PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Narok na dovolenku za MD a RD
 2. Materské alebo rodičovský príspevok ?
 3. Potvrdenie o PN
 4. vyplnanie cestovnych prikazov
 5. Dovolenka - §111
 6. rozviazanie PP starobným dôchodcom
 7. Problém s vyplnením Oznámenia zamestnávateľa stiahnutým z www.rzzp.sk
 8. preradenie zamestnanca na inu pracu, karne pokarhanie
 9. Preplatenie dovolenky - žiadosť
 10. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 11. neplatene volno verzus nahradne volno
 12. pracovná zmluva - odmena
 13. Prihlásiť sa na úrad práce?
 14. úrad práce
 15. Stravné lístky z miezd do účtovníctva
 16. Odmietnutie dohody o skonceni PP
 17. Živnostník a dohoda o vykonaní práce
 18. Výpoveď - Preradenie
 19. Prekážky v práci
 20. Ukončenie MD - začiatok RD
 21. Osobné prekážky
 22. Výpoveď zo zdravotných dôvodov
 23. Zvýšenné odvody od októbra ?!
 24. Exekucia a zrazky zo mzdy
 25. Živnostník
 26. PN - výpočet mzdy
 27. minimálna mzda 8100,- odkedy účinnosť?
 28. Odhlášky do poisťovní
 29. Skúšobná doba
 30. Nárok na bonus
 31. Závisla práca - zamestnávanie živnostníkov
 32. Zamestnanec predvolaný na súd ako svedok
 33. Stravovanie SZČO
 34. Náhrada príjmu
 35. dohoda o vykonaní práce
 36. študent a starobný dôchodok
 37. vznik pracovného pomeru
 38. odstupné, odchodné - invalidný dôchodok
 39. Zápis o škode - vzor
 40. Nepretržitý denný odpočinok
 41. Zdravotné poistenie
 42. Prémiový poriadok s.r.o. - vzor
 43. odvody dochodcu z dohody zdravotne
 44. dotaz ohladne materskej
 45. Dohoda o pracovnej činnosti
 46. PN
 47. PP na dobu určitú a predĺženie
 48. Krátenie dovolenky
 49. znížený uväzok
 50. platnosť zrušenia dovolenky zamestnancovi
 51. Bonus na dieťa
 52. Príspevok na bývanie
 53. dohoda o pracovnej činnosti
 54. výpočet nároku dovolenky
 55. Potvr. o zdaniteľnej mzde
 56. Dohody o prácach mimo prac.pomeru
 57. Pracovný posudok
 58. vypoved dana zamestnancom - pracovny pomer na dobu urcitu
 59. Študent doktorant - povinnosti a nároky
 60. Novela ZP - výpovedná doba
 61. Dohoda o vykonaní práce
 62. výpočet mzdy pri skončení pracovného pomeru
 63. Vypoved a marodka
 64. manželka na materskej dovolenke a manžel na OČR
 65. účet
 66. Dohoda o vykonaní práce pri vystúpeniach
 67. Zamestnanec
 68. Skončenie pracovného pomeru
 69. koniec prac.pomeru a marodka
 70. Skončenie PP zamestnávateľom
 71. Kratsi pracovny cas a maximalny vymeriavaci zaklad pre ZP
 72. Dohoda o pracovnej činnosti
 73. neprávom preplatená dovolenka
 74. Neustále porušovanie disciplíny
 75. Upratovanie - dodatok k pracovnej zmluve či nová zmluva
 76. započítavanie dovolenky v rámci sviatku
 77. zamestnať čiastočného invalida
 78. Pokuta zamestnancovi
 79. neplatené voľno zamestnanca
 80. výkaz mzdových nárokov
 81. Vstupná a výstupná lekárska prehliadka
 82. Nárok na neplatené voľno
 83. Pracovný poriadok
 84. opatrovateľský príspevok pre ŤZP a dohoda
 85. Ďalšie predĺženie PP na dobu určitú
 86. špecializovaný lekár
 87. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 88. Dôchodkové zabezpečenie žien na MD
 89. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov
 90. Štúdium na jazykovo-katolíckom inštitúte
 91. zrušenie maximálneho VZ pre sociálne poistenie
 92. výplatná páska
 93. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 94. TPP + dohoda u jedného zamestnavateľa
 95. Predlzenie pracovneho pomeru
 96. nahlásenie zamestnancov - zmeny
 97. § 63 ods. 1, písm d
 98. Dohoda aká?
 99. Ukončenie PP
 100. Narok na danovy bonus
 101. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe
 102. priemery pri mzde
 103. stravne lístky
 104. DVP alebo DVČ
 105. dohoda o vykonaní práce a minimálna mzda
 106. stravné listky
 107. mzdová kompenzácia
 108. Nástup do zamestnania počas RD - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
 109. Odvody z minimálnej mzdy
 110. Rada právnika
 111. Hlásenie o vyúčtovaní dane.... pokuta
 112. Ukončenie pracovného pomeru
 113. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 114. Práca nadčas
 115. absolvent - povinnosti voci UP a ZP
 116. neplatenie odvodov
 117. odvody SZČO praceneschopnosť
 118. Zvyšovanie kvalifikácie
 119. Dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo
 120. nahrada za zamC pri odchode na matersku
 121. Dohoda o pracovnej činnosti - študent a nezdaniteľná časť
 122. stravné alebo cestovné náhrady ?
 123. Náplň práce
 124. rodičovský príspevok po novom
 125. pracovný čas
 126. Priepustka
 127. Práceneschopnosť
 128. §60, §61, §62
 129. nárok na dovolenku
 130. odvody z dohody o pracovnej činnosti
 131. PP na dobu určitú
 132. práca na dohodu
 133. počet vyživovaných detí - komu uviesť?
