PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako môžem ukončiť dohodu o pracovnej činnosti s človekom po porážke?
 2. Zaratavaju sa dni, vikendy pocas ocr do pracovneho fondu?
 3. Aká sa minimálna hod.sadzba pri Dohode o brig.pr.študentov?
 4. Pracovný pomer na dobu určitú a PN
 5. Vyska mzdy
 6. Vyska odvodov
 7. Reťazový pôrod a nárok na dovolenku
 8. ID
 9. praca cez sviatky 25.12.,26,12.,1.1.,velkonocna nedela
 10. Exekucia zamestnanca na Dohodu o prac.cinnosti
 11. Dohoda o pracovnej činnosti-odvody
 12. Danovy bonus na dieta za jeden mesiac.
 13. Pravdepodobny zarobok
 14. Skrátenie pracovného úväzku - rozviazanie pracovného pomeru.
 15. Definícia pojmu "týždenne" pri dohodách.
 16. Ako môžem zamestnať cez prázdniny absolventa základnej školy, ktorý už dovŕšil 15 rokov a je prijatý na strednú školu?
 17. Preradenie do nizsej platovej triedy pocas rodicovskej dovolenky
 18. Práca vo sviatok
 19. dlhodobo nezamestnany - splnenie podmienok
 20. rodinné prídavky
 21. Ukoncenie PP
 22. Z čoho sa počíta predčasný dôchodok?
 23. Má zamestnávateľ právo nedať mi výplatu???
 24. začiatok pracovného pomeru počas trvania Pn nad 10 dní
 25. Uplatnenie NČZD u dôchodcu
 26. Dohoda o brigádnickej práci študenta 3. stupňa VŠ
 27. Subeh vypovede a ustnej dohody o skonceni pracovneho pomeru
 28. Text výpovede dohodou podľa §60 spochybnený zamestnávateľom.
 29. Ziadost o znizenie pracovneho uvazku
 30. Môže zamestnanec v lete žiť v zahraničí a pracovať zdomu?
 31. Subeh MD a DVP z pohladu odvodov
 32. Zánik firmy,PN ........dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 33. Aké musí spĺnať požiadavky na výpoveď s odstupným občan SR, ktorý pracuje v českej firme?
 34. Sociálna poisťovňa výkaz poistného nepravidelný príjem -
 35. Dohodár s nepravidelným príjmom a PN
 36. Zrusenie zmluvy s DDS v TB
 37. Práca popri rodičovskom príspevku
 38. Nariadeny nadcas a navsteva lekara
 39. učiteľ a nárok na dovolenku
 40. Štatút študenta pri opakovaní štátnej skúšky
 41. Ako vypočítam Fluktuáciu
 42. dohoda o brigadnickej práci študenta a živnosť
 43. Zmena úväzku.
 44. Krátenie dovolenky pri PN
 45. Prepoistenie do ČR
 46. Mozna skoda sposobena zamestnavatelovi pri DoVP
 47. Zamestnanecke akcie - nepenazny prijem
 48. Štátny zamestnanec- narok na dovolenku
 49. Zamestnanie pracovníka len na jeden mesiac - je lepšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce?
 50. Vypoved pocas trvania Rodicovskej dovolenky
 51. Ak nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, musí mi dať zamestnávateľ výpoveď?
 52. Rozhodné obdobie pre materské.
 53. Výpoveď z org. dôvodov
 54. Navrat otca po materskej dovolenke
 55. nárok na dovolenku po rodičovskej
 56. Príplatok za sťažený výkon
 57. Student a odvodova vynimka
 58. Cestovné náhrady - auto spoločníka/konateľa použité v s.r.o.
 59. výpoveď vrámci skúšobnej doby počas zahraničnej pracovnej cesty
 60. dohoda o PČ - nenastúpenie prvý deň a rovno PN
 61. DoBPŠ_dojednaná pracovná úloha
 62. Ako vypočítam roky?
 63. Zaokrúhlenie dovolenky
 64. príspevok zo sociálneho fondu pozostalým zosnulého zamestnanca
 65. Aká je výška pokuty za nedodržanie výpovednej doby?
 66. Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného dôchodkového poistenia a zamestnania
 67. Doručenie výpovede
 68. Zlučovanie materskej školy.
 69. dodatok k HPP zmena doby urcitej?
