PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DDS - odvody do zdravotnej poisťovne
 2. Povinnosti szčo pri zamestnávaní zamestnanca
 3. Výpoveď tehotnej zamestnankyni - zrušenie zamestnavateľa
 4. praceneschopnost
 5. Invalid.dôchodca a nočný príplatok
 6. Lehota na doruč. PN-ky zamestnávateľovi
 7. Príkazná zmluva a zdaňovanie
 8. Skončenie pracovného pomeru
 9. oneskorená pracovná zmluva
 10. Materská
 11. Príplatky - prípadové štúdie
 12. Príspevok za zamestnanie invalid. dôchodcu
 13. Krátenie a preplatenie dovolenky
 14. PROSÍM POMOŽTE, NEDOPLATKY Z NEVEDOMOSTI
 15. Colný deklarant?Ako je táto práca platená?
 16. Dovolenka pri zmene pracovnej zmluvy
 17. Výpoveď
 18. Dohody o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykone prace
 19. vypomoc od manzelky a firemne auto
 20. SZČO
 21. Jednosmennosť? Dvojsmennosť?
 22. dohoda o pracovnej činnosti a auto
 23. daňový bonus
 24. Szco + pn
 25. spoplatnenie vykonávania dohôd o zrážkach
 26. stravne listky
 27. 2 exekúcie
 28. dohoda o vykonani prace
 29. exekučné zrážky
 30. Dovolenka - nárok
 31. Dodatky k pracovnej zmluve
 32. Preplácanie práce nadčas
 33. Minimálny vymeriavací základ pre platby preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO
 34. Zmluva o poskytovaní činnosti
 35. Rodič.dovolenka a krátenie dovolenky
 36. Variabilný symbol, odvody za zamestnancov - UNION
 37. odvody do zdravotnej poistovne pri docasnej praci v zahranici
 38. skrátenie pracovnej doby
 39. pohreb - potvrdenie
 40. dohoda o VP s cudzincom
 41. Mesačný výkaz ZP - riadok č. 4
 42. honorár a výplata
 43. Príspevok do fondu zamestnanosti, resp. príspevok na poistenie v nezamestnanosti
 44. Reštrukturalizácia a zamestnanci
 45. Práca cez sviatky
 46. Čerpanie dovolenky po ukončení MD
 47. Mzda čiastočného invalida
 48. Odchodné po skončení PP
 49. PP na skrátený pracovný úväzok
 50. Novelizovaný zákonník práce a PP na dobu určitú
 51. Nevyplatená mzda - ako ďalej postupovať
 52. ako s odvodmi?
 53. Výsledok z RZZP
 54. PN, materská a návrat do práce
 55. Práca v noci v sobotu a nedeľu
 56. mzda a odvody
 57. ELDZ a prerusenie ako vyplnit?
 58. Predčasný starobný dôchodca
 59. Odvody za preplatenú dovolenku v čase PN zamestnanca
 60. uplatnenie OČR začiatok doma a v priebehu prijatie do nemocnice
 61. nadčasy v školstve
 62. Odvod do ZP
 63. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky
 64. výpopčet čistej mzdy
 65. visačky na pracovisku
 66. Priemerný mesačný príjem
 67. Výpočet priemerného zárobku
 68. Doklad o stravovaní
 69. Diety - preplatenie
 70. Kratenie dovolenky
 71. skončenie pracovného pomeru
 72. dohoda
 73. Štatutárny zástupca a pracovná zmuva
 74. dá sa zrušiť dohoda o vykonaní práce?
