PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda - výška odmeny
 2. Stravné lístky
 3. Dohoda o pracovnej činnosti
 4. odpracované doby
 5. Zastupcovia zamestnancov - pravomoci
 6. odstupné - doba odpracovných rokov
 7. Odvody z jubilejných odmien
 8. Trojsmenná prevádzka a stravné lístky.
 9. jednorázová sociálna výpomoc
 10. Nemocenské ( PN ) zo zamestnania + DNP
 11. oneskorená úhrada - daňový výdavok?
 12. Obedná prestávka
 13. materská a pracovná zmluva
 14. invalidný dôchodok - odvolanie sa
 15. odstupne a odvody
 16. Zdravotné poistenie a neplatené voľno
 17. Dôležité osobné prekážky v práci
 18. Právoplatnosť Rozhodnutia?
 19. Dohoda o pracovnej činnosti
 20. dodatok k pracovnej zmluve
 21. Úhrada nákladov zamestnávetelovi pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnancom
 22. Daňový bonus
 23. Dovolenka - koľko dní má nárok?
 24. Stravne listky
 25. Výpoveď z večera do rána
 26. Analýza pracovného miesta
 27. Vypovedna doba
 28. poistenie
 29. Odvody za zamestnancov a pracovníkov na dohody
 30. Daňový bonus
 31. TZP - starobny dochodca a nezdanitelna polozka
 32. MA NAROK NA DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY?
 33. Manuálny vstup RL - EZU
 34. Vypisovanie cestovného príkazu
 35. Dovolenka - krátenie a materská dovolenka
 36. Dohoda o VP - výpovedná doba
 37. Podmienka pre uplatnenie zrážkovej dane
 38. Dohoda - výpočet čistej mzdy
 39. Evidovaný na úrade práce a práca na dohodu o vykonaní práce
 40. Pracovný čas a voľno
 41. stupne náročnosti práce - interná smernica
 42. zamestnavatel neplati odvody
 43. podpora v nezamestnanosti
 44. Dohodár - exekúcia - zrážky zo mzdy
 45. Zdravotné poistenie dôchodcu a zároveň SZČO
 46. fúzia - pracovno právne nároky
 47. konateľ, spoločník, dôchodca - dohoda o prac.činnosti
 48. pracovný pomer na dobu určitú
 49. Ochranna doba pred dovrsenim dochodkoveho veku
 50. Zrušenie odhlášky a prihlášky zamestnanca do SP
 51. Dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane
 52. Potvrdzovanie výkazov v papierovej forme
 53. OČR - 10 dní do roka???
 54. stravné lístky
 55. Neposkytovanie stravných lístkov
 56. Pracovný pomer - doba určitá
 57. Ukončenie materskej dovolenky. Čo ďalej???
 58. nárok na dovolenku počas výpovednej doby
 59. tlacivo na uplatnenie danoveho bonusu+tlacivo do skoly na uplatnenie danoveho bonusu
 60. Dohoda o vykonaní práce s občanom ČR
 61. zamestnávanie na živnosť
 62. OČR
 63. externy student, TPP
 64. odmena majiteľa a.s.