 70. Mínusová hrubá mzda - prečerpaná dovolenka
 71. Môžem dostať výpoveď ?
 72. Neplatene volno
 73. PN, dovolenka a možný koniec PP
 74. Uzavretá pracovná zmluva - ako ju zrušiť ešte pred dňom nástupu
 75. klzave voľno pri nerovnomernom prac. čase
 76. Je možné vrátenie odvodov sociálnou poisťovňou?
 77. Aká je maximálna celková mesačná výška odvodov v roku 2017 pri dohode o pracovnej činnosti (administratívna činnosť) v trvaní 12 mesiacov a v rozsahu 8 hodín týždenne pri minimálnej mzde?
 78. Zmena nadriadeného
 79. Môže uchádzačka o prácu mať DoVP u zamestnávateľa na 40dní, kde pred registráciou na UPSVaR pracovala brigádne ako študentka?
 80. Žiadosť o invalidný dôchodok, ako požiadať?
 81. Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ako na ne?
 82. exek.zrážky
 83. Otec pracujúci na HPP, poberajúci matersky príspevok a nahrada prijmu pocas DNP
 84. Môže zamestnávateľ neuznať priepustku od lekára ak nie je na nej vyznačený čas ale len dátum?
 85. Nárok na opätovnú dávku v nezamestnanosti
 86. Dokumenty v xls
 87. Potvrdenie ZĽa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti?
 88. Vymeriavací základ PN zamestnanec?
 89. Pravdepodobný vymeriavací základ pri reťazovej materskej určím z platu dojednaného v zmluve, alebo skutočne dosiahnutý priemer pred prvou materskou?
 90. pracovný čas u poberateľa invalidného dôchodku
 91. Pracovná cesta počas skúšobnej doby
 92. Daňový bonus na dieťa ktoré nežije s daňovníkom v spoločnej domácnosti.
 93. Zamestnávateľ mi ukrátil dovolenkový príspevok nakoľko som vo výpovednej lehote. Má na to právo?
 94. potrebuje szčo ako konzultanta odborneho kuchara, v pripade kuchara szčo bude odmena za pracu faktúra?
 95. potrebujem poradit pri opätovnom prihlaseni szčo do portálu dôvery
 96. Aktuálny (podľa možnosti bezplatný, neobmedzený počtom použití) formulár zápočtu rokov, kde ho nájsť ?
 97. Agentura Sia Facillity
 98. patrí daňový bonus aj v mesiaci keď dieťa dokončí školu?
 99. bonus versus medziročník
 100. Má nárok na zamestnaneckú prémiu ?
 101. Musí mať každý zamestnanec podpísanú náplň práce?
 102. Mala by som dostať zaplatený nadčas za tábor s deťmi?
 103. Neplatene volno, §136 Zz a odvody
 104. Školenie a nemožnosť ukončiť PP zo strany zamestnanca
 105. ake su podmienky pri predlženej neplatenej rodičovskej dovolenke?
 106. Určenie pracovného úväzku
 107. Exekučne zrážky
 108. Má sa moja kamarátka hlásiť na úrad práce, ak ju nezobrali na VŠ a pritom pracuje na dohody?
 109. zneuzitie paragrafu od lekara
 110. Pracovne volno?
 111. Mzdy v MRP K/S
 112. Odhláška z poistovní
 113. Dohoda o pracovnej činnosti na základe predloženého pobytového preukazu občana EÚ
 114. Vyradenie z UP
 115. Vypovedna lehoda pri zastupe pocas RD
 116. Práca vo sviatok_Mesačne odmeňovaný zamestnanec
 117. Opakovaný pracovný pomer a exekúcie.
 118. Doplatok do minimalnej mzdy
 119. Okamžité skončenie p.p. pri zmene kolektívnej zmluvy (štátna služba)
 120. DVP pravidelny prijem - register poistovni
 121. Neplatenie hodín
 122. Zodpovedná osoba
 123. Nárok na daňový bonus na osvojené dieťa po skončení strednej školy a dovŕšení 18 rokov
 124. Nenastúpenie do práce a odchod do zahraničia
 125. Môžem dostať príspevok na mobilitu?
 126. Nárok manžela na paragraf pri sprevádzaní syna k lekárovi počas MD manželky
 127. Zápisnica škodovej komisie
 128. Pracovná doba 1 hodina denne
 129. Vrátené poistné
 130. Poberanie materskej a rodičovskej
 131. úprava prac.času počas leta
 132. nepreplatena dovolenka
 133. Odhlasovanie zo SP
 134. Je protizákonné, pokiaľ zamestnancovi, ktorý nevyužije teplý obed, ktorý zabezpečujeme pre zamestnancov, nedáme stravný lístok?
 135. Podpisanie dodatku k PZ pocas PN
 136. príspevok od štátu pri najdeni prace
 137. 3.kategórie rizikových prác a III.pilier
 138. Zodpovedný zástupca a jeho mzda
 139. Ako ukončiť pracovný pomer po uznaní za invalida nad 70%
 140. Môžem podpísať novú pracovnú zmluvu počas mojej Pn-ky z dôvodu zmeny firmy
 141. Ukončenie PP počas trvania rodičovskej dovolenky
 142. Praca na dohodu a vypovedna lehota
 143. ako napísať výpoved zo zdravotných dôvodov?
 144. Dohoda o vykonaní práce
 145. Lekarka tvrdi, ze musim ukoncit PN
 146. Daňový bonus - práca
 147. Dohoda o pracovnej činnosti
 148. Odborná prax žiaka a DoBPŠ
 149. výpočet dovolenky
 150. Nárok na dovolenku špeciálneho pedagóga v dss
 151. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane?
 152. Živnosť súčasne s Prac. zmluvou
 153. Evidencia dochadzky - homeoffice
 154. prenajaté osobné auto a 1%
 155. exekučný príkaz na zamestnanca - začiatok exekučných zrážok
 156. Ako sa mi vypočíta materská keď sa vraciam z rodičovskej do TPP a nastupujem na MD o znovu o 5 mesiacov?
 157. Čerpanie paragrafu dva dni po sebe
 158. odpracovaný sviatok
 159. ako postupovať pri preplácaní nevyčerpanej dovolenky po skončení PP
 160. Z rodičovskej na materskú
 161. Môže zamestnanec, ktorý mal pracovať vo sviatok aj pracoval, rozhodnúť, že namiesto príplatku 50 % za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok ?
 162. dohodár + evidovaný na ÚP
 163. exekučné zrážky - výživné
 164. Preplatenie zostatkovej dovolenky pri ukončení PN a zároveň prac. pomeru
 165. Preplatený príjem po ukončení PP a ELDP
 166. Odvody zamestnanca - spoločník s podielom 50%
 167. DOBPŠ a pracovný čas
 168. Práca vo sviatok_služobná cesta
 169. Môže dostať zamestnanec výpoveď, ak zastupuje zamestnankyňu počas rod. dovolenky?
 170. Čo treba spľňať pri čiastočnej invalidite keď som SZČO a neplatila sociálne?
 171. szčo + zamestnanie odvody
 172. Ukončenie PP dohodou, nárok na odstupné či odchodné
 173. ELDP
 174. Rodičovská dovolenka, dieťa v MŠ a iný prac. pomer
 175. Rodné číslo zamestnanca na pracovnoprávnych dokumentoch
 176. Môže študent pracovať na TPP?
 177. Zvysenie materskeho - sposob
 178. Materské z dvoch zamestnaní
 179. 3. kategoria rizikových prác - priplatky, 3.pilier?
 180. Príplatok za riadenie
 181. Preplatenie sviatkov
 182. druhá atestácia - dátum preradenia do vyššieho platového stupňa
 183. Je možné že nemá zamestnanec nárok na dovolenku lebo rok bol na PN?
 184. Ako postupovať pri zamestnankyni ktorá nekomunikuje so zamestnávateľom?
 185. DoBPŠ a štatút študenta
 186. Bude vyradený uchádzač o zamestnanie z ÚP po 09.06..2017?
 187. Dohodári evidovani na úrade práce
 188. DoBPŠ a odpracované hodiny
 189. stále pracujem a začal som zároveň poberať dôchodok mám nárok na odstupné ?