 75. Autorský honorár a registrácia na DÚ, SP, ZP
 76. Predĺženie PP na dobu určitú
 77. Stravovanie
 78. Originál doklady
 79. Dohoda - dobrovoľne nezamestnaný
 80. odvody do SP
 81. Preplatenie nevycerpanej dovolenky
 82. maximálny vymeriavací základ
 83. Závislá činnosť + popri nej SZČO
 84. Mzda za odpracovanú sobotu
 85. Vypocet mesacnej mzdy od 1.10.2007
 86. Odmena za nočnú prácu
 87. Prekážka v práci - dedičské konanie
 88. Prax študenta
 89. Kategória konateľa na prihláške do ZP
 90. zamestnanec - bezlepkova dieta
 91. zárobok popri škole
 92. práca vo sviatok
 93. odmeny
 94. Manko pri inventúre
 95. tehotna a práca na smeny
 96. Dohoda o pracovnej činnosti - odpočítateľná položka
 97. Vdova
 98. Práca predčasných starobných dôchodcov
 99. zmena predčasného dôchodku na starobný
 100. Dohoda na kratší pracovný čas
 101. Výpočet nároku na dovolenku
 102. odhlásenie a prihlásenie na dobrovoľné nemocenské
 103. Vypoved z organizacnych dovodov a ochranne lehoty
 104. RZZP 2005 a tlacivo
 105. dohoda o vykonaní prác, alebo o pracovnej činnosti
 106. PN a skončenie pracovného pomeru
 107. Pracovné odevy
 108. Výpoveď daná zamestnacom podľa §69 ods.1 písm.b
 109. Preplatenie dovolenky
 110. Tlačivá ZP - nahlásenie zmeny platiteľa (PN zamestnanca)
 111. Odvody do ZP počas doby PN-ky
 112. pokračujúca materská a nárok na dovolenku
 113. Spätne priznaný starobný dôchodok zamestnancovi
 114. zmena odvodov SZČO po zmene minimálnej mzdy
 115. Príplatky odvodené z minimálnej mzdy
 116. PN a dva HPP
 117. Zdravotný poradca
 118. minimálne mzdové nároky podľa ZP
 119. Pracov.zmluva na dobu určitú
 120. Povinnosti z pracovného úrazu?
 121. stravné pri zahraničnej ceste - zaokrúhľovanie
 122. uraz zamestnanca
 123. povinnost zmenit tyzdenny pracovny cas
 124. Dohoda o vykonani prace
 125. Ukončenie PP a nástup na MD
 126. preplatok RZZP
 127. narok na dovolenku
 128. Tehotná zamestnankyňa - doklad
 129. miesto výkonu zamestnania
 130. Podpora v nezamestnanosti
 131. Čerpanie dovolenky počas RD
 132. Dohody o pracovnej činnosti
 133. Stará dovolenka pri ukončení PPV
 134. Náhrada mzdy pri PN zamestnanca
 135. stravné lístky pri kratšom prac. čase
 136. Stravné - výklad pojmov
 137. Dovolenka, SP
 138. zamestnávanie cudzincov
 139. prechod práv
 140. Alikvotny vymeriavaci zaklad
 141. Cestovné vlastným autom
 142. zamestnanec na dvoch stoličkách
 143. SZČO - príspevky na živ. poist. vs. VZ
 144. SZCO a zaroven zamestnanec na PN
 145. ročný príjem
 146. Aký vymeriavací základ na začiatok podnikania????
 147. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov
 148. SZČO a zároveň zamestnanec
 149. Dohody
 150. Preplatenie dovolenky pred nástupom na MD
 151. odvody
 152. Výpočet mzdy
 153. Vypocet hrubej mzdy - odpracoval cast mesiaca
 154. Vypocet mzdy - zmluvny plat
 155. Ubytovanie v súkromí - živnostenský list áno, či nie?
 156. Nezamestnana na urade a dohoda
 157. Zaradenie pracovníka
 158. rozdielna hodinova mzda
 159. registracia zahranicneho klienta v socialnej poistovni
 160. Skončenie doby určitej počas materskej dovolenky
 161. Výpoveď zamestnanca pri dlhodobej PN z dôvodu zániku zamestnávateľa
 162. Dočasné pridelenie zamestnanca - dohodára
 163. ukončenie pracovného pomeru
 164. Nadčas tehotných
 165. zadávanie skráteného úväzku
 166. Prijatie nového zamestnanca a výpoveď starému zamestnancovi z organizačných dôvodov
 167. Preplatenie dovolenky v štátnej službe
 168. Výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou
 169. štátni zamestnanci
 170. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2005
 171. sviatok
 172. Združenie SZČO a pracovná zmluva
 173. Preplatok z RZZP v mzde
 174. DoPČ - odpracované hodiny
 175. Nesplnila som si povinnosť ?
 176. Odmena členovi štatutárneho orgánu
 177. daňový bonus v prehľade
 178. odvody
 179. materská
 180. každý zamestnanec + SZČO musí mať zmluvu s lekárom?
