PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. daňový bonus
 2. RZ dane - dôchodca a OP
 3. Socialny fond - zaokruhlovanie
 4. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu??
 5. Dovolenka -materska
 6. príjem z II.piliera
 7. daňový bonus pri ukončení školy
 8. Náhrady - úvaha
 9. minimálna mzda - rozdiel medzi PZ a páskou...
 10. sociálny fond - cestovné školné
 11. ZP -Ročné vyúčtovanie za zamestnávateľa?
 12. žiadosť o rozviazanie prac. pomeru
 13. Nariadená dovolenka
 14. ZP Dôvera - elektronické zasielanie výkazov
 15. RZ-životné poistenie
 16. RZ- viac potvrdení od zamestnávateľa
 17. Garančné poistenie
 18. Preplatok pri ročnom zúčtovaní dane
 19. Hmotná zodpovednosť
 20. evidencia dochádzky
 21. RZZP
 22. penale v zdravotnej poistovni
 23. Elektronicke podavanie vykazov
 24. Zálohové prémie
 25. Daňový bonus - opakovanie ročníka
 26. garančné poistenie
 27. OČR-pomoc
 28. Nariadená práca cez vikend
 29. Účtovníčka rozviazala PP bez uzatvorenia dokladov - čo robiť ?
 30. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 31. Príjem 2400, zrazená a odvedená preddavková daň
 32. výpočet VZ
 33. Daň preddavková alebo zrážková?
 34. Hodinova vypoved, stravne listky
 35. RZD - odvod dane
 36. Prehľad o preddavkoch na daň
 37. zdaniteľné príjmy
 38. danove prizanie
 39. Potvrdenie o vykonaní RZD
 40. odporúčanie.
 41. najnižší možný VZ na dobrovoľné NP
 42. Odmena po skončení PP
 43. Danove prizanie, RZ - obcan CR
 44. Konateľ s.r.o. a prac. pomer v zahraničí
 45. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 46. Preradenie zamestnanca
 47. Nesprávne potvrdenie o zdan. mzde
 48. dôchodca a odvody NP
 49. RZdane a nedoplatok z RZ ZP
 50. Daňové priznanie- poberateľ dôchodku
 51. SP doplatit alebo platit viac?
 52. Rocne zuctovanie dane a 2%
 53. Nárok na starobný dôchodok
 54. Ako zamestnat cudzinca mimo EU?
 55. Odvody a dochodcovia
 56. invalidny dochodok
 57. Cudzinec ako brigadnik
 58. HONORÁRE - ODVODY A DANE
 59. Zrážková daň - prehľad / hlásenie / potvrdenie o príjmoch
 60. Odvody z dohôd o vykonaní práce nezamestnaných
 61. Platenie odvodov niekoľko rokov pred dôchodkom
 62. Spätné uplatnenie DB
 63. student-pracovny pomer + DVP alebo DBPS
 64. Úľava na dani - nedoplatok pri RZZP
 65. Nárok na dovolenku
 66. Ako mam vypocitat VZ pre odvody poistneho?
 67. Odchodné
 68. podpora v nezamestnanosti
 69. Výsluhový dôchodok, nízky príjem a zúčtovanie dane
 70. absolventska prax
 71. RZD
 72. Nástup do práce po MD
 73. doplatenie daňového bonusu
 74. Zastupovanie počas MD
 75. Výpočet DVZ
 76. EZU
 77. EXEKUCIA
 78. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 79. Upratovačka
 80. Odmeny členov dozornej rady
 81. stravné lístky
 82. Náhrada príjmu - starobný dôchodca
 83. Zabudnuté oznámenie o preplatku z RZ ZP
 84. Dochodkyna a narok na dovolenku
 85. PN - storno
 86. Rozdiel medzi účelovým sporením a DDS
 87. DP alebo ročné zúčtovanie dane ???
 88. Postup nadriadeného
 89. rodičovský príspevok a odvody
 90. Garančné poistenie v rozpočt. organizácii
 91. Daň zo závislej činnosti - práca v ČR
 92. Vymahanie nezaplatenych honorarov
 93. Viac pracov.pomerov - súhlas zamestnávateľa
 94. Nerovnomerne rozvrhnuty prac. cas
 95. Vypoved v skusobnej dobe
 96. Rodičovská dovolenka - Výkaz SP, ZP
 97. daňový bonus - uplatnený dvojmo
 98. DoBPS
 99. Kalendár pre zistenie doby do zápočtu
 100. 90,- Sk stravný lístok - čo s tou 1,-Sk?
 101. Jednorazovy vstup do podniku
 102. pracovné zmluvy
 103. Neplatené voľno a odvody do ZP
 104. výpočet priemerky za dovolenku
 105. nemocenské
 106. SL nárok 2006, nakúpené 2007
 107. Maximálne VZ na ZP a SP 2007
 108. starý ELDP
 109. zmena sadzby poistného
 110. prijem manželky
 111. stravné lístky
 112. Starobny dochodca a odvody
 113. súbežný pracovný pomer
 114. Starobný dôchodca a odvody
 115. Školenie
 116. Dôchodkyňa na pracovnú zmluvu.
 117. POTVRDENIE a DDS
 118. Zamestnávanie ZŤP
 119. Zmena tlačív k 01.01.2007
 120. Ústav sociálnych vecí a rodiny
 121. Zúčtovanie dane z príjmov z dvoch krajín
 122. České tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti
 123. nedoplatok dane z RZ
 124. Ošetrovné - oznámenie SP
 125. Používanie mobilných telefónov
 126. Odborný zástupca
 127. PN a výkazy do SP a ZP
 128. nastup po rodicovskej dovolenke
 129. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe
 130. PN-dovolenka?
 131. Mesačný výkaz do zdrav.poisťovne
 132. odmena za hudobné ozvučenie
 133. ročné zúčtovanie dane
 134. preddavky na daň
 135. odpoč. položka a ID
 136. Dovolenkový priemer
 137. návratna pôžička zo soc.fondu 50000,- bezúročná
 138. vypocet PN
 139. nezdaniteľná časť - výsluhový dôchodok
 140. nepodpísane vyhlásenie
 141. priplatky
 142. Daňové vyhlásenie
 143. materská a Dov
 144. Priemerný mesačný čistý príjem
 145. daňový bonus uplatnený oboma manželmi
 146. RZD a zdanená výhra v súťaži
 147. Ako dlho v zahraničí
 148. Uplatnenie daňového bonusu na viac detí
 149. Ročné zúčtovanie - družka
 150. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - dôchodca
 151. nariadenie dovolenky
 152. Ročné hlásenie na DÚ
 153. Roč. zúčtovanie ZP u invalida
 154. RZD - zrážková daň
 155. Aké tlačivo použiť pri preukazovaní príjmov na odpočet nezdaniteľnej čiastky
 156. minimálna mzda
 157. Starobný dôchodok a práca
 158. Výška odstupného
 159. Muz tvale sa starajuci o dieta
 160. výpoved
 161. Študent a DP
 162. Ukončenie PN a skonč.prac.pomeru
 163. RZD -OP na manželku
 164. Životné poistenie a príspevok zamestnávateľa
 165. ošetrovné ukončenie
 166. Spätne vyplatený dôchodok za rok 2005, 2006 a daň z príjmu
 167. vypoved dana zamestnancom - nevyplatená mzda alebo jej časť
 168. odvody do SP a ZP
 169. DOHODAR - dôchodca
 170. Krátenie dovolenky
 171. Pracovná zmluva - zamedzenie zneužitia
 172. Zamestnanec a SZČO
 173. soc. poistenie počas PN
 174. Preukázanie nároku na 5 týždňov dovolenky
 175. zrážková daň
 176. Výška dôchodku
 177. Výška dôchodku
 178. rozdiely v dohodách
 179. vyplatenie odmien
 180. 2 otázky
 181. kontrola zo soc. poistovne
 182. Dohoda + prac.pomer+ materská dovolenka a RZD
 183. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda
 184. Mzda za 01/2007 - 1 deň sviatok, ostatné nemoc
 185. Vypocet PN
 186. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu
 187. Preplatenie letenky
 188. Dovolenka zamestnanca
 189. študent a paušálne výdavky
 190. A zase sviatky a náhrady
 191. Daňový bonus
 192. Ročné zúčtovanie
 193. Výška poistného k 1.1.2007
 194. Odstupne po novom
 195. Bonus na dieťa - dlhodobá PN
 196. SZČO,resp.zamestnanec - min.mzda a výška starobného dôchodku
 197. Základná mzda
 198. daňový bonus
 199. starosta a odchodné
 200. Príjem nezamestnaného na dohodu nad 3200 mesačne
 201. Odvody pri celom a polovičnom úväzku u jedného zam.
 202. Dohoda o vyk.práce a prac.pomer
 203. Oneskorené nahlásenie zamestnanca do SP
 204. Ako odmeniť štatutar.zástupcu
 205. RZZP
 206. RZZP má byť jednoduchšie :-)
 207. praca cez vikend
 208. Potvrdenie o príjme na starom tlačive
 209. Oprava dane a dan.bonusu
 210. Prepočítanie mzdy
 211. Ako si prilepšiť nemocenské dávky, prípadne materskú
 212. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej ............
 213. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 214. príjem v r. 2006 - daň, odvody ?
 215. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 216. RZD a autorský honorár
 217. Celý a polovičný úväzok u jedného zamestnávateľa
 218. Skončenie PP a RZD
 219. plat a prac. týždeň
 220. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
 221. ročné zúčtovanie dane a starobný dôchodok
 222. RZD - dva hlavné PP
 223. Rozviazanie pracovneho pomeru v SD
 224. RZ-2xuplatnená nezdan.čiastka v mesačnej výplate
 225. Má podať študent daňové priznanie (príjem len dohôd)?
 226. Predcasny starobny dochodok
 227. Odstupné a odvody
 228. Tlačivá
 229. nárok na 25 dní dovolenky
 230. Dohoda a odvody
 231. Určenie výšky odvodov
 232. PRÁCA V ČR A DAŇOVÉ PRIZNANIE
 233. Prispevok na mzdu z UPSVaR
 234. roc.zuct. + zmluva o dielo
 235. Ročné zúčtovanie dane - cudzinec
 236. ročné zúčtovanie - manžel živnostník
 237. náhrada príjmu pri dočasnej PN
 238. Zdravotné poistenie za dôchodcov
 239. Odvod do ZP ked je na ÚP????
 240. Podpora v nezamestnanosti zo zahraničia
 241. Odpočítateľná manželka?
 242. priemer na pracovnoprávne účely
 243. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodkový vek
 244. Dve otázočky...
 245. Vyplatený podiel na zisku
 246. Ročné zúčtovanie dane
 247. Popis pracovnej činnosti
 248. navšteva lekara
 249. Ročné zúčtovanie
 250. mzda u dohodára