PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. doba určitá od 1. 9. 2007
 2. Skončenie PP s nezvestným
 3. Výpovedná doba
 4. zákon 553/2003 - zaradenie zamestnanca
 5. Vyplatenie odmien po skončení pracovného pomeru
 6. skúšobná doba
 7. Pravdepodobný vymer. základ
 8. Minimálna mzda
 9. Sociálna výpomoc od štátu počas materskej
 10. Skončenie pracovného pomeru
 11. RZZP - konateľ a SZČO
 12. Čerpanie sociálneho fondu
 13. Pracovna zmluva
 14. práceneschopnosť a kontroly
 15. nadčasy a priemerný zárobok
 16. Ako ukončiť pracovný pomer
 17. Ukončenie VŠ
 18. docasne prideleny zamestnanec do Ciech
 19. SP po pozastaveni zivnosti
 20. Potvrdenie o návšteve školy na účely rodinných prídavkov
 21. Pracovný čas - študentka
 22. výsluhový dôchodok - odvody
 23. dohoda - zamestnanie dôchodcu a zamestnanie evidovaného na ÚP
 24. Predčasný dôchodca = starobný dôchodca? Odkedy?
 25. vdovský dôchodok
 26. dohoda a odvody
 27. pracovný pomer na dobu urcitu - predlzenie
 28. dočasné pridelenie a cestovné náhrady
 29. Návrat do zamestnania v priebehu RD
 30. Nárok na dovolenku
 31. Potvrdenie o návšteve školy na účely rodinných prídavkov (VIII/2007)
 32. Prac.pomer
 33. výpoveď v dobe určitej
 34. PP na dobu určitú a PN
 35. otváram si obchodík
 36. Výpoveď so spätnou platnosťou
 37. Stravné lístky
 38. pracovný čas
 39. priepustka
 40. 2 paragrafy
 41. Ukončenie prac.pomeru konateľa
 42. nariadenie zvýšenia kvalifikácie
 43. Plat - % zo zisku pobocky
 44. SZČO - platenie poistného do SP počas poberania rodičovského príspevku
 45. Dohoda o vykonaní práce po skončení TPP
 46. Stravne listky od 1.9.2007
 47. Oznámenie na DU
 48. Akú dohodu pre anketára?
 49. TPP + DoVP
 50. 12 hodinová pracovná smena - denná
 51. prepocet z EUR na SKK pri mzde
 52. Dohoda o vyk.práce
 53. Predbežná zmluva
 54. Výška odvodov vs. Výška dôchodku
 55. Čerpanie dovolenky po dlhodobej Pn - ako zaplatiť?
 56. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 57. Príplatok - mzdové zvýhodnenie za poobedňajšiu prácu
 58. Min. hodnota stravovacej poukážky
 59. Tvorba sociálneho fondu
 60. Dvojzmenná prevádzka
 61. Práca nadčas a stravné lístky
 62. invalidný dôchodca - úrad práce
 63. Rozumný dôvod výpovede
 64. Kompenzácia preplatku dane z RZ
 65. rozrátavanie ročných odmien do dovolenkového priemeru
 66. návrat do zamestnania počas rodičovskej dovolenky
 67. Stravné lístky a nadčas.
 68. Dovolenka - kratší pracovný čas
 69. DBPŠ - externy student
 70. Novela ZP účinná od 1.9.2007 – prechodné ustanovenia (PP na dobu určitú)
 71. výpoveď z pracovného pomeru
 72. nárok na dovolenku
 73. finančny prispevok na ubytovanie
 74. Vypocet mzdy
 75. Dovolenka a materská
 76. Zamestnanie v ČR
 77. Výška dôchodku
 78. TPP a študent
 79. Zamestnávanie SZČO od 1.9.2007
 80. zdravotné poistenie
 81. preradenie po materskej dovolenke
 82. Vstupné zdravotné prehliadky
 83. daňový bonus
 84. skončenie prac. pomeru, čerpanie dovolenky alebo PN
 85. Ukončenie PP s dôchodcom
 86. Materska, nezamestnanost a SZCO
 87. zamestnanec alebo szčo?