 181. Aký druh dohody?
 182. PN neskoro doručená zamestnávateľovi
 183. Cestovny prikaz
 184. nárok na odchodné
 185. Výpoveď od zamestnávateľa - aký paragraf?
 186. dohoda o vykonaní práce
 187. Zodpovedný zástupca a konateľ
 188. Povinné lekárske kontroly?
 189. Štvrťročný výkaz preddavkov dane zo závislej činnosti
 190. Príplatok za prácu v noci - zvýšenie od 1.10.2007
 191. zaradenie pedagog. zamestnanca do správnej platovej tarify
 192. Neplatené voľno
 193. dobrovolne nemocenské pripoistenie
 194. Zrážky zo mzdy
 195. opätovne dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú
 196. Povinnosť zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky
 197. Krátenie nároku na dovolenku a prenášanie zostatku - rodičovská dovolenka
 198. Daňový bonus a manželia u jedného zamestnávateľa
 199. Firemné auto a odmena
 200. Splatnosť poistného do SP
 201. Výpoveď a nesprávne vypočítaná mzda
 202. Výpočet dôchodku pri rizikovým pracoviskách
 203. Odvody do garančného fondu - dohoda študent
 204. Dohoda o pracovnej cinnosti a dávka v hmotnej núdzi
 205. vyživovaná osoba - exekučný príkaz
 206. alikvotná čiastka zo mzdy
 207. neprávom vyplatený daňový bonus
 208. Ako správne napísať referencie?
 209. tehotná zamestnankyňa
 210. Sledovanie polohy firemnych vozidiel
 211. muž na rodičovskej dovolenke
 212. RZZP
 213. Dohoda o hmotnej zamestnanosti pre zamestnanca zamestnaneho cez personalny lizing
 214. zamestnanie občana Českej republiky
 215. Zarobok pocas materskej a rodicovskej
 216. PN po troch dňoch nástupu do práce
 217. zamestnavatel v Cechach, praca na Slovensku
 218. invalidný dôchodca
 219. Minimálny mzdový nárok 3
 220. Zamestnávanie invalida
 221. Dohoda o pracovnej činnosti § 228a
 222. Dohoda o pracovnej činnosti alebo o VP?
 223. Ochrana osobnych udajov - š. p.
 224. zmena VZ pre zdravotné poistenie
 225. Výpoveď §69 ods.1,b
 226. Výber zdravotnej služby
 227. elektronická podateľňa socpoist
 228. Povinnosť zamestnávateľa mať zmluvného lekára na vstupné prehliadky
 229. Výpočet mzdy
 230. Spoločníci s.r.o. a odvody
 231. Student - brigadnik platenie zdravotnych odvodov
 232. Metodika naboru zamestnancov
 233. neplatené voľno - nesúhlas so žiadosťou o poskytnutie
 234. Co je vyhodnejsie pre invalidneho dochodcu
 235. Dávky v nezamestnanosti
 236. Úrad práce
 237. Liečebný režim - kontrola
 238. Invalidny dôchodok, nárok na odchodné a na náhradu mzdy
 239. dohoda o vykonaní práce
 240. pridavky na rodinu a praca v zahranici
 241. Materská dovolenka
 242. Konkurz
 243. Prenos dovolenky do ďalšieho roka
 244. dátumy v Q prehľade
 245. Spatny narok na socialne davky pri neskorsom prihlaseni
 246. Rodičovský príspevok a iné príjmy
 247. Materská a ďalší príjem
 248. úrad práce + dohoda
 249. nepretržitý denný odpočinok
 250. Prehlad zrazenych a odvedenych preddavkov