 190. Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD po PN+MD+RD
 191. Mám nárok na vyššiu materskú ako minimum?
 192. Nelegálne zamestnávanie - výpomoc dcéry na rodičovskej dovolenke u matky SZČO
 193. Musí sa prihlásiť dohodár (nepravidelný príjem) do ZP keď odpracoval 3 dni v mesiaci, ale nejde mať vyplatenú odmenu za tento mesiac?
 194. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky
 195. Zákaz predaja počas sviatkov po novom
 196. Zmenoví pracovníci a ľubovoľné prehadzovanie zmien
 197. Môže sa absolvent VŠ zaregistrovať na UPRSV na 6 dní, ak si našiel po 6. dňoch zamestnanie?
 198. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 199. Uvoľnenie zamestnanca na zastupiteľstvo-funkcia poslanec
 200. prehľad o zrazených preddavkoch
 201. Ukončenie PP na dobu určitú počas tehotenstva na PN
 202. Invalidný dôchodok
 203. DVZ pre náhradu príjmu, neodpracovaných 90 dní, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 204. gastráče - 55%ceny obeda do výplaty
 205. PNka začiatok a koniec
 206. Môže mladistvý brigádovať v pohostinstve?
 207. Z rodičovskej spat do TPP ale pred nastupom neplanovana gravidita. Chcem do porodu pracovat, je to mozne?
 208. Sociálna poisťovňa - opravy RL FO
 209. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke
 210. Výpočet denného vymeriavacieho základu na nemocenské
 211. Je možné predlžiť dohodu o vykonaní práce?
 212. zamestnávanie cudzincov cez agentúru
 213. Stravné karty
 214. Výpoveď § 63 ods.1 b)
 215. Zaplatenie odvodov popredu
 216. Ukončenie PN a nasledne ukončenie PP dohodu
 217. dovolenka pri skrátenom pracovnom čase
 218. Môžem so zamestnancom uzavriet dohodu o skonceni prac.pomeru aj pocas PN?
 219. nárok na dovolenku
 220. PN dohodára
 221. Je nárok na dovolenku pred nástupom na MD?
 222. Môžem dať ako muž na materskej výpoveď?
 223. Nárok na opätovné nemocenské dávky.
 224. Zmení sa pracovná zmluva z doby určitej automaticky na dobu neurčitú?
 225. Nárok na dovolenku počas MD a RD
 226. Upratovačka a zdravotný preukaz
 227. zvýšenie mzdy zamestnancom
 228. Odchodné a odstupné
 229. Môžem zakázať zamestnancovi neísť v určitý deň darovať krv, pretože v daný deň ho tu jednoducho v praci potrebujem?
 230. Práca na dohodu.
 231. Moze byt dohoda o vykonani prace na 2 mesiace a na 350 hodin?
 232. Stravovanie zamestnancov - krátenie SL
 233. Pracujúci dôchodca_ZP
 234. Náhrada mzdy za sviatok.
 235. Ukončenie pracovného pomeru na dobu neurčitú po dvoch MD a RD
 236. exekúcia a daň.bonus
 237. Živnosť, práceneschopnosť a zdravotná poisťovňa
 238. odvody
 239. Cislovanie v registrativnom denniku?
 240. Ako určiť poradie exekúcie?
 241. PN-ka
 242. opakovaná evidencia na ÚP
 243. Daňové poradenstvo pre občanov SR pracujúcich v bezdaňovej zóne
 244. Skončenie jednej exekúcie, rozdelenie exekučnej sumy medzi ďalšie exekúcie
 245. technik BOZP na dohodu
 246. Výmera dovolenky a dva pracovné pomery u 1 zamestnávateľa
 247. Neoprávnene vyplácaný príplatok za triednictvo
 248. Chybný počet dní dovolenky
 249. skončenie pracovného pomeru na druhý deň - v skúšobnej dobe
 250. Ukončenie pracovného pomeru