PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. kontrola PN zo SP pri rizikovom tehotenstve
 2. Študent, dôchodca na DoPČ - RZ ZP
 3. rodičovský príspevok
 4. Trinásty plat
 5. Ako je to s odvodmi pri PN?
 6. odvody zaplatit alebo nie
 7. Problémy so soc. poist.
 8. Reťazenie pracovných pomerov
 9. Zvysenie tarifneho platu zamestnancov pri výkone práce
 10. Invalidita na 60%
 11. Nadbytočnosť dohoda
 12. Dohoda o vykonaní práce
 13. odstúpenie od pracovnej zmluvy pred nástupom
 14. Rovnocenný doklad k zápočtovému listu
 15. Dovolenka
 16. PN prac.úraz a odmena na konci roka
 17. vypocet podpory
 18. Preplatenie minuloročnej dovolenky
 19. paragrafy a celozávodná dovolenka
 20. aká daň?
 21. prechod na minimálnu mzdu
 22. Diety
 23. Odvody za poberateľa predčasného starobného dôchodku po 1.1.2008
 24. PN - invalidny dôchodca nad 70%
 25. odstupne, podpora v nezamestnanosti
 26. vyplatenie odmeny na konci roka
 27. odmena - životné jubileum
 28. Vypoved zamestnancovi - ako postupovat
 29. brigádnik?
 30. skončenie PP v skúš. dobe
 31. Odvody a nezdaniteľná čiastka
 32. OČR
 33. Dohoda o pracovnej činnosti v rokoch 2002-3 - zdravotné poistenie
 34. vianočný príspevok
 35. Účtovanie koncoročnej odmeny
 36. dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo
 37. Novela zakonnika prace a preplatenie dovolenky
 38. DDS - uplatnenie odpočítateľnej čiastky
 39. Expatrioti - odvody
 40. E 101
 41. Dovolenka
 42. zvyšovanie vzdelania=preredenie do nižšej prac.skupiny
 43. Mesačný pracovný čas
 44. Vlastné tlačivo na zahraničnú prac.cestu?
 45. dohoda o brigádnickej práci študenta
 46. Minimálna mzda pri dohode o pracovnej činnosti § 228a
 47. Nárok na paragraf od lekára
 48. polovičný pracovný pomer
 49. GENERÁLNY PARDON A EXEKÚTOR
 50. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 51. Dovolenka po materskej
 52. náhrada za dovolenku
 53. Prihláška do SP dohodár
 54. Účtovanie o splátke požičky - zrážke zo mzdy zamestnanca
 55. Stravne
 56. Zostatok dovolenky do r. 2008
 57. miesto výkonu prace
 58. kalenár mzdára 2008
 59. zamestnaní bez výplaty
 60. absencia
 61. Stravné pri 4 hodinách
 62. zápočet
 63. dovolenka
 64. odmeny pri pracovnom jubileu
 65. ELDP
 66. zrazky zo mzdy zamestnanca
 67. Dva pracovné uväzky
 68. Nárok na odchodné
 69. Zúčtovanie ZP - materská dovolenka
 70. PP na dobu urcitu
 71. prokurista
 72. dovolenka pocas statnych sviatkov
 73. Vyska cistej mzdy pre zrazky
 74. 5 Dní dovolenky len pre odborárov
 75. Vypovedna lehota 6 mesiacov
 76. zmena DoVP na DoPČ
 77. Mimosúdne vyrovnanie z neplatného rozv.PP
 78. Obchodný zástupca - nadčasy + diety
 79. 1% z OC pri poskytnuti vozidla na sukr. ucely, zamestnanec auto 1 mesiac nepouzije
 80. Gastrolistky evidencia
 81. blocik PHM 1/2007
 82. Zmena na polovičný úväzok
 83. Bezúročná pôžička zo SF ako zdaniť?
 84. narok na dovolenku pocas RD?
 85. Odvody z preplatku z ročného zúčt. zdrav. poistenia
 86. EXEKUČNÝ PRÍKAZ
 87. 2 pracovné pomery
 88. Čerpanie NV a preplácanie nadčasu.
 89. sprava financnej kontroly
 90. prerušenie povinného poistenia
 91. Vymeriavací základ pri PN
 92. PN - prechod mesiaca a sociálka ????
 93. Praca pocas volna
 94. Zákonné volno
 95. Preplatok mzdy a sociálne odvody
 96. Pracovný pomer
 97. DOVP - zahraničná pracovná cesta
 98. nezdaniteľná čiastka a dva pracovné pomery
 99. Opakovane uzatvaranie prac. zmluv
 100. Návrat z materskej dovolenky
 101. Dobrovoľne nezamestnaná a odvody
 102. odvody živnostníka
 103. Mzda a náhrada mzdy za sobotu a nedeľu
 104. Tvorba SF od 1.1.2008
 105. Zdanenie vráteného preplatku poistného zo SP
 106. Lekárske vyšetrenie a uznanie voľna
 107. SZCO odvody do SP a ZP
 108. PN počas neplateného volna
 109. Materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka
 110. Odvody SZČO od 1.10.2007
 111. pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne zamesntávateľovi
 112. Stravné lístky nad rámec a SF...
 113. Odmena za dohodu o brigádnickej činnosti študenta
 114. čerpanie starej dovolenky
 115. pocitanie nemocenskeho poistenia
 116. Podpora ?
 117. Ponuka iného vhodného zamestnania pre zamestnaca
 118. Doby v pracovnom práve
 119. Dobrov. nezamestn. osoba a odvody
 120. nahrada mzdy - za aky cas, 7,75 h.
