PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohodnutie prac. pomeru na dobu urcitu
 2. pracovny pomer na dobu urcitu a marodka
 3. odvody pri dohode o vykonaní práce
 4. Môžeme predĺžiť dohodu o prac.činnosti?
 5. doktoranti - odvodová povinnosť
 6. urážka nadriadeného
 7. zmena evidencie v SP
 8. fixná a pohyblivá časť mzdy
 9. rodicovsky prispevok
 10. EZU - RLFO
 11. minimálna mzda
 12. Vzor pracovnej zmluvy v nemeckom alebo anglickom jazyku
 13. Darovanie krvi & zdanenie príspevku zo soc.fondu
 14. Preco socialna poistovna pristupuje k povinnosti plateniu odvodov dvojakym metrom?
 15. Výpočet nadčasov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 16. Generalny pardon na odvody do SP a prideľovanie IČO
 17. ukočenie prac.pomeru dohodou
 18. Nová výpoveď?
 19. invalidny dochodca a licencna zmluva
 20. Zamestnanec v ČR odhlásený zo zdrav.poisťovne sa preukázal kartičkou poistenca
 21. živnostník a pracovný úraz
 22. narok na dovolenku
 23. "Zlodej"
 24. dohoda o brig.práci štud. - koľko hodín môže odpracovať
 25. Tlačivá - žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 26. Rozvrhnutie pracovného času
 27. Nezamestnaný ČID a plný ID na úrade práce a odvody do sociálnej poisťovne
 28. slovenský doktorand v ČR, sk ročné zúčtovanie poistného
 29. dochádzkové lístky zamestnancov - povinnosť úschovy?
 30. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 31. Vreckové - účtovanie
 32. Nárok na daňový bonus - dôchodca
 33. Výška príjmu za rok 2007 - SP
 34. Nepeňažná zložka mzdy
 35. žena na RD + dobrovoľne nezamestnaná + zamestnanec
 36. Platové tarify od 1.1.2008
 37. výpočet odvodov
 38. študent - brigáda - odhláška/prihláška 31.12.2007 ???
 39. Pracovný čas
 40. Datum na poukazanie odvodov
 41. Materská dovolenka a skušobná doba
 42. maximálny zárobok študenta
 43. odstupné - uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 44. ako zvýšiť príjem zamestnancom
 45. Dobrovolne nemocenske poistenie
 46. dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy?
 47. evidenčný list - stačí mi kópia?
 48. Príkazná zmluva
 49. nezaopatrené dieťa a PnD
 50. Odvody a vdovske
 51. Odhlásenie dohodárov zo Soc.poisťovne k 31.12.2007
 52. Neplatené voľno a praceneschopnosť
 53. Zrušenie živnosti a sociálny fond
 54. dohoda
 55. stravné lístky - s.r.o.
 56. Výpoveď daná zamestnávateľom bez odstupného
 57. Zakonnik prace v anglickom jazyku
 58. tlačivo ukončenie PP v skúš.dobe
 59. Rodičovský príspevok a spoločník v s.r.o.
 60. Zákon o sociálnom poistení - zmeny od 01. 01. 2008
 61. Neplatené volno
 62. ukončenie materskej dovolenky
 63. Odmeny členom výboru v NO
 64. Povinný prídel do Sociálneho fondu
 65. PN namiesto MD?
 66. splatkovy kalendar - socialna poistovna
 67. Exekúcia
 68. zápočtový list
 69. ďalšie predĺženie pracovného pomeru
 70. Mzda pri PN-porušenie liečebného režimu
 71. Oznamovacia povinnosť - EXE
 72. Skúšobná doba, PN a ukončenie PP
 73. praca cez rodičovsku dovolenku
 74. vym zaklady pri PN
 75. sociálna poisťovňa - zase problém
 76. dovolenka pri skonceni PP
 77. Sociálna poisťovňa si robí čo chce?
 78. FO, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na ID
 79. Prečo nedávať výpoveď ku koncu roka?
 80. RLFO na soc. poist.- farebné tlačivo
 81. nová s.r.o.
