PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PN a vymeriavací základ na odvody
 2. neplatené voľno
 3. Príspevok na stravovanie brigádnikom
 4. Odstupné a odchodné pri zániku firmy
 5. Ako zamestnat?
 6. Koniec PP v skúš.dobe
 7. odvody pri vzniku PP v polovici mesiaca
 8. Výpočet PN
 9. Ako ukončiť pracovný pomer - kto mi poradí?
 10. Zdravotné poistenie - robiť alebo nerobiť ročné zúčtovanie?
 11. Zápis škodovej komisie
 12. Zdravotné poistenie
 13. Zdravotne poistenie
 14. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
 15. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché
 16. Kedy mám nárok na nadčas ?
 17. kumulácia funkcií
 18. študent brigádnik - rodinný príslušník
 19. minimálna mzda - invalid nad 70%
 20. dôchodca a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 21. mozu nas nútiť?
 22. Brigádnik, cestovné výdavky, jeho povinnosti
 23. Rodičovská dovolenka a nástup na materskú
 24. Absencia alebo PN
 25. dobrovolne nezamestnana osoba - moze pracovat?
 26. dohoda o vykonaní práce
 27. zvýšenie mzdy a osobné ohodnotenie
 28. náhrada za sviatok-priemerka
 29. Dovolenka
 30. PN vplyv na dôchodok
 31. Odvody za zamestnanca so ZPS o viac ako 70%
 32. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 33. rodicovska dovolenka a dohoda
 34. Hmotna zodpovednost
 35. pracovný pomer na dobu určitú
 36. PN - predpokladaný VZ
 37. Presun neodpracovaných dní do ďalšieho mesiaca
 38. neskoro donesená PN
 39. Skončenie PP - dlhodobo PN
 40. Práca v zahraničí-pracovná zmluva
 41. Prihlášky zamestnanca - nezapísaná s.r.o. v OR
 42. Evidencia PN
 43. RZZP
 44. ZP DoVP
 45. odvody pre SZČO
 46. Lepsie platene vikendy a sviatky
 47. zuctovanie ZP - viac zamestnavatelov
 48. Aké je to plnenie?
 49. Mzda vodica
 50. ako ukončiť pracovný pomer
 51. ukončenie pracovného pomeru počas PN
 52. tretí pilier dôchodkového zabezpečenia
 53. Pracovný úraz - náhrada ušlej mzdy ? - ako dalej ?
 54. Sociálna poisťovňa - vrátenie preplatku na NP
 55. Ročné zúščtovanie do zdra. poisť.
 56. kto robi RZZP
 57. Zrážky zo mzdy ????
 58. Ukončenie PP dohodou
 59. narodenie dietata
 60. starobny dôchodca a odvody
 61. Skončenie PP - nárok na dovolenku
 62. Mzda/Odmena/Vyhra
 63. jazykový kurz
 64. Výpovedná lehota a P na hľadanie nového zamestnania
 65. RZZP zamestnanec+MD+dohoda
 66. dôchodca a časť roka zamestnanec
 67. návrat z MD
 68. konateľ a spoločník s.r.o. - ZP rôzne kombinácie
 69. Nevyplatenie mzdy?
 70. Je nárok na odstupné?
 71. Okamžité skončenie PP
 72. Ročné zúčtovanie ZP
 73. Ako urcit dovolenky-vratnici v 3-sm.prev.
 74. Potvrdenie o dĺžke zamestnania
 75. Nárok na odstupné?
 76. nastup na matersku-povinnosti zamestnavatela
 77. Znovuprihlásenie zamestnávateľa
 78. Výpis z osobného dôchodkového účtu
 79. využívanie motorového vozidla na súkromné účely
 80. Invalidný dôchodok a odchodné
 81. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NEVEDÚ K PREPRACOVANIU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
 82. Novela zakona o uctovnictve ucinna od 26.4.2007 - komentar
 83. Vypoved - doba urcita
 84. pracovna zmluva
 85. statnice, volno
 86. pracovný úraz
 87. okamžitá výpoveď
 88. Dovolenka rok 2006, 2007 - ukončenie PP
 89. Dohodár
 90. Odmeňovanie starostu z eurofondov
 91. Číslovanie dohôd.
 92. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 93. Kedy zaplatiť - zrážková daň
