PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda po 1.5.2017 a UP
 2. zakaz čerpania dovolenky?
 3. Ine pohladavky - exekucia
 4. Kedy vyradia uchádzača o zamestnanie, ak bude pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá začala od 1.4.2017?
 5. Musím vyplniť Informačnú kartu pre stazistu z krajiny v eu, ktory u nas ma staz a odovzdat upsvar-u?
 6. Koľko môže pracovať na dohodu dôchodca.
 7. davky pn
 8. Nárok na DPPN a nemocenské?
 9. Základná nepostihnuteľná suma pri exekúcií
 10. Daňový bonus a zanechanie štúdia
 11. Kedy moze zena nastupit do prace po skonceni rodicovskej dovolenky?
 12. výpočet odvodu do zp u viacnásobného dohodára u jedného zamestnávateľa.
 13. Práca na dohodu po 1.5.
 14. Dohoda o pracovnej činnosti
 15. Ma pravo mi zamestnavatel zaplatit menej hodin ako som realne odrobila?
 16. aký je fond pracovného času v nepretržitej prevádzke pri 37,5 hod týždni, smeny 11,5 v apríli 2017,
 17. Pn-z čoho sa vypočíta?
 18. Nezdaniteľná časť na manželku, otec poberá materskú
 19. Zamestnávanie: konateľ a zamestnanec v jednej osobe...
 20. prechod z dohody na TPP a datumy v prihlaske do socialnej poistovne
 21. môže byť zmluva pracovná pre evidované na úrade práce aj na 1 hodinu denne??
 22. Zabudla som odhlásiť po roku študenta zostal stále prihlásený aj keď mal mať novú zmluvu.
 23. Výpočet dovolenky po MD a RD
 24. Výpočet nemocenskej dávky z dohody
 25. Kedy mozem ist na Pn-ku?
 26. Čerpanie obednej prestávky
 27. Bývalý zamestnanec bez ZP v SR
 28. mzda pre vypocet nadcasu
 29. Výpočet dovolenkového priemeru?
 30. Zmena v zákonníku práce od 01.06.2017 sviatky
 31. oznamovacia povinnosť pri PN
 32. Absencia+pisomne napomenutie
 33. komu dat oznamenie o ukonceni pp
 34. zamestnanec - exekúcie
 35. hlasenie
 36. Nemocenské poistenie z dohody a nárok na materské.
 37. Ako sa presne vypočítava časový fond v nepretržitej prevádzke?
 38. ukoncenie pp v skusobnej dobe
 39. RZD a daňové priznanie za toho istého zamestnanca súčasne
 40. referencie pocas trvania pracovneho pomeru?
 41. Zamestnanecká rada
 42. porusenie prac. discipliny
 43. Zamestnanie po 1. 5. 2017
 44. mamička na materskej dovolenke a práca na dohodu
 45. Elektronická výplatná páska
 46. Musí sa robiť dodatok k pracovnej zmluve pri zmene mena? (sobáš)
 47. Opätovne uzavretý pracovný pomer
 48. Zamestnankynu, ktora bola PN, sme prepustili v skusobnej dobe, ona nam nasledne poslala tehotens.kniz. Sme ako firma pravne ok?
 49. Študentka zo Srbska, s povolením na pobyt v SR je z daňového hľadiska čo? Ideme s ňou robiť dohodu o BPŠ tak potrebujem info a už som s tých daní .....
 50. PN-ka na poslednú chvíľu?
 51. zaokrúhľovanie osobných ohodnotení
 52. Nariadeny nadcas- zamestnanec nenastupil na zmenu
 53. PZ s cudzincom
 54. Na internú smernicu zahrnujucu podmienky nadcasu do vysky 400 hodin v ramci kalendárneho roka mozem len dohodnut so zamestnaneckou radou?
 55. Dohodar, ktorý má dohodu od 1.1.2017, doteraz odrobil 24 dní, môžem s ním ukončiť dohodu a urobiť novú podľa nového zákona?
