PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika




 1. Zamestnanec sro pracuje v EU
 2. Cudzinec - nezdan.čiastka
 3. ako dostať peniaze z firmy
 4. Odmena štatutárom a.s. je daňovo uznaným výdavkom?
 5. dovolenka
 6. student VS na 1/2 uvazok a odvody
 7. ročné zúčtovanie - cudzinec+daň.bonus
 8. Treba niečo vyplatiť?
 9. Krátenie st.dôchodku pri skoršom nástupe
 10. marodka+preplatok na dani
 11. zdravotné odvody
 12. stravné lístky a SF
 13. ZLE VYPOČÍTANÁ MZDA
 14. nezdanitelna čast na danovnika
 15. odvody zivnostnikov v zahranici
 16. Vymeriavací základ počas PN
 17. Preplatok z RZD
 18. ODVODY -dohodár+ živnostník + hlavný PP
 19. Potvrdenie o preddavkoch na ZP
 20. Vymeriavací základ- je to dobre
 21. Dlhodoby hmotny majetok
 22. Daň.bonus u zamestnanca-dôchodcu
 23. Vzor žaloby - neplatnosť výpovede
 24. Nárok na dávku v nezamestanosti
 25. VZ na ZP u zmenových pri skončení PP
 26. Odmena štatutárom a.s.
 27. Kontrola výpočtu priemernej hodinovej mzdy
 28. DP typ A a PN
 29. Vymeriavaci základ
 30. Žiadosť o roč. zúč. dane - zamest. už nepracuje
 31. Chybné potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 32. daňový bonus
 33. Hlásenie - časť I. riadok D
 34. Predcasny dochodok
 35. Ročné zúčtovanie dane - prijmy pod 45 408
 36. Náborový príspevok
 37. registracia dohodarov na SP
 38. Vydávanie potvrdení o príjme
 39. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo
 40. Dve rozne sumy pri inventure
 41. pozastavenie živnosti a odvody
 42. Vyrovnanie preplatku resp. nedoplatku do 100 Sk?
 43. Registracny list FO rovno z porodnice
 44. Výpoveď a PN
 45. RZD a osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov
 46. Živnostník - dobrovolne nezamest. osoba
 47. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch ........
 48. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote počas PN
 49. výpoveď v skúšobnej dobe pre porušenie prac. disciplíny
 50. PN - ako pocitat ...
 51. Faktury - vzor faktury, vysvetlenie
 52. Odpisovanie jednotlivých častí dlhodobého majetku s rôznou životnosťou od 1. 1. 2007
 53. Výnimky z použitia metódy vlastného imania podľa IAS 28
 54. Evidencia o poskytovaní príspevkov na dopravu zo sociálneho fondu
 55. Doklad dopĺňajúci pôvodnú faktúru
 56. Účtovanie tvorby a použitia rezerv na náklady od 1. 1. 2007
 57. Uctovanie vydavkov osobnej spotreby konatela
 58. Uctovanie o priznani dotacii od 112007
 59. Ročné zúčtovanie - Daňový bonus - narodenie dieťaťa
 60. Výpoveď dohodou
 61. Nárok na dovolenku
 62. Strategický personálny informačný systém
 63. vrátenie daňového bonusu
 64. Hlásenie za rok 2006 - zrážkova daň
 65. Výpočet preddavku na ZP
 66. kontrola výpočtu dovolenky
 67. Stravne listky - znizenie poctu
 68. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2002
 69. vrátenie dotácie
 70. Autorské a neautorské honoráre zdaňovanie
 71. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie
 72. Dohodari a cestovne nahrady
 73. úmrtie v rodine
 74. skončenie PP
 75. Daňový bonus a dodatočné uplatnenie.
 76. TABULKA NA NASTUP MATERSKEJ DOVOLENKY
 77. Zrušenie dodavatelskej zmluvy, vypoved zamestnancom
 78. Zníženie platu
 79. Žiadosť o RZD
 80. "P" a pružný pracovný čas
 81. ukončenie prac. pomeru dohodou
 82. Potvrdenie o zúčtovaných ...... zrážková daň
 83. Tvorba sociálneho fondu
 84. rezerva na odmeny konateľa
 85. odchod na materskú - čo s dovolenkou?
 86. potvrdenie zamestnávatela...
 87. Dokladovanie bonusu
 88. dohoda o VP
 89. Pracovná zmluva?
 90. Úrad práce a práca v ČR
 91. Dôchodca a RZD
 92. Dovolenka a víkend
 93. mzda PN neposlala na socialku
 94. plat v rôznych prevádzkach jednej firmy - diskriminácia
 95. Exekučné zrážky
 96. Skúšobná lehota pri zmene zamestnania
 97. Skončenie VŠ štúdia a daňový bonus
 98. Časovo obmedzený dodatok k prac. zmluve
 99. Odchodné a úmrtie
 100. Starobné poistenie
 101. výpoveď daná zamestnancom
 102. Bakalárske štúdium - daňový bonus
 103. životné jubileum
 104. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 105. SZČO - odvody od 1.7.07
 106. Hrubé porušenie prac.disciplíny
 107. Zrážky zo mzdy
 108. podmienky pre rodicovsky prispevok
 109. Dni sviatku pri výpočte nároku na dovolenku
 110. zmena PZ na kratší úväzok
 111. Výpoveď z dôvodu absencie
 112. SZČO ochorel
 113. Pracovná pohotovosť v roku 2004
 114. Postup pri odvedení dane
 115. vypovedna doba + PN a DVP
 116. Podpora v nezamestnanosti a odhlasenie z UP
 117. nedoplatok z RZD a maródka
 118. Ročné zúčtovanie dane,prepl.dovolenky.
 119. výpovedná lehota
 120. DDP - odpočítateľná položka
 121. Odmena
 122. "Predĺžená" rodičovská dovolenka
 123. Daňové priznanie typ A
 124. Výpoveď počas PN
 125. daňový bonus
 126. DP typ A za r.2005 podané v r.2007
 127. kódy českých bánk
 128. Zdravotne poistenie Odpustenie nedoplatku
 129. robiť daň.priznanie dôchodkyni?
 130. DDP - RZD
 131. Registračný list FO - SP
 132. Výpoveď z org. dôvodov
 133. vyplnenie ELDP
 134. odvody a SZCO
 135. Stravne - zahr. prac. cesta a praca v kancelarii
 136. RZD - chyba za rok 2005
 137. cudzinec a dovolenka - nárok
 138. nezamestnaná po materskej
 139. SZČO + zamestnanec = odvod do SP
 140. dobrovolne nezamestnany a RZ dane
 141. Evidencny list dochodkoveho poistenia
 142. odvod za neplnenie pov. zamestnávať obč. ZŤP
 143. DBPŠ - príjem nad 45408,-
 144. Odvody a prvých 10. dní PN
 145. Storno odhlášky
 146. Dohoda
 147. DICO alebo rodne čislo
 148. Nezdaniteľná časť na manželku
 149. Je potrebné daňové priznanie?
 150. ročné zúčtovanie zdrav.poist. (dôchodca + zamestnanec)
 151. mesačný výkaz poistného - príloha
 152. Nemocenské SZČO
 153. Hlasenie o vyuctovani dane
 154. Nezrazená daň zo závislej činnosti
 155. Prehľad na DU rok 2001-tlačivo
 156. Daňové priznanie - príjem so zrážkovou daňou
 157. Odchodné
 158. Zlý daňový bonus
 159. Typ A pomoc
 160. danový bonus
 161. prenesenie dovolenky
 162. výkaz na sociálne
 163. odpracovane roky
 164. RZD a zrážková daň
 165. DoVP starobný dôchodca.
 166. Ročné zúčtovanie
 167. kreativny zamestnavatel
 168. Nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase
 169. Nerozumiem potvrdeniu o príjme
 170. smernica na priznanie osobného príplatku predagogického zamestnanca a nepedagogického
 171. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi
 172. Živnostník a daň
 173. Nárok na odstupné?
 174. RZZP a RZD
 175. Nárok na daňový bonus
 176. Vystavenie dokladu o vykonaní RZD
 177. osobné hodnotenie
 178. Neplatené voľno
 179. Zrušené tlačivo Ziad.o pouk.sumy d.bonusu
 180. Vyplatenie preplatkov z RZ-zamestnanci.
 181. Potvrdenie o príjme - odmietnutie zamestnávateľa.
 182. Zamestnanec star.dôchodca s preuk. ŤZP
 183. Odmeny a DP
 184. Školenie BOZP a Soc. poisťovňa
 185. Dochodca príjem prekročil 45408
 186. Ochrana os. údajov
 187. casova a ukolova mzda-ako sa pocita
 188. DP a práca v ČR
 189. Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby závislej činnosti.........
 190. povinnosť podať DP
 191. Zrážky zo mzdy a odstupné
 192. Mzda pre vodiča
 193. FORMA ZAMESTNANIA
 194. Strav.lístky
 195. Rocne zuctovanie dane - preplatok
 196. Výplatná páska
 197. výživné-vydatá mamička, študent
 198. DODATOČNÉ ročné zúčtovanie do ZP r.2005
 199. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 200. Zrážka zo mzdy
 201. Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006
 202. autorske zmluvy - danove priznanie
 203. materský príspevok
 204. Ročné zúčtovanie dane dôchodca
 205. zostatok v pokladni a evidencia dochádzky
 206. Hrubá mzda
 207. Časť roka odpracovaná ČR a ZDP
 208. Výpoveď daná zamestnancom
 209. Fluktuácia v %
 210. RZD ako vyrovnať prepl.nedopl.z RZZP
 211. Skúšobná doba prosím súrne o radu
 212. SZČO a marodka
 213. exekucia
 214. Pracovna napln
 215. 4zmenna prevadzka - vyrovnanie
 216. Sociálna poisťovňa
 217. Odpočitateľná položka-dobrovoľne nezamestnaný
 218. Predčasný dôchodok, časť dôchodku z ČR
 219. Potvrdenie o príjme zo zahraničia
 220. Odvod poistného do zdravotnej poisťovne
 221. Výstupná prehliadka u lekára
 222. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 223. MD a uplatenie nárokov pri výpovedi podľa §63 ods.1písm a)ZP
 224. SZČO a náhrada príjmu
 225. dovolenka za odpracované dni
 226. Darovanie 2% dane a cudzinec
 227. 4 exekučné príkazy
 228. Príkazná zmluva - ako závislá činnosť
 229. materský (rodičovký) príspevok
 230. materský (rodičovký) príspevok
 231. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou............
 232. alkohol na pracovisku
 233. RZD - dôchodca
 234. Odmena pri životnom jubileu
 235. Riadok 09 v Potvrdeni o prijme za rok 2006
 236. nové tlačivá pre preddavky aj zrážkovú???
 237. dohoda a minimálna mzda
 238. výpoveď par.63 odst.1a) - výpovedná lehota
 239. Skončenie PP v januári a preplatenie dovolenky
 240. Úrad práce a brigáda
 241. Kto a ako si má uplatniť nezdaniteľ. časť?
 242. zamestnanec má živnosť - musí platiť odvody?
 243. aký formulár
 244. Ročné zúčtovanie dane
 245. Starobný dôchodca a RZD
 246. Student - Pracovny pomer + DVP. A co odvody?
 247. daňový bonus
 248. RZ dane - dôchodca a OP
 249. Socialny fond - zaokruhlovanie
 250. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu??