PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vyplatenie materskej
 2. zmluva o dielo
 3. Ostatne prijmy a dopad na zdravotne poistne
 4. Zavisla cinnost v CR a SZCO v SR
 5. Daň u dôchodcu
 6. príjem z poradenských činností
 7. Nový prehľad za rok 2007
 8. Úhrada zrážkovej dane
 9. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND
 10. Kvalifikácia zamestnanca
 11. Hygienické potreby na pracovisku
 12. vypoved pocas materskej dovolenky
 13. Typ pracovného pomeru
 14. Doba určitá a PN
 15. PN zamestnanca v dobe ukončenia podnikania zamestnávateľa
 16. Nezdaniteľ.suma
 17. Hlásenie + zrážková daň
 18. Príjem DVP nad 41400,-
 19. SOCIALNE poistenie SZCO
 20. Práca v zahraničí
 21. daň.bonus
 22. pomoc
 23. Výkon trestu
 24. ochranna doba a tehotenstvo
 25. stupeň náročnosti - koeficient min. mzdy
 26. vypoved s odstupnym?
 27. Starobný dôchodca a odstupné
 28. SZČO a dohodár
 29. Platenie PN sociálnou poisťovňou.
 30. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 31. starobný dôchodca - RZD 2006 - bonus
 32. odvody z ročnej odmeny spoločníka, konateľa, zamestnance
 33. Usmernenie k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1. januára 2007
 34. Prihlasovanie do SP v r. 2002
 35. DoVP-spracovanie účtovníctva
 36. Odhlásenie zamestnávateľa
 37. Odvody za rok 2003
 38. skončenie v skúš. dobe vs. výp. doba
 39. Hlásenie o zrazených preddavkoch
 40. Nedoplatok z RZZP a priznanie
 41. ročné zúčtovanie
 42. dohoda nezamestnaného a odvody
 43. Fyzické napadnutie
 44. dohodár a kontrola zo socpoist.
 45. odvody a predčasný starobný dôchodok
 46. Ukončenie materskej dovolenky - začiatok rodičovskej dovolenky
 47. Môžem zahrnuť do DP príspevky zamestnávateľa?
 48. RZ aj DP?
 49. Prijmem osobneho asistenta
 50. Dohoda o brigádnickej práci
 51. Min. mzda podľa ZP
 52. domácky zamestnanec
 53. Žiadosť o vrátenie preplatkov dane
 54. Hlásenie o vyúčtovaní dane - zúčtované a vyplatené príjmy
 55. invalidny dochodca-SZCO
 56. Mzdový list
 57. specifikacia nadcasov v prac.zmluve
 58. Odvody z podielu na HV
 59. Neprávom uplatnený daňový bonus.
 60. Pracovný úraz - postup mzdára
 61. starobný dôchodca a ELDP
 62. Samozavinená PN
 63. 2 Hlavné pracovné pomery a nárok na SL
 64. vypoved §63,ods.1)b. vypov.doba.odstupne
 65. okamzite skoncenie PP, § 68
 66. Sirotský dôchodok - výška pri znovuzískaní nároku
 67. DVP
 68. RZ dane a dodatočné uplatnenie za poistku
 69. mzdy a platby do fondov
 70. nástup do zamestnania po RD
 71. DVP a DBŠ
 72. zamestnanie + živnosť
 73. dôchodkový vek a zmluva na neurčitú dobu
 74. Zamestnaný v Slovinsku
 75. RZD a nedoplatok na VZP za rok 2006
 76. starobný dôchodca HPP a SZČO
 77. DDS a poistné
 78. DOVP
 79. Pracovná doba - dlhý a krátky týždeň
 80. Povinnosti zamestnávateľa
 81. nevyplatena odmena za brigadnicku cinnost
 82. mzda pri vypovedi
 83. 6 stupňov náročnosti práce?