 56. Opätové predĺženie pracovného pomeru
 57. Ako platiť príplatky za rizikové pracovisko?
 58. Ako je to možné, že dôchodok nepresahuje životné minimum?
 59. Stupen narocnosti prace
 60. Nedoplatok z ročného zúčtovania dane a 2%
 61. 1/4 úväzok a zdravotné odvody
 62. Druhá materská s dieťaťom
 63. Zmena zamestnávateľa a dovolenka
 64. Výpoveď daná zamestnancom
 65. odhlasenie zo zdravotnej poistovne počas pracovneho pomeru
 66. Čistý príjem_zrážky za stravné lístky
 67. Obnova Dohody po 40tich dnoch u toho isteho zamestnavatela
 68. Podporné obdobie pri PN
 69. Zmena zameškaná po sviatkoch a náhrada mzdy za veľkonočný piatok
 70. práca na zmeny - pracovná zmluva
 71. UoZ a dohody od 1.1.2017-aký bude postup
 72. zvysenie vyzivneho
 73. dokedy je termín na vrátenie preplatku z DU
 74. ked je pracovná zmluva na dobu určitú jeden rok,aká najdlhšia výpovedná doba môžebyť
 75. Priplatky za soboty a nedele
 76. Moze zamestnavatel ukoncit PP kvoli OCR?
 77. Trvá dohoda o vykonaní práce
 78. Zrážka na základe dohody a exekúcia.
 79. Maju zamestnanci narok na priplatok za pracu vo sviatok, ak tam mali presunute zmeny?
 80. Ako má správne vyzerať organizačná štruktúra?
 81. MRP Daňový bonus
 82. Ukončenie dohody o brig.praci študenta a urad prace
 83. Zákon platný od 01.05.2017
 84. Môžem dostať odmenu pri príležitosti jubilea 50 rokov vo výške 1 funkčného platu v oboch zamestnaniach vo verejnom záujme, v ktorých pracujem?
 85. Alkohol a výpoveď
 86. Čo mám predložiť zamestnávateľovi ak mi bol priznaný invalidný dôchodok?A rozhodnutie ešte nemám...
 87. Urad prace, forex.
 88. Práca vo veľkonočnú nedeľu- patrí príplatok za sviatok??
 89. Má invalidný dôchodca po odpracovaní 8 rokov v chránenej dielni nárok na podporu v nezamestnanosti po zrušení chránenej dielne?
 90. Dohoda a vyradenie z UP + ZP
 91. Vydanie certifikatov po ukončeni pracovneho pomeru
 92. Nepeňažný príjem zamestnanca, ako účtovať?
 93. okamžité skončenie pracovného pomeru
 94. Výpočet materskej SZČO
 95. ELDP - dohodár s nepravidelným príjmom
 96. Odhlásenie zamestnávateľa z DZČ (DÚ) - kedy?
 97. Manželka nastupuje do zamestnania po rodičovskej dovolenke, je povinná vyčerpať riadnu dovolenku, na ktorú jej vznikol nárok počas materskej dovolenky (8mesiacov)? Zamestnávateľ jej to nariaďuje.
 98. Som DPN, zamestnávateľ sa ruší, ako ďalej
 99. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 100. Materska a jasle - je mozny subeh?
 101. Oprava OZ + MV vo VŠZP - potrebujem pomôcť s vyplnením.
 102. Ako vyzerá rokovací poriadok zamestnaneckej rady?
 103. nárok na nezdaniteľnú časť - invalidný dôchodca
 104. Dovolenkový priemer
 105. Ako ukončiť PP so zamestnancom s PZ na dobu neurčitú.
 106. ustanovený týždenný čas
 107. Vyčerpanie dovolenky.
 108. Mám sa zúčastňovať štipendijnej praxe napriek tomu, že som PN?
 109. Human - neplatí garančné poistenie - kde sa zadáva?
 110. Sezónna práca?
 111. Nočné zmeny
 112. Môže zamestnávateľ vyplácať cez mzdu príspevok na pranie oblečenia zamestnancovi?
 113. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 114. Náhradné voľno poskytnuté vopred