 65. Zamestnávanie invalidných dôchodcov - povinnosti
 66. Mzda v Kč
 67. Skončenie pracovného pomeru dohodou na návrh zamestnávateľa
 68. Pracovna pohotovost mimo pracoviska
 69. Stravné pri pracovnej ceste
 70. Čerpanie zo sociálneho fondu
 71. Ošetrovné
 72. Skrátenie úväzku alebo výpoveď
 73. Invalidný dôchodok
 74. Pracovný pomer na dobu určitú - žiadosť o ukončenie
 75. TPP + živnosť
 76. Čiastočný invalid a DPN
 77. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 78. Vypoved
 79. Zmena platu počas PN
 80. skončenie pracovného pomeru
 81. vlastný pracovný úraz
 82. Náhrada na konci roku za nevyčerpanú dovolenku
 83. Absencia zamestnanca a odvod do zdr.poisťovne.
 84. Fond pracovnej doby
 85. Nariadenie na vycerpanie dovolenky
 86. Práca na 4 hodiny a s ňou súvisiace rôzne otázky
 87. odmeňovanie zam. vo verejnom záujme
 88. davka v hmotnej nudzi
 89. Zmena osobných údajov - nahlásenie na SP
 90. nocne priplatky
 91. Problém v sociálnej poisťovni
 92. Dobrovolné materské pripoistenie
 93. Dohoda § 60 ZP
 94. Naturálna mzda
 95. Náklady na školenie
 96. dovolenka po RD
 97. odvody SZČO počas rodičovskej dovolenky a PN
 98. Kontrola zo zdravotnej poisťovne
 99. Krátenie VZ do SP a ZP
 100. Kontrola zo SP a doklady.
 101. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISTOVNE - PREMLCANIE PLATIEB
 102. uplatnenie PN v prvom roku SZČO
 103. platenie výživného na študenta VŠ
 104. nárok na dávky NP z dvoch poistení
 105. Vymeriavacie základy na odvody od 1.10.2007
 106. zahranicny obcan - dane
 107. Dôchodca a PN
 108. Elektronická pracovná zmluva
 109. pracovny uraz
 110. podnikanie vo verejnej službe
 111. odstupne, nevycerpana dovolenka...
