PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zmena pracovnej zmluvy
 2. Výpočet materského- je môj názor správny??
 3. Predsedníčka SVB a materské
 4. Poslanec VÚC a nárok na náhradu príjmu pri DPN
 5. Ako postupovať, keď zamestnanci neodpracovali učený mesačný pracovný čas?
 6. Narok na dovolenku a jej cerpanie vo vypovednej dobe
 7. Nárok na platené voľno podľa začatých tretín roka
 8. Koľko rokov dozadu vyplatia dôchodok?
 9. Z coho sa mi vypocita podpora v nezamestnanosti, po ukoncenej PN a materskej dovolenke?
 10. Zdaňuje sa odmena pri výpovedi dohodou?
 11. Hlásenie 2016 a mesačné prehľady
 12. pravdepodobný vymeriavací základ pre PN
 13. Ukončenie dohody k 30.4.2017 (resp.K 9.6.2017…)a následne uzatvorenie PP na dobu určitú do 31.8. so skúšobnou dobou 3 mesiace
 14. nevyplatený daňový bonus
 15. Dobrovolne vyradenie z evidencie ÚP, pracovna zmluva - kto plati odvody?
 16. Dohodár odmeňovaný úkolovou mzdou - minimálny mzdový nárok
 17. rakúska živnosť a zamestnanie na SR
 18. Výsluhový dôchodca - nárok na mesačnú NČZD
 19. Dohoda UoZ
 20. Ročné zúčtovanie dane z príjmov 2016
 21. Môže zamestnávateľ zrušiť už schválenú dovolenku kedykoľvek?
 22. nepeňažný príjem zdravotníckeho pracovníka
 23. Platí sa sociálnej poistenie z príjmov po skončení pracovného pomeru typu dohôd?
 24. Dal som výpoveď/Odišiel som z práce - Ako ďalej postupovať?
 25. Hlásenie o zrazenej dani za rok 2016
 26. súbežný PP
 27. Výpočet PDVZ pri náhrade príjmu
 28. Odvody zamestnanca v dôchodkovom veku, ak nepožiadal o dôchodok
 29. Odkedy resp za aké obdobie mám nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za podmienok?
 30. Nástup do pracovného pomeru v polovici mesiaca a nárok na dovolenku za tento mesiac.
 31. Sledovať Doplatok do minimálnej mzdy pri minimálnej mesačnej mzde
 32. Sprevádzanie dospelého dieťaťa k lekárovi - nárok na pracovné voľno?
 33. Ako mi vypočítajú materskú po RD a následnej PN?
 34. Moze zamestnavatel svojvolne zrusit dodatok o zvyseni mzdy ?
 35. ak je žena na úrade práce, koľko si môže mesačne privyrobiť ako brigádnik?
 36. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 37. Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri DPN, ak je rozhodujúce obdobie menej ako 90 dní
 38. Riziková práca/ stupne náročnosti práce
 39. Konateľ a odmena
 40. Vypoved pocas trvania PN
 41. Je denné doktorandské štúdium sústavnou prípravou na povolanie?
 42. Priemerný týždenný nadčas §97 ods.6 Zákonníka práce
 43. PN po materskej dovolenke
 44. Môže sa zamestnať starobný dôchodca na skrátený prac.úväzok?
 45. Byvaly zamestnanec - nedoplatok RZD viac ako5 EUR
 46. Roky štúdia a povinnej vojenskej služby(2roky) pre výpočet dôchodku(OMB)
 47. nerovnomerne rozvrhnutý prac, čas a sviatok
 48. Vypovedna lehota+ nova praca pocas nej.
 49. Môžem si pri vyplňovaní cestovného príkazu služobnej cesty vyplniť stravné 0€ ?
 50. Ročné zúčtovanie - nedoplatok u ukončeného pracovníka a žene na materskej
 51. DoVP - trvanie od 1.4.17 do 28.2.2018, môže mať potom 500 hodin rozsah prace
 52. Oplatí sa mi ostať po výpovedi na PN?
 53. Odvody z odkupenia podieku poln.druzstva
 54. Nevyčerpaná dovolenka po rodičovskej dovolenke?
 55. Koniec dohody a začiatok PZ
 56. Škoda spôsobená zamestnancom - áno či nie
 57. Pracovný čas
 58. Vyrovnávacia dávka ako postupovať ak mám nárok na vyrovnávaciu dávku.kto vypláca VD.
 59. Dokedy môže pracovať dohodár.
 60. Hlásenie_časť V._DB_počet mesiacov
 61. § 94 ods. 5 Zákonníka práce
 62. Čo sa posiela po 10 dňoch s PN-kou do Sociálnej poisťovne?