 115. Brigádnik a cestovne
 116. Aký vymeriavaci základ na materskú?
 117. Preradenie zamestnanca na ine miesto vykonu prace
 118. Exekučná zrážka z odstupného
 119. Vypláca soc.poisťovňa invalidný dôchodok aj počas práceneschopnosti?
 120. Olymp a DDS
 121. Ukončenie RD cez sviatok
 122. Preplatok na dani sa pocita k cistej mzde pre vypocet exekucie?
 123. Nadčas a zamestnanecká rada
 124. Podporná doba - 52 týždňov PN
 125. § 48 ods. 4 ZP
 126. Dobrovoľne nezamestnaný + evidencia na úrade práce
 127. Aké sú moje možnosti, ak by som chcela ukončiť pracovný pomer skôr ako je moja výpovedná lehota?
 128. priepustka
 129. Plat za prácu nadčas a navýšenie mesačných príplatkov
 130. Dodatočné daň. priznanie zamestnanca
 131. Nárok na odstupné.
 132. Nedoplatok na SP
 133. Evidencia na UP po ukonceni jedneho zamestnania z dvoch
 134. Odstupné
 135. Príplatok za prácu nadčas Nocnej zmene
 136. Zdravotné poistenie dohodára - európsky poistenec
 137. PN - povinnosti zamestnávateľa
 138. odvody z odstupného
 139. Je príspevok zo SF oslobodený od dane oslobodený aj od odvodov?
 140. Ako vypočítam náhradu mzdy ak bola čerpaná dovolenka?
 141. Materská a reťazový pracovný pomer - áno alebo nie?
 142. výpoveď-zrušenie prevádzky
 143. Narok na odstupné po 6rokoch práce na základe zlého zdravotného stavu?
 144. stravné lístky pocas PN
 145. Na čo mám nárok?
 146. Výška zrážok v konkurze
 147. zmena pracovnej zmluvy
 148. Výpočet materského- je môj názor správny??
 149. Predsedníčka SVB a materské
 150. Poslanec VÚC a nárok na náhradu príjmu pri DPN
 151. Ako postupovať, keď zamestnanci neodpracovali učený mesačný pracovný čas?
 152. Narok na dovolenku a jej cerpanie vo vypovednej dobe
 153. Nárok na platené voľno podľa začatých tretín roka
 154. Koľko rokov dozadu vyplatia dôchodok?
 155. Z coho sa mi vypocita podpora v nezamestnanosti, po ukoncenej PN a materskej dovolenke?
 156. Zdaňuje sa odmena pri výpovedi dohodou?
 157. Hlásenie 2016 a mesačné prehľady
 158. pravdepodobný vymeriavací základ pre PN
 159. Ukončenie dohody k 30.4.2017 (resp.K 9.6.2017…)a následne uzatvorenie PP na dobu určitú do 31.8. so skúšobnou dobou 3 mesiace
 160. nevyplatený daňový bonus
 161. Dobrovolne vyradenie z evidencie ÚP, pracovna zmluva - kto plati odvody?
 162. Dohodár odmeňovaný úkolovou mzdou - minimálny mzdový nárok
 163. rakúska živnosť a zamestnanie na SR
 164. Výsluhový dôchodca - nárok na mesačnú NČZD
 165. Dohoda UoZ
 166. Ročné zúčtovanie dane z príjmov 2016
 167. Môže zamestnávateľ zrušiť už schválenú dovolenku kedykoľvek?
 168. nepeňažný príjem zdravotníckeho pracovníka
 169. Platí sa sociálnej poistenie z príjmov po skončení pracovného pomeru typu dohôd?
 170. Dal som výpoveď/Odišiel som z práce - Ako ďalej postupovať?
 171. Hlásenie o zrazenej dani za rok 2016
 172. súbežný PP
 173. Výpočet PDVZ pri náhrade príjmu
 174. Odvody zamestnanca v dôchodkovom veku, ak nepožiadal o dôchodok
 175. Odkedy resp za aké obdobie mám nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za podmienok?
 176. Nástup do pracovného pomeru v polovici mesiaca a nárok na dovolenku za tento mesiac.
 177. Sledovať Doplatok do minimálnej mzdy pri minimálnej mesačnej mzde
 178. Sprevádzanie dospelého dieťaťa k lekárovi - nárok na pracovné voľno?
 179. Ako mi vypočítajú materskú po RD a následnej PN?
 180. Moze zamestnavatel svojvolne zrusit dodatok o zvyseni mzdy ?
 181. ak je žena na úrade práce, koľko si môže mesačne privyrobiť ako brigádnik?