 112. Dovolenka
 113. Problém v zdravotnej poisťovni
 114. stravne listky
 115. Dohoda o vykonaní práce - nezamestnaný občan
 116. základná mzda
 117. neskoro zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania ZP
 118. Vypocet PN
 119. Daň a dohoda o brigádnickej práci študenta
 120. zrazka zo mzdy
 121. zamestnávanie zamestnancov v ČR
 122. výpočet nároku na dovolenku
 123. Finančný príspevok zo SF pre zamestnanca
 124. Minimálna mzda a skrátený pracovný pomer
 125. Odmietnutie zamestnávateľa o zaplatenie PN
 126. Zamestnanec,SZCO a PN
 127. Ukončenie pracovného pomeru
 128. PN a vychadzky
 129. dôchodca a výpoveď
 130. zamestnavanie občana z Korejskej republiky
 131. náhrada za nevyčerpanú dovolenku
 132. Vyživované osoby
 133. Dočasné pridelenie zamestnanca do ČR
 134. DDS - odvody do zdravotnej poisťovne
 135. Povinnosti szčo pri zamestnávaní zamestnanca
 136. Výpoveď tehotnej zamestnankyni - zrušenie zamestnavateľa
 137. praceneschopnost
 138. Invalid.dôchodca a nočný príplatok
 139. Lehota na doruč. PN-ky zamestnávateľovi
 140. Príkazná zmluva a zdaňovanie
 141. Skončenie pracovného pomeru
 142. oneskorená pracovná zmluva
 143. Materská
 144. Príplatky - prípadové štúdie
 145. Príspevok za zamestnanie invalid. dôchodcu
 146. Krátenie a preplatenie dovolenky
 147. PROSÍM POMOŽTE, NEDOPLATKY Z NEVEDOMOSTI
 148. Colný deklarant?Ako je táto práca platená?
 149. Dovolenka pri zmene pracovnej zmluvy
 150. Výpoveď
 151. Dohody o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykone prace
 152. vypomoc od manzelky a firemne auto
 153. SZČO
 154. Jednosmennosť? Dvojsmennosť?
 155. dohoda o pracovnej činnosti a auto
 156. daňový bonus
 157. Szco + pn
 158. spoplatnenie vykonávania dohôd o zrážkach
 159. stravne listky
 160. 2 exekúcie
 161. dohoda o vykonani prace
 162. exekučné zrážky
 163. Dovolenka - nárok
 164. Dodatky k pracovnej zmluve
 165. Preplácanie práce nadčas
 166. Minimálny vymeriavací základ pre platby preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO
 167. Zmluva o poskytovaní činnosti
 168. Rodič.dovolenka a krátenie dovolenky
 169. Variabilný symbol, odvody za zamestnancov - UNION
 170. odvody do zdravotnej poistovne pri docasnej praci v zahranici
 171. skrátenie pracovnej doby
 172. pohreb - potvrdenie
 173. dohoda o VP s cudzincom
 174. Mesačný výkaz ZP - riadok č. 4
 175. honorár a výplata
 176. Príspevok do fondu zamestnanosti, resp. príspevok na poistenie v nezamestnanosti
 177. Reštrukturalizácia a zamestnanci
 178. Práca cez sviatky
 179. Čerpanie dovolenky po ukončení MD
 180. Mzda čiastočného invalida
 181. Odchodné po skončení PP
 182. PP na skrátený pracovný úväzok
 183. Novelizovaný zákonník práce a PP na dobu určitú
 184. Nevyplatená mzda - ako ďalej postupovať
 185. ako s odvodmi?
 186. Výsledok z RZZP
 187. PN, materská a návrat do práce
 188. Práca v noci v sobotu a nedeľu
 189. mzda a odvody
 190. ELDZ a prerusenie ako vyplnit?
 191. Predčasný starobný dôchodca
 192. Odvody za preplatenú dovolenku v čase PN zamestnanca
 193. uplatnenie OČR začiatok doma a v priebehu prijatie do nemocnice
 194. nadčasy v školstve
 195. Odvod do ZP
 196. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky
 197. výpopčet čistej mzdy
 198. visačky na pracovisku
 199. Priemerný mesačný príjem
 200. Výpočet priemerného zárobku
 201. Doklad o stravovaní
 202. Diety - preplatenie
 203. Kratenie dovolenky
 204. skončenie pracovného pomeru
 205. dohoda
 206. Štatutárny zástupca a pracovná zmuva
 207. dá sa zrušiť dohoda o vykonaní práce?
 208. Autorský honorár a registrácia na DÚ, SP, ZP
 209. Predĺženie PP na dobu určitú
 210. Stravovanie
 211. Originál doklady
 212. Dohoda - dobrovoľne nezamestnaný
 213. odvody do SP
 214. Preplatenie nevycerpanej dovolenky
 215. maximálny vymeriavací základ
 216. Závislá činnosť + popri nej SZČO
 217. Mzda za odpracovanú sobotu
 218. Vypocet mesacnej mzdy od 1.10.2007
 219. Odmena za nočnú prácu
 220. Prekážka v práci - dedičské konanie
 221. Prax študenta
 222. Kategória konateľa na prihláške do ZP
 223. zamestnanec - bezlepkova dieta
 224. zárobok popri škole
 225. práca vo sviatok
 226. odmeny
 227. Manko pri inventúre
 228. tehotna a práca na smeny
 229. Dohoda o pracovnej činnosti - odpočítateľná položka
 230. Vdova
 231. Práca predčasných starobných dôchodcov
 232. zmena predčasného dôchodku na starobný
 233. Dohoda na kratší pracovný čas
 234. Výpočet nároku na dovolenku
 235. odhlásenie a prihlásenie na dobrovoľné nemocenské
 236. Vypoved z organizacnych dovodov a ochranne lehoty
 237. RZZP 2005 a tlacivo
 238. dohoda o vykonaní prác, alebo o pracovnej činnosti
 239. PN a skončenie pracovného pomeru
 240. Pracovné odevy
 241. Výpoveď daná zamestnacom podľa §69 ods.1 písm.b
 242. Preplatenie dovolenky
 243. Tlačivá ZP - nahlásenie zmeny platiteľa (PN zamestnanca)
 244. Odvody do ZP počas doby PN-ky
 245. pokračujúca materská a nárok na dovolenku
 246. Spätne priznaný starobný dôchodok zamestnancovi
 247. zmena odvodov SZČO po zmene minimálnej mzdy
 248. Príplatky odvodené z minimálnej mzdy
 249. PN a dva HPP
 250. Zdravotný poradca