 88. Stravné lístky
 89. Staranie sa o otca
 90. DoBPŠ na prelome dvoch mesiacov a termín odvodov
 91. Dva pracovné pomery v jednej firme - príloha mesačného výkazu do SP
 92. výpočet mzdy - dovolenka a neplatené voľno
 93. Daňový bonus
 94. Ročné zúčtovanie dane po úmrtí zamestnanca
 95. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 96. Dohoda o pracovnej činnosti - novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2007
 97. dovolenka a jej nariadenie ZĽom podľa nového ZP
 98. výkazy do poisťovní
 99. Zdrav. poistenie - odvody (aj zamestnanec, aj SZČO zároveň)
 100. Náhrada a VZ do ZP
 101. DOVP - úrad práce - vyhlásenie k dani
 102. štátny sviatok
 103. Rodičovská dovolenka a práca na 1/2 uväzok
 104. práca cez víkend
 105. nástup po ďalšej rodičovskej dovolenke
 106. DoVP pre cudzinca
 107. náhrada škody pri absencii
 108. P - doprovod druha
 109. prerušenie na SP ?
 110. PNka
 111. Práca nadčas
 112. exekúcie opäť
 113. Mlčanlivoť o mzdách
 114. Zaúčtovanie nedoplatku z RZZP
 115. dovolenka
 116. dostala som vypoved
 117. Podporná doba - výpočet
 118. Dlhodobá PN
 119. Limit odpracovaných hodín na dohodu podľa novelizovaného zákonníka práce od 1.9.2007
 120. Nezamestnaná – nárok na materskú Ako? Ochranná lehota? DNP? PN?
 121. Mzda za prácu nadčas
 122. dbps - studujuci v zahranici
 123. okamžitá výpoveď počas maródky
 124. prechod zamestnancov na ineho zamestnavatela
 125. 12 hodinový prac. čas a dovolenka
 126. PN počas výpovednej doby
 127. Prihlaska zamestnanca do socialnej poistovne
 128. Stravovanie zamestnancov
 129. poistné z preplatku z RZZP
 130. HPP a študent VŠ 3.stupňa
 131. odchodné - predčasný dôchodok
 132. Vybavenie zápočtového listu
 133. PN a nárok na dovolenku
 134. náplň práce súčasť PZ
 135. Náplň práce
 136. pn a zamestnávateľ
 137. Neplatene volno
 138. Materská a nárok na dovolenku
 139. vyska materskeho prispevku
 140. Rodičovská dovolenka + nezamestnaná + PN
 141. Vypovedna lehota
 142. Výpoved §63, ochranná doba a ukončenie PP v znení ZP účinnom od 1.9.2007
 143. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 144. administrativní pracovnice - ve slovenštině
 145. Den nástupu do práce - sobota, neděle
 146. Spätné prihlasenie zamestnanca
 147. Nerovnommerné rozvrhnutie pracovného času a sviatok
 148. Vrátenie nákladov na vzdelanie zamestnance pri výpovedi
 149. Dodatok k pracovnej zmluve
 150. preplatená dovolenka a poistné
 151. Skončenie PP na dobu určitú počas MD - preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 152. Záverečná skúška až v 9/07 - daň.bonus?
 153. Neplatene volno
 154. Odvoz z pôrodnice
 155. Pracovný pomer na 42 hod týždenne
 156. Spôsobená škoda, čo s tým?
 157. Výpovedná doba a odstupné
 158. Kontrola mzdára
 159. Práva zamestnanca
 160. Začínajúci živnostník a do konca kalendárneho roka aj zamestnanec
 161. Dohoda o brigádnickej práci študenta .....
 162. úraz pri odchode na obedňajšiu prestávku
 163. Platenie PN-ky
 164. Hmotná zodpovednosť v obchode
 165. Odvody do socialnej poistovne
 166. Denný VZ na PN po absencii
 167. Nárok na dovolenku
 168. Zvysovanie odvodov od oktobra?
 169. Pracovný úraz a doba určitá
 170. Výpoved na kratší prac. pomer
 171. menovky
 172. Pracovný pomer a vdovský dôchodok
 173. Vedenie služobného motorového vozidla
 174. Odmena počas PN
 175. zamestnávanie evidovaného na UP
 176. Opatrovanie blizkej (nevladnej) osoby a odvody
 177. Čo s PN, ak zamestnanec už skončil PP
 178. Dĺžka pracovného času
 179. občan ČR zamestnaný v SR a vyslany do EU
 180. pracovná zmluva od 01.09.2007
 181. Daňový bonus
 182. dohoda o vykonaní práce
 183. PN a dni poistenia do SP a ZP
 184. Zaplatene vyssie odvody
 185. PN a výpoveď v skúšobnej dobe
 186. Nezamestnaný a PN
 187. návrh novely zákona - predčasný dôchodok a pracovný pomer
 188. Výpočet materskej dovolenky.
 189. Potvrdenie zamestnávateľa o zamest. na účely uplatnenia nároku na nemoc.dávku
 190. odčítavanie stavov meračov - akú zmluvu pre invalidného dôchodcu?
 191. NEMOC- KLADENKA
 192. Európska ZP - adresa
 193. Časová mzda a sviatok
 194. nárok na pracovné voľno - dieťa
 195. vypoved v case PN
 196. Dĺžka započítanej praxe
 197. Pracovná zmluva, alebo dohoda?
 198. Dva príjmy u toho istého zamestávateľa
 199. žiadosť a sprievodný list
 200. Urazove poistenie
 201. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 1997 - študent SZČO
 202. OČR 16 - ročného dieťaťa
 203. stravné lístky
 204. výpoveď počas dovolenky
 205. vodič z povolania spôsobil haváriu - čo s ním?
 206. Ochrana osobných údajov pre žiadateľov o zamestnanie
 207. Minimálny mzdový nárok z 40 hodín týždenne na 37,5 hodín týždenne
 208. Úraz - nie pracovný
 209. PRACOVNY URAZ
 210. Pracovná pohotovosť v novelizovanom Zákonníku práce od 1.9.2007
 211. Zas II pilier
 212. Odvody do SP
 213. zamestnanec a škoda
 214. Tlačivo k Pn-ke
 215. Exekúcia
 216. Príspevok zamestnávateľa od 1.9.2007
 217. PN pocas materskej dovolenky
 218. Ukončenie prac. pomeru
 219. príspevok pri narodení
 220. Neplatené voľno
 221. Absencia
 222. výpočet garanč.poistenia
 223. vypocet vymeriavacieho zakladu
 224. Príplatky za víkend
 225. Zníženie mzdy
 226. Občan SR v ČR
 227. Odvody po prerušení podnikania
 228. dochodca a PN
 229. vypočet dochodku
 230. platobná neschopnosť
 231. meno zamestnananca na viditeľnom mieste
 232. stravne listky a zivnostik
 233. Zamestnanec zároveň SZČO - odvody
 234. PN kontrola
 235. krádež - vysporiadanie škody
 236. SZCO a odvody pri dlhodobej PN
 237. VZ
 238. Zabudnutá odhláška FO
 239. Riadna a celodenná starostlivosť o dieťa
 240. Odvody a konateľ
 241. paragraf pocas celozavodnej dovolenky
 242. 3.pilier a rodičovská
 243. SZČO + konateľ v s.r.o.
 244. DOVP a DOBPŠ
 245. Obmedzená kapacita mzdového softu, vyšší stav zamestancov - riešenie
 246. exekucia aj zo sumy vyplatenej PN?
 247. NV a dovolenka
 248. Výpočet dovolenky
 249. POZASTAVENIE ZIVNOSTI
 250. Hľadanie práce