinnosť úschovy?
 144. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 145. Vreckové - účtovanie
 146. Nárok na daňový bonus - dôchodca
 147. Výška príjmu za rok 2007 - SP
 148. Nepeňažná zložka mzdy
 149. žena na RD + dobrovoľne nezamestnaná + zamestnanec
 150. Platové tarify od 1.1.2008
 151. výpočet odvodov
 152. študent - brigáda - odhláška/prihláška 31.12.2007 ???
 153. Pracovný čas
 154. Datum na poukazanie odvodov
 155. Materská dovolenka a skušobná doba
 156. maximálny zárobok študenta
 157. odstupné - uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 158. ako zvýšiť príjem zamestnancom
 159. Dobrovolne nemocenske poistenie
 160. dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy?
 161. evidenčný list - stačí mi kópia?
 162. Príkazná zmluva
 163. nezaopatrené dieťa a PnD
 164. Odvody a vdovske
 165. Odhlásenie dohodárov zo Soc.poisťovne k 31.12.2007
 166. Neplatené voľno a praceneschopnosť
 167. Zrušenie živnosti a sociálny fond
 168. dohoda
 169. stravné lístky - s.r.o.
 170. Výpoveď daná zamestnávateľom bez odstupného
 171. Zakonnik prace v anglickom jazyku
 172. tlačivo ukončenie PP v skúš.dobe
 173. Rodičovský príspevok a spoločník v s.r.o.
 174. Zákon o sociálnom poistení - zmeny od 01. 01. 2008
 175. Neplatené volno
 176. ukončenie materskej dovolenky
 177. Odmeny členom výboru v NO
 178. Povinný prídel do Sociálneho fondu
 179. PN namiesto MD?
 180. splatkovy kalendar - socialna poistovna
 181. Exekúcia
 182. zápočtový list
 183. ďalšie predĺženie pracovného pomeru
 184. Mzda pri PN-porušenie liečebného režimu
 185. Oznamovacia povinnosť - EXE
 186. Skúšobná doba, PN a ukončenie PP
 187. praca cez rodičovsku dovolenku
 188. vym zaklady pri PN
 189. sociálna poisťovňa - zase problém
 190. dovolenka pri skonceni PP
 191. Sociálna poisťovňa si robí čo chce?
 192. FO, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na ID
 193. Prečo nedávať výpoveď ku koncu roka?
 194. RLFO na soc. poist.- farebné tlačivo
 195. nová s.r.o.
 196. SZČO a materská
 197. Dohoda o vykonaní práce a koniec roka
 198. preradenie zamestanca
 199. stiahnutie žiadosti
 200. Čerpanie náhradného voľna
 201. Výkazy, daň z príjmu ......
 202. DOVOLENKA ZA ROK 2006
 203. Pracovná zmluva - zmena
 204. Stravné lístky
 205. Pracovný pomer
 206. občan ČR - RZD
 207. ELDP
 208. Ochrana osobných údajov
 209. Študent - prerušenie štúdia a odvody
 210. SZČO a PN od 30.5.2005 do 30.5.2006
 211. rodičovský príspevok
 212. Ukončenie pracovného pomeru profesionálneho vojaka
 213. PN-ka a sviatok
 214. preplacanie sukromneho internetu firmou - PROSIM O RADU
 215. vyplata
 216. Pružný pracovný čas
 217. Odchodné
 218. Pracovná cesta - kompenzácia straty času
 219. Ziadost o narok na 25 dni dovolenky
 220. priemer dovolenky konateľa a riaditeľa v jednej osobe
 221. dovolenka alebo preplatený sviatok?
 222. Jubilejné odmeny - odvody do poistovni
 223. porušenie pracovnej disciplíny
 224. Odmena spoločníka s.r.o.
 225. odvod do Sociálnej poisťovne
 226. okamžité ukončenie PP
 227. pracovny uraz
 228. Náhrada za použitie súkromného vozidla na služobné účely
 229. Kto má urobiť daňové priznanie?
 230. doplatok k minimálnej mzde
 231. Výpočet mzdy - náhrady príjmu za chorobu
 232. zamestnanie cudzej štátnej prislušníčky
 233. ZAKONNIK PRACE priepustka
 234. sviatok pripadajúci na sobotu /17.november/
 235. PN a SZČO
 236. Absencia
 237. Vianočné odmeny - odvody do poistovni
 238. Cesta do zahraničia
 239. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 240. zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 241. Podpora v nezamestnanosti
 242. Sociálny fond §6
 243. Výpoveď
 244. Výpovedná doba
 245. dohoda pocas RD
 246. dovolenka - rátanie nároku
 247. Cestovné & Sociálny fond
 248. kontrola PN zo SP pri rizikovom tehotenstve
 249. Študent, dôchodca na DoPČ - RZ ZP
 250. rodičovský príspevok