1. Výpoveď dohodou - čo ak zamestnávateľ "štrajkuje"? (21 replies)
 2. Prílohy k DP (2 replies)
 3. ročné zúčtovanie a vyradený z evidencie (1 replies)
 4. 2% z dane (21 replies)
 5. Vyplatenie materskej (1 replies)
 6. zmluva o dielo (3 replies)
 7. Ostatne prijmy a dopad na zdravotne poistne (2 replies)
 8. Zavisla cinnost v CR a SZCO v SR (4 replies)
 9. Daň u dôchodcu (3 replies)
 10. príjem z poradenských činností (4 replies)
 11. Nový prehľad za rok 2007 (18 replies)
 12. Úhrada zrážkovej dane (4 replies)
 13. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND (7 replies)
 14. Kvalifikácia zamestnanca (1 replies)
 15. Hygienické potreby na pracovisku (2 replies)
 16. vypoved pocas materskej dovolenky (3 replies)
 17. Typ pracovného pomeru (2 replies)
 18. Doba určitá a PN (6 replies)
 19. PN zamestnanca v dobe ukončenia podnikania zamestnávateľa (3 replies)
 20. Nezdaniteľ.suma (1 replies)
 21. Hlásenie + zrážková daň (1 replies)
 22. Príjem DVP nad 41400,- (9 replies)
 23. SOCIALNE poistenie SZCO (5 replies)
 24. Práca v zahraničí (11 replies)
 25. daň.bonus (17 replies)
 26. pomoc (2 replies)
 27. Výkon trestu (1 replies)
 28. ochranna doba a tehotenstvo (3 replies)
 29. stupeň náročnosti - koeficient min. mzdy (8 replies)
 30. vypoved s odstupnym? (3 replies)
 31. Starobný dôchodca a odstupné (2 replies)
 32. SZČO a dohodár (6 replies)
 33. Platenie PN sociálnou poisťovňou. (5 replies)
 34. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta (2 replies)
 35. starobný dôchodca - RZD 2006 - bonus (1 replies)
 36. odvody z ročnej odmeny spoločníka, konateľa, zamestnance (2 replies)
 37. Usmernenie k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1. januára 2007 (0 replies)
 38. Prihlasovanie do SP v r. 2002 (1 replies)
 39. DoVP-spracovanie účtovníctva (10 replies)
 40. Odhlásenie zamestnávateľa (6 replies)
 41. Odvody za rok 2003 (11 replies)
 42. skončenie v skúš. dobe vs. výp. doba (5 replies)
 43. Hlásenie o zrazených preddavkoch (2 replies)
 44. Nedoplatok z RZZP a priznanie (0 replies)
 45. ročné zúčtovanie (2 replies)
 46. dohoda nezamestnaného a odvody (7 replies)
 47. Fyzické napadnutie (6 replies)
 48. dohodár a kontrola zo socpoist. (6 replies)
 49. odvody a predčasný starobný dôchodok (28 replies)
 50. Ukončenie materskej dovolenky - začiatok rodičovskej dovolenky (33 replies)
 51. Môžem zahrnuť do DP príspevky zamestnávateľa? (1 replies)
 52. RZ aj DP? (3 replies)
 53. Prijmem osobneho asistenta (3 replies)
 54. Dohoda o brigádnickej práci (88 replies)
 55. Min. mzda podľa ZP (3 replies)
 56. domácky zamestnanec (4 replies)
 57. Žiadosť o vrátenie preplatkov dane (5 replies)
 58. Hlásenie o vyúčtovaní dane - zúčtované a vyplatené príjmy (6 replies)
 59. invalidny dochodca-SZCO (7 replies)
 60. Mzdový list (20 replies)
 61. specifikacia nadcasov v prac.zmluve (0 replies)
 62. Odvody z podielu na HV (12 replies)
 63. Neprávom uplatnený daňový bonus. (2 replies)
 64. Pracovný úraz - postup mzdára (19 replies)
 65. starobný dôchodca a ELDP (4 replies)
 66. Samozavinená PN (2 replies)
 67. 2 Hlavné pracovné pomery a nárok na SL (8 replies)
 68. vypoved §63,ods.1)b. vypov.doba.odstupne (6 replies)
 69. okamzite skoncenie PP, § 68 (11 replies)
 70. Sirotský dôchodok - výška pri znovuzískaní nároku (2 replies)
 71. DVP (1 replies)
 72. RZ dane a dodatočné uplatnenie za poistku (2 replies)
 73. mzdy a platby do fondov (1 replies)
 74. nástup do zamestnania po RD (1 replies)
 75. DVP a DBŠ (2 replies)
 76. zamestnanie + živnosť (5 replies)
 77. dôchodkový vek a zmluva na neurčitú dobu (3 replies)
 78. Zamestnaný v Slovinsku (5 replies)
 79. RZD a nedoplatok na VZP za rok 2006 (3 replies)
 80. starobný dôchodca HPP a SZČO (1 replies)
 81. DDS a poistné (7 replies)
 82. DOVP (4 replies)
 83. Pracovná doba - dlhý a krátky týždeň (4 replies)
 84. Povinnosti zamestnávateľa (40 replies)
 85. nevyplatena odmena za brigadnicku cinnost (2 replies)
 86. mzda pri vypovedi (3 replies)
 87. 6 stupňov náročnosti práce? (4 replies)
 88. ešte raz konatelia (10 replies)
 89. Domácky zamestnanec (6 replies)
 90. predĺžená materská dovolenka (6 replies)
 91. Mzdový príspevok (2 replies)
 92. Prenájom a odvody (1 replies)
 93. Ako sa vypočíta výška podpory v nezamestnanosti? (1 replies)
 94. Zmena trvalého pobytu zamestnanca a SP (18 replies)
 95. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2006 (34 replies)
 96. DAŇ Z PRÍJMOV (závislá činnosť) - štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch ... (331 replies)
 97. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere? (6 replies)
 98. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere? (5 replies)
 99. Os. ohodn. priznané od polky mesiaca (4 replies)
 100. Právoplatnosť pozastavenia živnosti a SP (0 replies)
 101. Odvody do soc. poisťovne (1 replies)
 102. Zdravotné poistenie - odmeny členov dozornej rady (1 replies)
 103. Ročné zúčtovanie dane - študent - sám si zaplatil zdravotné (1 replies)
 104. Opatrovateľka (0 replies)
 105. zaúčtovanie odvodov (2 replies)
 106. "Pôrodné" (3 replies)
 107. výsluhový dôchodok-postih (5 replies)
 108. vymeriavací základ pri PN - pri hod. mzde (25 replies)
 109. dodatok pracov. zmluve v skúšob. lehote (1 replies)
 110. Masáže (3 replies)
 111. Dva pracovné pomery a rodičovská dov. (3 replies)
 112. Vymeriavací základ (3 replies)
 113. Zápočet rokov (3 replies)
 114. Problem s PN-kou (8 replies)
 115. nárok na materskú (4 replies)
 116. Záznam zo ZSC (4 replies)
 117. Konatelia spoločnosti a pracovný pomer (3 replies)
 118. Výpoveď - dovolenka (4 replies)
 119. Účet pre úhradu nedoplatku na dani (2 replies)
 120. Odchodné pre invalida (1 replies)
 121. Materská dovolenka - oznámenie SP, ZP (3 replies)
 122. Doch.vek a platenie poistneho (3 replies)
 123. Skončenie v skúš. dobe a preplatenie dovolenky (8 replies)
 124. dochodkyna a odchodne (1 replies)
 125. stravné lístky - minimum (25 replies)
 126. Potvrdenie o preddavkoch na ZP (4 replies)
 127. ELDP-materská a rodičovská dovolenka r.2006-2007 (2 replies)
 128. odhlasit zo ZP (3 replies)
 129. Zaúčtovanie preplatku/nedoplatku na ZP (2 replies)
 130. ZP - daň.výdavok v § 8 (0 replies)
 131. Odhláška SP - vyzva na zaplatenie dlzneho poistneho (2 replies)
 132. úmrtie daňovníka (0 replies)
 133. Daňový bonus (0 replies)
 134. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ ZO STRANY ZAMESTNANCA - AKÝ PARAGRAF? (26 replies)
 135. RZZP a pokuta? (1 replies)
 136. RZD u zamestnakyne ZPS (1 replies)
 137. Mandátna zmluva a dôchodca (1 replies)
 138. ELDP (10 replies)
 139. daňové priznanie FO typ A (38 replies)
 140. nový zamestnávateľ počas čerpania D u starého (1 replies)
 141. Rodičovská dovolenka a HPP (1 replies)
 142. Príjem za r.2006 SZČO a odvody do soc.poistovne (2 replies)
 143. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia (1 replies)
 144. starobny dôchodca a RZD (1 replies)
 145. študenti - odvody (8 replies)
 146. ukončenie pracovného pomeru so ZŤP (15 replies)
 147. Zaúčtovanie dohody za dlhšie obdobie (4 replies)
 148. vypis z registra trestu (6 replies)
 149. Potvrdenie (14 replies)
 150. ukončenie pracovného pomeru dohodou počas tehotenstva (2 replies)
 151. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú s tehotnou pracovníčkou (11 replies)
 152. Vrátenie odvodov za dôchodcu (3 replies)
 153. Zamestnanie dochodcu (4 replies)
 154. Nevyčerpaná dovolenka rok 2004 (2 replies)
 155. Náhrady za pracovnú pohotovosť (4 replies)
 156. PN starobný dôchodca (5 replies)
 157. Jedná sa o nepretržitú prevádzku a nerovnomerné rozvrhnutie? (7 replies)
 158. čerpanie dovolenky (2 replies)
 159. Výpoveď (3 replies)
 160. Miesto výkonu práce a diety (7 replies)
 161. Fond pracovného času (4 replies)
 162. Dodatočné vyrubenie DPH a jej daňová uznateľnosť (1 replies)
 163. Otázky k podávaniu daňových priznaní k DzP FO 2006 (30 replies)
 164. Ako platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2007? (0 replies)
 165. Vyradenie neodpísaného majetku – budovy a protokol o vyradení (0 replies)
 166. Účtovanie tvorby rezerv súvisiacich s obstaraním majetku (0 replies)
 167. Analytická evidencia tvorby a zúčtovania rezerv a opravných položiek a ich vykázanie (0 replies)
 168. Odmeny zamestnancom, ktorí nie sú členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov (0 replies)
 169. Zrážky zo mzdy (3 replies)
 170. ukoncenie prac,pomeru v skusobnej dobe pre PN z dôvodu tehotenstva (3 replies)
 171. Čo mám uvádzať z hľadiska správnosti? (1 replies)
 172. Stravné lístky pre zamestnanca na dohodu (3 replies)
 173. Dohody na vzdelávacie poukazy (0 replies)
 174. Pracovný úraz - % náhrady (1 replies)
 175. skrátenie skúšobnej doby (1 replies)
 176. zmena pracovnej pozície vs. organizačná zmena (0 replies)
 177. Predlžovanie pracovného pomeru na dobu určitú (2 replies)
 178. pracovný úraz - zamestnanec má nárok? (2 replies)
 179. Zdanenie mzdy a odmeny za dohodu o vykonaní práce (2 replies)
 180. Vymeriavaci zaklad pre PN (11 replies)
 181. poobedná zmena (1 replies)
 182. ukončenie pracovného pomeru 31.03.2007 (1 replies)
 183. zamestnanec po ukončení školy a nezdaniteľná čiastka do RZD ??? (6 replies)
 184. Materská dovolenka a odvody (3 replies)
 185. Ročné zúčtovanie zdrav. odvodov (153 replies)
 186. Nástup na ďalšiu MD pred ukončením RD (10 replies)
 187. Rekondičný pobyt - náhrada mzdy (1 replies)
 188. Stravné lístky pre zamestnancov (1 replies)
 189. je to spravne? (3 replies)
 190. výplatná páska (2 replies)
 191. Strážna služba (2 replies)
 192. Výpoved §63ods.1b),odstupné hneď dopísať k výpovedi? (11 replies)
 193. Daňové priznanie FO typ A (5 replies)
 194. zdanenie príjmov na základe zmlúv o dielo (3 replies)
 195. okamžitá výpoveď zamestnávateľ a PN zamestnanca (28 replies)
 196. Nový max VZ pre Sp od 1.7.2007 (4 replies)
 197. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas materskej dovolenky (2 replies)
 198. Poskytnutie odstupného (2 replies)
 199. Nástup na MD a čerpanie dovolenky pred MD (4 replies)
 200. Daňové priznanie-dobrovoľne nezamest. (10 replies)
 201. RZD alebo DP A ? (7 replies)
 202. nepravom priznany danovy bonus (3 replies)
 203. "predlžená" rodičovská dovolenka a škôlka (25 replies)
 204. odvody (1 replies)
 205. Ročné zúčtovanie dane alebo daňnové priznanie - dôchodca na dohodu o vykonaní práce (11 replies)
 206. Denný VZ pre nemocenské - bývalá SZČO, teraz zamestnanec (2 replies)
 207. Nárok na dovolenku (4 replies)
 208. nárok na dovolenku pred MD pri PN (3 replies)
 209. Súd - potvrdenie o mzde (3 replies)
 210. Vznik prac.pomeru a PN (4 replies)
 211. vyplnenie tlačiva - hlásenie (5 replies)
 212. Životné poistenie na výplatnej páske (16 replies)
 213. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa (1 replies)
 214. Pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa (9 replies)
 215. zrazky zo mzdy (16 replies)
 216. Danove priznanie a materska dovolenka (1 replies)
 217. ELDP - vyplňujem správne? (4 replies)
 218. volno na statnice (2 replies)
 219. rozdelenie zisku s.r.o. (3 replies)
 220. POKUTA ZA NEPODANE VYKAZY (10 replies)
 221. Reťazový pôrod+dovolenka+odstupné (4 replies)
 222. Príplatok za prácu vo sviatok (2 replies)
 223. Evidencia na UPSVaR a RZD (4 replies)
 224. Zrážková daň a MRP DOS (3 replies)
 225. zmena prac. pozície a pridanie činností (1 replies)
 226. potvrdenie o príjme FO zo ZČ (2 replies)
 227. Výpoveď pred alebo po materskej dovolenke (3 replies)
 228. dohoda o zvyšovaní kvalifikácie (1 replies)
 229. Ako správne postupovať pri výpočte mzdy dôchodcovi? (5 replies)
 230. DDS (1 replies)
 231. 3 zmenná prevádzka (3 replies)
 232. Vodiči referentských vozidiel (0 replies)
 233. Min.VZ do SP (32 replies)
 234. Evidencny list dochodkoveho zabezpecenia (8 replies)
 235. Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (16 replies)
 236. Hmotná zodpovednosť - mám problém. (12 replies)
 237. DoVP v roku 2007 (6 replies)
 238. tlačivo Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl. činnosti atď (2 replies)
 239. Služobná cesta cez víkend (18 replies)
 240. Daňový bonus - rozvedení manželia (24 replies)
 241. Výpoveď - napomenutie (8 replies)
 242. Cerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou (4 replies)
 243. Hrubá mzda (13 replies)
 244. zdravotne poistenie (11 replies)
 245. nezdaniteľná časť na daňovníka (10 replies)
 246. Dôchodok (3 replies)
 247. Dôchodca a odvody (3 replies)
 248. Čerpanie dovolenky po MD a pred nástupom na RD (12 replies)
 249. mamicka na materskej a DvP (5 replies)
 250. daňovy bonus a SZČO (4 replies)