 82. SZČO a materská
 83. Dohoda o vykonaní práce a koniec roka
 84. preradenie zamestanca
 85. stiahnutie žiadosti
 86. Čerpanie náhradného voľna
 87. Výkazy, daň z príjmu ......
 88. DOVOLENKA ZA ROK 2006
 89. Pracovná zmluva - zmena
 90. Stravné lístky
 91. Pracovný pomer
 92. občan ČR - RZD
 93. ELDP
 94. Ochrana osobných údajov
 95. Študent - prerušenie štúdia a odvody
 96. SZČO a PN od 30.5.2005 do 30.5.2006
 97. rodičovský príspevok
 98. Ukončenie pracovného pomeru profesionálneho vojaka
 99. PN-ka a sviatok
 100. preplacanie sukromneho internetu firmou - PROSIM O RADU
 101. vyplata
 102. Pružný pracovný čas
 103. Odchodné
 104. Pracovná cesta - kompenzácia straty času
 105. Ziadost o narok na 25 dni dovolenky
 106. priemer dovolenky konateľa a riaditeľa v jednej osobe
 107. dovolenka alebo preplatený sviatok?
 108. Jubilejné odmeny - odvody do poistovni
 109. porušenie pracovnej disciplíny
 110. Odmena spoločníka s.r.o.
 111. odvod do Sociálnej poisťovne
 112. okamžité ukončenie PP
 113. pracovny uraz
 114. Náhrada za použitie súkromného vozidla na služobné účely
 115. Kto má urobiť daňové priznanie?
 116. doplatok k minimálnej mzde
 117. Výpočet mzdy - náhrady príjmu za chorobu
 118. zamestnanie cudzej štátnej prislušníčky
 119. ZAKONNIK PRACE priepustka
 120. sviatok pripadajúci na sobotu /17.november/
 121. PN a SZČO
 122. Absencia
 123. Vianočné odmeny - odvody do poistovni
 124. Cesta do zahraničia
 125. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 126. zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 127. Podpora v nezamestnanosti
 128. Sociálny fond §6
 129. Výpoveď
 130. Výpovedná doba
 131. dohoda pocas RD
 132. dovolenka - rátanie nároku
 133. Cestovné & Sociálny fond
 134. kontrola PN zo SP pri rizikovom tehotenstve
 135. Študent, dôchodca na DoPČ - RZ ZP
 136. rodičovský príspevok
 137. Trinásty plat
 138. Ako je to s odvodmi pri PN?
 139. odvody zaplatit alebo nie
 140. Problémy so soc. poist.
 141. Reťazenie pracovných pomerov
 142. Zvysenie tarifneho platu zamestnancov pri výkone práce
 143. Invalidita na 60%
 144. Nadbytočnosť dohoda
 145. Dohoda o vykonaní práce
 146. odstúpenie od pracovnej zmluvy pred nástupom
 147. Rovnocenný doklad k zápočtovému listu
 148. Dovolenka
 149. PN prac.úraz a odmena na konci roka
 150. vypocet podpory
 151. Preplatenie minuloročnej dovolenky
 152. paragrafy a celozávodná dovolenka
 153. aká daň?
 154. prechod na minimálnu mzdu
 155. Diety
 156. Odvody za poberateľa predčasného starobného dôchodku po 1.1.2008
 157. PN - invalidny dôchodca nad 70%
 158. odstupne, podpora v nezamestnanosti
 159. vyplatenie odmeny na konci roka
 160. odmena - životné jubileum
 161. Vypoved zamestnancovi - ako postupovat
 162. brigádnik?
