PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. nástup po ďalšej rodičovskej dovolenke
 2. DoVP pre cudzinca
 3. náhrada škody pri absencii
 4. P - doprovod druha
 5. prerušenie na SP ?
 6. PNka
 7. Práca nadčas
 8. exekúcie opäť
 9. Mlčanlivoť o mzdách
 10. Zaúčtovanie nedoplatku z RZZP
 11. dovolenka
 12. dostala som vypoved
 13. Podporná doba - výpočet
 14. Dlhodobá PN
 15. Limit odpracovaných hodín na dohodu podľa novelizovaného zákonníka práce od 1.9.2007
 16. Nezamestnaná – nárok na materskú Ako? Ochranná lehota? DNP? PN?
 17. Mzda za prácu nadčas
 18. dbps - studujuci v zahranici
 19. okamžitá výpoveď počas maródky
 20. prechod zamestnancov na ineho zamestnavatela
 21. 12 hodinový prac. čas a dovolenka
 22. PN počas výpovednej doby
 23. Prihlaska zamestnanca do socialnej poistovne
 24. Stravovanie zamestnancov
 25. poistné z preplatku z RZZP
 26. HPP a študent VŠ 3.stupňa
 27. odchodné - predčasný dôchodok
 28. Vybavenie zápočtového listu
 29. PN a nárok na dovolenku
 30. náplň práce súčasť PZ
 31. Náplň práce
 32. pn a zamestnávateľ
 33. Neplatene volno
 34. Materská a nárok na dovolenku
 35. vyska materskeho prispevku
 36. Rodičovská dovolenka + nezamestnaná + PN
 37. Vypovedna lehota
 38. Výpoved §63, ochranná doba a ukončenie PP v znení ZP účinnom od 1.9.2007
 39. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 40. administrativní pracovnice - ve slovenštině
 41. Den nástupu do práce - sobota, neděle
 42. Spätné prihlasenie zamestnanca
 43. Nerovnommerné rozvrhnutie pracovného času a sviatok
 44. Vrátenie nákladov na vzdelanie zamestnance pri výpovedi
 45. Dodatok k pracovnej zmluve
 46. preplatená dovolenka a poistné
 47. Skončenie PP na dobu určitú počas MD - preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 48. Záverečná skúška až v 9/07 - daň.bonus?
 49. Neplatene volno
 50. Odvoz z pôrodnice
 51. Pracovný pomer na 42 hod týždenne
 52. Spôsobená škoda, čo s tým?
 53. Výpovedná doba a odstupné
 54. Kontrola mzdára
 55. Práva zamestnanca
 56. Začínajúci živnostník a do konca kalendárneho roka aj zamestnanec
 57. Dohoda o brigádnickej práci študenta .....
 58. úraz pri odchode na obedňajšiu prestávku
 59. Platenie PN-ky
 60. Hmotná zodpovednosť v obchode
 61. Odvody do socialnej poistovne
 62. Denný VZ na PN po absencii
 63. Nárok na dovolenku
 64. Zvysovanie odvodov od oktobra?
 65. Pracovný úraz a doba určitá
 66. Výpoved na kratší prac. pomer
 67. menovky
 68. Pracovný pomer a vdovský dôchodok
 69. Vedenie služobného motorového vozidla
 70. Odmena počas PN
 71. zamestnávanie evidovaného na UP
 72. Opatrovanie blizkej (nevladnej) osoby a odvody
 73. Čo s PN, ak zamestnanec už skončil PP
 74. Dĺžka pracovného času
 75. občan ČR zamestnaný v SR a vyslany do EU
 76. pracovná zmluva od 01.09.2007
 77. Daňový bonus
 78. dohoda o vykonaní práce
 79. PN a dni poistenia do SP a ZP
 80. Zaplatene vyssie odvody
 81. PN a výpoveď v skúšobnej dobe
 82. Nezamestnaný a PN
 83. návrh novely zákona - predčasný dôchodok a pracovný pomer
 84. Výpočet materskej dovolenky.
 85. Potvrdenie zamestnávateľa o zamest. na účely uplatnenia nároku na nemoc.dávku
 86. odčítavanie stavov meračov - akú zmluvu pre invalidného dôchodcu?
 87. NEMOC- KLADENKA
 88. Európska ZP - adresa
 89. Časová mzda a sviatok
 90. nárok na pracovné voľno - dieťa
 91. vypoved v case PN
 92. Dĺžka započítanej praxe
 93. Pracovná zmluva, alebo dohoda?
 94. Dva príjmy u toho istého zamestávateľa
 95. žiadosť a sprievodný list
 96. Urazove poistenie
 97. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 1997 - študent SZČO
 98. OČR 16 - ročného dieťaťa
 99. stravné lístky
 100. výpoveď počas dovolenky
 101. vodič z povolania spôsobil haváriu - čo s ním?