 182. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 183. Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri DPN, ak je rozhodujúce obdobie menej ako 90 dní
 184. Riziková práca/ stupne náročnosti práce
 185. Konateľ a odmena
 186. Vypoved pocas trvania PN
 187. Je denné doktorandské štúdium sústavnou prípravou na povolanie?
 188. Priemerný týždenný nadčas §97 ods.6 Zákonníka práce
 189. PN po materskej dovolenke
 190. Môže sa zamestnať starobný dôchodca na skrátený prac.úväzok?
 191. Byvaly zamestnanec - nedoplatok RZD viac ako5 EUR
 192. Roky štúdia a povinnej vojenskej služby(2roky) pre výpočet dôchodku(OMB)
 193. nerovnomerne rozvrhnutý prac, čas a sviatok
 194. Vypovedna lehota+ nova praca pocas nej.
 195. Môžem si pri vyplňovaní cestovného príkazu služobnej cesty vyplniť stravné 0€ ?
 196. Ročné zúčtovanie - nedoplatok u ukončeného pracovníka a žene na materskej
 197. DoVP - trvanie od 1.4.17 do 28.2.2018, môže mať potom 500 hodin rozsah prace
 198. Oplatí sa mi ostať po výpovedi na PN?
 199. Odvody z odkupenia podieku poln.druzstva
 200. Nevyčerpaná dovolenka po rodičovskej dovolenke?
 201. Koniec dohody a začiatok PZ
 202. Škoda spôsobená zamestnancom - áno či nie
 203. Pracovný čas
 204. Vyrovnávacia dávka ako postupovať ak mám nárok na vyrovnávaciu dávku.kto vypláca VD.
 205. Dokedy môže pracovať dohodár.
 206. Hlásenie_časť V._DB_počet mesiacov
 207. § 94 ods. 5 Zákonníka práce
 208. Čo sa posiela po 10 dňoch s PN-kou do Sociálnej poisťovne?
 209. Cestne prehlasenie, ze zamestnanec nema prijem z inej cinnosti a nepodnika
 210. Má nárok na stravné lístky aj študent, ktorý pracuje na DBPŠ?
 211. Daňové priznanie za rok 2016
 212. Dohoda o ukončení prac.pomeru versus výpoveď s 2 mes.výpovednou lehotou
 213. Dohoda - nezamestnaný na úrade práce - počíta sa do 40 dní aj dohoda pred 1. 5. 2017?
 214. Doba poistenia na dôchodkove poistenie
 215. občan SR zamestnaný v českej firme
 216. Prerušenie poistenia po 52 týždňoch PN
 217. Ako a od kedy sa bude sledovať 40 dní v roku 2017?
 218. Hodinová mzda voči mesačnej mzde
 219. SP - mesačný výkaz poistného - príloha
 220. prerušenie z dôchodkového poistenia
 221. PN pocas skusobnej doby
 222. Neplatene voľno, ukončenie PPV a preplatenie dovolenky.
 223. Zapocita sa do doby poistenia studia a prace v byvalom ZSSR ?
 224. Príjem aj z ČR a aj zo Slovenska
 225. nezdaniteľná časť na manželku
 226. Krátenie dovolenky za prac. dni
 227. Dohoda o PČ, VP - číslo OP
 228. Odvody konateľ
 229. Môžem počas PN uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o skončení prac. pomeru?
 230. Nevyplatený preplatok z RZ ZP v roku 2016
 231. Aký je maximálny počet odpracovaných hodín v turnuse?
 232. Krátenie dovolenky
 233. Exekucne zrazky
 234. 12 hodinovy pracovný čas. Nariadený nadčas cez M-kovy deň
 235. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe-odmietnutie zamestnávateľom
 236. sprevádzanie do zahraničia
 237. Daňové priznanie = RZD
 238. Vie ex-zamestnávateľ zistiť môjho nového zamestnávateľa?
 239. Nedoplatok z RZD u bývalého zamestnanca a 2 % dane
 240. Hlásenie o vyúčtovaní dane - preplatok na Soc. pois. - riadok 3
 241. Je potrebné daňové priznanie ?
 242. Exekučne zrážky a výživné
 243. Dodatočné DP A za rok 2015 , oddiel VII.
 244. prosim vás, aká je suma za čerpanie dovolenky rok 2016/27 dní D
 245. Je možné prehodnotiť dôchodok ?
 246. Započítava sa obdobie na dohodu o prac.čin.v r.2017 do dôchodku?
 247. Mzda podľa tarifného zaradenia
 248. Ako postupovať keď szčo mal byť povinne poistený v sociálke a nie je?
 249. Je rozdiel medzi hodinovou sadzbou funkčného platu a príslušnou častou funkčného platu?
 250. Môže zamestnávateľ bez upovedomenia zamestnanca siahnuť na plat ?