 63. Cestne prehlasenie, ze zamestnanec nema prijem z inej cinnosti a nepodnika
 64. Má nárok na stravné lístky aj študent, ktorý pracuje na DBPŠ?
 65. Daňové priznanie za rok 2016
 66. Dohoda o ukončení prac.pomeru versus výpoveď s 2 mes.výpovednou lehotou
 67. Dohoda - nezamestnaný na úrade práce - počíta sa do 40 dní aj dohoda pred 1. 5. 2017?
 68. Doba poistenia na dôchodkove poistenie
 69. občan SR zamestnaný v českej firme
 70. Prerušenie poistenia po 52 týždňoch PN
 71. Ako a od kedy sa bude sledovať 40 dní v roku 2017?
 72. Hodinová mzda voči mesačnej mzde
 73. SP - mesačný výkaz poistného - príloha
 74. prerušenie z dôchodkového poistenia
 75. PN pocas skusobnej doby
 76. Neplatene voľno, ukončenie PPV a preplatenie dovolenky.
 77. Zapocita sa do doby poistenia studia a prace v byvalom ZSSR ?
 78. Príjem aj z ČR a aj zo Slovenska
 79. nezdaniteľná časť na manželku
 80. Krátenie dovolenky za prac. dni
 81. Dohoda o PČ, VP - číslo OP
 82. Odvody konateľ
 83. Môžem počas PN uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o skončení prac. pomeru?
 84. Nevyplatený preplatok z RZ ZP v roku 2016
 85. Aký je maximálny počet odpracovaných hodín v turnuse?
 86. Krátenie dovolenky
 87. Exekucne zrazky
 88. 12 hodinovy pracovný čas. Nariadený nadčas cez M-kovy deň
 89. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe-odmietnutie zamestnávateľom
 90. sprevádzanie do zahraničia
 91. Daňové priznanie = RZD
 92. Vie ex-zamestnávateľ zistiť môjho nového zamestnávateľa?
 93. Nedoplatok z RZD u bývalého zamestnanca a 2 % dane
 94. Hlásenie o vyúčtovaní dane - preplatok na Soc. pois. - riadok 3
 95. Je potrebné daňové priznanie ?
 96. Exekučne zrážky a výživné
 97. Dodatočné DP A za rok 2015 , oddiel VII.
 98. prosim vás, aká je suma za čerpanie dovolenky rok 2016/27 dní D
 99. Je možné prehodnotiť dôchodok ?
 100. Započítava sa obdobie na dohodu o prac.čin.v r.2017 do dôchodku?
 101. Mzda podľa tarifného zaradenia
 102. Ako postupovať keď szčo mal byť povinne poistený v sociálke a nie je?
 103. Je rozdiel medzi hodinovou sadzbou funkčného platu a príslušnou častou funkčného platu?
 104. Môže zamestnávateľ bez upovedomenia zamestnanca siahnuť na plat ?
 105. Platí preukaz o vedení firemného vozidla aj v nasledujúcom zamestnaní?
 106. Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 FO A
 107. Normy na poster
 108. Ako naformulovať to, že vedúci /výroby, údržby a pod./ má "osobnú" zodpovednosť vyplývajúcu z pozície vedúceho, v prípade bozp, po?
 109. Môžem 31.12. "vynulovať" nadčasové hodiny zamestnancom v administratíve, ktorá nadčasy nemá zapltené?
 110. Ukončenie PN
 111. Mám nárok na podporu?
 112. materské a PP na dobu určitú.
