PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Da sa zvysit PN?
 2. Daňový bonus
 3. reťazové pôrody
 4. Prehodnotenie DOVP na DOPČ
 5. dátum doručenia "prechodky" do SP
 6. Príplatky zamestnacovi
 7. Koľko môže invalidný dôchodca pracovať?
 8. Dohoda o zrážkach
 9. pracovná cesta v ČR a poistenie
 10. poobedná smena
 11. poistenie do zdravotnej poistovne
 12. poobedná
 13. cestna kontrola a potrebne doklady pri nej pozadovane
 14. prechod starej dovolenky
 15. Nová pracovná zmluva
 16. Dohody
 17. UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
 18. Dve materské / rodičovské po sebe
 19. ošetrovanie člena rodiny
 20. porusenie pracovneho poriadku zrazka mzdy
 21. dobrovoľne nezamest. alebo UP
 22. zrušenie miesta zamestnankyni na rodičovskej dovolenke
 23. 5 dni dovolenka
 24. Odstupné pri zrušení prevádzky nie však firmy
 25. paušálne stravné
 26. Fond pracovného času
 27. Zamestnávateľ nevydal doklady pri skončení PP
 28. zahraničný pracovník
 29. Skončenie jedného PP v piatok, začiatok ďalšieho v pondelok
 30. Podpora v nezamestnanosti a neskor na materskej
 31. Ako sa dá prerušiť PP na 3-4 mesiace?
 32. skonč. prac.pomeru na dobu určitú
 33. ukončenie pracovného pomeru výpoveďou
 34. Pracovná pohotovosť ???
 35. Odmena po skončení prac. pomeru
 36. Pracovná zmluva na dobu určitú
 37. Nový zamestnanec nenastúpil - prihlásenie / odhlásenie
 38. nárok na starobný dôchodok-pracovný pomer a náhrada príjmu pri PN
 39. Ukončenie PP s invalidnou dôchodkyňou
 40. tlačivo Hlasenie na DU rok 2002
 41. Príspevok zamestnávateľa na stravné
 42. skúšobná doba
 43. 5 -týž. dovolenka - čo sa započítava na jej nárok?
 44. Pracovný úraz - kde originál, kde kópia?
 45. vymeriavaci zaklad
 46. prikazna zmluva alebo zivnost
 47. cudzinci z USA pracujuci na uzemi SR
 48. Výkazy
 49. lehota na poslanie odvodov
 50. Dovolenka po skončení MD
 51. vypocet odstupneho pre invalidneho dochodcu
 52. dobrovoľne nezamestnaná osoba a odvody
 53. System odmenovania zamestnancov
 54. odstupné - ukončenie PP zdrav. dôvody
 55. Polovičný uväzok
 56. Dôchodky v roku 2008
 57. 2 druhy prace v 1 pracovnej zmluve
 58. Výpoveď dohodou
 59. Účtovanie o povinnom poistnom zamestnancov v JÚ
 60. Dodatky k zmluvám
 61. Sviatok a čerpanie dovolenky
 62. Výpočet odstupného
 63. Zaokrúhľovanie dovolenky
 64. Dobrovolné nemocenské poistenie
 65. odmena za dohodu o VP
 66. Krátenie dovolenky pri PN
 67. označenie pracovníkov
 68. nadcasy
 69. Práca v sobotu, nedeľu
 70. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 71. pohybliva pracovna doba
 72. 18 zmenná prevádzka
 73. Odstupné
 74. Ako je to s prispevkom v nezamestnanosti?
 75. stravné lístky a pracovná cesta na Slovensku
 76. Kam sa ísť hlásiť na úrad práce?
 77. Zvyšenie platov
 78. prekážka v práci - posúdenie invalidity
 79. dohodári a účet 331?
 80. Dohoda o VP v zahraničí a odvody
 81. dvojdňová služobná cesta
 82. daňový bonus odkedy?
 83. Dohoda s dochodcom
 84. Vyplatenie odmeny dohodarovi vopred
 85. ČR (zamestnanec) a SR (SZČO)
 86. matersky prispevok od 2 zamestnavatelov
 87. zdravotné poistenie - omeškanie
 88. Poradte ohladom materskej
 89. Sociálny fond - preplatenie rekreácie
 90. existuje riesenie?!