 94. Dohoda o zmene PP
 95. Vymeriavací základ pre PN
 96. Pracovný čas a nadčasy
 97. pravdepodobný zárobok
 98. preplatenie dovolenky
 99. Skoncenie pracov. pomeru
 100. Ukončenie pracovného pomeru a odpočet na seba
 101. výpoveď - odstupné a odchodné na RD
 102. Sprostredkovanie a zdravotné poistenie
 103. Predčasný starobný dôchodok
 104. Odvody z výhry
 105. Oznamenie platiteľa dane - DVP
 106. min. mzdový nárok
 107. Prerušenie dovolenky a paragraf
 108. Spoločník a konateľ a dohoda o vykonaní práce
 109. odstupné pri kratšom pracovnom čase
 110. konateľ zamestnancom
 111. Nezdaniteľná časť
 112. Ukončenie PP
 113. Odchodné a odstupné
 114. sprevádzanie
 115. krátenie dovolenky
 116. Závislá práca
 117. Mesačné výstupy zo mzdového programu
 118. strážnik
 119. Prekážky v práci - súdne pojednávanie
 120. výpoveď - PN - odstupné
 121. Práca v sobotu a v nedeľu
 122. Pracovná zmluva
 123. Mesačné dokladovanie príspevku z ÚP a ochrana osobných údajov
 124. Student a nemocenske
 125. dohoda o zrazkach zo mzdy
 126. osobné údaje
 127. dietne stravovanie
 128. zdravotné odvody počas PN
 129. Výpoveď daná zamestnavateľom a PN
 130. Starobné dôchodkové sporenie
 131. stravne listky
 132. preplatenie dovolenky
 133. dohoda o skončení PP a odstupné
 134. Dochodca pracujuci na zaklade dohody
 135. Zamestnavatel a registracia zamestnanca
 136. zamestnanci na dohodu
 137. Zamestnanec po jednom dni hned na PN
 138. Podanie žiadosti o invalidný dôchodok
 139. Pracovná zmluva RŠ po výberovom konaní
 140. DOHODA - poradte
 141. starostlivost o dieťa
 142. alikvotná časť dovolenky a stravné lístky
 143. Predaj bytu - odvody na ZP
 144. Ako odhlásiť?
 145. dohoda o vykonani práce - vzor
 146. Skončenie prac. pomeru s tehotnou
 147. darca krvi - čo s tým?
 148. Absencia
 149. poistenec
 150. STATNICE a volno v praci
 151. Ukončenie dohody o vykonaní práce
 152. Nezamestnaná pred materskou dovolenkou
 153. Prehľad priemerných zárobkov
 154. Výpoveď
 155. Prechod zamestnancov k inému zamestnávateľovi
 156. Percentá odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa
 157. dodatok k pracovnej zmluve o nahrade za skolenia
 158. archivacia vyplatnych pasok
 159. invalid 50% pokles
 160. dovolenkový nárok
 161. Skončenie PP dohodou - absencia
 162. vyplatenie PN
 163. Organizačné zmeny nárok na odstupné
 164. Aky mam mat plat od zamestnavatela
 165. pracovna zmluva - personalny leasing
 166. Pracovný odev - vrátenie či nie
 167. exekúcia a výpoveď
 168. ELDP do konca mesiaca za prebiehajúci mesiac
 169. alikvotna cast dovolenky - vypocet
 170. Zrušenie poverenia ZO
 171. Minimálna mzda čiastočného invalidného dôchodcu
 172. Co sa povazuje za nadcas?
 173. Odpracovaná časť dňa a PN
 174. Nepretržitá prevádzka a RD
 175. zrážková daň
 176. Doručenie výpovede pracovného pomeru zamestnávateľovi
 177. Pracovna doba
 178. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2006 - zamestnanec
 179. Práca popri RD
 180. čerpanie dovolenky pred nástupom na rodičovskú dovolenku
 181. daňový bonus
 182. Rozviazanie PP a povinnosť hlásenia sa do SP a ZP?
 183. potvrdenie na hypoteku
 184. RZZP - 2006 - SZČO
 185. ockovanie zamestnanca
 186. Vrátenie poistného - invalidný dôchodca nad 70%
 187. Dovolenka
 188. exekúcia a neuvoľnený poslanec
 189. Výška dôchodku
 190. aky typ výpovede
 191. Cudzinec - ročné zúčtovanie ZP
 192. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky
 193. Potvrdenie o príjme
 194. Maximálne odstupné
 195. Ochrana osobných údajov
 196. Nárok na dovolenku
 197. Dve zmluvy
 198. Prepočet dôchodku
 199. Odhlásenie zamestnávateľa
 200. Odvody
 201. DoVP - starobný dôchodca, invalidný dôchodca
 202. Výpovedná doba a PN
 203. pohreb - nárok na platené voľno
 204. pracovná zmluva
 205. Podpora
 206. spravne vypocitanie priemer.zarobku na odstupne?
 207. Čerpanie dovolenky pred skončením pracovného pomeru
 208. Dohodár a DB
 209. Náhrada za PN alebo platené voľno (§ - návšteva u lekára)
 210. Dovolenka pri práci na polovičný úväzok
 211. dôchodok
 212. Prihláška na sociálnu poisťovňu
 213. Know - how
 214. OČR - starostlivosť o hospitalizované dieťa
 215. Práca vo sviatok
 216. Tvorba rezervy na nakladanie s odovzdanym elektroodpadom
 217. Zasady uctovania a vykazovania rezerv
 218. Vseobecna charakteristika rezerv
 219. dane a odvody z vedľajšieho príjmu
 220. Zmluva na dobu určitú
 221. Odhlásenie posl. zamestnanca a odhlásenie zamestnávateľa s mesačným rozdielom
 222. Zrušenie živnosti po menej ako roku
 223. bude/nebude platiť do ZP?
 224. cestak/2 cudzie meny
 225. FO podnik. a stravne lístky
 226. Miesto výkonu práce - stavebná firma
 227. Dve pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa a odvody
 228. stravne u futbalových rozhodcov
 229. DOPLATOK
 230. DVP a DBPŠ
 231. Škoda spôsobená zamestnancom
 232. Zdravotné poisťovne
 233. exekúcia
 234. Nespravne vyplatena mzda
 235. Návšteva lekára
 236. Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnavat obcanov so ZPS - prehodnotenie inv.dôch.
 237. Vymeriavací základ pre odvody do SP,ZP u zamestnancov s nerovnomerným prac. časom
 238. Odpoveď na žiadosť do zamestnani
 239. absencia a dovolenka
 240. Stará mama - materská dovolenka
 241. VZ na soc.poistovnu
 242. dovolenka pri skrátení uväzku
 243. tabulky platov v statnej sluzbe
 244. dohoda o vykonani práce
 245. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 246. SP - penále za neodhlásenie zamestnávateľa
 247. dodatocne DP alebo opravne
 248. zamestnanec - mandatár
 249. Súhrnná info o PP na kratší prac. čas
 250. Invalid a praca