PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zákonník práce - link na návrh novely (2/2007)
 2. Dôchodok
 3. zrážky zo mzdy
 4. Dohoda o vykonaní práce
 5. odvody dôchodca-živnostník
 6. Členovia predstavenstva družstva
 7. Zamestnanec sl.auto na služ.účely
 8. Mzda v 8.triede
 9. koľko dovolenky
 10. Krátenie dovolenky - pre dlhodobú nemoc
 11. Odstupné a odchodné
 12. RZD star.dôchodca
 13. tvorba-čerpanie SF
 14. Daňový bonus - splnenie podmienky v priebehu mesiaca
 15. Konateľ s.r.o. v prac. pomere v zahraničí
 16. náhrada príjmu pri PN a max.VZ
 17. Min. VZ na ÚP
 18. výpoveď
 19. odvody zamestnavatel
 20. Exekúcia????
 21. RZD a materska
 22. Preplatenie dovolenky z roku 2003
 23. Nevyč.dovolenka, priemery a rezervy
 24. Čo treba odvádzať za žiaka
 25. Daňový bonus
 26. Výpoveď - zamestnávateľ neprevzal
 27. Ročné zúčtovanie so ZDRAVOTNÝMI POISŤ. za 2006.
 28. Nevyčerpaná dovolenka a RD
 29. Výpoveď - čo ďalej?
 30. SZČO-ošetrovné
 31. DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus
 32. Uhrada škody zamestnávateľovi
 33. Zražková daň
 34. odvody za zamestnanca
 35. RZ a príspevky DDS
 36. Nočný príplatok
 37. nejaké tlačivo?
 38. Splatnost odvodov do SP a ZP
 39. Nové odvody ZP
 40. Koniec rodičovskej dovolenky
 41. živnosť
 42. Daňové priznanie PO - nevyčerpaná dovolenka
 43. Stupne náročnosti práce - kontrola z IP
 44. odmietnutie vykonania rocneho zuctovania
 45. okamžité skončenie PP a následne PN
 46. príplatok za sob.ned. sviatok a nočné
 47. Odvody z dohody o vykonani prace
 48. ako na to?
 49. zrážková daň
 50. ročné zúčt. ZP
 51. dohoda o vykonaní práce
 52. Ošetrovné
 53. Pracujúci dochodca a odvody
 54. Poistenie v nezamestnanosti
 55. Rodičovská dovolenka a zúčt. dane
 56. Číslo zákonníka práce
 57. Potvrdenie o hladaní zamestnania
 58. Práceneschopnosť
 59. socialny fond - jeho čerpanie
 60. Ročné zúčtovanie
 61. Starosta
 62. dovolenkový priemer nesprávne vyrátaný
 63. Zasielanie výkazu do DDS elektronicky
 64. práca na dohodu popri zamestnaní
 65. zamestnanec na služ. ceste v zahraničí
 66. daňové priznanie - SZČO
 67. RZD a davka v nezamestnanosti
 68. Pracovný čas
 69. Opraviť alebo nie?
 70. ELDP - starobný dôchodca, DPN, neplatené voľno
 71. Dohoda o skončení PP - dôchodca
 72. Ročné zúčtovanie dane
 73. Časová mzda
 74. Je cestovny prikaz prijem do rocneho zuctovania ?
 75. stravné starostom
 76. Ročné zúčtovanie dane
 77. dôchodca príjem nad 45408 Sk
 78. Ročné zúčtovanie - študenti, PNka, práca v zahraničí
 79. PN-ka
 80. Po PN zníženie mzdy ?
 81. Nový zamestnanec od polovice mesiaca a daňový bonus
 82. Odvody a poistné
 83. Výpočet odvodov- sviatok, nemocenské dávky
 84. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 85. absolvent a odpočítateľná položka 2006
 86. kratší pracovný čas a dovolenka
 87. Osobné údaje
 88. Dohody o vykonaní práce
 89. TPP alebo živnosť?
 90. Otehotnenie počas skúšobnej doby.
 91. nezdaniteľná čiastka - podpis vyhlásenia
 92. Musím požiadať zamestnávateľa o poskytutie rodičovskej dovolenky?
 93. Dovolenka a náhradné voľno
 94. potvrdenia
 95. ake sú maximálne odvody do soc. poistovne
 96. Jedná sa o nerovnomerné rozvrh. pracovného času?
 97. Spätné priznanie dôchodku a odvod do poisťovne
 98. kratsi pracovny cas
 99. Oneskorená výplata mzdy
 100. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
 101. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP
 102. nedoplatok z roč. zúčtovania
 103. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006
 104. Konateľ
 105. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006
 106. danove priznanie
 107. Stravné lístky a dovolenka
 108. daňový exekučný príkaz na zam-ca
 109. Pracovna zmluva so zamestnavatelom s VB
 110. RZD a dôchodca
 111. Riaditeľ školy
 112. ročné zúčtovanie dane a DDS
 113. kto odratava odpocitatelnu polozku?
