PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako dlho v zahraničí
 2. Uplatnenie daňového bonusu na viac detí
 3. Ročné zúčtovanie - družka
 4. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - dôchodca
 5. nariadenie dovolenky
 6. Ročné hlásenie na DÚ
 7. Roč. zúčtovanie ZP u invalida
 8. RZD - zrážková daň
 9. Aké tlačivo použiť pri preukazovaní príjmov na odpočet nezdaniteľnej čiastky
 10. minimálna mzda
 11. Starobný dôchodok a práca
 12. Výška odstupného
 13. Muz tvale sa starajuci o dieta
 14. výpoved
 15. Študent a DP
 16. Ukončenie PN a skonč.prac.pomeru
 17. RZD -OP na manželku
 18. Životné poistenie a príspevok zamestnávateľa
 19. ošetrovné ukončenie
 20. Spätne vyplatený dôchodok za rok 2005, 2006 a daň z príjmu
 21. vypoved dana zamestnancom - nevyplatená mzda alebo jej časť
 22. odvody do SP a ZP
 23. DOHODAR - dôchodca
 24. Krátenie dovolenky
 25. Pracovná zmluva - zamedzenie zneužitia
 26. Zamestnanec a SZČO
 27. soc. poistenie počas PN
 28. Preukázanie nároku na 5 týždňov dovolenky
 29. zrážková daň
 30. Výška dôchodku
 31. Výška dôchodku
 32. rozdiely v dohodách
 33. vyplatenie odmien
 34. 2 otázky
 35. kontrola zo soc. poistovne
 36. Dohoda + prac.pomer+ materská dovolenka a RZD
 37. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda
 38. Mzda za 01/2007 - 1 deň sviatok, ostatné nemoc
 39. Vypocet PN
 40. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu
 41. Preplatenie letenky
 42. Dovolenka zamestnanca
 43. študent a paušálne výdavky
 44. A zase sviatky a náhrady
 45. Daňový bonus
 46. Ročné zúčtovanie
 47. Výška poistného k 1.1.2007
 48. Odstupne po novom
 49. Bonus na dieťa - dlhodobá PN
 50. SZČO,resp.zamestnanec - min.mzda a výška starobného dôchodku
 51. Základná mzda
 52. daňový bonus
 53. starosta a odchodné
 54. Príjem nezamestnaného na dohodu nad 3200 mesačne
 55. Odvody pri celom a polovičnom úväzku u jedného zam.
 56. Dohoda o vyk.práce a prac.pomer
 57. Oneskorené nahlásenie zamestnanca do SP
 58. Ako odmeniť štatutar.zástupcu
 59. RZZP
 60. RZZP má byť jednoduchšie :-)
 61. praca cez vikend
 62. Potvrdenie o príjme na starom tlačive
 63. Oprava dane a dan.bonusu
 64. Prepočítanie mzdy
 65. Ako si prilepšiť nemocenské dávky, prípadne materskú
 66. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej ............
 67. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 68. príjem v r. 2006 - daň, odvody ?
 69. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 70. RZD a autorský honorár
 71. Celý a polovičný úväzok u jedného zamestnávateľa
 72. Skončenie PP a RZD
 73. plat a prac. týždeň
 74. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
 75. ročné zúčtovanie dane a starobný dôchodok
 76. RZD - dva hlavné PP
 77. Rozviazanie pracovneho pomeru v SD
 78. RZ-2xuplatnená nezdan.čiastka v mesačnej výplate
 79. Má podať študent daňové priznanie (príjem len dohôd)?
 80. Predcasny starobny dochodok
 81. Odstupné a odvody
 82. Tlačivá
 83. nárok na 25 dní dovolenky
 84. Dohoda a odvody
 85. Určenie výšky odvodov
 86. PRÁCA V ČR A DAŇOVÉ PRIZNANIE
 87. Prispevok na mzdu z UPSVaR
 88. roc.zuct. + zmluva o dielo
 89. Ročné zúčtovanie dane - cudzinec
 90. ročné zúčtovanie - manžel živnostník
 91. náhrada príjmu pri dočasnej PN
 92. Zdravotné poistenie za dôchodcov
 93. Odvod do ZP ked je na ÚP????
 94. Podpora v nezamestnanosti zo zahraničia
 95. Odpočítateľná manželka?
 96. priemer na pracovnoprávne účely
 97. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodkový vek
 98. Dve otázočky...
 99. Vyplatený podiel na zisku
 100. Ročné zúčtovanie dane
 101. Popis pracovnej činnosti
 102. navšteva lekara
 103. Ročné zúčtovanie
 104. mzda u dohodára
 105. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006
 106. Zastupovanie počas PN
 107. Pracovna zmluva. Moze toto obsahovat?
 108. Zamestnanec /poľská národnosť/-RZD
 109. Dvojzmenná prevádzka
 110. študent a RZ
 111. Sociálka
 112. SZCO+zamestnanec pracoval pocas PN
 113. RZ-odpočet na manželku
 114. Potvrdenie
 115. Zuctovanie dane z prijmu - uplatnenie na manzelku
 116. danovy bonus - danove priznanie
 117. Dôchdca - RZD
 118. nedoplatok z roč. zúčtovania zdr.p. - potvrdenie o príjme ku daň.priz.
 119. Priplatok za poobednajsiu zmenu
 120. čo s dovolenkou?