 121. Odmeny konateľovi
 122. mzdy pre clenov predstavenstva
 123. Sociálny fond
 124. Príspevok zamestnávateľa do 3. piliera
 125. Stravné lístky
 126. Nepretržitá prevádzka a dovolenka
 127. generalny pardon a SP
 128. Invalidný dôchodca
 129. zasa PN
 130. výplatný lístok
 131. Chýbajúca výpoveď
 132. Po výkone kontroly soc. poisťovňou vraciam poistné zamestnancom a bývalým zam
 133. Doktorand - poistné od 1.1.2008
 134. Dobr.nem.poistenie
 135. Koľko dní dovolenky??
 136. bezprostredne nadväzujúci pracovný pomer
 137. nesprávne výkazy
 138. Garančné poistenie
 139. Dovolenkove listky
 140. volno na hladanie noveho zamestnania
 141. darovanie krvi + voľno
 142. MD ako dlho, ak 1 z detí zomrelo
 143. DoVP nezamestnaný na UP - miesto výkonu
 144. SP: ako napísať generálny pardon?
 145. zmena pracovnej zmluvy - zvysenie a nasledne znizenie mzdy
 146. exekucia na Slovensku
 147. Szčo a očr
 148. odvody zo mzdy u čiastočného a u plného invalida
 149. dokedy rodičovská dovolenka
 150. Odstupné, odchodné
 151. Úrazový príplatok
 152. Skončenie PP výpoveďou a nový PP
 153. ŠTUDENT A BRIGÁDA
 154. 100x prijatý, 100x prepustený
 155. OČR po 1. 1. 2008
 156. Slobodná matka – materská ako dlho ?
 157. Socialna poistovna - generalny pardon
 158. Ochranná lehota po skončení PP
 159. Člen dozornej rady a PN
 160. Konateľ,spoločník-úrad práce
 161. Zamestnávanie českých občanov
 162. Zamestnávanie českých občanov
 163. vrátenie dane zo mzdy??
 164. Plat lekára
 165. dohodár ZŤP a odvody
 166. Bankový účet
 167. Nemocenské dávky v ČR
 168. náhrada príjmu pri DPN
 169. preventívne prehliadky
 170. stravný lístok aj diéty za služobnú cestu?
 171. daň zrážkou
 172. Daňový bonus
 173. Materská a rocne odmeny
 174. tehotná - zrušenie DOVP
 175. platenie odvodov do zdrav. poisť. za dohodára
 176. Vypocet platu po skonceni pp s nevycerpanou dovolenkou
 177. zdravotne poistenie student
 178. Zákon o sociálnom poistení
 179. Knihy, časopisy Rodičia alkoholici a ich vplyv na deti
 180. Mám nárok na odstupné?
 181. základ pre PN
 182. Par. 60 - výpoveď
 183. schválenie odmeny pre konateľa
 184. dodatok k pracovnej zmluve
 185. úrad práce - dohoda
 186. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a podpora
 187. Odvody do zdravotnej poisťovne
 188. Ovplyvní príjem invalida, príjem jeho opatrovateľa?
 189. Dva subezne pracovne pomery
 190. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 191. HPP a dohoda o VP
 192. vymeriavací základ PN a materské
 193. Ošetrenie dieťaťa
 194. Vykonanie exekúcie z dohody o vykonaní práce
 195. dohoda o vykonaní práce - zamestnanec
 196. Aká zmluva BOZP ref. - star. dôchodca
 197. základ pre nárok PN
 198. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 199. Materská dovolenka a rušenie firmy
 200. Mzdová agenda
 201. SZČO a práca v Maďarsku
 202. nárok na 2.materské
 203. Výpoved po nočnej smene
 204. Zahranicny zamestnanec E101 a PN
 205. Stravne listky - neprevzaté
 206. Nedoplatok z RZZP v mzde
 207. Príplatok za zmennosť
 208. ako má postupovať žena zamestnaná v zahraničí, aby po návrate mala nárok na matersku
 209. Pracovná pohotovosť
 210. alikvotná časť dovolenky - skončenie pracovného pomeru v priebehu mesiaca
 211. Nárok na daňový bonus počas dovolenky
 212. Ako ukončiť pracovný pomer?
 213. Zápočet rokov
 214. stravné lístky - počet
 215. preddavok
 216. odstupné
 217. trvaly pracovny pomer v CR
 218. Zostatok dovolenky
 219. Platenie socialneho poistenia
 220. Limit nezamestnaného pri DOVP kalendárny mesiac?
 221. Ako vyplniť RLFO pri dlhšom neplatenom voľne?
 222. Opravný výkaz soc. poistovna
 223. výpoveď zo strany zamestnanca
 224. Materska v Cechach
 225. Týždenný pracovný čas
 226. PP na dobu určitú a nástup na MD-ako ďalej
 227. zahraničná pracovná cesta vyučtovanie
 228. Formulár E 101
 229. zrážky zo mzdy - prednostná potom bežná
 230. SZČO a zamestnanec súčasne - ako neplatiť sociálne poistenie zo SZČ?
 231. Preradenie - výpoveď ???
 232. Práca na polovičný úväzok
 233. Tlačivo RLFO
 234. Da sa zvysit PN?
 235. Daňový bonus
 236. reťazové pôrody
 237. Prehodnotenie DOVP na DOPČ
 238. dátum doručenia "prechodky" do SP
 239. Príplatky zamestnacovi
 240. Koľko môže invalidný dôchodca pracovať?
 241. Dohoda o zrážkach
 242. pracovná cesta v ČR a poistenie
 243. poobedná smena
 244. poistenie do zdravotnej poistovne
 245. poobedná
 246. cestna kontrola a potrebne doklady pri nej pozadovane
 247. prechod starej dovolenky
 248. Nová pracovná zmluva
 249. Dohody
 250. UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU