PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DBPŠ - príjem nad 45408,-
 2. Odvody a prvých 10. dní PN
 3. Storno odhlášky
 4. Dohoda
 5. DICO alebo rodne čislo
 6. Nezdaniteľná časť na manželku
 7. Je potrebné daňové priznanie?
 8. ročné zúčtovanie zdrav.poist. (dôchodca + zamestnanec)
 9. mesačný výkaz poistného - príloha
 10. Nemocenské SZČO
 11. Hlasenie o vyuctovani dane
 12. Nezrazená daň zo závislej činnosti
 13. Prehľad na DU rok 2001-tlačivo
 14. Daňové priznanie - príjem so zrážkovou daňou
 15. Odchodné
 16. Zlý daňový bonus
 17. Typ A pomoc
 18. danový bonus
 19. prenesenie dovolenky
 20. výkaz na sociálne
 21. odpracovane roky
 22. RZD a zrážková daň
 23. DoVP starobný dôchodca.
 24. Ročné zúčtovanie
 25. kreativny zamestnavatel
 26. Nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase
 27. Nerozumiem potvrdeniu o príjme
 28. smernica na priznanie osobného príplatku predagogického zamestnanca a nepedagogického
 29. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi
 30. Živnostník a daň
 31. Nárok na odstupné?
 32. RZZP a RZD
 33. Nárok na daňový bonus
 34. Vystavenie dokladu o vykonaní RZD
 35. osobné hodnotenie
 36. Neplatené voľno
 37. Zrušené tlačivo Ziad.o pouk.sumy d.bonusu
 38. Vyplatenie preplatkov z RZ-zamestnanci.
 39. Potvrdenie o príjme - odmietnutie zamestnávateľa.
 40. Zamestnanec star.dôchodca s preuk. ŤZP
 41. Odmeny a DP
 42. Školenie BOZP a Soc. poisťovňa
 43. Dochodca príjem prekročil 45408
 44. Ochrana os. údajov
 45. casova a ukolova mzda-ako sa pocita
 46. DP a práca v ČR
 47. Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby závislej činnosti.........
 48. povinnosť podať DP
 49. Zrážky zo mzdy a odstupné
 50. Mzda pre vodiča
 51. FORMA ZAMESTNANIA
 52. Strav.lístky
 53. Rocne zuctovanie dane - preplatok
 54. Výplatná páska
 55. výživné-vydatá mamička, študent
 56. DODATOČNÉ ročné zúčtovanie do ZP r.2005
 57. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 58. Zrážka zo mzdy
 59. Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006
 60. autorske zmluvy - danove priznanie
 61. materský príspevok
 62. Ročné zúčtovanie dane dôchodca
 63. zostatok v pokladni a evidencia dochádzky
 64. Hrubá mzda
 65. Časť roka odpracovaná ČR a ZDP
 66. Výpoveď daná zamestnancom
 67. Fluktuácia v %
 68. RZD ako vyrovnať prepl.nedopl.z RZZP
 69. Skúšobná doba prosím súrne o radu
 70. SZČO a marodka
 71. exekucia
 72. Pracovna napln
 73. 4zmenna prevadzka - vyrovnanie
 74. Sociálna poisťovňa
 75. Odpočitateľná položka-dobrovoľne nezamestnaný
 76. Predčasný dôchodok, časť dôchodku z ČR
 77. Potvrdenie o príjme zo zahraničia
 78. Odvod poistného do zdravotnej poisťovne
 79. Výstupná prehliadka u lekára
 80. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 81. MD a uplatenie nárokov pri výpovedi podľa §63 ods.1písm a)ZP
 82. SZČO a náhrada príjmu
 83. dovolenka za odpracované dni
 84. Darovanie 2% dane a cudzinec
 85. 4 exekučné príkazy
 86. Príkazná zmluva - ako závislá činnosť
 87. materský (rodičovký) príspevok
 88. materský (rodičovký) príspevok
 89. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou............
 90. alkohol na pracovisku
 91. RZD - dôchodca
 92. Odmena pri životnom jubileu
 93. Riadok 09 v Potvrdeni o prijme za rok 2006
 94. nové tlačivá pre preddavky aj zrážkovú???
 95. dohoda a minimálna mzda
 96. výpoveď par.63 odst.1a) - výpovedná lehota
 97. Skončenie PP v januári a preplatenie dovolenky
 98. Úrad práce a brigáda
 99. Kto a ako si má uplatniť nezdaniteľ. časť?
 100. zamestnanec má živnosť - musí platiť odvody?
 101. aký formulár
 102. Ročné zúčtovanie dane
 103. Starobný dôchodca a RZD
 104. Student - Pracovny pomer + DVP. A co odvody?
 105. daňový bonus
 106. RZ dane - dôchodca a OP
 107. Socialny fond - zaokruhlovanie
 108. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu??
 109. Dovolenka -materska
 110. príjem z II.piliera
 111. daňový bonus pri ukončení školy
 112. Náhrady - úvaha
 113. minimálna mzda - rozdiel medzi PZ a páskou...
 114. sociálny fond - cestovné školné
 115. ZP -Ročné vyúčtovanie za zamestnávateľa?
 116. žiadosť o rozviazanie prac. pomeru
 117. Nariadená dovolenka
 118. ZP Dôvera - elektronické zasielanie výkazov
 119. RZ-životné poistenie
 120. RZ- viac potvrdení od zamestnávateľa
 121. Garančné poistenie
 122. Preplatok pri ročnom zúčtovaní dane
 123. Hmotná zodpovednosť
 124. evidencia dochádzky
 125. RZZP
 126. penale v zdravotnej poistovni
 127. Elektronicke podavanie vykazov
 128. Zálohové prémie
 129. Daňový bonus - opakovanie ročníka
 130. garančné poistenie
 131. OČR-pomoc
 132. Nariadená práca cez vikend
 133. Účtovníčka rozviazala PP bez uzatvorenia dokladov - čo robiť ?
 134. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 135. Príjem 2400, zrazená a odvedená preddavková daň
 136. výpočet VZ
 137. Daň preddavková alebo zrážková?
 138. Hodinova vypoved, stravne listky
 139. RZD - odvod dane
 140. Prehľad o preddavkoch na daň
 141. zdaniteľné príjmy
 142. danove prizanie
 143. Potvrdenie o vykonaní RZD
 144. odporúčanie.
 145. najnižší možný VZ na dobrovoľné NP
 146. Odmena po skončení PP
 147. Danove prizanie, RZ - obcan CR
 148. Konateľ s.r.o. a prac. pomer v zahraničí
 149. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 150. Preradenie zamestnanca
 151. Nesprávne potvrdenie o zdan. mzde
 152. dôchodca a odvody NP
 153. RZdane a nedoplatok z RZ ZP
 154. Daňové priznanie- poberateľ dôchodku
 155. SP doplatit alebo platit viac?
 156. Rocne zuctovanie dane a 2%
 157. Nárok na starobný dôchodok
 158. Ako zamestnat cudzinca mimo EU?
 159. Odvody a dochodcovia
 160. invalidny dochodok
 161. Cudzinec ako brigadnik
 162. HONORÁRE - ODVODY A DANE
 163. Zrážková daň - prehľad / hlásenie / potvrdenie o príjmoch
 164. Odvody z dohôd o vykonaní práce nezamestnaných
 165. Platenie odvodov niekoľko rokov pred dôchodkom
 166. Spätné uplatnenie DB
 167. student-pracovny pomer + DVP alebo DBPS
 168. Úľava na dani - nedoplatok pri RZZP
 169. Nárok na dovolenku
 170. Ako mam vypocitat VZ pre odvody poistneho?
 171. Odchodné
 172. podpora v nezamestnanosti
 173. Výsluhový dôchodok, nízky príjem a zúčtovanie dane
 174. absolventska prax
 175. RZD
 176. Nástup do práce po MD
 177. doplatenie daňového bonusu
 178. Zastupovanie počas MD
 179. Výpočet DVZ
 180. EZU
 181. EXEKUCIA
 182. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 183. Upratovačka
 184. Odmeny členov dozornej rady
 185. stravné lístky
 186. Náhrada príjmu - starobný dôchodca
 187. Zabudnuté oznámenie o preplatku z RZ ZP
 188. Dochodkyna a narok na dovolenku
 189. PN - storno
 190. Rozdiel medzi účelovým sporením a DDS
 191. DP alebo ročné zúčtovanie dane ???
 192. Postup nadriadeného
 193. rodičovský príspevok a odvody
 194. Garančné poistenie v rozpočt. organizácii
 195. Daň zo závislej činnosti - práca v ČR
 196. Vymahanie nezaplatenych honorarov
 197. Viac pracov.pomerov - súhlas zamestnávateľa
 198. Nerovnomerne rozvrhnuty prac. cas
 199. Vypoved v skusobnej dobe
 200. Rodičovská dovolenka - Výkaz SP, ZP
 201. daňový bonus - uplatnený dvojmo
 202. DoBPS
 203. Kalendár pre zistenie doby do zápočtu
 204. 90,- Sk stravný lístok - čo s tou 1,-Sk?
 205. Jednorazovy vstup do podniku
 206. pracovné zmluvy
 207. Neplatené voľno a odvody do ZP
 208. výpočet priemerky za dovolenku
 209. nemocenské
 210. SL nárok 2006, nakúpené 2007
 211. Maximálne VZ na ZP a SP 2007
 212. starý ELDP
 213. zmena sadzby poistného
 214. prijem manželky
 215. stravné lístky
 216. Starobny dochodca a odvody
 217. súbežný pracovný pomer
 218. Starobný dôchodca a odvody
 219. Školenie
 220. Dôchodkyňa na pracovnú zmluvu.
 221. POTVRDENIE a DDS
 222. Zamestnávanie ZŤP
 223. Zmena tlačív k 01.01.2007
 224. Ústav sociálnych vecí a rodiny
 225. Zúčtovanie dane z príjmov z dvoch krajín
 226. České tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti
 227. nedoplatok dane z RZ
 228. Ošetrovné - oznámenie SP
 229. Používanie mobilných telefónov
 230. Odborný zástupca
 231. PN a výkazy do SP a ZP
 232. nastup po rodicovskej dovolenke
 233. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe
 234. PN-dovolenka?
 235. Mesačný výkaz do zdrav.poisťovne
 236. odmena za hudobné ozvučenie
 237. ročné zúčtovanie dane
 238. preddavky na daň
 239. odpoč. položka a ID
 240. Dovolenkový priemer
 241. návratna pôžička zo soc.fondu 50000,- bezúročná
 242. vypocet PN
 243. nezdaniteľná časť - výsluhový dôchodok
 244. nepodpísane vyhlásenie
 245. priplatky
 246. Daňové vyhlásenie
 247. materská a Dov
 248. Priemerný mesačný čistý príjem
 249. daňový bonus uplatnený oboma manželmi
 250. RZD a zdanená výhra v súťaži