 121. Ročné zúčtovanie - uplatnenie živ.poistenia
 122. Zákonník práce - link na návrh novely (2/2007)
 123. Dôchodok
 124. zrážky zo mzdy
 125. Dohoda o vykonaní práce
 126. odvody dôchodca-živnostník
 127. Členovia predstavenstva družstva
 128. Zamestnanec sl.auto na služ.účely
 129. Mzda v 8.triede
 130. koľko dovolenky
 131. Krátenie dovolenky - pre dlhodobú nemoc
 132. Odstupné a odchodné
 133. RZD star.dôchodca
 134. tvorba-čerpanie SF
 135. Daňový bonus - splnenie podmienky v priebehu mesiaca
 136. Konateľ s.r.o. v prac. pomere v zahraničí
 137. náhrada príjmu pri PN a max.VZ
 138. Min. VZ na ÚP
 139. výpoveď
 140. odvody zamestnavatel
 141. Exekúcia????
 142. RZD a materska
 143. Preplatenie dovolenky z roku 2003
 144. Nevyč.dovolenka, priemery a rezervy
 145. Čo treba odvádzať za žiaka
 146. Daňový bonus
 147. Výpoveď - zamestnávateľ neprevzal
 148. Ročné zúčtovanie so ZDRAVOTNÝMI POISŤ. za 2006.
 149. Nevyčerpaná dovolenka a RD
 150. Výpoveď - čo ďalej?
 151. SZČO-ošetrovné
 152. DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus
 153. Uhrada škody zamestnávateľovi
 154. Zražková daň
 155. odvody za zamestnanca
 156. RZ a príspevky DDS
 157. Nočný príplatok
 158. nejaké tlačivo?
 159. Splatnost odvodov do SP a ZP
 160. Nové odvody ZP
 161. Koniec rodičovskej dovolenky
 162. živnosť
 163. Daňové priznanie PO - nevyčerpaná dovolenka
 164. Stupne náročnosti práce - kontrola z IP
 165. odmietnutie vykonania rocneho zuctovania
 166. okamžité skončenie PP a následne PN
 167. príplatok za sob.ned. sviatok a nočné
 168. Odvody z dohody o vykonani prace
 169. ako na to?
 170. zrážková daň
 171. ročné zúčt. ZP
 172. dohoda o vykonaní práce
 173. Ošetrovné
 174. Pracujúci dochodca a odvody
 175. Poistenie v nezamestnanosti
 176. Rodičovská dovolenka a zúčt. dane
 177. Číslo zákonníka práce
 178. Potvrdenie o hladaní zamestnania
 179. Práceneschopnosť
 180. socialny fond - jeho čerpanie
 181. Ročné zúčtovanie
 182. Starosta
 183. dovolenkový priemer nesprávne vyrátaný
 184. Zasielanie výkazu do DDS elektronicky
 185. práca na dohodu popri zamestnaní
 186. zamestnanec na služ. ceste v zahraničí
 187. daňové priznanie - SZČO
 188. RZD a davka v nezamestnanosti
 189. Pracovný čas
 190. Opraviť alebo nie?
 191. ELDP - starobný dôchodca, DPN, neplatené voľno
 192. Dohoda o skončení PP - dôchodca
 193. Ročné zúčtovanie dane
 194. Časová mzda
 195. Je cestovny prikaz prijem do rocneho zuctovania ?
 196. stravné starostom
 197. Ročné zúčtovanie dane
 198. dôchodca príjem nad 45408 Sk
 199. Ročné zúčtovanie - študenti, PNka, práca v zahraničí
 200. PN-ka
 201. Po PN zníženie mzdy ?
 202. Nový zamestnanec od polovice mesiaca a daňový bonus
 203. Odvody a poistné
 204. Výpočet odvodov- sviatok, nemocenské dávky
 205. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 206. absolvent a odpočítateľná položka 2006
 207. kratší pracovný čas a dovolenka
 208. Osobné údaje
 209. Dohody o vykonaní práce
 210. TPP alebo živnosť?
 211. Otehotnenie počas skúšobnej doby.
 212. nezdaniteľná čiastka - podpis vyhlásenia
 213. Musím požiadať zamestnávateľa o poskytutie rodičovskej dovolenky?
 214. Dovolenka a náhradné voľno
 215. potvrdenia
 216. ake sú maximálne odvody do soc. poistovne
 217. Jedná sa o nerovnomerné rozvrh. pracovného času?
 218. Spätné priznanie dôchodku a odvod do poisťovne
 219. kratsi pracovny cas
 220. Oneskorená výplata mzdy
 221. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
 222. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP
 223. nedoplatok z roč. zúčtovania
 224. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006
 225. Konateľ
 226. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006
 227. danove priznanie
 228. Stravné lístky a dovolenka
 229. daňový exekučný príkaz na zam-ca
 230. Pracovna zmluva so zamestnavatelom s VB
 231. RZD a dôchodca
 232. Riaditeľ školy
 233. ročné zúčtovanie dane a DDS
 234. kto odratava odpocitatelnu polozku?
 235. DPN a oznámenie do ZP
 236. Dodatok pracovnej zmluvy
 237. výplatny deň
 238. Ročné zúčtovanie - koho požiadať
 239. Mzdy od 1.1.2007
 240. Plnenie zo životného poistenia - dožitie
 241. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu
 242. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni
 243. docasne pridelenie zamestnanca-leasing
 244. Návšteva lekára
 245. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení
 246. dovolenka pred skončením PP
 247. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru
 248. Odvody osobného asistenta
 249. odpočitateľná položka na manželku
 250. Zakázané práce