 102. Ochrana osobných údajov pre žiadateľov o zamestnanie
 103. Minimálny mzdový nárok z 40 hodín týždenne na 37,5 hodín týždenne
 104. Úraz - nie pracovný
 105. PRACOVNY URAZ
 106. Pracovná pohotovosť v novelizovanom Zákonníku práce od 1.9.2007
 107. Zas II pilier
 108. Odvody do SP
 109. zamestnanec a škoda
 110. Tlačivo k Pn-ke
 111. Exekúcia
 112. Príspevok zamestnávateľa od 1.9.2007
 113. PN pocas materskej dovolenky
 114. Ukončenie prac. pomeru
 115. príspevok pri narodení
 116. Neplatené voľno
 117. Absencia
 118. výpočet garanč.poistenia
 119. vypocet vymeriavacieho zakladu
 120. Príplatky za víkend
 121. Zníženie mzdy
 122. Občan SR v ČR
 123. Odvody po prerušení podnikania
 124. dochodca a PN
 125. vypočet dochodku
 126. platobná neschopnosť
 127. meno zamestnananca na viditeľnom mieste
 128. stravne listky a zivnostik
 129. Zamestnanec zároveň SZČO - odvody
 130. PN kontrola
 131. krádež - vysporiadanie škody
 132. SZCO a odvody pri dlhodobej PN
 133. VZ
 134. Zabudnutá odhláška FO
 135. Riadna a celodenná starostlivosť o dieťa
 136. Odvody a konateľ
 137. paragraf pocas celozavodnej dovolenky
 138. 3.pilier a rodičovská
 139. SZČO + konateľ v s.r.o.
 140. DOVP a DOBPŠ
 141. Obmedzená kapacita mzdového softu, vyšší stav zamestancov - riešenie
 142. exekucia aj zo sumy vyplatenej PN?
 143. NV a dovolenka
 144. Výpočet dovolenky
 145. POZASTAVENIE ZIVNOSTI
 146. Hľadanie práce
 147. PN a dovolenka
 148. Vedenie nákladného automobilu
 149. Daňový bonus - vyplácanie počas prázdnin po ukončení strednej školy
 150. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.9.2007 - vzor tlačiva
 151. DOVP - dôchodca
 152. Daňový bonus vyplatený zamestnancovi bez nároku - ako opraviť?
 153. neplatené voľno
 154. ako vyplacat stravenky?
 155. Odvody do SZP za podnikatela
 156. Odstupné
 157. Dôchodcovia a iné
 158. SZČO - aké odvody?
 159. zrážková daň
 160. Mzdové zvýhodnění při práci přesčas (§ 121 ods. 1)
 161. Odstupné
 162. Nový výkaz preddavkov do VSZP
 163. materska - rodicovska dovolenka?
 164. Poistenie v zahranici
 165. Žiadosť o materské
 166. PN pri vypovednej dobe.
 167. Socialka - SZCO + rodicovska dovolenka
 168. Odmeňovanie sezónnych zamestnancov
 169. konatel a stravne
 170. dovolenka 80 + 20
 171. Priemerná mzda II.polrok
 172. Výpočet dovolenky
 173. Nočný príplatok
 174. Priemerný mesačný fond pracovného času
 175. stravný lístok a pol dňa dovolenky
 176. nulový výkaz
 177. Dohoda o vykonaní práce
 178. Odvody počas PN
 179. úmrtie zamestnanca
 180. pracovný pomer a predčasný starobný dôchodok
 181. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 182. zákon o rodičovskom príspevku
 183. neplatené voľno
 184. Úraz na športovom dni
 185. Koniec MD
 186. znova dovolenkový priemer
 187. Sviatok
 188. Odmeny - priemerný zárobok
 189. Počet odprac. hodín študenta
 190. vymerievací základ - odvody do fondov
 191. Zamestnanec zamestnany na zivnosť
 192. Vypomáhanie rodinného príslušníka: Právomoci!?!
 193. stravné listky
 194. Výpočet PN
 195. SZČO + zamestnanec a odvody
 196. Návrh na zrušenie prac. pomeru dohodou - zamestnávateľ nereaguje
 197. Stravovanie zamestnancov - zmeny nad mesačný fond pracovného času
 198. Mzda strojníka
 199. RZZP nedoplatok poistného
 200. dodatok k pracovnej zmluve
 201. Doktorand a pobyt v zahraničí
 202. dohoda o brigádnickej práci študenta
 203. pracovný úraz pri brigáde - dohode o vykonaní práce
 204. marodka
 205. Do kolko dni treba nahlasit prekazku v praci
 206. ukončenie pracovného pomeru
 207. Evidencia dochádzky
 208. Sprevádzanie na vyšetrenie - nárok
 209. Základná mzda a osobné ohodnotenie
 210. Konatel - prijem + odvody
 211. DVP
 212. Aku budem mat matersku?
 213. Dni poistenia (ZP, SP) počas PN trvajúcej časť kalendárneho mesiaca
 214. Nová zmluva na dobu určitú
 215. Nevyčerpaná dovolenka
 216. Materská - má nárok???
 217. ukončenie PP
 218. sprevádzanie
 219. Náhrada príjmu pri DPN
 220. Výpoveď pri PZ na dobu určitú
 221. zmena daňového bonusu
 222. živnostník a súčasne zamestnanec
 223. Časť firmy zanikne - čo so zamestnancami?
 224. štatistika a materská
 225. Pracovné voľno s náhradou mzdy
 226. Zamestnanie čiastočného invalida
 227. Výpočet PN
 228. sluzobna cesta cez vikend a mzda
 229. podpísané vyhlásenie - aká suma sa odratáva
 230. nenastupil do zamestnania
 231. Odvody z prémií vyplatených po skončení PP
 232. Chybná výplatná páska, chybné odvody a chybná mzda
 233. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 234. Doplatok do min. mzdy
 235. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa
 236. Štátna služba a súčasne práca na dohodu mimo štátnej služby
 237. zmena obciansky preukaz
 238. Skončenie pracovného vzťahu zo strany zamestnávateľa
 239. Môžem už teraz dať výpoveď zamestnancovi k 30.9.2007?
 240. Neplatené voľno pri skrátenom úväzku
 241. PN a zápočet rokov
 242. materská po skončení VŠ
 243. Čerpanie sociálneho fondu počas výpovednej lehoty
 244. Konateľka a MD
 245. Alikvótne krátenie - VZ SOC.POISTENIE
 246. zamestnanie dôchodcu
 247. plný invalid a pracovný pomer
 248. §60 a PN
 249. Preplatenie dovolenky
 250. Dohoda o brigadnickej práci študentov