 113. Materska a rodičovska
 114. Určenie, či je exekúcia prednostná alebo nie
 115. Ročné zúčtovanie 2016 pre bývalého zamestnanca
 116. Hlásenie za rok 2016
 117. DDP a nezdaniteľna čiastka na manželku za rok 2015
 118. Potrebujem zistiť garanta zákona č. 553/2003
 119. Dodatočne zrazený preddavok na daň zo mzdy a daňové tlačivá
 120. Sociálna poisťovňa "stratila" roky do dôchodku
 121. výpoveď zo zamestnania počas RD
 122. zmena pracovného pomeru
 123. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 124. Rovnomerne rozvrhnuty pracovny cas a nariadenie prace cez vikendy. Je to v poriadku?
 125. Výpovedná lehota a náhradu zárobku zamestnávateľovi
 126. Dorucovanie vypovede
 127. Preplatok z RZD
 128. Súhlas na poskytnutie údajov
 129. Pracovná zmluva na zástup počas PN
 130. Dva PP a otec na MD.
 131. Výška odstupného ak zamestnanec začal pracovať na skrátený PP
 132. Potvrdenie o zaplatení dane_dátum
 133. Mam pravo ist na pn ked som mala prac.uraz?
 134. Môžem si uplatniť zníženie základu dane?
 135. Sprevadzanie zdravotne postihnuteho dietata do spec.zariadenia
 136. Ako preukázať sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. A do akého veku dieťaťa je to možné uznávať?
 137. Musím platiť odvody po skončení pracovného pomeru pri trvaní slobodného povolania?
 138. Odchod do dôchodku a ELDP
 139. dochodca a RZD v mzdách
 140. Neodučené hodiny
 141. ako odhlasim zamestnanca zo zdravotnej poistovne? VŠZP
 142. PN a vyplatené odchodné
 143. Rôzny ustanovený týždenný pracovný čas vo firme
 144. Jednorazova odmena konatela - odvody
 145. Odmena predsedu občianskeho združenia
 146. nepravidelný príjem a výkaz VPP
 147. Nepravidelný príjem a výkaz VPP
 148. spätné zvýšenie mzdy
 149. danovy bonus a potvrdenie o navsteve skoly
 150. Daňové priznanie z príjmov zo zahraničia
 151. Ked ma zamestnanec narok na odchod dochodku, ale je teraz na PN a on sa rozhodol pocas Pn, ze sa nevrati do prace ale ide do dochodku, musi najprv skoncit s PN?
 152. Zamestnasnec na predlzenej RD a odvody
 153. Dokedy treba vyčerpať dovolenku, ktorá mi vznikla počas materskej?
 154. Odchodne a dovolenka po nastupe na starobny dochodok
 155. Nedoplatok z RZZP zamestnanca
 156. mozem si dat mzdu a odstupne poslat na ucet ktorý nie je na moje meno?
 157. Ochrana osobných údajov
 158. DP a umelecká odmena, kde uvádzať v DP
 159. Ako mám postupovať pri prihlasovaní zamestnankyne do SP a ZP, keď sa mení PP z doby určitej na neurčitú?
 160. Dohoda a 40dní
 161. Môžem prísť o vyčerpanie limitu zo sociálneho fondu?
 162. NCZD na manzelku, ktora sa stara o zverene dieta
 163. Odvodová a daňová povinnosť v prípade príkaznej zmluvy
 164. Odchod do dôchodku a PN
 165. Zníženie platu
 166. danovy bonus pri PN
 167. NČZD na manželku
 168. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 169. Starobny dochodca a praca na dohodu, DP a ZP
 170. Nčzd na danovnika a sucasne na manzelku
 171. Dohodari na vikendove prace- vyrobna spolocnost
 172. Výpočet dovolenky počas materskej a PN.
 173. Je za zamestnávateľ/odbory povinný informovať zamestnancov o zmene kolektívnej zmluvy?
 174. Nárok na podporu po reťazovom pôrode
 175. Odoslanie PN do SP
 176. Čo sa počíta medzi štátne sociálne dávky?
 177. Dohoda o pracovnej činnosti - zmeny
 178. Školenie vodičov
 179. Podpora v nezamestnanosti a návrat do práce.
 180. Exekúcia pohľadávka + trovy
 181. Odchodné - invalid a následne starobný dôchodca
 182. zamestnanenc si nechce účtovať náhrady za OMV - musí?