 114. DPN a oznámenie do ZP
 115. Dodatok pracovnej zmluvy
 116. výplatny deň
 117. Ročné zúčtovanie - koho požiadať
 118. Mzdy od 1.1.2007
 119. Plnenie zo životného poistenia - dožitie
 120. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu
 121. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni
 122. docasne pridelenie zamestnanca-leasing
 123. Návšteva lekára
 124. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení
 125. dovolenka pred skončením PP
 126. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru
 127. Odvody osobného asistenta
 128. odpočitateľná položka na manželku
 129. Zakázané práce
 130. Danovy bonus a vysluhovy dochodok
 131. Preventívne lekárske prehliadky vs. povinné lekárske prehliadky
 132. aká bude mzda?
 133. Tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti
 134. doprava do zamestnania zo soc. fondu
 135. SZČO a vyplácanie PN, materská
 136. STRAVNE
 137. Dohoda o VP - prekročenie 300 hod
 138. výpoved
 139. Čiastočný invalidný dôchodca a NČ
 140. Výplatná páska pre dohodára
 141. Chránená dielňa
 142. DOVP - termín výplaty
 143. MATERSKA a ADPOCIA
 144. odpočitateľná položka na manželku
 145. III.pilier_nárok na daňovú úľavu???
 146. Odmeny zo štatutar.fondu
 147. vyhlasenie k dani
 148. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
 149. Odstupné
 150. Odvody živnostník - zamestnanec
 151. daňové priznanie/uplatnenie NČZD na manželku
 152. Ročné zúčtovanie-poberanie vdovského dôchodku
 153. RZD a predaj zdedeného domu
 154. Náhrada za PN - zamestnávateľ nevyplatil
 155. Zamestnanec a štúdium
 156. Výpočet sumy daňového bonusu 2007
 157. Čerpanie dovolenky
 158. Dohoda+pracovný pomer
 159. Stravné lístky
 160. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok z RZ ZP
 161. RZ dane a OP na manželku
 162. odmena spoločnika sro
 163. zmluva o dielo a zdrav.poistenie
 164. Rezerva na dovolenku - rozpustenie
 165. Štúdium inkognito popri zamestnaní
 166. Dôchodca
 167. Zápočet
 168. prijem v zahranici a danove priznanie
 169. Náhrady za cestovné súčasťou mzdy
 170. mzdova agenda
 171. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 172. zamestnanec neoznámil, že poberá predč. star. dôchodok
 173. Úhrada zrážkovej dane
 174. Povolanie zamestnanca
 175. Invalidný dôchodca + DOVP - RZD????
 176. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 177. Odmeny členom dozornej rady
 178. Rocne zuctovanie dane r.06 a dovolenka alebo z každého rožku trošku
 179. Ochranná doba a náhrada za PN
 180. Danovy bonus
 181. Minimálny VZ pre zdrav.poist.dobrovolne nezamestnaného
 182. Ročné zúčtovanie dane - spoločník + tichý spoločník
 183. Invalid - Úrazová renta
 184. 2 dohody o brig.pr.štud. súčasne?
 185. Invalidný alebo starobný dôchodok a dane
 186. DP alebo RZ kvôli RZ zdr.poistenia
 187. Náplň práce
 188. NZD - potvrdenie o príjme
 189. Povinne lekarske prehliadky a pracovny cas
 190. Zaúčtovanie preplatenej nevyčerpanej dovolenky
 191. Daňový základ
 192. vykazy v SP a ziadny VZ
 193. Zdanovanie príspevku zo soc.fondu
 194. Výpočet mzdy
 195. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaný
 196. Žiadosť o RZD a bonus
 197. zapocet rokov
 198. nárok na daňový bónus - dohoda 6 mesiacov
 199. danove priznanie alebo RZ
 200. Návrh novely Zákonníka práce (január 2007)
 201. PZ s dôchodcom a odvody na IP, NP?
 202. min.mzda verzus min mzd nárok
 203. RZD A NČ
 204. Dlhodobá PN - podpis Vyhlásenia k dani
 205. Dohoda študenta
 206. skoncenie prac.pomeru absenciami
 207. Ukončenie roka
 208. plat starostu
 209. odvody do soc.poistovne
 210. Rodinní príslušníci
 211. Soc. poisťovňa - kontrola
 212. zamestnanecká strava zadarmo
 213. vypoved a odstupne
 214. Dovolenka pre zodpovedného zástupcu
 215. nariadené čerpanie dovolenky
 216. Rocne zuct.dane a zdravotne poistenie - dohodar
 217. DDP
 218. Oplatí sa to ?
 219. Školenia
 220. AKO POSTUPOVAT?
 221. Odmeny a odvody z nich
 222. práca na dohodu
 223. Prispievanie na rekreaciu a kulturu
 224. Výpočet DVZ u starobného dôchodcu
 225. vstupná lekárska prehliadka
 226. Dohoda alebo prac.zmluva
 227. počet dní
 228. Zápis do ELDP
 229. prehľad
 230. socialne stipendium
 231. Výpovedná lehota 2 alebo 3 mesiace?
 232. Odpracované dní a nárok na dovolenku
 233. Platovy dekret
 234. dôchodca a DVP
 235. OČR
 236. prebraté účto a mzdy
 237. PN a odchod na starobny dochodok
 238. nárok na podporu v nezamestnanosti
 239. Zrážka zo mzdy
 240. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov
 241. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD
 242. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie
 243. Výpoveď daná zamestnávateľom
 244. hodinová mzda a mesačná
 245. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007
 246. Dohody - opakovaná činnosť
 247. Výpočet odvodov
 248. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne
 249. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného
 250. zivnost a praca v CR