 91. Konateľ z ČR - zdravotné poistenie
 92. neplatené voľno v štátnej službe
 93. pracovné voľno bez náhrady mzdy
 94. preplatenie "paragrafu" zamestnanca ???
 95. Min. VZ pre urazove poistenie
 96. Dohoda o VP
 97. Ročné zúčtovanie ZP rok 2007 sumy
 98. Priemerný čistý mesačný zárobok
 99. Povinná lekárska prehliadka
 100. Doba určitá bez skušobnej doby?
 101. Účtovanie invalidného dôchodcu
 102. Dohodár a práca v noci
 103. cudzinec a pracovný pomer na dobu určitú
 104. predčasny dôchodok - požiadať ešte v roku 2007 alebo až 2008?
 105. Je to nadčas?
 106. Zmena platu počas PN
 107. 2 mesačná výpoveď zo strany zamestnanca
 108. materská 2008
 109. Miesto vykonu prace v PZ
 110. prosim ohladne vypovede
 111. dovolenka - nárok na 5 týždňov (započítanie štúdia na strednej škole)
 112. Absencia a štátny sviatok
 113. SZČO + TPP a určovanie odvodov
 114. Aký je minimálny príjem pre povinnosť platiť odvody do soc.poist. od 1.7.2008?
 115. Výpoveď zo strany zamestnanca
 116. ODVODY POČAS PN
 117. Možnosti vyúčtova motivačnej odmeny pre respondentov - focus skupiny
 118. Kuchár na živnosť
 119. Odvody do SP
 120. Musím preplatiť dovolenku?
 121. Povinnosť evidencie dochádzky
 122. Okamžité skončenie PP
 123. Zmena pracoviska
 124. Zahranicna pracovna cesta - vyuctovanie
 125. Nadcas vs. prestoj
 126. Zmluva na 5 hodín na dobu určitú a s ňou súvisiace rôzne otázky
 127. Zamestnávateľ mi nevydal doklady pri skončení pracovného pomeru - na koho sa obrátiť?
 128. Zamestnať nezamestnaného
 129. Kalkulačka na prevod obdobia "od - do" na roky a dni
 130. Zaevidovanie na úrade práce - tlačivo
 131. Výplatné pásky - zamestnávateľom je SZČO
 132. Osobné, ochranné prac. prost./OOPP/
 133. Vrátenie réžie zamestnávateľovi za obed
 134. zle rodné čísla vo výkaze pre Socialnu poisťovňu, r.2004
 135. Dohoda - výška odmeny
 136. Stravné lístky
 137. Dohoda o pracovnej činnosti
 138. odpracované doby
 139. Zastupcovia zamestnancov - pravomoci
 140. odstupné - doba odpracovných rokov
 141. Odvody z jubilejných odmien
 142. Trojsmenná prevádzka a stravné lístky.
 143. jednorázová sociálna výpomoc
 144. Nemocenské ( PN ) zo zamestnania + DNP
 145. oneskorená úhrada - daňový výdavok?
 146. Obedná prestávka
 147. materská a pracovná zmluva
 148. invalidný dôchodok - odvolanie sa
 149. odstupne a odvody
 150. Zdravotné poistenie a neplatené voľno
 151. Dôležité osobné prekážky v práci
 152. Právoplatnosť Rozhodnutia?
 153. Dohoda o pracovnej činnosti
 154. dodatok k pracovnej zmluve
 155. Úhrada nákladov zamestnávetelovi pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnancom
 156. Daňový bonus
 157. Dovolenka - koľko dní má nárok?
 158. Stravne listky
 159. Výpoveď z večera do rána
 160. Analýza pracovného miesta
 161. Vypovedna doba
 162. poistenie
 163. Odvody za zamestnancov a pracovníkov na dohody
 164. Daňový bonus
 165. TZP - starobny dochodca a nezdanitelna polozka
 166. MA NAROK NA DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY?
 167. Manuálny vstup RL - EZU
 168. Vypisovanie cestovného príkazu
 169. Dovolenka - krátenie a materská dovolenka
 170. Dohoda o VP - výpovedná doba
 171. Podmienka pre uplatnenie zrážkovej dane
 172. Dohoda - výpočet čistej mzdy
 173. Evidovaný na úrade práce a práca na dohodu o vykonaní práce
 174. Pracovný čas a voľno
 175. stupne náročnosti práce - interná smernica
 176. zamestnavatel neplati odvody
 177. podpora v nezamestnanosti
 178. Dohodár - exekúcia - zrážky zo mzdy
 179. Zdravotné poistenie dôchodcu a zároveň SZČO
 180. fúzia - pracovno právne nároky
 181. konateľ, spoločník, dôchodca - dohoda o prac.činnosti
 182. pracovný pomer na dobu určitú
 183. Ochranna doba pred dovrsenim dochodkoveho veku
 184. Zrušenie odhlášky a prihlášky zamestnanca do SP
 185. Dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane
 186. Potvrdzovanie výkazov v papierovej forme
 187. OČR - 10 dní do roka???
 188. stravné lístky
 189. Neposkytovanie stravných lístkov
 190. Pracovný pomer - doba určitá
 191. Ukončenie materskej dovolenky. Čo ďalej???
 192. nárok na dovolenku počas výpovednej doby
 193. tlacivo na uplatnenie danoveho bonusu+tlacivo do skoly na uplatnenie danoveho bonusu
 194. Dohoda o vykonaní práce s občanom ČR
 195. zamestnávanie na živnosť
 196. OČR
 197. externy student, TPP
 198. odmena majiteľa a.s.
 199. Zamestnávanie invalidných dôchodcov - povinnosti
 200. Mzda v Kč
 201. Skončenie pracovného pomeru dohodou na návrh zamestnávateľa
 202. Pracovna pohotovost mimo pracoviska
 203. Stravné pri pracovnej ceste
 204. Čerpanie zo sociálneho fondu
 205. Ošetrovné
 206. Skrátenie úväzku alebo výpoveď
 207. Invalidný dôchodok
 208. Pracovný pomer na dobu určitú - žiadosť o ukončenie
 209. TPP + živnosť
 210. Čiastočný invalid a DPN
 211. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 212. Vypoved
 213. Zmena platu počas PN
 214. skončenie pracovného pomeru
 215. vlastný pracovný úraz
 216. Náhrada na konci roku za nevyčerpanú dovolenku
 217. Absencia zamestnanca a odvod do zdr.poisťovne.
 218. Fond pracovnej doby
 219. Nariadenie na vycerpanie dovolenky
 220. Práca na 4 hodiny a s ňou súvisiace rôzne otázky
 221. odmeňovanie zam. vo verejnom záujme
 222. davka v hmotnej nudzi
 223. Zmena osobných údajov - nahlásenie na SP
 224. nocne priplatky
 225. Problém v sociálnej poisťovni
 226. Dobrovolné materské pripoistenie
 227. Dohoda § 60 ZP
 228. Naturálna mzda
 229. Náklady na školenie
 230. dovolenka po RD
 231. odvody SZČO počas rodičovskej dovolenky a PN
 232. Kontrola zo zdravotnej poisťovne
 233. Krátenie VZ do SP a ZP
 234. Kontrola zo SP a doklady.
 235. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISTOVNE - PREMLCANIE PLATIEB
 236. uplatnenie PN v prvom roku SZČO
 237. platenie výživného na študenta VŠ
 238. nárok na dávky NP z dvoch poistení
 239. Vymeriavacie základy na odvody od 1.10.2007
 240. zahranicny obcan - dane
 241. Dôchodca a PN
 242. Elektronická pracovná zmluva
 243. pracovny uraz
 244. podnikanie vo verejnej službe
 245. odstupne, nevycerpana dovolenka...
 246. Dovolenka
 247. Problém v zdravotnej poisťovni
 248. stravne listky
 249. Dohoda o vykonaní práce - nezamestnaný občan
 250. základná mzda