 183. Podanie daňového priznania.
 184. Zatriedenie pracovníka do triedy
 185. potvrdenie o zaplatení dane
 186. Musi ist clovek na upsvar ak ma subeh zivnosti a tpp, tpp konci..?
 187. Môžem si vyrovnať preplatok na dani z ročného vyúčtovania zamestnancov postupne vo viacerých mesiacoch za sebou?
 188. Ak zamestnam cloveka evidovaného na úrade práce na skrátený úväzok na 2 hodiny denne, vyradia ho z evidencie?
 189. SZČO a dohoda o pracovnej činnosti
 190. Ohodnotenie práce nadčas.
 191. VZ pre výpočet nemocenskej dávky
 192. nárok na odstupné
 193. Pracovná zmluva vs. Zákonník práce
 194. Dobrovolne nezamestnaný, pracuje na dohodu ,ako je to s daňovým priznaním .
 195. PN po ukonceni RD
 196. Prekážky v práci §141 sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa
 197. Vymeriavací základ PN-zamestnanec
 198. Daňové priznanie - príjem z ČR
 199. Môže si manžel uplatniť NČZD na manželku?
 200. Exekúcia-doručené v jeden deň
 201. Danove priznanie typ A - prílohy
 202. Riadok 4 a 6 v potvrdení o zdaniteľnom príjme
 203. RZD
 204. dohodár s pravidelným príjmom, alebo trv. prac. pomer
 205. Cerpanie Soc. fondu na teambuilding
 206. Výpovedná lehota pri ukončení PP zo strany zamestnanca
 207. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela
 208. Nedoplatok z RZD
 209. Môžem urobiť opravu ročného zúčtovania dane?
 210. Danovy bonus
 211. Príspevok na dopravu do zamestnania
 212. Nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky
 213. Dovolenka po RD - narok
 214. Dohoda o pracovnej činnosti
 215. Ako postupovať, ak som zabudla zamestnancovi vyplatiť preplatok z RZ2015 VšZP?
 216. RZD 2016 prac. pomer ukonceny 10.1.2017
 217. Nárok na dovolenku pri výpovedi k 31.3.2017?
 218. Dokedy má nárok na daňový bonus?
 219. Môže si zamestnávateľ určiť koľko hodín z P-čka uzná zamestnancovi s náhradou mzdy?
 220. Dôležité osobné prekážky v práci § 141 ods. 2 písm. 1
 221. ELDP
 222. Narok na Danovy bonus
 223. Daňový bonus
 224. Dovolenkový priemer u novej zamestn.
 225. danovy bonus na dieta na vysokej skole
 226. Narok na dovolenku po nastupe z RD
 227. NčZD pri starobnom dôchodcovi
 228. Nárok na dovolenku pri skončení PP k 28. 02. 2017
 229. Kedy nastúpiť po rodičovskej dovolenke do zamestnania?
 230. Podpora v nezamestnanosti pri sezónnej práci- Rakúsko
 231. Nemocenské dávky a rodičovský príspevok - RZDzP
 232. Započítaná prax
 233. Aký je správny doplatok do minimálnej mzdy pri PN?
 234. NČZD na manželku_Preukaz ŤZP
 235. Doplnové dôch. poistenie v riziku
 236. Rocne zuctovanie dane zamestnancovi, ktorý mal vyplatenú dividendu v r.2016
 237. zamestnanec v PERSONALNEJ agentúre
 238. Náhrada škody - poškodený tovar prepravcom
 239. DoPČ - urad prace
 240. môže sa poberatelka rodič.príspevku zamestnat na dohodu a aké sú odvody?
 241. Má právnicka osoba a konateľ povinnosť platiť odvody do SP a ZP
 242. nárok na stravné pri pracovnej ceste v mieste bydliska?
 243. Dohody od mája 2017
 244. doplatenie daňového bonusu
 245. Starobný dôchodca a RZD za rok 2016
 246. Odstupne po dlhodobej PN - odvody
 247. Nezdaniteľna časť na manželku - RD platena a neplatena
 248. darovanie 2 %
 249. Mám nárok na dovolenku ak som na RD a pracujem na dohodu?
 250. Pracovala som od 1.8.13-31.1.17 doba urcita zastupovanie pocas RD - aku dobu budem mat narok na podporu.