 134. Preplatenie dovolenky
 135. pracovný čas, náhradné voľno
 136. súbeh výpovednej lehoty a odstupného
 137. Odvody pri dvoch zamestnaniach
 138. Odchodne - invalidny dôchodca
 139. skončenie PP v skúšobne dobe
 140. praca na dohodu
 141. rodinné prídavky
 142. Povedat na urade prace ze je tehotna ?
 143. Osobné prekážky vlastná svadba
 144. Dohoda o brigadnickej praci studentov - výkon prace v zahraničí
 145. Koniec RD o mesiac nástup na MD
 146. zmluva pre živnostníka
 147. Mandátna zmluva al. Pracovná zmluva
 148. Stravné - trochu inak
 149. Bežný postup pri vybavovaní materskej dovolenky
 150. Zamestnanec nenastúpil do zamestnania
 151. výpoved na základe §62
 152. Zdaniteľné náhrady
 153. Živnostník a vyhlásenie k dani
 154. Poistenec štátu - príjem
 155. Pracovný úraz a odstupné
 156. mzda v zahraničí
 157. odvody do ZP pre studenta co je SZCO
 158. Fo - SRO
 159. Občan evidovaný na ÚPSVaR
 160. szco - velky problem s odvodmi do soc. poistovne
 161. Optimalizacia odvodov a prepis auta
 162. Zadanie zákazky - plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
 163. Skola, dohoda, ZP, dane dokopy.
 164. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti
 165. nahrada cestovnych nakladov a diety v zahranici
 166. poradte vypoved
 167. obchodný zástupca - stupeň náročnosti práce
 168. Ochrana osobných údajov a § 58a, odsek 2, bod a.
 169. II.pilier a nezamestnaná osoba
 170. penále - Sociálna poisťovňa
 171. ELDZ - tlačivo
 172. Skončenie pracovného pomeru + výpočet dovolenky
 173. Doručovanie výziev
 174. Preplatenie dovolenky za január.
 175. Okamžité skončenie PP a odstupné
 176. nevyplatena mzda
 177. Gastrolístky
 178. Vrátenie odvodov pri uznaní predčasného starob.dôchodku
 179. Dobrovolne poistená osoba - VZ
 180. Ukončenie prac. pomeru u štatutárov
 181. Výpoveď
 182. rodičovská dovolenka a škôlka
 183. Má nárok na daňový bonus
 184. Výpoveď dohodou pri PP na nižší úväzok
 185. Dochádzka
 186. Doplatok do minimálnej mzdy od 1.9.2007
 187. neptretržitá prevádzka
 188. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 189. Minimálna hodnota stravovacej poukážky
 190. nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 191. može poberať rodinné prídavky študent SŠ pokiaľ je zároveň živnostník???
 192. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 193. stravne listky a sluzobna cesta
 194. Hodnotenie zamestnanca
 195. Zvýšenie materskej
 196. Mesačný výkaz poistného - príloha
 197. Ukončenie prac.pomeru a PN
 198. Pracovná cesta v zahraničí počas sviatku
 199. stravovanie zamestnancov
 200. Prenájom pracovnej sily inému zamestnávateľovi
 201. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 202. Absencia v práci
 203. doklady pri ukončení pracovného pomeru
 204. Nárok na odstupné - skončenie PP dohodou vo výpovednej dobe plynúcej od 1.9.2007
 205. Nárok na odstupné
 206. Mesačný výkaz poistného - príloha
 207. DOPČ a cestovné náhrady
 208. dovolenka konateľa
 209. RZZP, tlačivo S, SA, SB doplnenie udajov
 210. výpoveď
 211. preventívne prehliadky
 212. povinnost zamestnanca oznamit zdravotnej poistovni ukoncenie prac.pomeru
 213. zamestnanec - invalidný dôchodca
 214. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamest. občanov so ZP
 215. Dohodár - vymáhanie spôsobenej škody
 216. Materská + zmena FO na S.R.O.
 217. Uplatnenie NZČ ZD
 218. Daňový bonus - druh, družka
 219. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej činnosti... rok 2007
 220. Dohoda o brigádnickej práci študenta - odmena!!!
 221. SZČO a OČR
 222. práca na dobu určitú
 223. Nevyplatena mzda
 224. Stravné lístky
 225. Daňový bonus
 226. Ukončenie doby určitej.
 227. Zamestnanec na neplatenom voľne vs. priemerka
 228. výkazy na sociálnu poisťovňu
 229. odstupne, výpovedná doba?
 230. pracovna cesta a nadcas
 231. nezamestnanie človeka napriek podpísanej prac.zmluve
 232. Študent - náhrada príjmu
 233. dohoda
 234. Mzda za iné obdobie ako kalendárny mesiac
 235. doba výpovednej lehoty
 236. novy zakonnik prace - docasne pridelenie
 237. Dohoda o vykonaní práce u 2 zamestnávateľov
 238. Bezpečnostný technik
 239. Dovolenka
 240. exekucia
 241. Pracovný čas
 242. neplatene volno a doplatenie poistneho
 243. TPP aj dohoda???
 244. platene volno
 245. rodinne pridavky, dan.bonus
 246. Prax učňov
 247. Zmluva o dielo - Pracovná zmluva
 248. Tehotná a ochranná lehota po PP na 10 dní
 249. Prevzatie práv a povinností vyplývajúcich z chránenej dielne
 250. Nárok na dovolenku - dlhodobo PN