 84. ešte raz konatelia
 85. Domácky zamestnanec
 86. predĺžená materská dovolenka
 87. Mzdový príspevok
 88. Prenájom a odvody
 89. Ako sa vypočíta výška podpory v nezamestnanosti?
 90. Zmena trvalého pobytu zamestnanca a SP
 91. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2006
 92. DAŇ Z PRÍJMOV (závislá činnosť) - štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch ...
 93. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere?
 94. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere?
 95. Os. ohodn. priznané od polky mesiaca
 96. Právoplatnosť pozastavenia živnosti a SP
 97. Odvody do soc. poisťovne
 98. Zdravotné poistenie - odmeny členov dozornej rady
 99. Ročné zúčtovanie dane - študent - sám si zaplatil zdravotné
 100. Opatrovateľka
 101. zaúčtovanie odvodov
 102. "Pôrodné"
 103. výsluhový dôchodok-postih
 104. vymeriavací základ pri PN - pri hod. mzde
 105. dodatok pracov. zmluve v skúšob. lehote
 106. Masáže
 107. Dva pracovné pomery a rodičovská dov.
 108. Vymeriavací základ
 109. Zápočet rokov
 110. Problem s PN-kou
 111. nárok na materskú
 112. Záznam zo ZSC
 113. Konatelia spoločnosti a pracovný pomer
 114. Výpoveď - dovolenka
 115. Účet pre úhradu nedoplatku na dani
 116. Odchodné pre invalida
 117. Materská dovolenka - oznámenie SP, ZP
 118. Doch.vek a platenie poistneho
 119. Skončenie v skúš. dobe a preplatenie dovolenky
 120. dochodkyna a odchodne
 121. stravné lístky - minimum
 122. Potvrdenie o preddavkoch na ZP
 123. ELDP-materská a rodičovská dovolenka r.2006-2007
 124. odhlasit zo ZP
 125. Zaúčtovanie preplatku/nedoplatku na ZP
 126. ZP - daň.výdavok v § 8
 127. Odhláška SP - vyzva na zaplatenie dlzneho poistneho
 128. úmrtie daňovníka
 129. Daňový bonus
 130. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ ZO STRANY ZAMESTNANCA - AKÝ PARAGRAF?
 131. RZZP a pokuta?
 132. RZD u zamestnakyne ZPS
 133. Mandátna zmluva a dôchodca
 134. ELDP
 135. daňové priznanie FO typ A
 136. nový zamestnávateľ počas čerpania D u starého
 137. Rodičovská dovolenka a HPP
 138. Príjem za r.2006 SZČO a odvody do soc.poistovne
 139. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia
 140. starobny dôchodca a RZD
 141. študenti - odvody
 142. ukončenie pracovného pomeru so ZŤP
 143. Zaúčtovanie dohody za dlhšie obdobie
 144. vypis z registra trestu
 145. Potvrdenie
 146. ukončenie pracovného pomeru dohodou počas tehotenstva
 147. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú s tehotnou pracovníčkou
 148. Vrátenie odvodov za dôchodcu
 149. Zamestnanie dochodcu
 150. Nevyčerpaná dovolenka rok 2004
 151. Náhrady za pracovnú pohotovosť
 152. PN starobný dôchodca
 153. Jedná sa o nepretržitú prevádzku a nerovnomerné rozvrhnutie?
 154. čerpanie dovolenky
 155. Výpoveď
 156. Miesto výkonu práce a diety
 157. Fond pracovného času
 158. Dodatočné vyrubenie DPH a jej daňová uznateľnosť
 159. Otázky k podávaniu daňových priznaní k DzP FO 2006
 160. Ako platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2007?
 161. Vyradenie neodpísaného majetku – budovy a protokol o vyradení
 162. Účtovanie tvorby rezerv súvisiacich s obstaraním majetku
 163. Analytická evidencia tvorby a zúčtovania rezerv a opravných položiek a ich vykázanie
 164. Odmeny zamestnancom, ktorí nie sú členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov
 165. Zrážky zo mzdy
 166. ukoncenie prac,pomeru v skusobnej dobe pre PN z dôvodu tehotenstva
 167. Čo mám uvádzať z hľadiska správnosti?
 168. Stravné lístky pre zamestnanca na dohodu
 169. Dohody na vzdelávacie poukazy
 170. Pracovný úraz - % náhrady
 171. skrátenie skúšobnej doby
 172. zmena pracovnej pozície vs. organizačná zmena
 173. Predlžovanie pracovného pomeru na dobu určitú
 174. pracovný úraz - zamestnanec má nárok?
 175. Zdanenie mzdy a odmeny za dohodu o vykonaní práce
 176. Vymeriavaci zaklad pre PN
 177. poobedná zmena
 178. ukončenie pracovného pomeru 31.03.2007
 179. zamestnanec po ukončení školy a nezdaniteľná čiastka do RZD ???
 180. Materská dovolenka a odvody
 181. Ročné zúčtovanie zdrav. odvodov
 182. Nástup na ďalšiu MD pred ukončením RD
 183. Rekondičný pobyt - náhrada mzdy
 184. Stravné lístky pre zamestnancov
 185. je to spravne?
 186. výplatná páska
 187. Strážna služba
 188. Výpoved §63ods.1b),odstupné hneď dopísať k výpovedi?
 189. Daňové priznanie FO typ A
 190. zdanenie príjmov na základe zmlúv o dielo
 191. okamžitá výpoveď zamestnávateľ a PN zamestnanca
 192. Nový max VZ pre Sp od 1.7.2007
 193. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas materskej dovolenky
 194. Poskytnutie odstupného
 195. Nástup na MD a čerpanie dovolenky pred MD
 196. Daňové priznanie-dobrovoľne nezamest.
 197. RZD alebo DP A ?
 198. nepravom priznany danovy bonus
 199. "predlžená" rodičovská dovolenka a škôlka
 200. odvody
 201. Ročné zúčtovanie dane alebo daňnové priznanie - dôchodca na dohodu o vykonaní práce
 202. Denný VZ pre nemocenské - bývalá SZČO, teraz zamestnanec
 203. Nárok na dovolenku
 204. nárok na dovolenku pred MD pri PN
 205. Súd - potvrdenie o mzde
 206. Vznik prac.pomeru a PN
 207. vyplnenie tlačiva - hlásenie
 208. Životné poistenie na výplatnej páske
 209. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 210. Pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 211. zrazky zo mzdy
 212. Danove priznanie a materska dovolenka
 213. ELDP - vyplňujem správne?
 214. volno na statnice
 215. rozdelenie zisku s.r.o.
 216. POKUTA ZA NEPODANE VYKAZY
 217. Reťazový pôrod+dovolenka+odstupné
 218. Príplatok za prácu vo sviatok
 219. Evidencia na UPSVaR a RZD
 220. Zrážková daň a MRP DOS
 221. zmena prac. pozície a pridanie činností
 222. potvrdenie o príjme FO zo ZČ
 223. Výpoveď pred alebo po materskej dovolenke
 224. dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 225. Ako správne postupovať pri výpočte mzdy dôchodcovi?
 226. DDS
 227. 3 zmenná prevádzka
 228. Vodiči referentských vozidiel
 229. Min.VZ do SP
 230. Evidencny list dochodkoveho zabezpecenia
 231. Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 232. Hmotná zodpovednosť - mám problém.
 233. DoVP v roku 2007
 234. tlačivo Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl. činnosti atď
 235. Služobná cesta cez víkend
 236. Daňový bonus - rozvedení manželia
 237. Výpoveď - napomenutie
 238. Cerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 239. Hrubá mzda
 240. zdravotne poistenie
 241. nezdaniteľná časť na daňovníka
 242. Dôchodok
 243. Dôchodca a odvody
 244. Čerpanie dovolenky po MD a pred nástupom na RD
 245. mamicka na materskej a DvP
 246. daňovy bonus a SZČO
 247. Zápočet rokov
 248. Zdravotné poistenie - externý študent
 249. mzda výpočet
 250. D P a nárok na Daňový bonus.