 163. skončenie PP v skúš. dobe
 164. Odvody a nezdaniteľná čiastka
 165. OČR
 166. Dohoda o pracovnej činnosti v rokoch 2002-3 - zdravotné poistenie
 167. vianočný príspevok
 168. Účtovanie koncoročnej odmeny
 169. dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo
 170. Novela zakonnika prace a preplatenie dovolenky
 171. DDS - uplatnenie odpočítateľnej čiastky
 172. Expatrioti - odvody
 173. E 101
 174. Dovolenka
 175. zvyšovanie vzdelania=preredenie do nižšej prac.skupiny
 176. Mesačný pracovný čas
 177. Vlastné tlačivo na zahraničnú prac.cestu?
 178. dohoda o brigádnickej práci študenta
 179. Minimálna mzda pri dohode o pracovnej činnosti § 228a
 180. Nárok na paragraf od lekára
 181. polovičný pracovný pomer
 182. GENERÁLNY PARDON A EXEKÚTOR
 183. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 184. Dovolenka po materskej
 185. náhrada za dovolenku
 186. Prihláška do SP dohodár
 187. Účtovanie o splátke požičky - zrážke zo mzdy zamestnanca
 188. Stravne
 189. Zostatok dovolenky do r. 2008
 190. miesto výkonu prace
 191. kalenár mzdára 2008
 192. zamestnaní bez výplaty
 193. absencia
 194. Stravné pri 4 hodinách
 195. zápočet
 196. dovolenka
 197. odmeny pri pracovnom jubileu
 198. ELDP
 199. zrazky zo mzdy zamestnanca
 200. Dva pracovné uväzky
 201. Nárok na odchodné
 202. Zúčtovanie ZP - materská dovolenka
 203. PP na dobu urcitu
 204. prokurista
 205. dovolenka pocas statnych sviatkov
 206. Vyska cistej mzdy pre zrazky
 207. 5 Dní dovolenky len pre odborárov
 208. Vypovedna lehota 6 mesiacov
 209. zmena DoVP na DoPČ
 210. Mimosúdne vyrovnanie z neplatného rozv.PP
 211. Obchodný zástupca - nadčasy + diety
 212. 1% z OC pri poskytnuti vozidla na sukr. ucely, zamestnanec auto 1 mesiac nepouzije
 213. Gastrolistky evidencia
 214. blocik PHM 1/2007
 215. Zmena na polovičný úväzok
 216. Bezúročná pôžička zo SF ako zdaniť?
 217. narok na dovolenku pocas RD?
 218. Odvody z preplatku z ročného zúčt. zdrav. poistenia
 219. EXEKUČNÝ PRÍKAZ
 220. 2 pracovné pomery
 221. Čerpanie NV a preplácanie nadčasu.
 222. sprava financnej kontroly
 223. prerušenie povinného poistenia
 224. Vymeriavací základ pri PN
 225. PN - prechod mesiaca a sociálka ????
 226. Praca pocas volna
 227. Zákonné volno
 228. Preplatok mzdy a sociálne odvody
 229. Pracovný pomer
 230. DOVP - zahraničná pracovná cesta
 231. nezdaniteľná čiastka a dva pracovné pomery
 232. Opakovane uzatvaranie prac. zmluv
 233. Návrat z materskej dovolenky
 234. Dobrovoľne nezamestnaná a odvody
 235. odvody živnostníka
 236. Mzda a náhrada mzdy za sobotu a nedeľu
 237. Tvorba SF od 1.1.2008
 238. Zdanenie vráteného preplatku poistného zo SP
 239. Lekárske vyšetrenie a uznanie voľna
 240. SZCO odvody do SP a ZP
 241. PN počas neplateného volna
 242. Materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka
 243. Odvody SZČO od 1.10.2007
 244. pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne zamesntávateľovi
 245. Stravné lístky nad rámec a SF...
 246. Odmena za dohodu o brigádnickej činnosti študenta
 247. čerpanie starej dovolenky
 248. pocitanie nemocenskeho poistenia
 249. Podpora ?
 250. Ponuka iného vhodného zamestnania pre zamestnaca